భారతీయ ప్రతిభా విశేషాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతీయ ప్రతిభా విశేషాలు 2008 సంవత్సరంలో హైదరాబాదులోని వివేకానంద లైఫ్ స్కిల్స్ అకాడమీ ప్రచురించిన విశేష ప్రచురణ. ఇందులో భారతీయ వైభవానికి సంబంధించిన 108 నిజాలు వాటి వివరాలు సహేతుకంగా తెలిపారు. దీనిని జయంతి చంద్రశేఖర్ మరియు మన్నవ గంగాధర ప్రసాద్ సంకలనం చేశారు.

విషయ సూచిక

108 నిజాలు[మార్చు]

108 సంఖ్య ప్రాముఖ్యత (108 -Cosmic number and its Rationale)[మార్చు]

108 అనే సంఖ్య భారతీయులకు చాల పవిత్ర మైనది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో దీని ప్రాముఖ్యత మరీ ఎక్కువ. జప మాలలొ 108 పూసలుంటాయి. ఈ సంఖ్య ప్రాముఖ్యత హిందువులకే కాదు. బౌద్ధులు, జైనులు, సిక్కులు మొదలగు మతాల వారికి కూడా పవిత్రమైనదే. ఖగోళ శాస్త్ర సంబందమైన విషయాలలో 108 సంఖ్య ప్రాముఖ్యత.

పుస్తక ముఖ చిత్రము: (భారతీయ ప్రతిభా విశేషాలు -- 108 నిజాలు
  • భూమికి చంద్రునికి మధ్య దూరం, చంద్రుని వ్వాసానికి 108 రెట్లు ఉందని....
  • భూమికి సూర్యునికి మధ్య దూరం, సూర్యుని వ్వాసానికి 108 రెట్లు ఉందని,
  • సూర్యుని యొక్క వ్వాసం భూమి వ్వాసానికి 108 రెట్లు అని నిర్థారించారు.

ఏ సూత్ర ఆధారలతో భారతీయ మేధావులు ఈ లెక్కలు వేశారో తెలియదు గానీ, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నేడు లెక్కించిన ఈ కొలతలకు ఏనాడో భారతీయులు లెక్కించిన పై కొలతలు ఇంచు మించు సరిపోతున్నాయి.

భూ "గోళమే" నా ! (Spherical Earth - Who knew it first ?)[మార్చు]

16, 17 వ శతాబ్దాలకు చెందిన పర దేశీయులైన కెప్లర్ కోపర్నికస్, మరియు గెలీలియోలు, భూమి గుండ్రంగా గోళాకారంలో వున్నదని కనిపెట్టినట్లు ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తంగా నమ్ముతున్నా. పుస్తకాలలో చదువుచున్నాము. కానీ ఈ విషయం వేదకాలంలోనే మన భారతీయులకు తెలుసు. దాని నిరూపణకు ఎన్నో ఉదాహరణలున్నాయి. 1. ఋగ్వేదంలో 1.33. 8 వ మంత్రంలో ఇలా వుంది: చక్రాణానః పరీణయం వృథివ్యా: .... అనగా భూమియొక్క వృత్తపు అంచున వున్న వారు అని భావం. అనగా భూమి గుండ్రంగా వున్నదని అర్థం. 2. సూర్య సిద్ధాంతం అనే ప్రాచీన గ్రంథంలో 12 వ అద్యాయం, 32 వ శ్లోకంలో ఇలా ఉంది.: మధ్యే సమన్తాదణ్ణస్య భూగోళో వ్యోమ్ని తిష్ఠతి : అనగా బ్రంహాండం మద్యలో భూగోలం ఆకాశంలో నిలిచి వున్నది అని అర్థము. ఇంత స్పష్ఠంగా చెప్పబడింది. 3. క్రీ.శ. 476 ప్రాంతం వాడైన ఆర్య భట్టు తన గ్రంథం ఆర్య భట్టీయం లో గోళ పాదమనే అధ్యాయం...... 6 వ శ్లోకంలో :: భూగోలః సర్వతో వృత్తః అన్నాడు. అనగా భూమి అన్ని వైపులా వృత్తాకారంలో వున్నదని అర్థము. శ్లోకంలోనే భూమిని భూగోళము అని అనడాన్ని బట్టి భూమి గోళాకారమే కదా.... ఇంకా వివరణలెందుకు. ఇలా మన వేదాలలో ఎన్నో ఉదాహరణలున్నాయి.

గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతం కనుగొన్నది ఎవరు ? (Many apples had fallen down before Newton's Gravity Laws)[మార్చు]

గురుత్వాకర్షణ సిద్దాంతాన్ని (law of gravitation) కనుగొన్నదెవరు? అని చదుకుంటున్న ఏ చిన్న పిల్లవాణ్ణి అడిగినా న్యూటణ్ అని వెంటనే చెప్పతాడు. ఇంకా అడిగితే.... ఆపిలు పండు, క్రింద పడడము అనే కథను కూడ చెప్పుతాడు. ఈ న్యూటన్ ఏ కాలం నాటి వాడు. (జనవరి 4, 1643 - మార్చి 31, 1727) అంతకు ముందు ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియదా? ..... న్యూటన్ కన్న అనేక వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ విషయాన్ని మన భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు. ఉదాహరణలుగా ఎన్నో నిరూపణలున్నాయి. వాటిలో కొన్ని. 1. వరాహ మిహిరుడు క్రీ.శ. 505 ప్రాంతం వాడు. అతను తన పంచ సిద్ధాంత అనే గ్రందం 13 వ అద్యాయంలో 4 వ శ్లోకంలో ఇలా అంటాడు.

శ్లో: గగనము పైతి శిఖిశిఖా క్షిప్తమపి క్షితము పైతి గురు కించిత్|
యద్వదిహా మానవానాం అంసురాణాం తద్వదేవాజ్ఘః||
అనగా:.... భూతలంలో ఏ భాగంలో అయినా అన్ని జ్వాలలు పైకే లేస్తాయి. పైకి వేసిన ప్రతి వస్తువు క్రింద పడుతుంది. అని అర్థం.
2. భాస్కరాచార్యుడు క్రీ.శ. 1114 ప్రాంతం వాడు. తన లీలావతి గ్రంథంలో ''భువన కోశం'' అనే సర్గలో..... ఖగోళంలో గ్రహాల పరస్పర ఆకర్షణ శక్తి వల్లా అవి అక్కడ తమకు తామే ఆధార భూతమై అలా నిచి వున్నాయని. తన కుమార్తె అయిన లీలావతికి వివరించాడు.

