వామన వృక్షం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేవేంద్ర పాటు Vaamana Murty మరియు Devatas, లక్ష్మీ-kataaksham కోసం అనేక Teertha-yaatras చేయడం వారు ఎండిపోయిన మరియు చనిపోయిన ఇది భారీ Vruksham చూసింది. చాలా సన్నని మరియు ఆరోగ్యకరమైన చూస్తున్న కాదు అది ఒక Shukam (చిలుక) దేశం, ఉంది.

దేవేంద్ర మరియు ఇతరులు "Pakshiishvara అడిగారు! ఈ Vruksham ఎండిపోయిన ఆఫ్. No more ఆకులు, పూలు, పండ్లు ఉన్నాయి. మీరు ఈ వదిలి కొత్త Vruksham న చేయలేకపోయాడు ఎందుకు అనుకుంటున్నారా? ".

Shukam ఈ చాలా పాత Vruksham ఉంది "అని బదులిచ్చారు ఒక కల్ప-vruksham (దీని వయసు Kalpam లో కొలుస్తారు). నేను దాని తీపి పండ్లు తినడం చాలా కాలం కోసం సంతోషంగా జీవించారు. సమయం తరువాత, ఈ రాష్ట్రం చేరుకుంది. కాలా-గాతి మారలేదు. నేను దాని సహాయంతో నా మొత్తం జీవితంలో నివసించిన మర్చిపోకుండా, అది వదిలి అది ఇప్పుడు ఆఫ్ ఎండబెట్టి వలన, అది ఒక Krutaghnata ఉంటుంది. Krutaghnata కంటే ఎక్కువ ఉంది ఏ paapam ఉంది. అందువల్ల ఈ Shushka-vruksham "నా విశ్వం ఉంది.

దేవేంద్ర "O Vihanga-రాజా వెళ్ళిపో! మీరు Gnyaani మరియు ఒక Medhaavi ఉంటాయి. అందువల్ల నేను ఈ చెప్పే am: ఈ Vanaspati ఇప్పుడు దాని Svadharmam వదిలి - ఇది no more మొదలైన మీరు ఇంకా మీ Sva-bhaavam అనుసరిస్తున్నారు మీరు పండ్లు, పూలు ఇస్తుంది. ఎందుకు మీరు వెళ్ళి బదులుగా ఒక Phala-vruksham లో ప్రత్యక్ష dont? ".

Shukam Panchabhuutas (Pruthvi, Jalam, అగ్ని, Vaayu, Aakaasham) ఎల్లప్పుడూ Chaitanyam కలిగి "అని బదులిచ్చారు. వారు మీరు నియంత్రించే, మరియు ఇతర Devatas ఉంటాయి. అయితే Vrukshas ఎల్లప్పుడూ Chaitanyam కలిగి dont. వారు కాలా-dharmam విధేయులైయుండాలి. కాబట్టి మేము Vruksham దాని Sva-dharmam ను ఎలా చెప్పగలను? "మీకు తెలుసా dont ఆ అక్కడ ఏమిటి.

ఈ వినడం, Shachii-pati "Khagottama వెళ్ళిపో! నేను మీరు ఈ Vignyaanam, Dharmam మరియు Parishrama ఎలా తెలుసు అనుకుంటున్నారా? ".

Shukam "Devaraaja వెళ్ళిపో! నేను మిత్ర-droham ఎప్పటికీ. Mrutyu వస్తే, నేను మిత్ర-droham భావిస్తారు ఆచారము. నా Maata-పిటా యొక్క సేవా గౌరవం మరియు ఏమి. నేను ఎల్లప్పుడూ నా Bhaarya (భార్య) రహస్యంగా. నేను ఇతర జీవులు అవమానించడం మరియు వారి ఆహార దూరంగా తినడానికి dont. ఈ కారణంగా నేను "నిర్మల-gnyaanam వచ్చింది. గొప్ప aanandam తో దేవేంద్ర, నేను మీ SAT-బుద్ధి తో ఆనందంగా "అన్నారు. నాకు ఏ varam అడగండి. నేను "మీరు దానిని లభిస్తుంది. shukam బదులిచ్చారు

"నేను ఏ ఇతర lokas కు వెళ్లాలని మీరు అనుకుంటున్నారా dont. నేను ఈ Mahaa-vruksham వదిలి CANT. "మళ్ళీ ఈ Vruksham సజీవంగా చెయ్యండి. దేవేంద్ర Vruksham జీవితం తిరిగి ఇచ్చి Vaamana Murty మరియు Devatas వారి Teertha-yaatra కొనసాగింది మరియు తరువాత Lakshmii-kataaksham వచ్చింది.

Shukam దాని Sva-aashrayam, Vruksham వదిలి, మరియు Krutagnyata చూపించింది ఎప్పుడూ ఎందుకంటే, ఇది భౌతిక శరీరం వదిలి తర్వాత బ్రహ్మ-లోకం వెళ్ళాడు. "Jananii జన్మ Bhuumishcha Svargaadapi Gariiyasi" అన్నారు మరియు మాకు అన్ని బ్రహ్మ-లోకం సులభమైన మార్గం చూపించింది ఎవరు శ్రీ రామ చంద్రకి జయం.

కథలో మోరల్స్:

Shaastras తన Sva-aashrayam వదిలి లేని ఒక Shrii-laabham, Bhuu-laabham మరియు Iham-పరమ పొందుతారు చెప్పారు. Shukam Vruksham మరణించారు అయినప్పటికీ, Vruksham ఇవ్వలేదు. అందుచేత చివరకు బ్రహ్మ-లోకం వచ్చింది.
Krutagnyata Bhaarateeyas యొక్క ప్రథమ-kartavyam ఉంది. Krutaghnata ఏ nishkruti కలిగి గొప్ప paapam, ఉంది. ఇది Shukam యొక్క పదాలు ద్వారా కథ చూపబడింది