గుణము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గుణము [ guṇamu ] guṇamu. సంస్కృతం n. A quality, property, virtue, disposition, temper, character, or attribute. Tendency, effect, purpose, use.[1] A symptom as of disease. వానికి గుణము వచ్చినది he is now come to his senses. నీలగుణము blackness. మంచి గుణము goodness, good temper. మోహగుణము the passion of lust. వానికి గుణముగా నున్నది he is better, he has recovered. పది రూపాయలు యిస్తే గుణమే if he gives ten rupees so much the better. అందువల్ల యేమి గుణము what is the use of it? వానితో మాట్లాడితే గుణము లేదు there is no good in speaking to him. పది గుణములు గల or గడియకు ఒక గుణము గల freakish, changeable, whimsical వాంతి భ్రాంతి గుణము an attack or symptoms of cholera. త్రిగుణములు అనగా The three Gunas are Rajah (passion) Tamah foulness: and Satvam (Truth). Added to a numeral, thus ద్విగుణము twice as much or two-fold. త్రిగుణము thrice as much, or three-fold. గుణము n. A cord, a string. త్రాడు. A bow string. అల్లెత్రాడు. గుణధ్వని the sound of the bowstring. గుణపడు guṇa-paḍu. v. n. To recover, improve, ameliorate. గుణమగు guṇa-m-agu. v. n. To recover. వారికి గుణమైనది they have improved. గుణమిచ్చు guṇa-m-iṭsṭsu. v. n. To affect favourably, as medicine, to improve the health. గుణము చేయు guṇamu-chēyu n. The cure. గుణవంతుడు or గుణయుతుడు guṇa-vantuḍu. n. A worthy or good man. గుణవతి guṇa-vati. n. A good woman. గుణి or గుణుడు guṇi. adj. Endowed or gifted with good qualities. "గుణగుణంబులరీతి కూడిమాడి" (Paidimarri. iv. 214.) united as closely as goodness and the good, as the virtuous and virtue. అధికగుణుడు highly distinguished. గుణించు or గుణియించు guṇinṭsu. v. a. To multiply, calculate. To spell. గుణితము guṇitamu. n. Multiplication, spelling. గుణ్యత guṇyata. n. Excellence, goodness, worth. "గుణ్యత యేమైనను సరి ప్రాణ్యవనము చేయవలయు." T. iii. 96.

మూలాలు[మార్చు]

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గుణము&oldid=2822539" నుండి వెలికితీశారు