3. భాస్కరాచార్యుడే సిద్ధాంత శిరోమణీ' గ్రంథం, భువన కోశం అనే అధ్యాయంలో 6 వ శ్లోకంలో మరింత స్పష్టంగా చెప్పాడు

శ్లో|| ఆకృష్టి శక్తిశ్చ మహీతయా యత్ స్వస్థం/ గురు స్వాభిముఖం స్వశక్త్యా|
ఆకృవ్యతే తత్పతతీవభాతి| సమే సమాన్తాత్ క్వ పతత్వియం ఖే||

అనగా..... భూమి ఆకాశంలో వున్న వస్తువులను సహజంగా స్వశక్తితో తన వైపునకు ఆకర్షిస్తుంది. అలా ఆవస్తువులు భూమిపై పడతాయి.

సూర్యుడు కేంద్రమా - భూమి కేంద్రమా ? (Who goes around whom - Earth or Sun ?)[మార్చు]

గ్రహాలన్నీ సూర్యుని చుట్టు తిరుగుతున్నాయని కోపర్నికస్ 1453 ప్రకటించి కాథలిక్ చర్చి చే వెలివేయ బడ్డాడు. ఆ తర్వాయ రెండు శతాబ్ధాల తర్వాత గెలీలియో ఆ సిద్ధాంతాన్ని బలపర్చి చర్చి దృష్టిలో పాతకుడైనాను. ఈ ఇరువువురు మేధావులు పాచ్చాత్య దేశాలకు చెందిన వారు. కాని వారి ప్రకటనకు చాల ముందే మన వేదాలలో ఇదే విషయాన్ని అనేక చోట్ల చెప్పి ఉన్నారు. ఉదాహరణకు కొన్ని చూద్దాం. శ్లో: మిత్రో దాధార పృథవీముతద్యామ్| మిత్రః కృషీ||....... కృష్ణ యజుర్వేదం - 3-4-11.16/ ఋగ్వేదం - 3-5-59 ./1 శ్లో: త్రినాభి చక్ర మజర మనవర్వం యేనేమా విశ్వాభువనాని తస్థుః|| --- ఋగ్వేదం - 1-1-164-1 / యజుర అరణ్యక 3.28 / అథర్వవేధం: - 9-9-1 శ్లో: హయంగౌః వృష్నిరకమీత్ అసదన్మాతరం పురః | పితరం చ ప్రయన్త్ప్వః || ..... ఋగ్వేదం - 10-189.1 - యజుర్వేదం - 1.5.3.2/ సామవేదం - 630, 2376, / అథర్వవేదం - 6-32.1 ఇలా అనేక సందర్భాలలో అనేక శ్లోకాలలో వేదాలలో సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరుగు తున్నది నిరూపించ బడింది. అంతే గాక ఆర్య బట్టు ...... గురువు చుట్టూ శిష్యులు తిరుగు చున్నట్లు సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరుగు చున్నదని ఉపమానంతో నిరూపించాడు. ఈ విధంగా సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరుగు తున్నదని నిరూపించగా.... తర్వాతి కాలంలో ఈ సిద్ధాంతాన్ని తామే కనుగొన్నటు చెప్పు కోవడం..... ఎంత వరకు సబబు.

సప్తవర్ణం - భానుకిరణం (Seven colours of Light)[మార్చు]

సూర్య కాంతిలో ఏడు రంగులున్నాయని ప్రపంచం అంతా తెలుసు. వాటిని కనుగొన్నది ఐజాక్ న్యూటన్ అని అందరు అంటుంటారు. కానీ 16వ శతాబ్ది వాడైన న్యూటన్ కన్నా ముందే మన భారతీయ వేద గ్రంథాలలో ఆ విషయాన్ని చాల వివరంగా వ్రాసి వుంచారు. ఉదాహరణలు చూడండి.

  • శ్లోకం: దుం|| సప్త త్వా హరితో రథే వహన్తి దేవ సూర్య శోచిష్కేశం విచక్షణః./ (ఋ. 1-50-91)
  • శ్లోకం: దుం\\ అవ దివస్తారయన్తి సప్త సూర్యస్య రశ్మయః||ఽ/ (అథర్వ: 17-10-1)

కాంతి వేగము ఎవరు లెక్కించారు ? (Measuring the speed of Light)[మార్చు]

క్రీ.శ.1675 లో రోమర్ అనే అతను కాంతి వేగాన్ని లెక్కించాడని అంటుంది ప్రాశ్ఛ్యాత్య ప్రపంచం. ఇందులో నిజం లేదు. ఎందుకంటే? అంత కంటే ఇంచు మించు నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితమే శ్రీ సాయణాచార్యులు 14 వ సంవత్సరంలో ఋగ్వేద భాష్యంలోఒక ఋగ్వేద శ్లోకానికి భాష్యంగా కాంతి వేగాన్ని వర్ణిస్తూ ఒక శ్లోకం వ్రాశారు. అది: శ్లో: యోజనానాం సహస్త్రం ద్వే ద్వేశతేద్వె చ యోజనే| ఏకేన నిమిషార్థేన క్రమమాణ్ నమో స్తుతే|| అనగా అరనిమిషానికి 2202 యోజనాల దూరం ప్రయాణించు ఓ కాంతి కిరణమా నీకు నమస్కారము అని ఆ శ్లోకానికి అర్థం. ఇక్కడ యోజనము అంటే 9.11 మైళ్ళకు సమానం. భారతీయ కాల గమన ప్రకారం...... 1 పగలు రాత్రి + 810,000 అర్థ నిమిషాలు. కనుక ప్రతి అరనిమిషమునకు 2202 x 9.11 = 20060 మైళ్ళు అట్లే .... 20062 8.75 = 188064 మైళ్ళు ప్రతి సెకనుకు. ఇది అధునికులు కనుగొన్న కాంతి వేగానికి దాదాపు సమీపముగానే ఉంది. 20 వ శతాబ్దపు శాస్త్రవేత్త లయిన మెకీల్ సన్స్, మోర్లే కాం వేగం 1,86,300 మైళ్ళు ఒక సెకనుకు అని కనుగొని ఉన్నారు. ఇది ప్రస్తుతానికి ప్రమాణము.

