పాలిండ్రోం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాలిండ్రోం అనగా ఒక పదాన్ని లేదా ఒక వాక్యాన్ని కుడి నుండి ఎడమకు చదివినా లేదా ఎడమ నుండి కుడికి చదివినా ఒకే విధంగా ఉండడం..[1] ఉదాహరణకు కిటికి, వికటకవి, నవీన మొదలగునవి. పాలిండ్రోమును తెలుగులో చిత్రకావ్యం, చిత్రపదం, చిత్రవాక్యం అని కూడా అంటారు.

పాలిండ్రోం పద ఉద్భవం

[మార్చు]

పాలిండ్రోమ్ అనే పదాన్ని ఆంగ్ల కవి, రచయిత హెన్రీ పీచమ్ 1638లో పరిచయం చేశారు.[2] ఈ పదం గ్రీకు మూలాల నుండి ఉద్భవించింది.

పాలిండ్రోం జాబితా

[మార్చు]

పాలిండ్రోం పదాల జాబితా

[మార్చు]
 • కంచుకం (jacket)
 • కంటకం (thorn)
 • కందకం (trench)
 • కంసకం (bell metal)
 • కచ్చిక (burnt cake of dung)
 • కటిక (cruel, horrid)
 • కట్టుక (abortion)
 • కణిక (small particle)
 • కనుక (therefore)
 • కన్యక (girl)
 • కరక (yellow myrobalan)
 • కలక (turbidity)
 • కలిక (bud)
 • కాకా (flattery)
 • కికి (Indian roller)
 • కిటికి (window)
 • కునుకు (sleep)
 • కుమ్మకు (instigation)
 • కురుకు (heap, pile)
 • కులుకు (graceful movement of the body)
 • కోరుకో (want)
 • కోలుకో (recover)
 • గంగ (water)
 • గరగ (small vessel)
 • గులుగు (a tree)
 • చాచా (father's younger brother)
 • జేజే (god, goddess, deity)
 • జోజో (hush, hushaby)
 • టాటా (bye bye)
 • తన్యత (ductility)
 • తర్వాత (afterwards)
 • తురుతు (quickness)
 • దించింది (took down)
 • నందనం (garden)
 • నమ్మిన (convinced)
 • నల్లన (blackness)
 • నటన (acting)
 • నవీన (modern)
 • నానా (many)
 • నిశాని (mark, fingerprint)
 • పులుపు (sour)
 • బడబ (mare)
 • బాబా (saint)
 • మధ్యమ (middle finger)
 • మిసిమి (brilliancy, luster, polish)
 • ముక్తము (freed, liberated)
 • ముఖము (face)
 • ముఖ్యము (chief, primary, particular, principal, indispensable)
 • ముటము (cow dung)
 • ముత్తుము (three tooms)
 • ముత్తెము (pearl)
 • ముత్యము (pearl)
 • మడమ (heel)
 • ముదము (pleasure)
 • మునుము (field of grain)
 • లోయలో (in the valley)
 • వరవ (canal to supply water to a tank)
 • విరివి (expansive)
 • వలువ (garment, cloth)
 • వారెవా
 • వికటకవి (comic poet)
 • విరివి (abundance)
 • సమోస
 • సరస (nearness, proximity)

మూలాలు

[మార్చు]
 1. Palindrome
 2. Henry Peacham, The Truth of our Times Revealed out of One Mans Experience, 1638, p. 123