వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2013

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియాలో సంవత్సరం వారీగా ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ఇతర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాల లింకులను ప్రక్కనున్న నేవిగేషను పెట్టెలో చూడవచ్చు.

జనవరి

[మార్చు]
2013 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 3 7 26 89 4 103 4 7 75.32 70.81
జనవరి 02 4 4 15 23 1 31 1 1 102.38 101.30
జనవరి 03 1 2 12 6 11 1 50.27 44.01
జనవరి 04 2 6 46 16 6 29 7 2 48.02 39.89
జనవరి 05 3 7 31 39 4 56 4 17 88.64 62.54
జనవరి 06 4 13 29 72 3 88 3 14 84.96 70.28
జనవరి 07 5 11 20 13 5 17 5 30.94 30.30
జనవరి 08 5 7 16 17 8 25 10 3 126.51 113.03
జనవరి 09 1 12 25 8 2 14 5 4 96.69 77.45
జనవరి 10 8 6 28 17 4 29 4 4 46.18 41.87
జనవరి 11 1 8 46 25 5 41 7 28 72.69 66.92
జనవరి 12 4 5 14 13 3 27 4 4 39.15 35.09
జనవరి 13 6 11 30 34 40 1 2 96.65 95.05
జనవరి 14 2 3 11 9 42 3 21.21 20.17
జనవరి 15 2 5 43 26 1 122 1 19 29.33 29.14
జనవరి 16 5 9 23 15 8 72 9 1 91.76 91.09
జనవరి 17 3 3 14 34 4 64 4 160.85 79.99
జనవరి 18 9 7 34 84 4 141 4 131.61 113.20
జనవరి 19 5 2 13 33 3 40 9 45.05 44.11
జనవరి 20 4 6 11 29 3 32 3 58.47 55.59
జనవరి 21 6 2 8 14 3 34 3 10.31 7.77
జనవరి 22 2 12 20 33 13 38 13 1 47.90 38.84
జనవరి 23 4 2 7 44 6 75 6 20.90 20.41
జనవరి 24 6 4 8 62 6 81 6 88.34 80.70
జనవరి 25 8 5 25 65 7 134 9 4 75.06 73.36
జనవరి 26 3 1 27 74 1 128 1 2 38.85 34.65
జనవరి 27 1 2 24 31 4 76 5 2 34.43 32.51
జనవరి 28 6 2 27 236 3 294 3 1 108.28 19.84
జనవరి 29 5 7 16 124 4 149 5 76.01 32.26
జనవరి 30 5 12 29 214 6 249 7 112.12 52.24
జనవరి 31 8 10 19 61 2 76 4 1 84.51 26.88
నెల మొత్తం 131 193 697 1560 123 2358 147 121 2,193.39 1,701.32