శ్రీ సాయణాచార్యులు చెప్పిన విషయం 1890 వ సంవత్సరంలో మాక్సుముల్లర్ సంకలణం చేసిన ఋగ్వేదం అను ఆంగ్ల గ్రంథంలో కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. కనుక కాంతి వేగాన్ని ఎవరు ముందు కనిపెట్టినట్లు?

# కాలగణనా నైపుణ్యం (Scaling the Eternal Time)[మార్చు]

# జంతర్ మంతర్ (Jantar - Mantar, a place for monitoring Heavens)[మార్చు]

# తోకచుక్కలు (Comets)[మార్చు]

# శస్త్ర విజ్ఞానం - ఆయుర్వేదం (Pioneering the Surgery - World's First Surgeons)[మార్చు]

# చికిత్సా విజ్ఞానం - ఆయుర్వేదం (Ayurveda - A Therapeautical Treasure)[మార్చు]

# హృదయం ఎట్లాగున్నది (For Healthy Heart Beats)[మార్చు]

# నాళికా శిశు జననం (Birth Place for Test Tube Babies)[మార్చు]

# గోవు చేసే మేలు (Benefiting from the Cow)[మార్చు]

# తులసి మహాత్మ్యం (Tulasi the wonder Herb !)[మార్చు]

# వేప, పసుపు కోసం యుద్ధాలు ! (Long drawn battles for Turmeric and Neem)[మార్చు]

# రాగి పాత్రలోని ఆరోగ్యం (Copper shields our Health)[మార్చు]

# వి-జయ (పూర్) పాదం (Successful Jai-Poor Foot)[మార్చు]

# భారతీయ వ్యవసాయ విజ్ఞానం (Traditional Agricultural Expertise)[మార్చు]

# వృక్షశాస్త్ర పితామహుడు - పరాశరుడు (Father of Botany - Sage Parasara)[మార్చు]

# పశుపోషణా సామర్ధ్యం (Indian Cattle Science)[మార్చు]

# గణితంలో దిట్టలు - భారతీయులు (Genius of Indian Mathematical Brains)[మార్చు]

# ప్రాచీన రసాయన విజ్ఞానం (Indian Chemistry through ages)[మార్చు]

# నౌకా నిర్మాణ కౌశలం (Ship Building Skills)[మార్చు]

# యంత్ర శాస్త్రం (Machine Science of India)[మార్చు]

# హైజాకైన మన విమాన విద్య (Hijacked Indian Aeronautics)[మార్చు]

# శబ్దంలోని మర్మం (Sound Secrets)[మార్చు]

# నటరాజు నాట్యంలో దాగిన సృష్టి రహస్యం (Hidden Knowledge of Nataraja's Cosmic Dance)[మార్చు]

# జగత్తు దేనితో నిర్మింపబడింది ? (Finding the Basic Building Blocks of Universe)[మార్చు]

# స్ట్రింగ్ సిద్ధాంతం (The String Theory)[మార్చు]

# ఐన్ స్టీన్ సాపేక్షతా సిద్ధాంతం - మన దృక్పథం (Time Space and Relativity - Einstein vs India's perspective)[మార్చు]

# మానవ పరిణామ సిద్ధాంతం (Evolution theory - Animal - Human - God or Reverse, which is true ?)[మార్చు]

# అగస్త్యుని విద్యుత్ ఉత్పత్తి విధానం (Sage Agasthya's way of Generating Electricity)[మార్చు]

# భవన నిర్మాణ వైశిష్ట్యం (Building Technology of India)[మార్చు]

# నగర నిర్మాణ చాతుర్యం (Indian Town Planning skills)[మార్చు]

# ఆనాటికే ఆనకట్టలు (World's First Constructed Dam)[మార్చు]

# కాగితం పుట్టిల్లు (Paper, Made in India - First !)[మార్చు]

# భూకంపాలను ముందే గుర్తించవచ్చా ! (Technique of Predicting Earthquakes)[మార్చు]

# నీటి జాడలు తెలుసుకో (Finding Ground Water Sources)[మార్చు]

# చెక్కుచెదరని లోహ స్తంభం (A Metallurgical Marvel - Indian Iron pillar)[మార్చు]

# భూతద్దాల జన్మభూమి (Origin of Lens)[మార్చు]

# వజ్రాలకు వెలుగులిచ్చిన భారతీయులు (Skills of making Diamonds Glow/Art of Brightening Diamonds)[మార్చు]

# అయస్కాంతంలో రకాలు (Magnets Varieties)[మార్చు]

# మాయచేసిన మార్కోని (Marconi's - Wire "less" Values)[మార్చు]

# భారతీయ నేత నిపుణత (Textile Technology)[మార్చు]

# జగతికి మూలం - వేదం (Vedas - The Creator's manual)[మార్చు]

# ఆర్యుల దండయాత్ర కథ బూటకం (Great bluff of Aryan Invasion theory)[మార్చు]

ఆర్యుల దండయాత్ర కథ బూటకం....

మన పాఠశాలల్లో మనం చిన్ననాటినుంచి నేర్చుకుంటున్న కల్పిత సత్యాలు ఏమనగా.......! @ ఆర్యులు శ్వేతజాతివారనీ, వారు ఎక్కడో మధ్య ఆసియా లేక నల్లసముద్ర తీరం నుంచి గుర్రాలపై భారతావనికి వలస వచ్చి, ఇక్కడి స్థానికులైన ద్రావిడులను, నల్లజాతివారిని, దక్షిణ భారతానికి తరిమేశారనీ, లేదా విజ్ఞానం ఆవిష్కరించి, ఉన్నత నాగరికతను ఆచరించారనీ, ఇలా ఇంకా ఎన్నోవిషయాలు మన పాఠ్యపుస్తకాలలోని చరిత్రపాఠాలు చెబుతున్నాయి. @ ఈ విషయం భారతీయులలో ఎంతో ఆందోళన కలిగించింది. జాతిని రెండు ముక్కలు చేసి, ఉత్తర భారతీయులు ఆర్యులనీ, దక్షిణ భారతీయులు ద్రావిడులనీ విడగొట్టింది.ఇంకా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులను ఆర్యులనీ, తక్కిన శూద్రులు ద్రావిడులనీ వివాదం స్రుష్టించింది.అంతేకాకుండా ఈ ఆర్య అహంకారభావం తలకెక్కిన హిట్లర్ ఆర్యులే ఉన్నతులనేభావంతో ఇతర జాతులను సంహరిస్తూ, నరమేధం సాగించి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరగటానికి కారకుడయ్యాడు. @ ఆర్యజాతి కథ బ్రిటీషు శ్వేతజాతి పాలకులు కల్పించిన, వ్యాపింపజేసిన, అభూతకల్పన...

