సార్వత్రికంగా నిరోధించిన ఐపీ చిరునామాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

సార్వత్రిక నిరోధానికై అన్వేషణ
(చిట్టచివరి | తొట్టతొలి) (50 కొత్తవి) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 07:21, 12 జూలై 2020: Stryn (meta.wikimedia.org) globally blocked 37.235.49.190 (12 జూలై 2021 నాడు 07:21కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 07:20, 12 జూలై 2020: Stryn (meta.wikimedia.org) globally blocked 173.0.55.226 (12 జూలై 2021 నాడు 07:20కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 05:08, 12 జూలై 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 112.79.113.24 (15 జూలై 2020 నాడు 05:08కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki vandalism)
 • 05:01, 12 జూలై 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.237.170.248 (12 జనవరి 2021 నాడు 05:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 05:01, 12 జూలై 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 92.255.175.146 (12 జూలై 2021 నాడు 05:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 05:01, 12 జూలై 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 89.235.69.44 (12 జనవరి 2021 నాడు 05:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 04:54, 12 జూలై 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 2804:214:8481:6E8E:1:1:778C:CCFF (19 జూలై 2020 నాడు 04:54కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki vandalism)
 • 04:45, 12 జూలై 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 184.146.207.146 (19 జూలై 2020 నాడు 04:45కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki abuse)
 • 04:42, 12 జూలై 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.249.31.0/24 (12 జనవరి 2021 నాడు 04:42కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: <!-- VPN -->)
 • 04:01, 12 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 49.149.105.200 (12 ఆగస్టు 2020 నాడు 04:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 04:00, 12 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 124.18.141.13 (12 ఆగస్టు 2020 నాడు 04:00కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 23:16, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 188.75.144.72 (13 జూలై 2020 నాడు 06:16కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 22:48, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 156.206.18.115 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 22:48కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 22:48, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.91.211.118 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 22:48కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 22:37, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 102.176.94.166 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 22:37కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 22:22, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.215.171.174 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 22:22కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 22:20, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.25.248.249 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 22:20కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 22:18, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.66.52.188 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 22:18కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 22:15, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 93.177.179.253 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 22:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 22:13, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 51.39.197.187 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 22:13కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 22:12, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 79.141.127.96 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 22:12కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:54, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 156.38.88.4 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:54కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:44, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 102.41.56.16 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:44కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:42, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 110.54.159.87 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:42కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:42, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 200.120.195.35 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:42కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:38, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.46.225.110 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:38కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:29, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.75.1.113 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:29కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:28, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 176.240.224.72 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:28కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:28, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 200.109.221.19 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:28కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:23, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.5.1.193 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:23కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:23, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.170.159.9 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:23కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:23, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 78.161.153.208 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:23కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:21, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.66.203.40 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:21కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:20, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4072:78A:7143:650E:2D4B:9D83:DE5F (12 జూలై 2020 నాడు 21:20కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 21:13, 11 జూలై 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 84.200.72.0/24 (11 జూలై 2022 నాడు 21:13కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- 5hosting GmbH / Accelerated IT Services & Consulting GmbH -->)
 • 21:10, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 188.119.18.225 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 21:10కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:08, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.68.5.123 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 21:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:06, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 182.253.75.226 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 21:06కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:05, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 149.3.57.168 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 21:05కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:04, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.160.14.82 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 21:04కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:03, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 179.12.33.235 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 21:03కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:02, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.57.202.27 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 21:02కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:00, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.86.32.134 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 21:00కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:59, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.91.208.210 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 20:59కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:59, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 107.9.160.169 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 20:59కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:57, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 182.172.167.192 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 20:57కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:56, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.147.234.91 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 20:56కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:56, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.66.12.157 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 20:56కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:55, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 160.154.128.192 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 20:55కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 20:54, 11 జూలై 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 112.200.97.3 (11 అక్టోబరు 2020 నాడు 20:54కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
(చిట్టచివరి | తొట్టతొలి) (50 కొత్తవి) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:GlobalBlockList" నుండి వెలికితీశారు