ఫిబ్రవరి

[మార్చు]
2013 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 6 18 31 171 7 194 7 171.42 93.29
ఫిబ్రవరి 02 3 9 19 28 6 37 7 1 39.93 21.73
ఫిబ్రవరి 03 3 3 17 50 66 3 75.14 64.79
ఫిబ్రవరి 04 5 6 23 33 11 129 13 84.16 64.81
ఫిబ్రవరి 05 6 8 18 158 1 178 2 403.17 346.15
ఫిబ్రవరి 06 4 9 21 100 7 150 7 1 87.63 51.96
ఫిబ్రవరి 07 2 4 10 46 3 71 3 70.18 55.33
ఫిబ్రవరి 08 5 5 18 65 5 83 5 4 96.52 46.44
ఫిబ్రవరి 09 2 4 20 68 1 103 2 5 153.33 7.12
ఫిబ్రవరి 10 6 1 8 49 1 177 3 64.44 54.30
ఫిబ్రవరి 11 5 3 20 19 5 116 7 27.60 24.08
ఫిబ్రవరి 12 3 3 10 8 1 57 2 17.98 13.69
ఫిబ్రవరి 13 6 4 62 62 2 111 2 7 56.92 56.25
ఫిబ్రవరి 14 8 6 27 66 5 300 6 83.88 76.45
ఫిబ్రవరి 15 5 2 13 117 7 169 8 56.37 50.02
ఫిబ్రవరి 16 6 3 18 14 4 54 5 4 34.67 20.80
ఫిబ్రవరి 17 4 2 8 31 1 41 1 1 75.22 74.65
ఫిబ్రవరి 18 3 6 17 33 6 72 8 38.38 35.87
ఫిబ్రవరి 19 4 2 13 38 4 68 7 35.25 28.46
ఫిబ్రవరి 20 2 7 22 99 3 554 4 3 210.71 0.53
ఫిబ్రవరి 21 4 1 36 55 1 1291 2 3 81.41 60.97
ఫిబ్రవరి 22 4 4 31 69 3 109 3 3 68.63 62.25
ఫిబ్రవరి 23 2 4 25 40 3 118 4 4 73.97 54.26
ఫిబ్రవరి 24 1 1 18 94 6 171 6 2 190.44 80.68
ఫిబ్రవరి 25 2 4 41 90 6 159 6 1 71.97 36.79
ఫిబ్రవరి 26 4 6 21 85 9 120 10 2 100.52 98.05
ఫిబ్రవరి 27 4 13 38 192 5 335 5 6 112.93 94.81
ఫిబ్రవరి 28 7 5 67 58 2 99 3 51 95.85 93.05
నెల మొత్తం 116 143 672 1938 115 5132 141 98 2,678.63 1,767.57

మార్చి

[మార్చు]
2013 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 5 9 28 80 4 166 7 1 120.16 114.71
మార్చి 02 3 6 22 83 4 137 5 91.81 87.50
మార్చి 03 3 9 16 95 171 2 74.38 55.69
మార్చి 04 3 5 13 134 1 251 1 1 143.63 138.02
మార్చి 05 4 9 32 224 3 432 7 5 60.63 52.52
మార్చి 06 6 8 34 162 2 311 3 2 42.57 36.99
మార్చి 07 6 15 46 143 6 228 9 8 927.87 -648.69
మార్చి 08 12 3 44 144 7 221 8 2 2,208.10 -2,023.26
మార్చి 09 5 8 34 182 3 267 4 4 3,945.61 -3,706.05
మార్చి 10 3 1 14 77 2 141 2 7 704.29 -555.16
మార్చి 11 6 7 22 71 1 139 2 2 120.79 82.28
మార్చి 12 5 12 25 206 6 253 7 2 122.36 98.16
మార్చి 13 7 7 35 157 4 300 7 7 85.05 67.70
మార్చి 14 4 1 62 45 15 136 16 8 34.42 28.54
మార్చి 15 6 4 35 73 4 140 5 4 53.12 42.40
మార్చి 16 2 7 19 56 1 188 4 6 86.26 46.85
మార్చి 17 7 5 21 79 222 1 103.18 91.40
మార్చి 18 2 15 48 132 176 11 111.42 83.55
మార్చి 19 4 5 31 61 2 147 5 3 54.44 46.15
మార్చి 20 5 5 32 44 140 6 33.01 5.72
మార్చి 21 5 7 29 155 5 241 6 7 79.25 62.95
మార్చి 22 5 9 42 175 6 232 6 2 91.05 84.22
మార్చి 23 5 2 18 44 5 99 5 46.25 40.93
మార్చి 24 5 62 88 1 204 2 42.08 36.86
మార్చి 25 2 3 25 95 4 163 7 3 53.20 34.65
మార్చి 26 3 4 22 142 222 2 45.46 41.13
మార్చి 27 6 7 50 101 4 195 5 1 62.33 59.79
మార్చి 28 3 10 65 226 3 331 4 4 98.30 94.04
మార్చి 29 7 17 42 172 1 217 4 4 107.46 103.87
మార్చి 30 2 10 34 83 2 136 2 4 56.12 51.22
మార్చి 31 2 2 13 46 1 216 7 1 42.32 35.21
నెల మొత్తం 143 212 1015 3575 97 6422 140 110 9,846.91 -5,210.15

