మూస:Periodic table (electron configuration lanthanides)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
[Kr]
+

5s:
4d:
5p:
54
Xe

2
10
6

[Xe]
+

6s:
4f:
5d:
6p:
55
Cs

1
-
-
-
56
Ba

2
-
-
-
57
La

2
-
1
-
58
Ce

2
1
1
-
59
Pr

2
3
-
-
60
Nd

2
4
-
-
61
Pm

2
5
-
-
62
Sm

2
6
-
-
63
Eu

2
7
-
-
64
Gd

2
7
1
-
65
Tb

2
9
-
-
66
Dy

2
10
-
-
67
Ho

2
11
-
-
68
Er

2
12
-
-
69
Tm

2
13
-
-
70
Yb

2
14

-
-
71
Lu

2
14

1
-
72
Hf

2
14

2
-
73–79
Ta–Au


· · ·
-
80
Hg

2
14
10

-
81
Tl

2
14
10

1
82–85
Pb–At· · ·
86
Rn

2
14
10
6
Block: s f d p
  • Grayed out electron numbers indicate subshells that are filled to their maximum.