ఇందుకు తార్కాణం--...

1. వేదాలలో ఎక్కడా ఆర్యులు వలస వచ్చినట్టు చెప్పబడలేదు. 2. వేద పరిభాషలో ఆర్యుడు అంటే అది గౌరవ వాచకం.ఉత్తమ నడవడిక, శీలవ్యక్తిత్వానికి ఇచ్చే గుర్తింపు. అంతేకానీ ఆర్యుడు అనేది జాతి వాచకంగా ఎక్కడా ఉపయోగించబడలేదు.

3. ఆర్యావర్తము, ద్రవిడ ప్రదేశము అంటే అవి భరతవర్షంలోని వేరువేరు ప్రదేశాలుగానే మన వేదాలు, ఇతిహాసాలు, పురాణాలలో గుర్తచబడింది.ఆర్యావర్తంలో నివసించే వారు ఆర్యులు, ద్రవిడ ప్రాంతంలో నివసించే వారు ద్రావిడులు. ఇవి ప్రాంతాలవలన ఏర్పడిన పేర్లు మాత్రమే.

5. ఆర్యుల దండయాత్రా కథాక్రమం, ఎలా కల్పించబడందో చూడండి .....

  1. 1866, April -10 నాడు లండన్ నగరంలో "రాయల్ ఏషియాటిక్ సొసైటీ" ఒక రహస్య సమావేశం జరిపి ఈ క్రింది విధంగా తీర్మానించింది...

@. ఈ "ఆర్య దండయాత్ర " సిద్ధాంతం భారతీయుల మదిలోకి ఎక్కించాలి. అప్పుడే వారు బ్రిటిష్ వారిని పరాయి పాలకులుగా భావించరు. ఎందుకంటే అనాదిగా వారి మీద ఇతర దేశస్థులు దండయాత్రలు జరిపారు. అందువల్ల క్రిష్టియన్ పరిపాలనలో భారతీయులు చిరకాలం బానిసలుగా కొనసాగుతారు. ( source: proof of Vedic Culture's Global Existence - by Stephen knapp. P.39 )

@ .విలియం జోన్స్ (1746-1794) భారత సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తిగా కలకత్తాలో పని చేసేవారు.ఇతను సంస్కృతానికీ, యూరపియన్ భాషలకూ గల సంబంధం కనుగొన్న తొలివ్యక్తి. ఇతనూ, మాక్స్‌ముల్లర్, ఈ "ఆర్య" అనే శబ్దాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. కానీ వీరి అసలు బుద్ధి ! ఇక్కడ చూడండి!

@. 1784లో అప్పటి గవర్నర్ జనరల్ వార్న్ హేస్టింగ్స్ కి ఉత్తరం రాస్తూ విలియం జోన్స్ " మన మతాన్ని " ఎలా వ్యాపింపజేయాలి? రోముకు చెందిన ఏ చర్చి కూడా హిందువులను క్రిస్టియన్లుగా మార్చజాలదు.అందుకే బైబిల్ ను సంస్కృతంలోకి అనువదించి స్థానిక భారతీయ మేధావి వర్గంలో వ్యాపింపజేయాలి " అంటూ వ్రాశాడు.

@. ఇక మాక్స్‌ముల్లర్ 1886 సంవత్సరంలో తన భార్యకు రాసిన ఉత్తరంలో "నేను ఈ వేదం అనువదించటంతో భారతదేశం తలరాత ' గొప్పగా ' మారబోతూ ఉంది. అది ఆ దేశంలోని అనేక కోట్లమంది ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఈ వేదం వారి మతానికి ఆధారమైన వేరు. అది వారికి చూపించి,3000 ఏళ్ళనాటి వారి నమ్మకాలను పెకలించివేస్తుంది. (Source : The Life and Letters of the Rt. Hon.Fredrich Max Muller, edited by his wife,1902, volume 1.p. 328)

@. 1946 సంవత్సరంలో అంబేద్కర్ రచించిన "who were the sudras " అనే పుస్తకంలో శూద్రులు- ఆర్యులు అని ఒక అధ్యాయమే రచించాడు.అందులో "...... పాశ్చాత్య రచయితలు స్రుష్టించిన "ఆర్యజాతి" సిద్ధాంతం ఏ రూపంలోనూ నిలువజాలదు. ఈ సిద్ధాంతాలు పరిశీలించినట్లైతే వారికి సుస్పష్టంగా ఈ సిద్ధాంతంలోని లోటుపాట్లు రెండు విధాలుగా కనిపిస్తాయి. అవి ఒకటి ఈ సిద్ధాంత కర్తలు తమ ఇష్టానుసారంగా ఊహించుకున్న ఊహలనుంచి గ్రహించిన భావనలు గానూ, రెండు ...ఇది మతి భ్రమించిన శాస్త్రీయ శోధనగానూ, నిజాలను గుర్తించకుండా మొదటే నిర్ణయించుకున్న సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ఋజువులు చూపిస్తున్నట్టు ఉంది."

@. వివేకానందుడు (1863- 1902) అమెరికాలో చేసిన ఒక ప్రసంగంలో ఇలా అన్నాడు. " మీ యూరోపియన్ పండితులు, ఆర్యులు ఎక్కడనుంచో ఊడిపడి, అనాగరికులైన భారతీయుల భూములను ఆక్రమించి, భారతదేశంలో స్థిరపడినట్టు, స్థానికులను తరిమివేసినట్టు చెప్పడం ఊకదంపుడు మాటలు, తెలివితక్కువ మాటలు.విచిత్రమేమిటంటే భారతీయ మేధావులు కూడా దానిని సమర్థించడం.

