కొండమీద ప్రసంగం

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
కొండమీద ఉపదేశం - కార్ల్ హైన్రిక్ బ్లాక్ చిత్రీకరణ. క్రైస్తవులు యేసుక్రీస్తు కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అని భావిస్తారు.(Hebrews 8:6). ఈయన ఉపదేశాలలో కొండమీద ఉపదేశం అత్యంత కీలకమైనది మరియు ప్రసిద్ధమైనది. ఈ సందర్భంలో కొండ సీయోను పర్వతానికి ప్రతీక. కొందరు క్రైస్తవ పండితులు ఈ సంఘటన సినాయి పర్వతం నుండి దేవుడు మోషే కు పది ఆజ్ఞలు ప్రకటించిన పాత నిబంధన [1] ఘట్టంలాగా భావిస్తారు.[2]

మత్తయి 5 వ అధ్యాయము

ఆయన ఆ జనసమూహమును చూచి కొండయెక్కి కూర్ఛండగా ఆయన శిష్యులాయన యొద్దకు వచ్చిరి.1

అప్పుడాయన నోరు తెరచి యీలాగున బోదింపసాగెను--2

ఆత్మవిషయమై దీనులైనవారు ధన్యులు;పరలోకరాజ్యము వారిది.3

దు:ఖపడువారు ధన్యులు;వారు ఓదార్ఛబడుదురు.4

సాత్వికులు ధన్యులు;వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు.5

నీతికొరకు ఆకలిదప్పులు గలవారు ధన్యులు;వారు తృప్తిపరచబడుదురు.6

కనికరముగలవారు ధన్యులు;వారు దేవుని చూచెదరు.7

హ్రుదయశుద్దిగలవారు ధన్యులు;వారు దేవుని చూచెదరు.8

సమాధానపరచువారు ధన్యులు;వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.9

నీతినిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులు;పరలోకరాజ్యము వారిది.10

నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మును నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్దముగా చెడ్డమాటలెల్ల పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు.11

సంతోషించి ఆనందించుడి,పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును.ఈలాగున వారు మీకు పూర్వమందుండిన ప్రవక్తలను హింసించిరి.12

మూలాలు[మార్చు]

  1. "Sermon on the Mount." Cross, F. L., ed. The Oxford dictionary of the Christian church. New York: Oxford University Press. 2005
  2. See also Antithesis of the Law.