సార్వత్రికంగా నిరోధించిన ఐపీ చిరునామాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

సార్వత్రిక నిరోధానికై అన్వేషణ
(చిట్టచివరి | తొట్టతొలి) (50 కొత్తవి) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 04:21, 15 డిసెంబరు 2019: Teles (meta.wikimedia.org) globally blocked 2607:FB90:0:0:0:0:0:0/32 (15 డిసెంబరు 2019 నాడు 10:21కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 04:08, 15 డిసెంబరు 2019: Teles (meta.wikimedia.org) globally blocked 37.111.9.234 (16 డిసెంబరు 2019 నాడు 11:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 03:23, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 2607:FB90:5E80:0:0:0:0:0/43 (15 మార్చి 2020 నాడు 03:23కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Long-term abuse)
 • 03:15, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 2607:FB90:5E96:346:0:0:0:0/64 (18 డిసెంబరు 2019 నాడు 03:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 03:12, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 169.255.6.26 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 03:12కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:31, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 172.84.64.0/18 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:31కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: Earthmeta / UK Dedicated Servers Ltd.)
 • 01:09, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 144.22.71.110 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:09కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:08, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.234.19.201 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:08, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 195.9.44.50 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:08, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 83.208.4.55 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:08, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.253.163.193 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:08, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 172.84.83.242 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:08, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.12.29.242 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:08, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.57.195.195 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:07, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 90.168.34.229 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:07కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:07, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 172.84.82.242 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:07కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:06, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 125.26.108.211 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:06కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:05, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 104.160.30.133 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:05కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: Inter Connects)
 • 01:05, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 188.227.49.101 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:05కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:04, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.160.182.128 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:04కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:04, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 172.84.82.126 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:04కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:04, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 172.84.82.30 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:04కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:04, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 221.120.160.40 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:04కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:03, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 201.76.70.134 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:03కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:03, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.251.208.139 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 01:03కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 01:01, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 2607:FB90:5E8F:A7E8:0:0:0:0/64 (18 డిసెంబరు 2019 నాడు 01:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 00:59, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 2607:FB90:5E8F:6663:0:0:0:0/64 (18 డిసెంబరు 2019 నాడు 00:59కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 00:16, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.124.196.20 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 00:16కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 00:16, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 138.204.49.111 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 00:16కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 00:15, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 83.61.6.124 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 00:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 00:15, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.91.84.54 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 00:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 00:15, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 106.240.86.211 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 00:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 00:15, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 50.240.188.72 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 00:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 00:15, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 31.40.208.87 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 00:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 00:15, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.252.166.122 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 00:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 00:14, 15 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 104.140.243.48 (15 డిసెంబరు 2020 నాడు 00:14కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 23:01, 14 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 2607:FB90:5E8E:72FE:0:0:0:0/64 (16 డిసెంబరు 2019 నాడు 06:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 22:59, 14 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 2A02:2B80:101:1:1CF8:42FF:FE88:B673 (14 జనవరి 2020 నాడు 22:59కి కాలం చెల్లుతుంది) (Banned user)
 • 22:59, 14 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 68.171.212.2 (14 జనవరి 2020 నాడు 22:59కి కాలం చెల్లుతుంది) (Banned user)
 • 22:59, 14 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 2001:DF5:D200:1:0:0:BAD:C0DE (14 జనవరి 2020 నాడు 22:59కి కాలం చెల్లుతుంది) (Banned user)
 • 22:57, 14 డిసెంబరు 2019: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.48.126.79 (14 డిసెంబరు 2020 నాడు 22:57కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: <!-- CGI proxy -->)
 • 22:18, 14 డిసెంబరు 2019: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 109.40.3.37 (15 డిసెంబరు 2019 నాడు 22:18కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 21:20, 14 డిసెంబరు 2019: Teles (meta.wikimedia.org) globally blocked 187.138.217.172 (17 డిసెంబరు 2019 నాడు 21:20కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 21:15, 14 డిసెంబరు 2019: Teles (meta.wikimedia.org) globally blocked 46.70.130.179 (17 డిసెంబరు 2019 నాడు 21:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 21:09, 14 డిసెంబరు 2019: Teles (meta.wikimedia.org) globally blocked 92.252.241.11 (14 మార్చి 2020 నాడు 21:09కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam)
 • 21:00, 14 డిసెంబరు 2019: Teles (meta.wikimedia.org) globally blocked 49.196.17.201 (14 జనవరి 2020 నాడు 21:00కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam)
 • 20:23, 14 డిసెంబరు 2019: Matiia (meta.wikimedia.org) globally blocked 159.117.174.204 (28 డిసెంబరు 2019 నాడు 20:23కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki vandalism)
 • 19:58, 14 డిసెంబరు 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.212.172.146 (12 ఫిబ్రవరి 2020 నాడు 19:58కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 19:54, 14 డిసెంబరు 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 178.122.239.41 (12 ఫిబ్రవరి 2020 నాడు 19:54కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 19:49, 14 డిసెంబరు 2019: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 206.41.172.0/22 (14 డిసెంబరు 2021 నాడు 19:49కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: Abused web host / VPS / colocation: <!-- Halo Colocation LLC -->)
(చిట్టచివరి | తొట్టతొలి) (50 కొత్తవి) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:GlobalBlockList" నుండి వెలికితీశారు