అగ్నికుల క్షత్రియ గృహనామాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గోత్రాలు, గృహనామాలు

అగ్నికులక్షత్రియులకు రఘుకులగోత్రము ఒక్కటే. వీరి గృహనామములు : 1అద్దంకి, 2అంకాని, 3అంకాడి,4 అంగ, 5అవనిగడ్డ,6 అండ్రాజు, 7ఆకుల, 8బర్రి,9 బొడ్డు, 10బొమ్మిడి, 11చెన్ను,12 చింతా, 13చిప్పల,14 డొక్కాడ, 15గాడి, 16గుల్లల,17 జల్లా, 18కర్రి, 19కన్నా,20 కొక్కిలిగడ్డ, 21కోల,22కొల్లాటి,23 కొల్లు, 24కొపనాతి,25 కొప్పాడ, 26లంకాడ, 27లంకె,28 మధురాంతకం, 29మల్లాడి, 30మర్ల, 31మచ్చా, 32మాతా, 33మైలా, 34మోకా,35 మోపిదేవి, 36నడకుదిటి,37 నాయుడు, 38నాగిడి, 39ఒడుగు, 40ఓలేటి,41 పినపోతు, 42పెదసింగు,43 పీత, 44పెమ్మాడి, 45పొన్నమండ, 46పోతాబత్తుల, 47రామాడ,48 రామాని, 49రేవు, 50రేకాడి, 51సమ్మిడి,52 సింగోతు, 53సునపుడి, 54సైకం, 55సంగాని, 56శీరం,57 తమ్ము, 58తమాడ, 59తాడి, 60తిరుమలశెట్టి,61 తిరుమాని,62తిరుమల,63 వనమాడ,64 వాడ్రేవు,65 వల్లభనేని, 66వాతాడి,67 విశ్వనాథపల్లి, 68యరబాల,69 తదితరాలు, యిల్లింగి