ట్రిలియను

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒక ట్రిలియన్ సంఖ్యకు దృశ్య రూపంలో సూచించే దృశ్యం

షార్ట్ స్కేల్ ప్రకరము వెయ్యి బిల్లియన్లు ఒక ట్రిల్లియన్. 1 ట్రిల్లియన్ = 1,000,000,000,000(వెయ్యి బిల్లియన్) లేదా లక్ష కోట్లు (1,00,000,00,00,000) లాంగ్ స్కేల్ ప్రకారము మిల్లియన్బిల్లియన్లు 1 ట్రిల్లియన్= 1,000,000,000,000,000