వాడుకరి:A.Murali

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనకు స్వత0త్రము వచు 71 స0వదత్సరములు ఇనది.కాని ఇంతావరకు ఎమి సదించ లెదు.ఇంక సదించ వలసినది చల వుంది.మన స్వతంద్రంత్ర సమర యొదుల పొరాతము సఫలము కలదు.సదించవలసినది చల ఉంది.మన దెవ క్యువత క్యెందొ సదింప్పతికి సదింహవలసిలంద్ యెందతొ ఉంది. మన పిల్లలు ఇప్పుదు చల తెలలివి తెతలతొ ఉంది చదువు లొ సం స్కరం లొ పత తరనికి మించి పొఇ ఉన్నరు.దెసము మనదె తెజ0 మనదె యెగరు తున్న జ0ద మనదె,నీతి మనదె జతి మనదె ప్రజల అ0ద ద0ద నమనదె...ఎన్ని బెదలున్న ..మకెన్ని తెదలున్న ..దెసమంద ఎక మౌదము అంద ఇవెల వందమతర0 అందమందరం.