మూస:Element cell-1/PT extended

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Periodic tablebase: PT standard, PT basic, PT extended
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn 113 Fl 115 Lv 117 118
8 119 120 * 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
9 165 166 167 168 169 170 171 172
10 **
* 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
** 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

Error using {{Periodic table legend}}: use numbered parameters: |theme1=, |unknown1=
%omitted%
Metal Metalloid Nonmetal
Alkali metal Alkaline earth metal Inner transition metal Transition metal Poor metal Polyatomic nonmetal Diatomic nonmetal Noble gas
Lan­thanide Actinide