నవద్వీపములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ద్వీపము అంటే సముద్ర మధ్యనుండే భూబాగము అటువంటి ద్వీపాలు.

  1. ఇంధ్రద్వీపము
  2. శ్వేతద్వీపము
  3. తామ్రవర్రిద్వీపము
  4. గభస్తీద్వీపము
  5. నాగర ద్వీపము
  6. సౌమ్యద్వీపము
  7. గాంధర్వద్వీపము
  8. వారుణద్వీపము
  9. జంబుద్వీపము