వింశతి కుష్ట రోగములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇరవై రకాలు కుష్టు వ్యాధులు

 1. పుండరీక కుష్టము
 2. విస్పోటక కుష్టము
 3. పామా కుష్టము
 4. గజచర్మకుష్టము
 5. కాకణ కుష్టము
 6. కచ్ఛక కుష్టము
 7. ఋశ్వజిహ్వక కుష్టము
 8. గుల కుష్టము
 9. కపాల కుష్టము
 10. వుడుంబర కుష్టము
 11. మండల కుష్టము
 12. వివర్ణిక కుష్టము
 13. వైపాది కుష్టము
 14. కిట్టిభ కుష్టము
 15. చర్మదద్రు కుష్టము
 16. సిద్మకుష కుష్టము
 17. శతార్యకుష్టము
 18. అన కుష్టము
 19. శ్విత్రకుష్టము
 20. విసర్ప కుష్టము