వాడుకరి:Arjunaraocbot/EduEmpTemplates.txt

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
విశేషవ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
విశేషవ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
విశేషవ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
విశేషవ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
విశేషవ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
విశేషంఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
విశేషంఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
విశేషంఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
విశేషంఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
విశేషంఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మంచివ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మంచివ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మంచివ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మంచివ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మంచివ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మంచిఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మంచిఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మంచిఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మంచిఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మంచిఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
ఆరంభ-తరగతి అతిముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
ఆరంభ-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
ఆరంభ-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
ఆరంభ-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
ఆరంభ-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మొలక-తరగతి అతిముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మొలక-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మొలక-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మొలక-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
మొలక-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని విద్య, ఉపాధి వ్యాసాలు
ఇంకా విలువకట్టని విద్య, ఉపాధి  వ్యాసాలు