అష్టాత్రింశతి దయాపిండదానార్హులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. తండ్రి
 2. తాత
 3. ముత్తాత
 4. వారి తల్లి దండ్రులు
 5. తల్లి
 6. అత్త
 7. ఆమె అత్త
 8. మారు తల్లి
 9. ఆమె తల్లి దండ్రులు
 10. వారి తల్లి దండ్రులు
 11. తల్లి తల్లి
 12. ఆమె తల్లి
 13. ఆమె తల్లికి తల్లి
 14. వారి బిడ్డలు
 15. తన భార్య
 16. తన బిడ్దలు
 17. తన అన్నదమ్ములు
 18. తన పెద తండ్రి
 19. పిన తండ్రులు
 20. మేన మామలు
 21. వారి భర్యలు
 22. వారి సంతతులు
 23. తనతోబుట్టువులు
 24. వారి బిడ్దలు
 25. వారి భర్తలు
 26. బిడ్డనిచ్చిన అత్త మామలు
 27. వారి సంతతులు
 28. అన్నము పెట్టి కాపాడినవారు
 29. మంత్రోపదేశము చేసిన వారు
 30. చదువు చెప్పిన వారు
 31. వడుగు చేసిన వారు
 32. పెండ్లి చేసిన వారు
 33. భయము దీర్చి ఆదరించిన వారు
 34. అప్పిచ్చిన వాడు
 35. వాని భార్యలు
 36. కొడుకులు
 37. కుమార్తెలు
 38. తన దాయాదులు