@. అరబిందో ఇలా అన్నాడు - ఆర్యుల సిద్ధాంతం గురించిన హేతువులు, ఋజువులు వేదంలో అసలు కనిపించవు.దీనికి సంబంధించిన తార్కాణాలు చాలా తక్కువ. అవికూడా ప్రాముఖ్యం లేనివి. అసలు వేదాలలో ఆర్యుల దండయాత్ర గురించి ఎక్కడా లేదు. (source : secrets of vedas - by Aurobindo.).

@. ఆర్యుల దండయాత్ర సిద్ధాంతం 1920 లో బయటపడిన "సింధూ నాగరికత " త్రవ్వకాలతో పలుచబడింది. హరప్పా, మొహంజదారో మొదలైన స్థలాలు, లోతల్ రేవు, వీటి నగర నిర్మాణ రీతులు ఇంకా మరెన్నో ఆనవాళ్ళు భారతదేశంలో దాదాపు 10 వేల సంవత్సరాలుగా నాగరికత ఉన్నత స్థాయిలో వర్ధిల్లుతున్నది అని ఋజువులు చూపుతున్నాయి. అటువంటిది ' గుర్రాలపై దండెత్తి 'ద్రావిడులను తరిమికొట్టడం అన్నది ఏమాత్రం సమంజసంగా లేదు.

@. 1980 లలో "సరస్వతీ నది "పరీవాహక ప్రాంతాన్ని చిత్రాల ద్వారా గుర్తించారు. ఋగ్వేదంలో చెప్పినట్లు,ఈ నదీప్రవాహమార్గం సరిపోతూ ఉంది. ఇన్నిరోజులుగా ఆంగ్లేయులు ఈ 'నది ' వేదాల స్రుష్టిగా, ఊహగా చిత్రీకరించారు. ఆర్యుల దండయాత్రా కథను ప్రబలంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు.

@. ఈ మధ్య స్టీఫెన్ ఓపెన్ హియర్ అనే 'జన్యు శాస్త్రజ్ఙుడు ' మైకో కార్డినల్ డీ.ఎన్.ఏ పై పరిశోధన చేశాడు. దీనిద్వారా మన పూర్వుల లక్షణాలను గుర్తించవచ్చు. దీని ప్రకారం భారతీయుల వంశవృక్షం చాలా పురాతనమైనది.

@ . డేవిడ్ ఫ్రాలే ప్రకారం (సుప్రసిద్ధ 'ఇండనాలజిస్ట్') భారతదేశ ప్రభావం ఇతర దేశాలపై ఉందనీ, ఇక్కడి ప్రజలే,నాగరికులై - యూరప్ తదితర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళి ఉంటారనీ, ఋజువులతోసహా నిరూపించాడు.

@. సుప్రసిద్ధ ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త వాల్టైర్ ఫాంకోయిస్ (1694 - 1774) "నా నమ్మకం ఏమిటంటే అన్నీ గంగానదీ తీరంనుంచీ ప్రభవించాయి. ఖగోళశాస్త్రం, జ్యోతిష్యశాస్త్రం, మెటా ఫిజిక్స్, నాగరికత, విజ్ఞానం అన్నీ అక్కడ నుంచీ వచ్చాయని నా నమ్మకం " అంటాడు. @ . ఇలా ఆర్యుల దండయాత్ర సిద్ధాంతం బూటకం అనీ, ఆంగ్లేయులు కల్పించిన కట్టుకథ అనీ ఎన్నయినా ఆధారాలు, ఋజువులు చూపించవచ్చు.

@ . ఇంతవరకూ 'ఆర్యుల' దాడి సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన చారిత్రక ఆధారాలు ఎక్కడా లభించలేదు.

@. కానీ నేటికీ మన పాఠ్య పుస్తకాలలో "బ్రిటిషు వారి " కథలనే పాఠ్యాంశాలుగా చెప్పడం చాలా అవమానకరంగా ఉంది......

జై హింద్.....

# సరస్వతీ నదీతీరంలో వెలసిన భారతీయత (Saraswathi River and Once Glorious Civilization)[మార్చు]

# సముద్రంలో దాగువున్న ద్వారకాపురి (Under water City of Lord Krishna)[మార్చు]

# రామ సేతువు ఆనవాళ్ళు (Landmarks of Rama's Bridge on Indian Ocean)[మార్చు]

# అతి ప్రాచీన ఓడరేవు - లోతల్ (World's Oldest Port - Lothal)[మార్చు]

# అష్టాదశ పురాణాలు (Eighteen Puranas)[మార్చు]

# వేద ఛందస్సు (Vedic Chandas and its Excellence)[మార్చు]

# వేదంలో భూరవాణా విధానం (Transport System during Vedic Times)[మార్చు]

# వేదమూలంగా వెలసిన సైన్స్ గ్రంథాలు (Ancient Scientific Texts of India)[మార్చు]

# పురోగమిస్తున్న 'భారత' గజేంద్రుడు (Indian Elephant - Dancing its way to become Economic Super Power)[మార్చు]

# ఆధునిక భారత శాస్త్రవేత్తలు[మార్చు]

# విశ్వవిఖ్యాత పారిశ్రామిక వేత్తలు (Indian Industrial Giants)[మార్చు]

# భారతీయ బహుళజాతి సంస్థలు (Indian Multi National Companies)[మార్చు]

# ప్రగతి పథంలో భారతీయ రైలు (Massive Indian Railways)[మార్చు]

# అంతరిక్ష విజయాలు (Success stories of India's Space Technology)[మార్చు]

# భారతీయ తపాలా ! (Largest Postal Network of the World)[మార్చు]

# భారతీయ ఋషి పరంపర (Rishis - Great Seers of India)[మార్చు]

# విశ్వ గురువులు (Global Influence of Indian Spiritual Gurus)[మార్చు]

# వివేకానందుని భవిష్యవాణి (Prophecies of Swami Vivekananda)[మార్చు]

# భారతీయ ప్రతిభను చాటి చెప్పిన ప్రవాస భారతీయులు (NRI - Scientists and Intellectuals)[మార్చు]

# మహా ధనవంతులు - బహుళజాతి సంస్థాధిపతులు - రాజకీయ నాయకులు (NRI - Millionaires, Industrialists, Business and Political leaders)[మార్చు]

