వర్గం చర్చ:రచ్చబండ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పెరు భాస్కర్

=నా పేరు సుమన్ సోమన్

'జి. వి.యం. సి వుధ్యోగుల అవనీతి గురింఛి

విశాఖపతట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వుధ్యొగుల అవనీతి గురీంఛి ఇటీవల పెంఛిన పన్నులు ప్రజల నడ్డి విరిఛేలాగ వున్నాయి. ఇక్కడ వుధ్యొగుల అవనీతి గురీంఛి ఎవరూ మాట్లాడడం లేదు.వేలల్లొ లంఛాలు తీసుకొని పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళకు తక్కువ పన్ను లంఛాలు ఇవ్వని ఛిన్న చిన్న ఇళ్ళకు ఎక్కువ పన్ను వేయడం జరిగీంది. రాజకీయనాయకులు, వారి స్నేహితులు బంధువులకు బడా బాబుల ఇళ్ళకు అసలు పన్ను పెంపే లేదు. బిల్లు కలెక్టర్లు, రెవిన్యు ఇన్స్పెక్టర్స్ రెవిన్యు ఆఫీసర్స్ ఎకమై 5000 రుపాయలనుండి 10,000 రుపాయల వరకు దోఛుకొన్నారు. ప్రభుత్వం కుడా ఎమి ఛేయలేని స్ఢితి లోవుంటే ప్రజలను ఆదుకొనేదేవరు? సుమన్ సోమన్.

బొద్దు పాఠ్యం[మార్చు]

విశాఖపతట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వుధ్యొగుల అవనీతి గురీంఛి ఇటీవల పెంఛిన పన్నులు ప్రజల నడ్డి విరిఛేలాగ వున్నాయి. ఇక్కడ వుధ్యొగుల అవనీతి గురీంఛి ఎవరూ మాట్లాడడం లేదు.వేలల్లొ లంఛాలు తీసుకొని పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళకు తక్కువ పన్ను లంఛాలు ఇవ్వని ఛిన్న చిన్న ఇళ్ళకు ఎక్కువ పన్ను వేయడం జరిగీంది. రాజకీయనాయకులు, వారి స్నేహితులు బంధువులకు బడా బాబుల ఇళ్ళకు అసలు పన్ను పెంపే లేదు. బిల్లు కలెక్టర్లు, రెవిన్యు ఇన్స్పెక్టర్స్ రెవిన్యు ఆఫీసర్స్ ఎకమై 5000 రుపాయలనుండి 10,000 రుపాయల వరకు దోఛుకొన్నారు. ప్రభుత్వం కుడా ఎమి ఛేయలేని స్ఢితి లోవుంటే ప్రజలను ఆదుకొనేదేవరు? సుమన్ సోమన్.