నవ శరీర రంధ్రములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


  1. నోరు
  2. ముక్కు కుడి రంధ్రము
  3. ముక్కు ఎడమ రంధ్రము
  4. ఎడమ చెవి రంధ్రము
  5. కుడి చెవి రంధ్రము
  6. కుడికన్ను
  7. ఏడమకన్ను
  8. మూత్ర రంధ్రము
  9. అపాన రంధ్రము