ఏప్రిల్

[మార్చు]
2013 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 4 4 19 63 2 128 2 4 34.82 26.17
ఏప్రిల్ 02 9 5 32 94 6 180 6 2 93.30 85.08
ఏప్రిల్ 03 3 7 23 109 148 7 56.34 51.85
ఏప్రిల్ 04 6 1 34 134 1 193 3 2 65.97 57.47
ఏప్రిల్ 05 3 3 15 44 5 114 8 56.78 51.07
ఏప్రిల్ 06 2 4 27 33 4 207 6 7 90.62 51.58
ఏప్రిల్ 07 6 2 24 60 3 201 3 49.08 27.16
ఏప్రిల్ 08 3 4 66 83 4 212 8 2 69.37 57.84
ఏప్రిల్ 09 5 2 21 7 3 28 3 1 54.16 33.25
ఏప్రిల్ 10 7 2 12 24 1 51 2 4 36.94 17.02
ఏప్రిల్ 11 3 5 19 73 5 125 5 5 116.96 51.33
ఏప్రిల్ 12 11 8 48 24 6 105 7 4 211.03 195.11
ఏప్రిల్ 13 4 4 48 120 7 222 8 12 80.20 53.14
ఏప్రిల్ 14 8 8 66 164 9 632 16 100.30 89.36
ఏప్రిల్ 15 4 16 91 216 4 501 6 160.21 103.09
ఏప్రిల్ 16 6 25 61 162 12 309 15 10 162.07 104.60
ఏప్రిల్ 17 6 7 33 228 9 336 14 3 69.85 64.86
ఏప్రిల్ 18 4 9 48 309 1 371 2 66.89 54.67
ఏప్రిల్ 19 3 21 55 242 7 375 10 5 139.17 131.27
ఏప్రిల్ 20 6 14 175 127 2 214 2 31 148.46 109.92
ఏప్రిల్ 21 3 4 71 154 2 502 3 2 68.50 52.61
ఏప్రిల్ 22 5 20 41 126 4 172 6 5 102.56 85.84
ఏప్రిల్ 23 1 11 29 133 6 313 10 8 86.36 71.96
ఏప్రిల్ 24 4 6 75 65 3 277 3 12 65.02 43.27
ఏప్రిల్ 25 2 4 167 106 7 292 7 3 53.18 31.42
ఏప్రిల్ 26 8 26 64 222 2 316 3 3 110.57 67.84
ఏప్రిల్ 27 3 14 36 214 4 402 5 5 113.77 104.42
ఏప్రిల్ 28 3 8 98 352 3 444 4 7 122.75 111.85
ఏప్రిల్ 29 2 12 89 184 8 237 8 4 138.71 94.98
ఏప్రిల్ 30 2 3 41 134 7 193 8 55.43 50.34
నెల మొత్తం 136 259 1628 4006 137 7800 183 148 2,779.37 2,130.35
2013 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 3 7 40 138 2 183 2 9 127.95 98.38
మే 02 3 1 60 155 1 213 1 2 64.78 59.57
మే 03 2 5 86 172 2 496 2 2 126.69 82.80
మే 04 5 2 226 99 1 783 4 7 71.06 67.46
మే 05 1 9 38 208 3 379 3 6 247.04 187.74
మే 06 3 5 95 431 2 626 6 8 191.41 184.60
మే 07 4 6 90 431 4 609 13 23 156.01 138.65
మే 08 2 5 86 256 3 442 4 6 159.57 137.86
మే 09 2 2 28 342 1 470 3 6 173.45 159.94
మే 10 3 100 283 1 601 15 6 166.92 161.64
మే 11 2 5 93 82 255 24 13 136.81 135.50
మే 12 1 3 44 179 296 3 16 102.20 95.67
మే 13 3 3 52 109 3 196 5 34 92.28 91.42
మే 14 2 10 53 161 1 199 3 20 112.45 104.69
మే 15 7 14 76 136 4 211 6 10 117.73 116.08
మే 16 4 12 31 97 4 146 6 13 106.90 78.87
మే 17 1 5 42 110 3 120 3 1 117.35 115.21
మే 18 2 6 74 51 4 76 4 1 75.74 71.58
మే 19 3 9 78 108 1 179 4 3 129.59 121.00
మే 20 1 7 63 219 4 402 5 21 150.93 138.90
మే 21 8 4 83 206 2 328 2 13 130.06 128.95
మే 22 4 11 87 221 8 333 13 14 158.01 135.87
మే 23 3 7 32 162 3 239 5 17 84.88 67.72
మే 24 3 11 67 143 2 284 4 6 144.39 121.40
మే 25 5 4 22 113 4 134 8 4 139.85 124.83
మే 26 4 3 17 68 5 96 6 2 138.78 120.72
మే 27 1 2 11 5 1 38 1 64.80 62.42
మే 28 1 4 26 293 3 363 7 5 151.92 133.37
మే 29 4 6 19 116 1 190 3 3 97.70 88.47
మే 30 4 1 24 87 2 168 4 3 118.18 103.78
మే 31 5 4 30 163 280 87.33 79.34
నెల మొత్తం 93 176 1873 5344 75 9335 169 274 3,942.79 3,514.43