# నేటి అమెరికా ఘనత - భారతీయుల చలవే (NRI - Contribution to America's Progress)[మార్చు]

# విశ్వవిద్యాలయాల వెలుగుదివ్వె భారతావని (World's First Universities)[మార్చు]

# విద్యా నిలయాలు - మన ప్రాచీన గ్రంథాలయాలు (Ancient Indian Libraries)[మార్చు]

# కంప్యూటర్ పరిభాషలకు - పాణిని వ్యాకరణం (Panini's Logic and Computer Languages)[మార్చు]

# ఆంగ్లంలో సంస్కృతం (Sanskrit words in English)[మార్చు]

# మెకాలే కుతంత్రం (Macualay's Game plan of Westernizing)[మార్చు]

మెకాలే కుతంత్రం......

క్రీశ 1835 సంవత్సరం మార్చి 7న గవర్నర్ జనరల్ విలియం బెంటిక్ తన కలంతో భారతదేశ ఔన్నత్యాన్ని నాశనం చేశాడు. అప్రతిహతమైన భారత వేదవిజ్ఞాన పరంపరను అణగద్రొక్కే పన్నాగం పన్నాడు..... ఆ దుర్వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు ....

@. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం స్థానిక భారతీయులకు యూరపియన్ సాహిత్యం, శాస్త్రవిజ్ఙానాలు అందించడం కోసం కాక, ప్రభుత్వ డబ్బును ఆంగ్ల విద్యావ్యాప్తి కోసం వినియోగించాలి.

@. అప్పటి వరకు ప్రభుత్వం స్థానిక విద్యావ్యాప్తి కొరకు ఇస్తున్న ఉపకార వేతనాలను నిలిపివేయడం.

@. అప్పటినుంచి ప్రాచ్య పుస్తక ముద్రణకూ, సాహిత్య వ్యాప్తికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిధులు సమకూర్చదు.

@. ఆంగ్ల విద్యా వ్యాప్తికి తీసుకోవలసిన వ్యూహాత్మక చర్యల గురించిన ఒక నివేదిక తయారుచేసే పని ప్రారంభించడం!

ఈ శాసనం వెలువడడానికి కారణభూతమైన "భూతం "మెకాలే. అప్పటికే ఆ దరిద్రుడు కౌన్సిల్‌ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా కి అధ్యక్షత వెలగబెడుతూ ఉండేవాడు.అంతేకాక ఆనాటి సుప్రీం కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా లో సభ్యుడు. ఇక.... 2 ఫిబ్రవరీ, 1835 సంవత్సరంలో రికార్డయిన మినిట్స్ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన మెకాలే దుర్భుద్ధిని తెలుసుకుందాం .....!

"..... నేననుకునేదేమిటంటే మనకు ఉన్న తక్కువ వనరులతో/ అవకాశాలతో ఇంత పెద్ద దేశాన్ని, విద్యావంతులను చేయడం కష్టం. మనకు కావలసినదంతా మనకు మన పాలితులకు మధ్య వారధిగా నిలిచే, ఆంగ్ల భావజాలాన్ని అభిమానిస్తూ, ఆంగ్ల మేధస్సును అనుకరిస్తూ, ఆంగ్లేయతను అభిమానించే, అభినయించే భారతీయ రంగు, రక్తం కలిగిన మరమనుషులను తయారుచేయడం. అలా తయారైనవారు మన పాశ్చాత్య శాస్త్ర విజ్ఙానంలోని పదజాలాన్ని (భారతదేశ జనసంతతికి నేర్పించే బాధ్యత తీసుకుంటారు) తీసుకొని తమ తమ స్థానిక భాషలను పరిపుష్టం చేస్తూ అనంత జనసమూహానికి నేర్పించే బాధ్యత తీసుకుంటారు. "

" ఈ దేశ సంప్రదాయాలను వేర్లతో కూడా పెకలించి వేస్తాను.దానికోసం తక్షణమే ప్రాచ్య పుస్తకాలను ముద్రించడం నిలిపివేస్తాను.మదర్సాలను, సంస్కృత పాఠశాలలను మూసివేయిస్తాను."

"......ఎవరూ నా అభిప్రాయంతో వ్యతిరేకించరు. ఎందుకంటే ఇంగ్లీషువారికి గ్రీకు నేర్చుకోవడంకంటే హిందువుకి ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడం కష్టం కాదుగనక. ఇంగ్లీషు కుర్రవాడు Herodotus, Sophocles. లను చదివే సమయంలో సగం కాలంలోనే ఒక హిందూ కుర్రవాడు Hume, Milton ని చదవగల ప్రతిభావంతుడు."

".....మన కమిటీ ముందున్న ప్రశ్న ఇంగ్లీషుని బోధనా మాధ్యమంగా చేయాలా లేక సంస్కృతాన్ని కొనసాగించాలా అని. సగం మంది సభ్యులు ఆంగ్లమాధ్యమాన్ని, సగం మంది సభ్యులు స్థానిక భాషని కోరుకుంటారు. ఇక్కడ నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఏ భాష తెలుసుకోవడం అవసరమో ఆ భాషను మాధ్యమంగా చేయాలి" అంటూ, " యూరపియన్ గ్రంథాలయంలో ఒక షెల్ఫ్ లోని పుస్తకాలకు సమానం కాదు... ఈ స్థానిక భారతీయ సాహిత్యం, విజ్ఙానం "అని అంటాడు. 'మనం ఎవరికి ఎక్కువ మర్యాదనిస్తాము? గౌరవిస్తాము? సంస్కృతం నేర్చుకున్న స్థానిక విద్యావంతునికా! లేక మిల్టన్ పొయిట్రీ, న్యూటన్ ఫిజిక్సూ, లోకేమోటా ఫిజిక్సూ నేర్చుకున్న స్థానికునికా! మనం ఎవరిని గౌరవిస్తాం!

