తోటకూర కుటుంబము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తోటకూర

తోట కూరను చాల చోట్లనే సేద్యము చేస్తున్నారు.

ప్రకాండము
గుల్మము. నున్నగాను పొడుగుగా నుండును.
ఆకులు
ఒంటరి చేరిక, లఘు పత్రములు. అండాకారము. సమాంచలము. రెండు వైపుల నున్నగా నుండును. విషమ రేఖ పత్రము. కొన గుండ్రము. తొడిమ పొడుగుగా నుండును.
పుష్ప మంజరి
కణుపు సందులనుండి గాని, కొమ్మల చివరల నుండి గాని కలుగును. పువ్వులు ఆకు పచ్చగను, చిన్నవి గను నున్నవి. అసంపూర్ణ ఏకలింగ పుష్పములు.
పుష్పవిచోళము
అసంయుక్తము. 3 దళములు సన్నముగానున్నవి. నీచము.
పురుష పుష్పము
కింజల్కములు 5. అయిదు కంటే తక్కువ కూడకలుగు చుండును. పుప్పొడి తిత్తులు రెండు గదులు.

352

స్త్రీ పుష్పము
పుష్పనిచోళము
వైదాని యందు వలెనే యుండును.
అండకోశము
ఉచ్చము 2 గదులు కాయ పీఠికాఫలము. గింజలు గుండ్రముగా నుండును.
కోడి జుట్టు
మొక్కలను తోటలలో పెంచు చున్నారు. ఇదియు తోట కూర మొక్క వలె నుండును.
ఆకులు ఒంటరి చేరిక, లభు పత్రములు, కణుపు పుచ్ఛములుండవు. ఆకు లన్నియు కాకారమున నొకరీతి నుండవు.
పుష్ప మంజరి
కంకి మృథువుగా మహిమలవలె నుండును. వీనిలో పుష్పములు చేటిక గలవు. పుష్పములు చిన్నవి. అసంపూర్ణము మిధున పుష్పములు.
పుష్పనిగోళము
అసంయుక్తము నీచ రంగు గలదు. నీచము.
కింజల్కములు. 5 . పుష్ప గోళపు పత్రముల కెదురుగా నుండును. పుప్పొడి తిత్తులు రెండు గదులు.

అండ కోశము: అండాశయము ఉచ్చము. 1 గది. అండములు చాల గలవు. గింజలు వంపుగా చిక్కుడు గింజలవలె నుండును. కీలము కాయముమీద మధ్యగానె యున్నవి. కీలాగ్రము గుండ్రము.

ఈ కుంటుంబక్వ్ములోని వన్నియు గుల్మములే ఆకులు ఒంటరి చేరిక. వానికి కణుపు పుచ్ఛములుండవు. వీని పువ్వుల