కాంతి కిరణాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కేంద్రీకరణ, వికేంద్రీకరణ కాంతి కిరణములు

కాంతి ఏ ఋజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తుందో ఆ ఋజుమార్గాన్ని చూపే సరళరేఖను కాంతి కిరణము అంటారు. కాబట్టి కాంతి కిరణాన్ని బాణపు గుర్తు కలిగిన సరళ రేఖతో సూచించవచ్చు.అనేక కిరణములు సముహాన్ని కాంతి కిరణ పుంజం అంటారు. ఈ కిరణపుంజం మూడు రకాలుగా ఉంటుంది.

  • సమాంతర కిరణాల సముదాయం
  • కేంద్రీకరణ కిరణాల సముదాయం
  • వికేంద్రీకరణ కిరణాల సముదాయం

సమాంతర కిరణాల సముదాయం[మార్చు]

కాంతి జనకం నుండి వెలువడు కిరణాలు సమాంతరంగా పోతుంటే వాటిని సమాంతర కిరణ పుంజం అంటారు.

కేంద్రీకరణ కిరణాల సముదాయం[మార్చు]

కాంతి కిరణాలు ఒక బిందువు వద్దకు కేంద్రీకరింపబడితే వాటిని కేంద్రీకరణ కిరణాల సముదాయం అంటారు. కుంభాకర కటకం నుండి పోయిన సమాంతర కాంతి కిరణాలు ఒక బిందువువద్దకు కేంద్రీకృతమవుతాయి.

వికేంద్రీకరణ కిరణాల సముదాయం[మార్చు]

కాంతి కిరణాలు ఒక బిందువు నుండి అన్ని దిశల లోనికి ప్రయాణిస్తుంటే వాటిని వికేంద్రీకరణ కిరణాల సముదాయం అంటారు.

చిత్రములు[మార్చు]

కుంభాకార కటకంలో కాంతి కిరణాల కేంద్రీకరణము అయ్యె విధము
పుటాకార కటకంలో కాంతి కిరణాల వికేంద్రీకరణం అయ్యే విధము

యివి కూడా చూడండి[మార్చు]