వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2016

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియాలో సంవత్సరం వారీగా ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ఇతర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాల లింకులను ప్రక్కనున్న నేవిగేషను పెట్టెలో చూడవచ్చు.

జనవరి

[మార్చు]
2016 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 1 9 20 55 13 72 15 1 222.27 219.42
జనవరి 02 9 30 64 174 18 204 19 2 296.71 274.83
జనవరి 03 3 8 39 162 14 180 17 4 122.23 108.08
జనవరి 04 6 4 29 92 18 111 20 1 86.66 70.81
జనవరి 05 4 3 22 46 20 64 20 2 94.93 83.97
జనవరి 06 7 4 32 53 29 57 29 73.15 59.59
జనవరి 07 1 6 33 44 37 49 38 174.95 107.31
జనవరి 08 4 5 13 57 19 73 20 1 84.99 80.66
జనవరి 09 4 13 39 120 22 126 22 165.58 141.19
జనవరి 10 4 13 38 93 35 104 37 4 162.41 154.76
జనవరి 11 11 21 97 53 38 119 38 1 155.21 147.58
జనవరి 12 17 15 93 113 70 142 71 1 274.90 250.31
జనవరి 13 5 12 38 74 42 128 43 2 86.34 70.77
జనవరి 14 3 11 43 149 25 204 27 5 175.07 159.59
జనవరి 15 2 8 33 109 11 118 12 10 106.30 95.74
జనవరి 16 14 7 75 100 45 180 47 2 1,092.52 -773.12
జనవరి 17 5 11 56 228 29 250 31 4 334.42 305.66
జనవరి 18 4 11 29 128 5 143 7 2 132.50 110.42
జనవరి 19 5 9 50 94 8 155 11 2 139.72 117.87
జనవరి 20 6 4 34 400 10 433 13 89.21 82.08
జనవరి 21 7 5 45 153 10 171 13 3 405.92 -59.46
జనవరి 22 8 8 22 129 21 160 23 1 193.81 137.71
జనవరి 23 7 16 58 183 2 231 3 2 261.17 148.77
జనవరి 24 6 13 32 33 1 146 1 2 121.17 99.14
జనవరి 25 7 19 45 136 2 182 2 1 232.53 211.18
జనవరి 26 8 26 67 266 1 311 1 4 267.23 260.72
జనవరి 27 4 4 31 86 4 137 4 2 112.95 101.76
జనవరి 28 8 11 42 111 2 132 3 2 136.51 130.74
జనవరి 29 4 12 30 193 2 228 2 3 183.64 182.68
జనవరి 30 9 6 42 39 2 105 3 2 107.49 79.89
జనవరి 31 7 10 46 78 8 98 8 2 112.67 106.18
నెల మొత్తం 190 334 1337 3751 563 4813 600 68 6,205.18 3,266.86

ఫిబ్రవరి

[మార్చు]
2016 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 4 4 15 133 8 151 11 2 96.77 89.84
ఫిబ్రవరి 02 1 2 12 98 17 100 17 2 131.67 124.91
ఫిబ్రవరి 03 7 2 45 87 14 89 14 145.81 121.09
ఫిబ్రవరి 04 4 3 25 13 29 13 30 2 75.62 68.96
ఫిబ్రవరి 05 5 7 32 132 6 144 6 104.13 99.73
ఫిబ్రవరి 06 7 8 18 198 2 212 2 2 238.20 111.88
ఫిబ్రవరి 07 5 13 66 334 15 354 18 19 446.24 -96.21
ఫిబ్రవరి 08 7 8 37 283 5 305 5 6 220.61 170.37
ఫిబ్రవరి 09 6 7 26 142 10 156 11 4 98.70 92.04
ఫిబ్రవరి 10 5 4 27 87 21 98 24 3 93.07 84.14
ఫిబ్రవరి 11 1 8 34 152 15 169 16 5 137.82 129.91
ఫిబ్రవరి 12 7 3 18 134 12 141 12 173.86 62.60
ఫిబ్రవరి 13 14 6 40 209 3 277 3 3 95.64 89.54
ఫిబ్రవరి 14 8 6 30 115 26 137 30 1 90.85 74.01
ఫిబ్రవరి 15 6 5 16 92 59 121 61 1 103.92 95.92
ఫిబ్రవరి 16 7 8 36 126 68 159 71 1 121.63 114.77
ఫిబ్రవరి 17 5 4 18 109 2 137 11 4 176.66 126.22
ఫిబ్రవరి 18 6 4 27 64 2 76 17 86.57 76.72
ఫిబ్రవరి 19 6 8 43 82 29 85 33 1 137.28 130.25
ఫిబ్రవరి 20 7 5 18 162 61 183 61 330.53 91.98
ఫిబ్రవరి 21 8 6 15 59 5 67 7 2 163.85 143.22
ఫిబ్రవరి 22 4 8 40 137 4 151 4 1 156.69 113.44
ఫిబ్రవరి 23 5 5 18 70 38 102 38 2 99.26 79.21
ఫిబ్రవరి 24 8 3 21 114 40 127 41 92.57 64.39
ఫిబ్రవరి 25 7 2 21 53 26 80 26 71.40 56.67
ఫిబ్రవరి 26 4 6 13 155 6 185 6 496.52 472.88
ఫిబ్రవరి 27 2 8 38 519 13 538 13 16 104.92 101.71
ఫిబ్రవరి 28 5 2 41 50 58 11 79.19 58.91
ఫిబ్రవరి 29 8 2 17 151 1 180 1 59.93 53.57
నెల మొత్తం 169 157 807 4060 537 4595 589 88 4,429.89 3,002.68

