మధురాష్టకం

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు


మధురాష్టకం శ్రీ పాద వల్లభాచార్యుడు రచించిన అత్యంత సుందరమైన సంస్కృత స్తుతి. ఇందులో శ్రీకృష్ణుడ్ని కీర్తిస్తాడు. మధురాష్టక పారాయణం ద్వారా నవవిధ భక్తిలోని నాలుగు పార్శ్వాలు, స్మరణం, కీర్తనం, దర్శనం మరియు సేవ అన్నవి ఫలిస్తాయి.

మధురాష్టక మూలం[మార్చు]

అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురమ్ |
హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || 1 ||
వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురమ్ |
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || 2 ||
వేణుర్మధురో రేణుర్మధురః పాణిర్మధురః పాదౌ మధురౌ |
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || 3 ||
గీతం మధురం పీతం మధురం భుక్తం మధురం సుప్తం మధురమ్ |
రూపం మధురం తిలకం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || 4 ||
కరణం మధురం తరణం మధురం హరణం మధురం స్మరణం మధురమ్ |
వమితం మధురం శమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || 5 ||
గుంజా మధురా మాలా మధురా యమునా మధురా వీచీ మధురా |
సలిలం మధురం కమలం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || 6 ||
గోపీ మధురా లీలా మధురా యుక్తం మధురం ముక్తం మధురమ్ |
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || 7 ||
గోపా మధురా గావో మధురా యష్టిర్మధురా సృష్టిర్మధురా |
దలితం మధురం ఫలితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || 8 ||

అనువాదం[మార్చు]

Devanagari IAST English Translation
॥ मधुराष्टकम् ॥ .. madhurāṣṭakam .. Eight Stanzas on Sweetness
वल्लभ आचार्य vallabha ācārya Vallabha Acharya
अधरं मधुरं adharaṁ madhuraṁ (His) lips are sweet
वदनं मधुरं vadanaṁ madhuraṁ (His) face is sweet
नयनं मधुरं nayanaṁ madhuraṁ (His) eyes are sweet
हसितं मधुरम् ‌। hasitaṁ madhuram . (His) smile is sweet
हृदयं मधुरं hṛdayaṁ madhuraṁ (His) heart is sweet
गमनं मधुरं gamanaṁ madhuraṁ (His) gait (walk) is sweet
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‌॥ १ ॥ madhurādhipaterakhilaṁ madhuram .. 1 .. Everything is sweet about the Lord of Sweetness
वचनं मधुरं vacanaṁ madhuraṁ (His) words are sweet
चरितं मधुरं caritaṁ madhuraṁ (His) character and deeds are sweet
वसनं मधुरं vasanaṁ madhuraṁ (His) dress (garment) is sweet
वलितं मधुरम्‌ । valitaṁ madhuram . (His) posture is sweet
चलितं मधुरं calitaṁ madhuraṁ (His) movements are sweet
भ्रमितं मधुरं bhramitaṁ madhuraṁ (His) wandering is sweet
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ २ ॥ madhurādhipaterakhilaṁ madhuram .. 2 .. Everything is sweet about the Lord of Sweetness
वेणुर्मधुरो veṇurmadhuro (His) flute-playing is sweet
रेणुर्मधुरः reṇurmadhuraḥ (His) foot-dust is sweet
पाणिर्मधुरः pāṇirmadhuraḥ (His) hands are sweet
पादौ मधुरौ । pādau madhurau . (His) feet are sweet
नृत्यं मधुरं nṛtyaṁ madhuraṁ (His) dancing is sweet
सख्यं मधुरं sakhyaṁ madhuraṁ (His) friendship (company) is sweet
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ३ ॥ madhurādhipaterakhilaṁ madhuram .. 3 .. Everything is sweet about the Lord of Sweetness
गीतं मधुरं gītaṁ madhuraṁ (His) song is sweet
पीतं मधुरं pītaṁ madhuraṁ (His) drinking is sweet
भुक्तं मधुरं bhuktaṁ madhuraṁ (His) eating is sweet
सुप्तं मधुरम्‌ । suptaṁ madhuram . (His) sleeping is sweet
रूपं मधुरं rūpaṁ madhuraṁ (His) beautiful form is sweet
तिलकं मधुरं tilakaṁ madhuraṁ (His) Tilaka (Sandalwood paste mark on the forehead) is sweet
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‌॥ ४ ॥ madhurādhipaterakhilaṁ madhuram .. 4 .. Everything is sweet about the Lord of Sweetness
करणं मधुरं karaṇaṁ madhuraṁ (His) deeds are sweet
तरणं मधुरं taraṇaṁ madhuraṁ (His) conquest (liberating) is sweet
हरणं मधुरं haraṇaṁ madhuraṁ (His) stealing is sweet
रमणं मधुरम् ‌। ramaṇaṁ madhuram . (His) love-sports are sweet
वमितं मधुरं vamitaṁ madhuraṁ (His) oblations (offerings) are sweet
शमितं मधुरं śamitaṁ madhuraṁ (His) countenance is sweet
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ५ ॥ madhurādhipaterakhilaṁ madhuram .. 5 .. Everything is sweet about the Lord of Sweetness
गुञ्जा मधुरा guñjā madhurā (His) gunja-berry necklace is sweet
माला मधुरा mālā madhurā (His) flower garland is sweet
यमुना मधुरा yamunā madhurā Yamuna river is sweet
वीची मधुरा । vīcī madhurā . and sweet are Yamuna’s rippling waves
सलिलं मधुरं salilaṁ madhuraṁ Her water is sweet
कमलं मधुरं kamalaṁ madhuraṁ and sweet are the lotus flowers also
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‌॥ ६ ॥ madhurādhipaterakhilaṁ madhuram .. 6 .. Everything is sweet about the Lord of Sweetness
गोपी मधुरा gopī madhurā (His) gopis (cowherd girl of Gopa) are sweet
लीला मधुरा līlā madhurā (His) frolickings are sweet
युक्तं मधुरं yuktaṁ madhuraṁ (His) union (meeting) is sweet
मुक्तं मधुरम् ‌। muktaṁ madhuram . (His) deliverance is sweet
दृष्टं मधुरं dṛṣṭaṁ madhuraṁ (His) sidelong glances are sweet
शिष्टं मधुरं śiṣṭaṁ madhuraṁ (His) etiquette is sweet
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ‌॥ ७ ॥ madhurādhipaterakhilaṁ madhuram .. 7 .. Everything is sweet about the Lord of Sweetness
गोपा मधुरा gopā madhurā (His) gopas (cowherd friends) are sweet
गावो मधुरा gāvo madhurā (His) cows are sweet
यष्टिर्मधुरा yaṣṭirmadhurā (His) cane (herding-stick) is sweet
सृष्टिर्मधुरा । sṛṣṭirmadhurā . (His) creation is sweet
दलितं मधुरं dalitaṁ madhuraṁ (His) victory is sweet
फलितं मधुरं phalitaṁ madhuraṁ (His) accomplishment (fruition) is sweet
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ८ ॥ madhurādhipaterakhilaṁ madhuram .. 8 .. Everything is sweet about the Lord of Sweetness

బయటి లింకులు[మార్చు]