"మూస:Taxonomy" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
8,261 bytes removed ,  11 సంవత్సరాల క్రితం
This should work?
imported>Smith609
(Steal from Taxobox (for consistency!))
imported>Smith609
(This should work?)
<includeonly>{{#if:{{{parent|}}}|
{{taxobox/taxonomy|{{{parent}}} }}
}}{{#if:{{{virus_grouprank|}}}|
{{!}} Group:
{{!}} {{#switch:{{{virus_group}}}
|I|i=Group I <small>([[dsDNA virus|dsDNA]])</small>
|II|ii=Group II <small>([[ssDNA virus|ssDNA]])</small>
|III|iii=Group III <small>([[dsRNA virus|dsRNA]])</small>
|IV|iv=Group IV <small>([[Positive-sense ssRNA virus|(+)ssRNA]])</small>
|V|v=Group V <small>([[Negative-sense ssRNA virus|(-)ssRNA]])</small>
|VI|vi=Group VI <small>([[ssRNA-RT virus|ssRNA-RT]])</small>
|VII|vii=Group VII <small>([[dsDNA-RT virus|dsDNA-RT]])</small>
|{{{virus_group}}}
}}
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_superdomain|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_superdomain}}}</span><br /><small>{{{unranked_superdomain_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{superdomain|}}}|
{{!}} Superdomain:
{{!}} <span class="superdomain">{{{superdomain}}}</span><br /><small>{{{superdomain_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{domain|}}}|
{{!}} Domain:
{{!}} <span class="domain">{{{domain}}}</span><br /><small>{{{domain_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_regnum|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_regnum}}}<br /><small>{{{unranked_regnum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{superregnum|}}}|
{{!}} Superkingdom:
{{!}} {{{superregnum}}}<br /><small>{{{superregnum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{regnum|}}}|
{{!}} Kingdom:
{{!}} <span class="kingdom">{{{regnum}}}</span><br /><small>{{{regnum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subregnum|}}}|
{{!}} Subkingdom:
{{!}} <span class="subkingdom">{{{subregnum}}}</span><br /><small>{{{subregnum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_phylum|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_phylum}}}<br /><small>{{{unranked_phylum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{superdivisio|}}}|
{{!}} Superdivision:
{{!}} {{{superdivisio}}}<br /><small>{{{superdivisio_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{superphylum|}}}|
{{!}} Superphylum:
{{!}} <span class="superphylum">{{{superphylum}}}</span><br /><small>{{{superphylum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{divisio|}}}|
{{!}} Division:
{{!}} {{{divisio}}}<br /><small>{{{divisio_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_divisio|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_divisio}}}<br /><small>{{{unranked_divisio_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{phylum|}}}|
{{!}} Phylum:
{{!}} <span class="phylum">{{{phylum}}}</span><br /><small>{{{phylum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subdivisio|}}}|
{{!}} Subdivision:
{{!}} {{{subdivisio}}}<br /><small>{{{subdivisio_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subphylum|}}}|
{{!}} Subphylum:
{{!}} <span class="subphylum">{{{subphylum}}}</span><br /><small>{{{subphylum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{infraphylum|}}}|
{{!}} Infraphylum:
{{!}} {{{infraphylum}}}<br /><small>{{{infraphylum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{microphylum|}}}|
{{!}} Microphylum:
{{!}} {{{microphylum}}}<br /><small>{{{microphylum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{nanophylum|}}}|
{{!}} Nanophylum:
{{!}} {{{nanophylum}}}<br /><small>{{{nanophylum_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_classis|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_classis}}}<br /><small>{{{unranked_classis_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{superclassis|}}}|
{{!}} Superclass:
{{!}} {{{superclassis}}}<br /><small>{{{superclassis_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{classis|}}}|
{{!}} Class:
{{!}} <span class="taxoclass">{{{classis}}}</span><br /><small>{{{classis_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_subclassis|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_subclassis}}}<br /><small>{{{unranked_subclassis_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subclassis|}}}|
{{!}} Subclass:
{{!}} <span class="subclass">{{{subclassis}}}</span><br /><small>{{{subclassis_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_infraclassis|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_infraclassis}}}<br /><small>{{{unranked_infraclassis_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{infraclassis|}}}|
{{!}} Infraclass:
{{!}} <span class="infraclass">{{{infraclassis}}}</span><br /><small>{{{infraclassis_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_ordo|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_ordo}}}<br /><small>{{{unranked_ordo_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{magnordo|}}}|
