"మాడ్యూల్:Citation/CS1/Date validation" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
Reverted to revision 2865129 by Arjunaraoc: check whether earlier version gives correct. (TW)
(restore to latest enwiki versionArjunaraoc (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 2959286 ను రద్దు చేసారు)
ట్యాగు: రద్దుచెయ్యి
(Reverted to revision 2865129 by Arjunaraoc: check whether earlier version gives correct. (TW))
ట్యాగు: రద్దుచెయ్యి
local is_set, in_array; -- imported functions from selected Module:Citation/CS1/Utilities
local cfg; -- table of tables imported from selected Module:Citation/CS1/Configuration
 
 
--[[--------------------------< F I L E - S C O P E D E C L A R A T I O N S >--------------------------------
 
File-scope variables are declared here
 
]]
 
local lang_object = mw.getContentLanguage(); -- used by is_valid_accessdate(), is_valid_year(), date_name_xlate(); TODO: move to ~/Configuration?
local year_limit; -- used by is_valid_year()
 
 
 
local function is_valid_accessdate (accessdate)
local lang = mw.getContentLanguage();
local good1, good2;
local access_ts, tomorrow_ts; -- to hold unix time stamps representing the dates
 
good1, access_ts = pcall (lang_object lang.formatDate, lang_objectlang, 'U', accessdate ); -- convert accessdate value to unix timesatmp
good2, tomorrow_ts = pcall (lang_object lang.formatDate, lang_objectlang, 'U', 'today + 2 days' ); -- today midnight + 2 days is one second more than all day tomorrow
if good1 and good2 then -- lang.formatDate() returns a timestamp in the local script which which tonumber() may not understand
access_ts = tonumber (access_ts) or lang_objectlang:parseFormattedNumber (access_ts); -- convert to numbers for the comparison;
tomorrow_ts = tonumber (tomorrow_ts) or lang_objectlang:parseFormattedNumber (tomorrow_ts);
else
return false; -- one or both failed to convert to unix time stamp
 
]]
local year_limit;
 
local function is_valid_year(year)
if not is_set(year_limit) then
year_limit = tonumber(os.date("%Y"))+1; -- global variable so we only have to fetch it once
end
return tonumber(year) <= year_limit; -- false if year is in the future more than one year
 
year = tonumber (year) or lang_object:parseFormattedNumber (year); -- convert to numbers for the comparison;
return year and (year <= year_limit) or false;
end
 
['Md-dy'] = {'^(%D-) +([1-9]%d?)[%-–]([1-9]%d?), +((%d%d%d%d)%a?)$', 'm', 'd', 'd2', 'a', 'y'},
-- day-initial: day month year
['dMy'] = {'^([1-9]%d?) +*(%D-) +((%d%d%d%d?)%a?)$', 'd', 'm', 'a', 'y'},
-- year-initial: year month day; day: 1 or 2 two digits, leading zero allowed; not supported at en.wiki
-- ['yMd'] = {'^((%d%d%d%d?)%a?) +(%D-) +(%d%d?)$', 'a', 'y', 'm', 'd'},
if not is_valid_year(year2) then return false; end -- no year farther in the future than next year
 
elseif mw.ustring.date_string:match (date_string, patterns['y'][1]) then -- year; here accept either YYY or YYYY
anchor_year, year=mw.ustring.date_string:match (date_string, patterns['y'][1]);
if false == is_valid_year(year) then
return false;
if mode then -- might be a season
xlate = lang_objectmw.getContentLanguage():formatDate(mode, '1' .. month); -- translate the month name to this local language
date = mw.ustring.gsub (date, month, xlate); -- replace the English with the translation
date_parameters_list[param_name].val = date; -- save the translated date
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2962631" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