కృష్ణాష్టకం

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

శ్రీ కృష్ణాష్టకం

వసుదేవసుతం దేవం - కంసచాణూరమర్దనం

దేవకీపరమానన్దం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 1


అతసీపుష్పసంకాశం - హారనూపురశోభితం

రత్నకంకణకేయూరం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 2


కుటిలాలకసంయుక్తం - పూర్ణచంద్రనిభాననం

విలసత్కుండలధరం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 3


మన్దారగంధసంయుక్తం - చారుహాసం చతుర్భుజం

బర్హిపిఞ్ఛావచూడాఙ్గం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 4


ఉత్ఫుల్లపద్మపత్రాక్షం - నీలజీమూతసన్నిభం

యాదవానాం శిరోరత్నం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 5


రుక్మిణీకేళిసంయుక్తం - పీతామ్బరసుశోభితం

అవాప్తతులసీగంధం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 6


గోపికానాం కుచద్వన్ద్వ - కుఙ్కుమాంకితవక్షసం

శ్రీ నికేతనం మహేష్వాసం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 7


శ్రీవత్సాఙ్కం మహోరస్కం - వనమాలావిరాజితం

శఙ్ఖచక్రధరం దేవం - కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌. 8


కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం - ప్రాత రుత్థాయ యః పఠేత్‌

కోటిజన్మకృతం పాపం - స్మరణేన వినశ్యతి. 9

ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టకం