జూన్

[మార్చు]
2013 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 7 3 41 126 1 209 3 9 124.54 120.85
జూన్ 02 1 3 52 110 2 169 2 2 121.29 120.30
జూన్ 03 5 3 50 231 1 347 5 57.38 54.36
జూన్ 04 5 10 36 182 4 240 6 1 145.14 136.84
జూన్ 05 3 18 43 171 4 228 4 4 295.95 146.21
జూన్ 06 1 13 58 235 2 294 2 1 248.40 145.09
జూన్ 07 2 14 44 181 1 211 1 1 221.75 212.38
జూన్ 08 4 12 35 157 5 196 6 116.68 104.70
జూన్ 09 3 1 13 107 1 135 1 78.21 76.19
జూన్ 10 3 3 19 129 1 234 1 125.14 121.03
జూన్ 11 3 1 34 137 2 212 3 22 119.42 116.36
జూన్ 12 3 3 26 123 3 154 3 121.73 114.58
జూన్ 13 5 9 18 109 2 130 3 235.51 119.14
జూన్ 14 5 7 68 85 6 122 7 15 108.44 105.10
జూన్ 15 7 4 35 52 1 99 1 17 104.54 101.31
జూన్ 16 3 7 24 35 1 84 1 1 47.35 45.47
జూన్ 17 3 5 33 16 3 40 3 9 46.38 42.61
జూన్ 18 6 8 141 60 1 85 5 14 97.31 89.91
జూన్ 19 3 3 37 26 4 53 4 10 53.26 49.98
జూన్ 20 3 5 22 16 2 31 2 12 63.36 44.80
జూన్ 21 3 43 1035 3 1043 3 4 100.26 92.64
జూన్ 22 4 7 138 1034 7 1063 10 17 84.19 78.97
జూన్ 23 3 9 33 122 2 150 2 2 95.90 79.70
జూన్ 24 4 13 22 69 2 91 2 1 95.55 90.02
జూన్ 25 4 19 31 87 1 98 1 2 88.42 66.43
జూన్ 26 1 5 16 29 3 33 3 1 75.12 72.73
జూన్ 27 2 15 25 24 7 31 9 1 52.25 38.22
జూన్ 28 4 10 27 35 1 93 4 3 80.12 73.78
జూన్ 29 9 2 21 30 2 131 2 2 59.54 53.69
జూన్ 30 4 7 14 86 1 113 2 73.58 56.84
నెల మొత్తం 113 219 1199 4839 76 6119 101 151 3,336.71 2,770.24

