చర్చ:గొల్లనపాడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


    గొల్లనపడూ గ్రమ0 చల మ0చి గ్రమ0 
    అక్కడా చల మ0ది ప్రజలు నివసిస్తున్నరు
    బలబద్ర నగులు గారి కుటూ0బ0
        బలబద్ర క్రిష్న       గిత,,,,,,,నవిన్,,,,,,,,,,,చిన్నరి
        బలబద్ర స్రిను       వినయ్,,,,,,,,,,,,వివెక్
        న0(డౄ నిర్మల      మణీ,,,,,,,,,,,,,,,,,,వర్మ 
        రజ్యమ్          సురెష్,,,,,,,,,,,,,,,,,,,దెవమణీ
  
    గొల్లనపడూ లొ గుట్టా ఛాళా ప్రసిద్ది అక్కడా ప0టాలు మరియు ప్రజలు చల కలిసి వు0టారు
    బెద బవలు వు0డావు అ0దారు కలసి వు0టారు.
       పని: వ్యవసాయ0
       
    ఎడూ వెల మ0ది ప్రజలు వు0టారు మినిమ0 అక్కడా పల్లె వతవరణా0 చాల బగు0తటూ0ది అక్కదడా కట్టూబాట్టూలు ఛాల మ0చి స0ప్రదాయ0 
     గాలా గ్రామ0  


    రాసిన వారు..........................................న0(డూ...........వర్మ
                  త0(డీ.............గొపల రావు