నవవిధ-తాళములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. (అ.) 1. అరితాళము, 2. అరుమతాళము, 3. సమతాళము, 4. జయతాళము, 5. చిత్తిరతాళము, 6. దురువతాళము, 7. నివర్తతాళము, 8. పదిమతాళము, 9. విదతాళము.
  2. (ఆ.) 1. సమతాళము, 2. అరుమతాళము, 3. ఆటతాళము, 4. పదిమతాళము, 5. జయతాళము, 6. మట్టిమతాళము, 7. విదతాళము, 8. నివర్తతాళము, 9. దురువతాళము.
  3. (ఇ.) 1. ప్రకృతి, 2. ఉపాదానము, 3. కాలము, 4. భాగ్యము, 5. అర్జనోపదమము, 6. రక్షనోపరమము, 7. క్షయోపరమము, 8. అతృప్త్యుపరమము, 9. హింసోపరమము.

మూలము[మార్చు]

http://www.andhrabharati.com/dictionary/#