జూలై

[మార్చు]
2013 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 5 39 58 24 2 30 2 3 108.84 77.06
జూలై 02 3 24 86 35 5 88 5 1 114.23 105.17
జూలై 03 13 1 31 66 3 95 6 5 93.76 90.81
జూలై 04 3 8 31 85 3 115 4 9 89.18 81.30
జూలై 05 8 26 43 136 1 193 2 2 485.76 380.28
జూలై 06 8 19 39 148 2 181 3 10 347.88 345.75
జూలై 07 3 6 28 174 3 224 4 2 227.84 226.15
జూలై 08 4 4 20 95 3 145 3 1 151.56 123.16
జూలై 09 12 2 33 24 4 47 4 12 37.45 34.67
జూలై 10 6 7 24 68 7 88 10 187.21 141.13
జూలై 11 12 11 38 13 2 42 2 4 170.67 163.83
జూలై 12 7 20 19 4 41 5 4 94.18 47.07
జూలై 13 5 10 32 97 2 143 3 8 149.95 41.71
జూలై 14 6 2 19 73 1 128 2 3 55.88 52.07
జూలై 15 6 4 32 40 3 74 3 4 79.76 57.61
జూలై 16 10 4 34 47 3 120 3 6 77.56 74.18
జూలై 17 10 4 28 40 4 62 5 3 83.92 69.87
జూలై 18 8 2 20 43 4 95 4 1 140.72 80.47
జూలై 19 10 1 25 51 7 81 7 2 98.14 48.84
జూలై 20 4 7 30 86 6 117 9 8 198.28 148.98
జూలై 21 8 5 29 81 4 114 5 6 188.69 148.61
జూలై 22 6 8 27 61 3 169 5 231.22 156.28
జూలై 23 9 4 18 30 67 1 2 91.57 89.26
జూలై 24 5 7 23 106 1 152 2 4 146.36 144.92
జూలై 25 3 65 60 2 116 2 32 82.67 68.43
జూలై 26 5 2 40 36 2 83 4 20 131.05 82.42
జూలై 27 5 10 28 15 29 3 5 101.97 88.21
జూలై 28 6 14 39 125 1 161 2 10 298.62 182.24
జూలై 29 10 4 46 66 2 102 3 8 81.16 77.37
జూలై 30 4 5 50 53 1 99 3 94.03 79.61
జూలై 31 5 2 25 28 4 39 5 1 177.00 172.59
నెల మొత్తం 206 245 1061 2025 89 3240 121 176 4,617.11 3,680.05

ఆగస్టు

[మార్చు]
2013 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 2 8 30 45 2 63 2 7 216.32 52.22
ఆగస్టు 02 8 3 15 58 8 76 8 1 122.01 118.94
ఆగస్టు 03 1 3 20 30 2 55 2 5 110.05 102.32
ఆగస్టు 04 4 4 29 84 3 118 3 7 147.84 137.58
ఆగస్టు 05 7 8 77 107 5 126 7 5 264.74 104.04
ఆగస్టు 06 4 6 14 90 2 105 2 103.04 97.29
ఆగస్టు 07 6 2 10 54 2 65 2 193.67 78.95
ఆగస్టు 08 8 10 44 35 4 46 8 1 148.48 131.46
ఆగస్టు 09 10 8 30 116 3 152 4 4 237.99 175.21
ఆగస్టు 10 6 6 32 67 4 100 4 1 143.62 130.95
ఆగస్టు 11 2 8 20 43 3 63 5 1 193.85 159.92
ఆగస్టు 12 24 4 58 52 4 90 4 17 61.63 60.77
ఆగస్టు 13 4 6 16 49 4 57 4 2 79.11 74.79
ఆగస్టు 14 7 6 27 51 3 74 3 3 109.21 94.83
ఆగస్టు 15 6 13 36 129 4 151 5 3 254.86 124.34
ఆగస్టు 16 5 1 28 89 8 245 9 5 245.05 67.53
ఆగస్టు 17 2 3 18 92 6 144 6 1 143.49 33.74
ఆగస్టు 18 7 19 59 2 89 2 4 109.00 66.93
ఆగస్టు 19 6 3 27 41 7 93 8 355.33 -89.16
ఆగస్టు 20 3 4 25 57 2 107 3 276.56 71.72
ఆగస్టు 21 6 17 34 82 6 117 11 2 147.26 138.72
ఆగస్టు 22 3 3 18 16 5 32 5 5 130.81 75.35
ఆగస్టు 23 5 14 38 105 8 122 8 3 541.97 180.55
ఆగస్టు 24 6 4 22 70 6 89 7 2 91.77 77.71
ఆగస్టు 25 8 5 49 135 3 205 7 3 345.66 140.46
ఆగస్టు 26 7 9 35 180 9 258 14 5 248.30 223.70
ఆగస్టు 27 6 5 52 166 1 265 1 25 111.52 108.47
ఆగస్టు 28 13 8 56 187 260 4 16 229.12 221.84
ఆగస్టు 29 6 14 48 180 5 257 5 9 129.47 121.32
ఆగస్టు 30 11 8 43 89 3 125 4 3 126.82 122.71
ఆగస్టు 31 2 31 61 269 9 307 9 10 508.58 496.71
నెల మొత్తం 195 224 1031 2827 133 4056 166 150 6,127.14 3,701.93