నేడు తమ మాత్రుభాష నేర్చుకోలేని స్థానికులకు మనం ఏ భాషలో విద్య నేర్పాలి? మనం వారికి విదేశ భాష ఒక్కటే నేర్పగలం.

(వైజ్ఙానికంగా ఉన్నతమైన దేశంచే పరిపాలించబడే పాలితులకు వారి నిర్ణయానుసారంగా విద్యాబోధన కోరుకునే అవకాశం ఉండదు) ఉపాధ్యాయుడు తమకు ఏమి బోధించాలో విద్యార్థులు నిర్ణయించజాలరు అన్నాడు మెకాలే....

అదే కమిటీలో సభ్యుడు, ఆనాటి విద్యా కార్యదర్శి అయిన ప్రిన్సెస్, మెకాలే యొక్క వాదనలను అభిప్రాయాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు. కానీ మెకాలే కుతంత్రంతొ,తన అధికార దుర్వినియోగంతో,అడ్డదారులు తొక్కి, ఆనాటి గవర్నర్ జనరల్ అయిన విలియం బెంటింగ్ ని మెప్పించి అక్రమ మార్గంలో తన అభిప్రాయాలకు రాచముద్ర వేయించి ఆంగ్లభాషా బోధనను ప్రారంభింపజేశాడు.దీనిని ఫిబ్రవరి 15, 1835 సంవత్సరంలో" ప్రిన్సెస్ "తన డైరీలో మెకాలే దుష్టబుద్ధిని గురించి బాధపడుతూ రాసుకున్నాడు......

===# బ్రిటిష్ ప్రవేశం నాటికి భారత్ లోని విద్యావిధానం (Indian Educational Scene when British entered India)===బ్రిటిష్ ప్రవేశం నాటికి భారత్‌లోని విద్యావిధానం ..... బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ గ్రామస్థాయిలో కూడా విద్యా బోధన జరిగేది. సామాజిక శ్రేణికి అనుగుణంగా, గురుకుల పాఠశాలలు,వీధిబడులు వంటివి గ్రామ సమూహాల పర్యవేక్షణలో నిర్వహించబడేవి. కానీ ఇదంతా ఈస్టిండియా కంపెనీ, క్రిష్టియన్ మిషనరీల ప్రమేయంతో, వారు ప్రవేశపెట్టిన పాశ్చాత్య విద్యావిధానం వల్లా అంతరించిపోయి భారతదేశం ఒక నిరక్షరాశ్య దేశంగా మార్చబడింది.

ఇందుకు ఋజువులు అక్టోబర్ 1931 లో మహాత్మాగాంధీ లండన్ లో ఒక ప్రకటన చేశాడు. దానితో లండన్ పత్రికా ప్రపంచం కలవరపడింది. "గత వంద, యాభై ఏళ్ళనాటికంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో నిరక్షరాశ్యులు ఎక్కువైనారు.ఇలాగే బర్మా కూడా తయారైంది. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తరువాత అప్పటికున్న వ్యవస్థలను సక్రమంగా నిర్వహించకుండా,వాటిని పెకలించివేశారు.మట్టిని త్రవ్వి వేర్లను బహిర్గతపరచడంతో......అందమైన భారతీయవిద్యావ్రుక్షం నాశనమైంది."

Sir thomos munrow ఆనాటి మద్రాసు గవర్నర్, జూన్ 1822 లో కులాలవారీ విద్యార్థుల సర్వే నిర్వహించారు. ఆ సర్వే ప్రకారం ఆనాటి విద్యార్థుల వివరాలు ....

  1. బ్రాహ్మణులు+ వైశ్యులు

విశాఖపట్నం- 47% తిరునల్వేలి - 21.8% దక్షిణ ఆర్కాడ్ - 16%

  1. శూద్రులు.

విశాఖపట్నం - 21% తిరునల్వేలి -31.2% దక్షిణ ఆర్కాడ్- ......

  1. ముస్లింలు

విశాఖపట్నం - 12% తిరునల్వేలి - ....... దక్షిణ ఆర్కాడ్- ......

  1. ఇతరులు

విశాఖపట్నం - 20% తిరునల్వేలి -38.4% దక్షిణ ఆర్కాడ్- 84% Source : (Dharmpal రచించిన Beautiful Tree)

@. Survey of indigenous education in the province of Bombay (1820- 1830) అనే సర్వే నిర్వహించారు. అందులో ఆనాటి బొంబాయి ప్రావిన్స్ లో కేవలం 30 శాతం మంది విద్యార్థులు బ్రాహ్మణులు, 70 శాతం ఇతర కులాల విద్యార్థులు. (Dharmpal - Beautiful tree)

@ . బెంగాల్, బీహార్‌ ప్రాంతాలలో కూడా బ్రాహ్మణ, కాయస్థ వర్ణం విద్యార్థులు 40% మాత్రమే ఉండేవారు.తక్కిన 60% ఇతరకులాలకు చెందిన విద్యార్థులు అని విలియం ఆడమ్ తన సర్వేలో పేర్కొన్నాడు.

@ . లార్డ్ వెల్లస్లీ 1800 లో ఒక పథకం ప్రకారం బ్రాహ్మణ కుల విద్యార్థుల విద్యాభ్యాసానికీ, ఇతరకుల విద్యాభ్యాసానికీ విభజన చేసి, భారతీయ విద్యావిధానాన్ని విభజించి, వర్ణవ్యవస్థలమధ్య వైషమ్యాలు పెంచి, సమాజ పతనానికి దారి తీశాడు.

"ఎర్నెస్ట్‌ హవెల్ " ఇలా అంటారు "ఆంగ్లో - ఇండియన్ విద్యావ్యవస్థ" జాతియొక్క సంస్కృతిని పరిపుష్టం చేయకుండా, మరిన్ని వనరులు సమకూర్చకుండా, వ్యతిరేకదిశలో, విధ్వంసకర విధానంలో పనిచేసింది. మ్యాక్స్ ముల్లర్ తన భార్యకు రాసిన లేఖలో ఇలా రాశాడు " మనకు ఆఫ్రికా దేశీయులను క్రిష్టియన్లుగా మతం మార్పించడానికి పట్టిన కాలం కేవలం 200 సంవత్సరాలు,కానీ 400 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం భారతీయులను అలా మార్చలేకపోతున్నాం.దీనికి కారణం సంస్కృతభాష అని నా నమ్మకం.దీనిని వమ్ముచేయడానికే నేను సంస్కృతం నేర్చుకుంటున్నాను."

