పౌరశాస్త్రం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రభుత్వ అధ్యయనానికి సంబంధించిన శాస్త్రమే పౌరశాస్త్రం. ఇది తరచుగా మంచి పౌరులను తయారు చేసేందుకు ఉన్నత పాఠశాలలోని ప్రభుత్వ అధ్యయనంగా సూచింపబడుతుంది. కళాశాలలో సాధారణంగా పౌర శాస్త్రమును రాజకీయ శాస్త్రం అంటారు.