సెప్టెంబరు

[మార్చు]
2013 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 8 17 81 218 5 285 7 12 529.57 415.02
సెప్టెంబరు 02 11 24 56 186 3 227 3 9 346.48 324.39
సెప్టెంబరు 03 6 23 61 167 11 256 13 9 236.27 216.10
సెప్టెంబరు 04 6 32 53 143 17 204 22 4 349.84 340.93
సెప్టెంబరు 05 11 34 130 221 5 324 11 20 990.02 921.68
సెప్టెంబరు 06 9 25 53 166 7 246 8 6 811.14 724.11
సెప్టెంబరు 07 5 21 47 175 6 199 8 9 576.00 470.44
సెప్టెంబరు 08 5 11 50 303 1 388 1 12 255.27 179.58
సెప్టెంబరు 09 2 14 54 136 2 174 4 23 126.42 122.33
సెప్టెంబరు 10 9 6 23 167 17 213 18 1 126.30 36.36
సెప్టెంబరు 11 6 3 23 60 6 94 6 1 136.47 32.65
సెప్టెంబరు 12 6 3 26 100 1 133 1 1 136.12 40.34
సెప్టెంబరు 13 6 7 62 126 6 225 7 1 144.26 108.97
సెప్టెంబరు 14 6 8 42 164 6 203 7 12 205.35 111.84
సెప్టెంబరు 15 8 7 27 173 5 233 9 2 89.15 79.02
సెప్టెంబరు 16 6 8 30 89 5 137 5 2 174.22 130.44
సెప్టెంబరు 17 8 20 40 168 6 307 7 167.96 112.83
సెప్టెంబరు 18 8 14 38 195 5 265 6 3 177.22 75.80
సెప్టెంబరు 19 7 15 41 211 6 243 8 1 403.34 88.49
సెప్టెంబరు 20 12 24 64 243 14 319 15 7 380.77 140.03
సెప్టెంబరు 21 10 32 68 195 7 259 7 7 363.73 64.06
సెప్టెంబరు 22 9 20 51 159 6 220 8 3 315.61 -6.47
సెప్టెంబరు 23 10 4 23 122 7 155 8 1 121.32 108.93
సెప్టెంబరు 24 5 5 26 100 2 150 3 4 129.72 126.90
సెప్టెంబరు 25 6 13 53 217 3 269 6 7 128.42 114.42
సెప్టెంబరు 26 5 10 74 93 4 146 5 51 87.26 75.36
సెప్టెంబరు 27 7 23 39 106 4 136 4 7 132.49 121.97
సెప్టెంబరు 28 8 17 69 90 6 126 15 76.62 69.78
సెప్టెంబరు 29 5 17 42 148 4 216 6 2 145.75 122.28
సెప్టెంబరు 30 7 43 58 148 3 222 4 126.37 116.49
నెల మొత్తం 217 500 1504 4789 180 6574 232 217 7,989.46 5,585.07