మార్చి

[మార్చు]
2016 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 8 5 48 151 5 180 6 13 218.15 -29.00
మార్చి 02 6 4 23 121 4 143 4 3 133.96 31.43
మార్చి 03 9 8 27 153 2 177 2 9 162.59 106.58
మార్చి 04 7 7 49 224 17 233 18 3 158.31 152.51
మార్చి 05 7 3 49 155 14 166 14 15 72.49 69.46
మార్చి 06 4 6 26 208 22 242 23 9 128.54 80.97
మార్చి 07 7 14 64 254 1 300 2 16 318.85 195.96
మార్చి 08 3 8 20 157 3 195 5 4 133.79 130.71
మార్చి 09 6 6 50 80 9 105 10 92.93 74.92
మార్చి 10 4 5 25 28 5 70 5 8 99.87 91.42
మార్చి 11 4 15 49 98 156 6 142.38 130.69
మార్చి 12 1 14 41 76 2 97 2 9 102.38 102.16
మార్చి 13 6 3 31 22 1 85 1 2 33.41 33.38
మార్చి 14 5 6 22 91 155 3 97.01 84.58
మార్చి 15 5 4 30 155 2 214 2 1 101.15 76.02
మార్చి 16 5 5 16 105 1 123 1 74.88 72.83
మార్చి 17 4 4 10 97 3 114 3 102.03 93.68
మార్చి 18 5 3 12 94 2 118 2 110.03 100.54
మార్చి 19 5 1 33 35 1 43 1 44.97 41.67
మార్చి 20 25 9 64 106 9 129 9 1 137.89 89.26
మార్చి 21 5 6 31 166 1 202 1 2 122.38 84.26
మార్చి 22 5 5 29 122 6 144 6 7 94.27 72.32
మార్చి 23 11 7 34 108 136 1 10 106.13 92.74
మార్చి 24 6 6 16 88 4 140 5 65.18 55.41
మార్చి 25 17 4 32 98 2 133 2 204.01 7.48
మార్చి 26 8 4 19 78 99 2 78.68 64.47
మార్చి 27 4 8 35 120 143 10 102.81 101.41
మార్చి 28 4 7 22 85 4 108 4 102.41 96.26
మార్చి 29 6 12 26 113 3 122 3 84.79 73.94
మార్చి 30 2 6 32 183 3 220 4 7 132.53 127.96
మార్చి 31 3 3 24 142 3 177 3 3 153.14 90.38
నెల మొత్తం 197 198 989 3713 129 4669 139 143 3,711.93 2,596.41

