అష్టాదశ-రసవదలంకారములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. రసము, 2. ప్రేయస్సు, 3. ఊర్జస్వి, 4. సమాహితము, 5. భావోదయము, 6. భావసంధి, 7. భావశాంతి, 8. భావశబలత, 9. ప్రత్యక్షము, 10. అనుమానము, 11. ఉపమానము, 12. శబ్దము, 13. అర్థాపత్తి, 14. అనుపల్లవి, 15. సంభవము, 16. ఐతిహ్యము, 17. సంసృష్టి, 18. సంకరము.