అక్టోబరు

[మార్చు]
2013 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 5 9 28 66 7 101 8 2 145.93 120.85
అక్టోబరు 02 7 6 30 36 1 61 4 1 103.60 87.62
అక్టోబరు 03 3 7 28 76 3 142 5 2 121.98 114.00
అక్టోబరు 04 8 11 36 37 5 83 6 3 157.44 103.18
అక్టోబరు 05 7 5 26 55 4 78 4 1 75.14 67.38
అక్టోబరు 06 3 12 41 4 61 6 4 56.83 48.79
అక్టోబరు 07 4 9 43 201 4 273 4 8 210.85 199.98
అక్టోబరు 08 9 6 31 68 8 132 11 3 99.42 70.64
అక్టోబరు 09 1 3 17 37 16 53 17 5 58.52 20.75
అక్టోబరు 10 9 3 26 136 15 295 17 4 136.62 133.15
అక్టోబరు 11 4 13 49 238 15 331 15 12 88.32 76.58
అక్టోబరు 12 5 5 64 127 24 238 25 2 116.81 109.41
అక్టోబరు 13 4 4 47 83 7 200 11 9 96.08 85.42
అక్టోబరు 14 5 10 109 205 5 433 12 192.96 175.75
అక్టోబరు 15 6 8 181 531 7 778 11 217.22 183.33
అక్టోబరు 16 7 8 109 44 3 438 4 97.83 94.55
అక్టోబరు 17 3 8 72 115 6 221 7 127.95 80.13
అక్టోబరు 18 5 6 98 116 6 506 11 6 190.72 173.16
అక్టోబరు 19 7 10 142 43 3 503 3 4 133.00 118.65
అక్టోబరు 20 7 5 126 68 4 243 5 63.17 59.09
అక్టోబరు 21 8 3 45 54 8 608 8 63.55 37.59
అక్టోబరు 22 7 16 63 135 1 235 10 405.51 372.53
అక్టోబరు 23 8 10 58 109 9 299 9 6 151.32 133.46
అక్టోబరు 24 3 4 24 96 4 360 4 2 136.34 120.99
అక్టోబరు 25 9 9 54 361 2 705 2 7 123.07 97.21
అక్టోబరు 26 1 3 33 183 2 335 3 2 98.31 79.43
అక్టోబరు 27 5 5 25 141 7 220 11 1 105.17 91.35
అక్టోబరు 28 6 4 84 160 5 345 7 3 93.23 75.24
అక్టోబరు 29 5 4 45 126 5 207 6 150.57 118.42
అక్టోబరు 30 3 6 33 85 4 108 4 284.42 272.80
అక్టోబరు 31 6 7 42 60 5 176 5 175.75 125.25
నెల మొత్తం 170 207 1780 3833 199 8768 255 87 4,277.65 3,646.68

నవంబరు

[మార్చు]
2013 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 7 5 47 56 3 109 3 1 140.75 114.49
నవంబరు 02 6 9 71 177 5 330 6 2 177.48 170.88
నవంబరు 03 4 9 23 48 2 75 5 1 113.53 108.67
నవంబరు 04 4 5 45 94 6 138 9 334.69 107.49
నవంబరు 05 8 12 72 95 3 188 5 144.54 139.29
నవంబరు 06 8 11 74 75 2 951 9 3 293.24 161.17
నవంబరు 07 3 6 28 66 6 299 14 7 148.10 98.41
నవంబరు 08 4 3 25 70 4 186 7 6 152.94 106.40
నవంబరు 09 4 9 18 122 1 443 2 117.73 107.42
నవంబరు 10 3 3 16 55 5 106 9 2 129.12 70.63
నవంబరు 11 8 9 58 98 1 170 8 3 99.57 80.26
నవంబరు 12 7 13 53 249 3 339 4 2 248.06 191.73
నవంబరు 13 9 11 42 193 9 287 10 1 151.29 127.94
నవంబరు 14 5 7 31 102 5 181 6 1 114.66 98.31
నవంబరు 15 7 4 24 175 4 227 5 140.73 127.08
నవంబరు 16 5 9 23 248 4 268 5 1 276.82 212.63
నవంబరు 17 5 4 76 89 8 734 9 409.40 146.66
నవంబరు 18 3 8 82 33 3 1220 5 88.11 77.11
నవంబరు 19 6 11 31 69 2 109 2 150.30 114.96
నవంబరు 20 7 9 27 63 3 109 3 1 116.17 111.63
నవంబరు 21 6 12 22 78 1 104 1 180.96 180.23
నవంబరు 22 6 12 30 64 2 108 3 1 95.51 89.87
నవంబరు 23 7 14 64 104 1 128 2 151.52 134.06
నవంబరు 24 9 13 63 124 11 270 11 195.96 182.38
నవంబరు 25 5 18 55 145 4 236 6 251.00 228.12
నవంబరు 26 3 10 97 127 1 143 2 1 207.18 192.73
నవంబరు 27 2 75 91 162 17 3272 18 2 277.57 243.53
నవంబరు 28 8 7 22 91 5 252 6 113.73 107.26
నవంబరు 29 5 4 25 164 6 2793 15 1 97.73 76.38
నవంబరు 30 5 19 40 239 3 580 8 195.53 180.72
నెల మొత్తం 169 341 1375 3475 130 14355 198 36 5,313.93 4,088.41

