అష్టజ్వరనాశక ధూపాంగములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. గుగ్గిలము, 2. వేపాకు, 3. వస, 4. చెంగల్వకోష్టు, 5. కరక్కాయ, 6. ఆవాలు, 7. యవలు, 8. నేయి