ఏకాదశరుద్రులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏకాదశరుద్రులు[మార్చు]

 1. హరుడు
 2. బహురూపుడు
 3. త్ర్యంబకుడు
 4. అపరాజితుడు
 5. వృషాకపి
 6. శంభుడు
 7. కపర్ది
 8. రైవతుడు
 9. మృగవ్యాధుడు
 10. శర్వుడు
 11. కపాలి

హరి వంశము 1-3-51/52 నుండి:

హరశ్చ బహురూపశ్చ, త్ర్యంబకశ్చాపరాజితః
వృషాకపిశ్చ శంభుశ్చ, కపర్దీ రైవతస్తథా
మృగవ్యాధశ్చ శర్వశ్చ, కపాలీ చ విశాంపతే
ఏకాదశైతే కథితా, రుద్రాస్త్రిభువనేశ్వరాః