జీవితకాలం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జంతువులు వాటి జీవితకాలం

వెన్నెముక లేనివి[మార్చు]

ఈగ 220 నుండి 360రోజులు

కీచురాయి 17 నుండి 20 సంవత్సరాలు

తూనీగ 2 నుండి 3 సంవత్సరాలు

ఫ్లాజెల్లేటులు కొన్ని గంటల నుంచి ఒక రోజు వరకు

రాక్షస ఆల్చిప్ప 80 నుండి 100 సంవత్సరాలు

వాటర్ ప్లూక్ 25 సంవత్సరాలు

వానపాము 10 సంవత్సరాలు

సాలీడు 28 సంవత్సరాలు

వెన్నముక కలవి[మార్చు]

అడవిపిల్లి 15 సంవత్సరాలు

ఆవు 25 సంవత్సరాలు

ఆస్ట్రిచ్ ఉష్ట్రపక్షి 40 నుండి 72 సంవత్సరాలు

ఈల్ 55 సంవత్సరాలు

ఉడుత 10 సంవత్సరాలు

ఎలుగుబంటి 40 నుండి 50 సంవత్సరాలు

ఏనుగు 80 నుండి 100 సంవత్సరాలు

ఒంటె 30 సంవత్సరాలు

కప్ప 3 నుండి 5 సంవత్సరాలు

కస్తూరి మృగం 10 నుండి 15 సంవత్సరాలు

కాకి 70 సంవత్సరాలు

కాట్ ఫిష్ 60 సంవత్సరాలు

కానరీ పక్షి 20 నుండి 50 సంవత్సరాలు

కార్ప్ చేపలు 100 సంవత్సరాలు

కుందేలు 10 సంవత్సరాలు

కుక్క 12 నుండి 15 సంవత్సరాలు

గాడిద 50 సంవత్సరాలు

గుంటనక్క 15 సంవత్సరాలు

గుడ్లగూబ 68 సంవత్సరాలు

గుర్రం 30 సంవత్సరాలు

గోల్డ్ ఫిష్ 30 సంవత్సరాలు

చిట్టెలుక 2 నుండి 3 సంవత్సరాలు

చిలుక 140 సంవత్సరాలు

డాగ్ ఫిష్ 70 నుండి 267 సంవత్సరాలు

తిమింగలం 50 నుండి 100 సంవత్సరాలు

తోడేలు 15 సంవత్సరాలు

నల్ల త్రాచు 100 సంవత్సరాలు

పంది 20 సంవత్సరాలు

పాము 10 నుండి 30 సంవత్సరాలు

పిల్లి 12 నుండి 15 సంవత్సరాలు

పులి 40 నుండి 50 సంవత్సరాలు

బల్లి 10 సంవత్సరాలు

బీవర్ 30 సంవత్సరాలు

బుల్ ఫ్రాగ్ 16 సంవత్సరాలు

మడ్ స్కిప్పర్ చేప 1 సంవత్సరం

రాక్షస తాబేలు 200 నుండి 300 సంవత్సరాలు

సింహం 30 సంవత్సరాలు

సికా జింక 20 సంవత్సరాలు

స్కంక్ 7 నుండి 8 సంవత్సరాలు

స్టర్జియాన్ చేపలు 100 సంవత్సరాలు

హిప్పోపోటామస్ (నీటిగుర్రం) 40 నుండి 50 సంవత్సరాలు