జై మంత్రం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే

తతో రావణనీతాయ సీతాయ శతృకర్షణ
ఇయేష పదమ్నేష్టుం చారణచరితే పధీ

జయచ్చతి బలోరామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః
రాజా జయతీ సుగ్రీవో రాఘవేనా అభిపాలితః

దాసోహం కౌసలేంద్రస్య రామస్య అక్ల్టిష్ట కర్మణః
హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుతత్మజః

నరావణ సహస్రమ్మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్
శిలాభిత్తు ప్రహరతః పాదపైచ్య సహస్రసః

అర్ధయుత్వా పురీం లంకాం అభివర్జిత మైధిలీం
సమృధ్ధాధోగమిష్యామి మిషతాం సర్వ రక్షసాం


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=జై_మంత్రం&oldid=3023340" నుండి వెలికితీశారు