మున్కర్ నకీర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మున్కర్ - నకీర్ ఈ ఇద్దరు దూతలు మనిషి మరణానంతరం సమాధిలో ఆత్మలను మూడు ప్రశ్నలు ఈ విధంగా అడుగుతారు :

  1. నీ ప్రభువెవరు?
  2. నీ ప్రవక్త ఎవరు?
  3. నీ మతమేది ?

ఈ ప్రశ్నలకు సరిగ్గా జవాబివ్వని వారిని మిత్రకా అనే సుత్తితో ప్రక్కటెముకలు విరిగిపోయేలా కొడతారు. మంచికార్యాలు చేసినవారి ఆత్మలను ఇల్లీయీన్ మరియు చెడుకార్యాలు చేసినవారి ఆత్మలను సిజ్జీయీన్ అనే చోట వుంచుతారు. ఈ ప్రదేశాలలో ఆత్మలు, యౌమ్-అల్-ఖియామ వరకు ఉంచబడుతారు. ఖియామత్ రోజున తిరిగి సజీవం చేయబడి మీజాన్ వద్దకు తీర్పుకోసం తేబడతారు. Allah's Messenger (peace be upon him) said: When the dead body (of a Muslim) is buried in the grave there appear before him two Angels, both having black faces and blue eyes. One is called Munkar and the other is called Nakir and they say: Say what you have to say about this person and he will say: He is the servant of Allah and His Messenger. I bear testimony to the fact that there is no god but Allah and that Muhammad is His Messenger and they both will say: We already knew that you would say this. Then his grave will be expanded to the extent of 4900 square cubic feet and it will be illuminated, then it will be said to him: Go to sleep and he will say: I intend to go to my family in order to inform them and they would say: Go to sleep like the sleep of a newly wedded bride whom no one awakens but one who is dearest to her amongst his family members. Only Allah would resurrect him from his resting place. If he (the dead) were a hypocrite he will say: I heard people making a statement (pertaining to the oneness of Allah and the apostlehood of Muhammad) and I said the same but I do not know. And they would say: We already knew that you would say this and the earth will be told to press him and it will press him till his ribs are clasped together and he will not be relieved of the torment till Allah resurrects him from his resting-place.

Transmitted by Tirmidhi:44.


ఇవీ చూడండి[మార్చు]