{{!}} Magnorder:
{{!}} {{{magnordo}}}<br /><small>{{{magnordo_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{superordo|}}}|
{{!}} Superorder:
{{!}} <span class="superorder">{{{superordo}}}</span><br /><small>{{{superordo_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{ordo|}}}|
{{!}} Order:
{{!}} <span class="order">{{{ordo}}}</span><br /><small>{{{ordo_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subordo|}}}|
{{!}} Suborder:
{{!}} <span class="suborder">{{{subordo}}}</span><br /><small>{{{subordo_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{infraordo|}}}|
{{!}} Infraorder:
{{!}} <span class="infraorder">{{{infraordo}}}</span><br /><small>{{{infraordo_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{parvordo|}}}|
{{!}} Parvorder:
{{!}} <span class="parvorder">{{{parvordo}}}</span><br /><small>{{{parvordo_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{zoodivisio|}}}|
{{!}} Division:
{{!}} {{{zoodivisio}}}<br /><small>{{{zoodivisio_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{zoosectio|}}}|
{{!}} Section:
{{!}} {{{zoosectio}}}<br /><small>{{{zoosectio_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{zoosubsectio|}}}|
{{!}} Subsection:
{{!}} {{{zoosubsectio}}}<br /><small>{{{zoosubsectio_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_familia|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_familia}}}<br /><small>{{{unranked_familia_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{superfamilia|}}}|
{{!}} Superfamily:
{{!}} <span class="superfamily">{{{superfamilia}}}</span><br /><small>{{{superfamilia_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{familia|}}}|
{{!}} Family:
{{!}} <span class="family">{{{familia}}}</span><br /><small>{{{familia_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subfamilia|}}}|
{{!}} Subfamily:
{{!}} <span class="subfamily">{{{subfamilia}}}</span><br /><small>{{{subfamilia_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_tribus|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_tribus}}}<br /><small>{{{unranked_tribus_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{supertribus|}}}|
{{!}} Supertribe:
{{!}} {{{supertribus}}}<br /><small>{{{supertribus_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{tribus|}}}|
{{!}} Tribe:
{{!}} {{{tribus}}}<br /><small>{{{tribus_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subtribus|}}}|
{{!}} Subtribe:
{{!}} {{{subtribus}}}<br /><small>{{{subtribus_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{alliance|}}}|
{{!}} Alliance:
{{!}} {{{alliance}}}<br /><small>{{{alliance_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{unranked_genus|}}}|
{{!}} (unranked):
{{!}} {{{unranked_genus}}}<br /><small>{{{unranked_genus_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{genus|}}}|
{{!}} Genus:
{{!}} <span class="genus">{{{genus}}}</span><br /><small>{{{genus_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subgenus|}}}|
{{!}} Subgenus:
{{!}} {{{subgenus}}}<br /><small>{{{subgenus_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{sectio|}}}|
{{!}} Section:
{{!}} {{{sectio}}}<br /><small>{{{sectio_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subsectio|}}}|
{{!}} Subsection:
{{!}} {{{subsectio}}}<br /><small>{{{subsectio_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{series|}}}|
{{!}} Series:
{{!}} {{{series}}}<br /><small>{{{series_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subseries|}}}|
{{!}} Subseries:
{{!}} <span style="white-space: nowrap">{{{subseries}}}</span><br /><small>{{{subseries_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{species_group|}}}|
{{!}} Species group:
{{!}} {{{species_group}}}<br /><small>{{{species_group_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{species_subgroup|}}}|
{{!}} Species subgroup:
{{!}} {{{species_subgroup}}}<br /><small>{{{species_subgroup_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{species_complex|}}}|
{{!}} Species complex:
{{!}} {{{species_complex}}}<br /><small>{{{species_complex_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{species|}}}|
{{!}} Species:
{{!}} <span style="white-space: nowrap">{{{species}}}</span><br /><small>{{{species_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{subspecies|}}}|
{{!}} Subspecies:
{{!}} <span style="white-space: nowrap">{{{subspecies}}}</span><br /><small>{{{subspecies_authority|}}}</small>
{{!}}-
}}
{{#if:{{{variety|}}}|
{{!}} Variety:
{{!}} <span class="variety" style="white-space: nowrap">{{{variety}}}</span><br /><small>{{{variety_authority|}}}</small>
{{!}}-
{{!}} {{ucfirst:{{lc:{{anglicise rank|{{{rank|}}} }} }} }}:
{{!}} <span class="{{lc:{{anglicise rank|{{{rank}}} }} }}">{{{link}}}</span>
}}</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/853867" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