మహారాష్ట్ర ఆనకట్టలు, జలాశయాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది ఆనకట్టలు, జలాశయాలు మహారాష్ట్ర లో ఉన్నాయి.

 • సిద్దేశ్వర్ ఆనకట్ట - పూర్ణ నది, పర్భాని
 • ఆంధ్ర ఆనకట్ట - ఆంధ్ర నది, పూనే
 • పవన ఆనకట్ట - పవన నది, పూనే
 • భండారా జిల్లాలో వెయిన్ గంగా నది మీద గోస్ఖుర్ద్ ఆనకట్ట,
 • గంగాపూర్ డ్యామ్, నాసిక్
 • భట్‌ఘర్ ఆనకట్ట - నీరా నది, భోర్, పూనే
 • బర్వి ఆనకట్ట, బాదల్‌పూర్, థానే జిల్లా
 • ప్రవర ఆనకట్ట - గోదావరి నది
 • తాంస ఆనకట్ట
 • కరంజ్వాన్ ఆనకట్ట
 • ఖడక్వాస్లా ఆనకట్ట - ముథా నది, పూనే
 • వీర్ ఆనకట్ట - నీరా నది, షిర్వాల్, సతారా
 • మంజర ఆనకట్ట - మంజర నది, లాతూర్
 • ఈసాపూర్ ఆనకట్ట - పైంగంగ నది
 • గిర్నా ఆనకట్ట - గిర్నా నది
 • భామ ఆస్‌ఖేడ్ ఆనకట్ట, పూనే
 • మూలా ఆనకట్ట - మూల నది, రాహురి, కొల్లాపూర్
 • కొయినా డ్యాం - కొయినా నది, సతారా
 • వాఘడి ఆనకట్ట - వాఘడి నది, యావత్మల్
 • విష్ణుపురి ఆనకట్ట - గోదావరీ నది, నాందేడ్
 • ఘోద్ దాన్ - ఘోద్ నది, పూనే
 • గోఖి ఆనకట్ట, యావత్మల్
 • లోయర్ పస్ ఆనకట్ట - పస్ నది, దొంగార్గోన్, యావత్మల్
 • తులసి ఆనకట్ట, - తులసి నది, కొల్హాపూర్
 • అరుణావతి ఆనకట్ట, యావత్మల్
 • బెంబ్లా ఆనకట్ట - బెంబ్లా నది, యావత్మల్
 • ధోం ఆనకట్ట - కృష్ణా నది, వై, సతారా
 • భట్సా ఆనకట్ట - భట్సా నది, షాహపూర్, థానే
 • భాం ఆనకట్ట - తాపీ నది,, ధర్ణి
 • గిర్నా ఆనకట్ట, కాలందరి, నందగాంవ్, నాసిక్
 • సాయిఖేదా ఆనకట్ట
 • అప్పర్ పైంగంగా - ఈసాపూర్, యావత్మల్
 • కొల్కేవాడి ఆనకట్ట
 • హత్నూర్ ఆనకట్ట - తాపీ నది, జల్‌గాం
 • ముల్షి ఆనకట్ట - మూల నది, పూనే
 • నందూర్ మధ్మేశ్వర్ ఆనకట్ట
 • ఓజార్ఖేడ్ ఆనకట్ట, నాసిక్
 • అప్పర్ పస్, వసంత్ సాగర్, పస్ లివర్, యావత్మల్
 • నవెర్గాంవ్ ఆనకట్ట, యావత్మల్
 • అప్పర్ వార్ధా ఆనకట్ట - వార్ధా నది, అమరావతి
 • ఉర్మోది ఆనకట్ట - ఉర్మోది నది, సతారా
 • తలంబా ఆనకట్ట - కర్లి నది, కుడాల్, సింధుదుర్గ
 • యెడగాం ఆనకట్ట - కుకడి నది
 • యెల్దారి ఆనకట్ట - పూర్ణ నది, పర్భాని
 • ఎన్.ఆర్.సి. ఆనకట్ట - ఉల్హాస్ నది, కళ్యాణ్
 • ఉజాని ఆనకట్ట - భీమ నది, తెంభుర్ణి, షోలాపూర్
 • పాంషెట్ ఆనకట్ట - అంభి నది, వెల్హె, పూనే
 • తెంఘర్ ఆనకట్ట - ముథా నది, పూనే
 • మోర్బే ఆనకట్ట, ధవరి నది, ఖల్హపూర్
 • కంహర్ ఆనకట్ట - వెన్నా నది, సతారా
 • నేర్ ఆనకట్ట, పసేగాం, సతారా
 • అప్పర్ వైతరణ ఆనకట్ట - వైతరణ నది, ఇగాత్పురి, నాసిక్
 • నీరా దేవధర్ ఆనకట్ట - నీరా నది, భోర్, పూనే
 • వారణ ఆనకట్ట - వారణ నది, సాంగ్లి
 • వారస్గాం ఆనకట్ట - మోసే నది, పూనే
 • వాఘుర్ ఆనకట్ట - వాఘుర్ నది, జల్గాం
 • విల్సన్ / భందరదార ఆనకట్ట - ప్రవర నది, భందరదార, నాసిక్
 • తిల్లారి ఆనకట్ట - తిల్లారి నది, సావంత్వాడి, సింధుదుర్గ.
 • తోతలదోహ ఆనకట్ట - పెంచ్ నది, నాగ్పూర్
 • చాస్కమాన్ - భీమ నది, రాజగురునగర్ సమీపంలో, పూనే
 • రాధానగరి ఆనకట్ట - భోగవతి నది, రాధానగరి, కొల్హాపూర్
 • మాణిక్‌దోహా ఆనకట్ట - కుకాడి నది, జూన్నార్, పూనే
 • దింభే ఆనకట్ట - ఘోడ్ నది, పూనే
 • మజల్గాం ఆనకట్ట - సింద్ఫణ నది, మజల్గాం
 • దూధ్గంగ ఆనకట్ట - దూధ్‌గంగ నది, కలమ్మవాడి, కొల్హాపూర్
 • కల్మోడి ఆనకట్ట - ఆరళ నది, ఖేడ్, పూనే
 • జయక్వాడి ఆనకట్ట - గోదావరి నది, పైథాన్, ఔరంగాబాద్
 • అల్వానీ ఆనకట్ట - వైతరణ నది, ఇగాత్‌పురి, నాసిక్
 • అక్కలపాద ఆనకట్ట - పంజ్ర నది (ధూలే) - [పురోగతిలో]

సూచనలు[మార్చు]