భారతీయ ఆత్మ సంస్కృతంలో ఉంది. అందుకే మెకాలే భావిభారత తరాలను చాలా నేర్పుతో వారి మూలాలనుంచి వారిని వేరుచేశాడు.

(Source : Assaulting India's pluralist Ethos - by D.Harikumar)

స్వామి వివేకానంద - ఆంగ్లేయులు ప్రవేశపెట్టిన విద్యావిధానం గురించి ఆనాడే ఇలా అన్నారు ...... " మీకు ఈరోజు సంప్రాప్తించిన విద్యావిధానం లో కొన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నా, చాలా ఎక్కువగా అవలక్షణాలు ఉన్నాయి.ఈ అవలక్షణాల వల్ల దానితో లభించిన కొద్దిమంచి కూడా నిరుపయోగంగా మారింది. ఎందుకంటే అది "వ్యక్తి నిర్మాణ విద్య "కాదు.ఇది కేవలం ఋణాత్మక విద్యావిధానం (negative Education) ఈ ఋణాత్మక విద్య,అందించే శిక్షణ మ్రుత్యువుకంటే ఘోరమైంది.మనం పిల్లవాడిని బడికి పంపగానే వాడు నేర్చుకునే మొదటి పాఠం తన తండ్రి ఒక మూర్ఖుడనీ.రెండో పాఠం తన తాత పిచ్చివాడని.మూడోపాఠం తన గురువులందరూ ఆత్మ వంచకులని.ఇక నాలుగో పాఠం మన పవిత్ర గ్రంథాలన్నీ అబద్ధాల పుట్టలని. ఇలా అతను 16 ఏళ్ళ వాడయ్యేసరికి అతను ఒక "నిరాశారాశిగా" జీవరహితంగా, వెన్ను లేని జీవిగా మిగులుతాడు. దీని ఫలితమే గత 50 ఏళ్ళ ఈ విద్యా విధానం. దేశంలోని 3 ప్రెసిడెన్సీలలోనూ అసలైన మనిషిని తయారు చేయలేకపోయింది ." (Ref : Complete works of Swami Vivekananda, vol. 3, Pg. 301,302.)

# ఆంగ్లేయులు నేర్చుకున్న మన బోధనా విధానం (Replicating Indian Teaching Methods in England)[మార్చు]

# నాటి పాతాళ దేశమే నేటి అమెరికా ఖండమా ? (Ages ago Indians reached Americal Shores)[మార్చు]

# చైనాకి గురువు భారతదేశం ! (India the China's Teacher)[మార్చు]

# గ్రీకులకు ప్రేరణగా నిలిచిన భారతీయ సంస్కృతి (Indians Inspired Greeks)[మార్చు]

# ఆగ్నేయాసియా దేశాలతో సంస్కృతీ బంధం (South Asian Cultural Bondage)[మార్చు]

# తూర్పు ఆసియా దేశాలపై భారతీయ ప్రభావం (Influencing East Asian Countries)[మార్చు]

# ఈజిప్టుతో, రోమనులతో భారత వాణిజ్య బంధం (Trading Ties with Rome and Egypt)[మార్చు]

# భారతీయ ప్రాచీన యుద్ధ శాస్త్రము (Skills of Indian Warfare)[మార్చు]

# తొలి అణుబాంబు విస్ఫోటనం (History's First Atomic Explosion at Harappa)[మార్చు]

# తుపాకీ మందు తయారీ (Inventing Gun Powder)[మార్చు]

# మొదటి రాకెట్ ప్రయోగం (World's First Rockets)[మార్చు]

# ధర్మో రక్షతి రక్షితః (Dharma Sastras - Science of Ethics)[మార్చు]

# న్యాయ శాస్త్రం (Nyasa Sastra - Science of Logic and Reasoning)[మార్చు]

# కౌటిల్యుని అర్థ శాస్త్రం (Political Science of Chanukya)[మార్చు]

# ప్రజాస్వామ్య సౌధం (India - the Cradle of Democracy)[మార్చు]

# యుగయుగాల భారతీయ పాలనా విజ్ఞానం (Indian Governing Principles through Ages)[మార్చు]

# 'వాస్తు' - విజ్ఞానమా ? నమ్మకమా ? (Science of Vastu for Harmonious Living)[మార్చు]

# జగమంతా 'యోగ' మయం (Yoga - World's Craze Today)[మార్చు]

# మంత్ర శాస్త్రం (Mantra Science and its Applications)[మార్చు]

# కామ సూత్రాలు (Science of Sex)[మార్చు]

# సాముద్రిక శాస్త్రం (Science of Body Language)[మార్చు]

# జ్యోతిష్య శాస్త్రం (Jyothish - The Science that correlates Planetary Influence on Human Behaviour)[మార్చు]

# శిల్ప - చిత్ర కళా వైభవం (Arts of bringing Stones to Life and Eternal Paintings)[మార్చు]

# నాట్య శాస్త్ర ప్రాభవం (Science of Indian Dance Theatre)[మార్చు]

# సరిగమలు (Musical Melody of India)[మార్చు]

# సాహిత్య సౌరభం (Beauty of Sanskrit Literature)[మార్చు]

# అవధాన కవనం (Avadhanam - Language Gymnastics)[మార్చు]

# ఋషికలు (Women Rishis)[మార్చు]

# భారతీయ వీర వనితలు (Women Rulers through Ages)[మార్చు]

# భారతీయ క్రీడలు - క్రీడాకారులు (Indian Sports and Sports Legends)[మార్చు]

# తాజ్ మహల్ - అద్భుత కథ (Taj Mahal's Wonder Story)[మార్చు]

# ప్రాచీన సుగంధ ద్రవ్యాల పరిమళం (Eternal Fragrance of Indian Perfumes)[మార్చు]

# జీన్స్ ప్యాంట్ పుట్టుక (Blue-Jeans Originated in India)[మార్చు]

# పంచదార మధుర చరిత్ర (Sugar's Sweet History)[మార్చు]