నిరోధించబడిన ఐ.పీ చిరునామాలు, సభ్యులు

Jump to navigation Jump to search
నిరోధించబడిన వాడుకరిని వెతకండి
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
కాలముద్ర గమ్యం ముగింపు నిర్వాహకుని నిరోధం నిరోధపు పరామితులు కారణం
08:29, 29 జనవరి 2024 2409:40e2:1017:98f7:8000:: (చర్చ) 08:29, 29 జూలై 2024
ఇంకా 104 రోజులు, 12 గంటలు, 19 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
16:56, 22 జనవరి 2024 2409:4089:1295:962e::255a:70b1 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
09:58, 6 జనవరి 2024 Rudram1198 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం
16:41, 2 జనవరి 2024 2409:4089:1d00:bd31::4e4a:cc0e (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
16:21, 29 డిసెంబరు 2023 Bhaarata2030 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం
17:19, 26 డిసెంబరు 2023 Capital Telugu (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
05:45, 26 డిసెంబరు 2023 Vttgggf46633 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
16:58, 22 డిసెంబరు 2023 Teluguvelugu99 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం
02:18, 19 డిసెంబరు 2023 Teluguapts108 (చర్చ | రచనలు) అనంతం యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం
06:20, 18 డిసెంబరు 2023 Sonju10 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం
06:19, 18 డిసెంబరు 2023 Md Majedul Islam (Sonju) (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం
11:05, 11 డిసెంబరు 2023 Dhehdh2828 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
11:02, 11 డిసెంబరు 2023 49.206.42.179 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పదే పదే తన పేరుమీద అంగ్ల భాషలో వ్యాసాన్ని సృష్టించడం
11:02, 11 డిసెంబరు 2023 49.206.60.60 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పదే పదే తన పేరుమీద అంగ్ల భాషలో వ్యాసాన్ని సృష్టించడం
11:01, 11 డిసెంబరు 2023 Kcharan123 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పదే పదే తన పేరుమీద అంగ్ల భాషలో వ్యాసాన్ని సృష్టించడం
11:12, 20 నవంబరు 2023 2401:4900:62cd:4e47:5af5:d493:d9e:7607 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
17:53, 19 నవంబరు 2023 2401:4900:701c:1126:4c32:96ff:fe76:36c5 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
06:57, 19 నవంబరు 2023 2409:408c:1e86:f6e8:501a:c401:70a2:e540 (చర్చ) 06:57, 19 మే 2024
ఇంకా 33 రోజులు, 10 గంటలు, 48 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
16:58, 18 నవంబరు 2023 Dhoravar (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం: పదేపదే తన పేరుతో స్వంత వ్యాసం రాసుకోవడం
11:49, 15 నవంబరు 2023 2409:4070:6e94:7063::4f4a:aa12 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
09:32, 13 నవంబరు 2023 2409:4070:6e99:8270::4f0a:5115 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
10:57, 12 నవంబరు 2023 2409:4070:6e9d:5da7::4f8a:400b (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
06:12, 11 నవంబరు 2023 2409:4070:6e8e:979c::4f8a:5215 (చర్చ) 06:12, 11 మే 2024
ఇంకా 25 రోజులు, 10 గంటలు, 3 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీలలో సమాచారం తొలగించటం
13:03, 10 నవంబరు 2023 202.65.144.158 (చర్చ) అనంతం యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీలలో సమాచారం మూకమ్మడిగా తొలగించటం
10:51, 10 నవంబరు 2023 2409:4070:6e96:11e1::4fca:5f01 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
13:15, 9 నవంబరు 2023 2409:4070:6e87:f65a::4f4a:7b0b (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
03:52, 8 నవంబరు 2023 Charanakvip1 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం: అనేక ఖాతాలను సృష్టించి తన గురించి రాసుకోవడం
03:52, 8 నవంబరు 2023 Charanakvip (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం: అనేక ఖాతాలను సృష్టించి తన గురించి రాసుకోవడం
08:38, 7 నవంబరు 2023 2409:4070:6e85:de22::4f8a:7713 (చర్చ) అనంతం యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
వాడుకరిపేజీలలో అసభ్యపదాలు వాడటం, తుడిచివేయటం
11:47, 2 నవంబరు 2023 2409:4070:6e0b:e90a::4f8a:b911 (చర్చ) అనంతం యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
10:59, 1 నవంబరు 2023 2409:4089:2d88:d5c7:ffcb:d413:ef4c:fd (చర్చ) 10:59, 1 మే 2024
ఇంకా 15 రోజులు, 14 గంటలు, 50 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: దశ్చర్యలు
05:49, 31 అక్టోబరు 2023 2409:4089:2d9d:de7d::364b:b713 (చర్చ) 05:49, 31 అక్టోబరు 2024
ఇంకా 198 రోజులు, 9 గంటలు, 40 నిమిషాలు మిగిలి ఉంది.
యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం: ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా అనుచిత మార్పులు చేస్తున్నందున
05:14, 30 అక్టోబరు 2023 2409:4070:6e89:ea50::4fca:103 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 
08:52, 29 అక్టోబరు 2023 2409:4070:6e84:b784::4f4a:b402 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
04:19, 28 అక్టోబరు 2023 2409:4070:6e84:84a3::4f4a:c609 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
04:13, 27 అక్టోబరు 2023 2409:4070:6e81:86b4::4f0a:a00 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
04:55, 26 అక్టోబరు 2023 2409:4070:6e10:cd26::4f8a:b700 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
08:16, 24 అక్టోబరు 2023 2409:4070:6e1f:923d::4f4a:607 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
16:56, 17 అక్టోబరు 2023 139.5.248.20 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
07:52, 27 సెప్టెంబరు 2023 2401:4900:18f7:1c79:f288:563c:e714:e5e0 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
తప్పు సమాచారాన్ని చొప్పించడం
07:49, 27 సెప్టెంబరు 2023 2405:201:c40b:783b:3dca:279e:e18b:9b53 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోని సమాచారాన్ని తీసెయ్యడం
04:22, 22 సెప్టెంబరు 2023 2401:4900:5086:68c0:1:0:44d3:36cb (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పేజీల్లోకి చెత్తను ఎక్కించడం
17:39, 21 సెప్టెంబరు 2023 Uma Suma (చర్చ | రచనలు) అనంతం యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
పరదేశ భాషతో వ్యాసాలు సృష్టించటం
15:22, 20 సెప్టెంబరు 2023 Rajnisinghrani (చర్చ | రచనలు) అనంతం యర్రా రామారావు (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
 • ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం
సింహళభాషలో లెలుగు వికీపీడియాలో వ్యాసాలు సృష్టించటం
16:01, 18 సెప్టెంబరు 2023 గొర్రెపాటి శ్రీను (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
పదేపదే తన పేరుతో స్వంత వ్యాసం రాసుకోవడం
06:04, 11 సెప్టెంబరు 2023 Surya923 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
ఈ ఖాతాను సాక్ పపెట్లే అని ఎన్వికీలో నిర్థారించి, సార్వత్రికంగా నిరోధించారు.
06:03, 11 సెప్టెంబరు 2023 Sunrise600 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
ఈ ఖాతాను సాక్ పపెట్లే అని ఎన్వికీలో నిర్థారించి, సార్వత్రికంగా నిరోధించారు.
06:02, 11 సెప్టెంబరు 2023 Jags1111 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
ఈ ఖాతాను సాక్ పపెట్లే అని ఎన్వికీలో నిర్థారించి, సార్వత్రికంగా నిరోధించారు.
06:01, 11 సెప్టెంబరు 2023 Pkraja1234 (చర్చ | రచనలు) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
ఈ ఖాతాను సాక్ పపెట్లే అని ఎన్వికీలో నిర్థారించి, సార్వత్రికంగా నిరోధించారు.
07:22, 22 ఆగస్టు 2023 2409:4070:2bbc:feeb::4f4a:e104 (చర్చ) అనంతం Pranayraj1985 (చర్చ)
 • దిద్దుబాటు (సైటు పర్యంతం)
 • అజ్ఞాతవ్యక్తులు మాత్రమే
 • ఖాతా తెరవడాన్ని నిరోధించాము
అనేక ఖాతాలను సృష్టించి దుశ్చర్యకు పాల్పడడం
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:BlockList" నుండి వెలికితీశారు