డిసెంబరు

[మార్చు]
2013 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2013 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 4 27 45 105 12 392 18 210.23 198.80
డిసెంబరు 02 4 5 24 68 10 524 21 70.16 19.44
డిసెంబరు 03 6 16 44 34 11 263 12 142.37 131.60
డిసెంబరు 04 3 10 28 80 3 302 10 1 129.35 116.84
డిసెంబరు 05 6 9 60 27 3 228 5 2 158.13 138.00
డిసెంబరు 06 3 10 52 93 9 141 9 1 137.04 131.22
డిసెంబరు 07 10 6 31 39 6 179 7 2 100.51 89.11
డిసెంబరు 08 8 2 23 97 4 160 5 1 72.34 63.70
డిసెంబరు 09 16 10 40 7 115 9 3 100.62 97.56
డిసెంబరు 10 7 17 38 27 7 149 8 3 155.42 148.60
డిసెంబరు 11 5 13 78 90 5 318 26 1 100.49 95.58
డిసెంబరు 12 6 14 35 131 6 245 7 2 118.41 116.18
డిసెంబరు 13 10 21 62 230 6 376 8 7 248.96 226.77
డిసెంబరు 14 4 7 31 980 7 1110 9 1 2,340.49 2,312.65
డిసెంబరు 15 6 3 22 61 2 102 2 4 61.98 51.85
డిసెంబరు 16 19 16 117 84 11 224 12 96.64 92.67
డిసెంబరు 17 7 29 49 270 5 608 6 172.05 154.07
డిసెంబరు 18 9 13 50 211 11 277 11 3 160.71 154.94
డిసెంబరు 19 7 20 70 238 328 180.62 158.57
డిసెంబరు 20 6 22 42 332 3 388 4 3 171.06 160.23
డిసెంబరు 21 5 23 44 287 14 355 14 6 172.23 153.02
డిసెంబరు 22 9 30 73 432 9 552 10 4 256.86 187.58
డిసెంబరు 23 10 31 86 226 5 341 12 260.28 239.04
డిసెంబరు 24 11 28 92 552 16 702 19 1 249.80 189.17
డిసెంబరు 25 10 36 78 347 9 414 10 5 305.59 296.84
డిసెంబరు 26 4 43 98 278 8 405 9 4 218.65 176.72
డిసెంబరు 27 9 25 40 322 11 391 11 2 213.73 200.11
డిసెంబరు 28 4 19 35 79 4 252 6 3 147.17 125.92
డిసెంబరు 29 2 19 65 199 2 329 4 2 171.06 138.14
డిసెంబరు 30 5 36 58 267 7 333 11 222.50 210.84
డిసెంబరు 31 3 30 49 320 4 436 7 5 287.30 241.84
నెల మొత్తం 218 590 1659 6506 217 10939 302 66 7432.77 6817.57