ఏప్రిల్

[మార్చు]
2016 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 6 6 22 84 9 88 9 4 77.64 75.00
ఏప్రిల్ 02 3 4 12 31 6 39 6 89.70 89.17
ఏప్రిల్ 03 2 2 12 44 1 51 1 65.68 60.53
ఏప్రిల్ 04 2 4 24 100 2 103 2 1 93.97 89.76
ఏప్రిల్ 05 5 5 17 221 4 235 5 141.96 126.25
ఏప్రిల్ 06 10 6 24 343 3 358 3 125.08 90.76
ఏప్రిల్ 07 8 7 39 177 2 208 2 3 120.25 92.70
ఏప్రిల్ 08 3 3 22 175 1 244 1 1 108.99 78.45
ఏప్రిల్ 09 3 10 25 121 1 193 2 2 114.38 96.21
ఏప్రిల్ 10 7 4 24 22 28 1 29.70 23.48
ఏప్రిల్ 11 5 5 26 147 2 181 3 1 98.71 93.09
ఏప్రిల్ 12 7 3 25 141 160 59.48 49.64
ఏప్రిల్ 13 5 3 16 96 2 118 2 75.25 58.17
ఏప్రిల్ 14 9 9 39 79 1 122 2 2 214.64 118.71
ఏప్రిల్ 15 6 4 18 25 36 1 1 126.65 71.72
ఏప్రిల్ 16 3 3 9 87 2 96 3 1 161.07 157.34
ఏప్రిల్ 17 6 10 31 90 1 104 3 7 95.94 88.26
ఏప్రిల్ 18 3 2 16 15 5 20 5 1 31.79 28.71
ఏప్రిల్ 19 3 3 23 54 1 77 2 1 57.89 43.05
ఏప్రిల్ 20 1 5 11 87 1 101 1 1 143.42 97.26
ఏప్రిల్ 21 2 6 15 15 23 4 83.60 77.03
ఏప్రిల్ 22 5 7 27 68 2 83 2 1 91.66 57.62
ఏప్రిల్ 23 9 3 42 29 1 31 1 118.45 56.08
ఏప్రిల్ 24 6 8 18 122 143 2 154.44 90.13
ఏప్రిల్ 25 4 9 17 472 4 510 4 5 140.33 87.45
ఏప్రిల్ 26 1 4 18 238 2 270 2 1 151.18 90.63
ఏప్రిల్ 27 1 8 19 193 2 217 2 1 97.75 93.89
ఏప్రిల్ 28 3 5 25 193 5 206 5 111.21 70.02
ఏప్రిల్ 29 5 4 25 126 10 136 10 2 171.78 37.24
ఏప్రిల్ 30 2 5 27 159 2 202 2 1 163.42 8.72
నెల మొత్తం 135 157 668 3754 72 4383 81 44 3,315.97 2,297.07
2016 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 3 4 19 118 1 210 1 62.92 61.76
మే 02 5 7 31 168 1 208 2 1 72.06 69.25
మే 03 4 5 16 51 113 92.49 15.43
మే 04 4 6 26 154 182 1 1 79.47 19.88
మే 05 3 9 35 94 157 2 74.72 70.55
మే 06 7 13 131 164 1 110.41 99.97
మే 07 3 5 15 22 3 56 3 3 43.67 38.20
మే 08 4 14 44 199 1 249 1 85.43 83.74
మే 09 6 8 24 92 2 118 3 129.96 69.88
మే 10 2 7 22 40 60 109.66 102.86
మే 11 4 11 29 70 4 113 6 65.63 52.02
మే 12 3 5 28 140 1 158 1 1 76.90 63.90
మే 13 7 6 32 171 206 4 150.14 67.37
మే 14 1 8 19 211 1 254 2 296.70 18.44
మే 15 2 19 36 158 3 193 3 1 177.93 145.00
మే 16 3 12 39 106 4 175 7 1 126.77 62.62
మే 17 6 13 29 211 7 245 7 2 155.12 116.68
మే 18 6 12 31 385 1 416 1 2 238.34 133.20
మే 19 4 13 27 265 1 288 1 95.05 82.14
మే 20 5 11 30 193 211 2 118.51 104.29
మే 21 12 28 330 3 377 5 2 182.38 163.11
మే 22 1 11 15 198 240 146.64 123.38
మే 23 2 5 29 64 1 103 1 1 108.45 64.63
మే 24 2 7 34 143 1 171 1 2 146.44 65.90
మే 25 6 7 25 51 3 72 4 85.73 34.90
మే 26 1 1 16 136 4 168 4 208.62 22.30
మే 27 3 8 16 249 5 273 5 495.48 217.24
మే 28 3 7 31 290 1 338 2 5 178.16 83.82
మే 29 5 6 28 187 2 224 2 1 167.05 48.70
మే 30 6 7 31 252 1 323 1 1 352.07 35.47
మే 31 5 6 29 181 3 218 4 1 180.26 -41.96
నెల మొత్తం 109 259 827 5060 54 6283 70 32 4,613.16 2,294.66

జూన్

[మార్చు]
2016 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 2 4 20 306 2 372 3 2 164.41 51.16
జూన్ 02 1 5 16 112 160 1 39.33 38.64
జూన్ 03 7 18 123 4 191 4 1 73.15 55.78
జూన్ 04 5 6 23 94 2 134 2 3 82.19 64.17
జూన్ 05 6 8 20 94 1 110 1 161.05 145.71
జూన్ 06 2 9 25 212 1 271 1 1 152.43 135.65
జూన్ 07 4 8 35 116 4 131 4 163.97 153.68
జూన్ 08 3 8 24 235 1 244 1 2 345.14 331.89
జూన్ 09 4 7 27 132 3 160 3 159.80 155.04
జూన్ 10 7 4 25 597 609 330.22 290.09
జూన్ 11 8 12 106 1 177 1 177.16 166.22
జూన్ 12 5 5 18 52 2 60 2 177.48 149.75
జూన్ 13 3 4 17 48 59 1 1 150.81 135.00
జూన్ 14 3 3 15 62 1 77 2 98.52 84.02
జూన్ 15 8 4 26 69 4 114 4 99.45 59.76
జూన్ 16 4 7 26 179 2 225 3 4 273.18 228.00
జూన్ 17 3 21 44 87 3 117 3 7 228.02 200.34
జూన్ 18 9 10 24 123 2 146 3 3 228.65 209.82
జూన్ 19 5 7 25 175 2 234 3 4 174.02 157.74
జూన్ 20 8 4 9 64 3 118 3 159.93 141.09
జూన్ 21 3 6 18 128 4 131 4 1 285.79 259.25
జూన్ 22 1 4 33 100 4 105 4 297.42 17.89
జూన్ 23 4 7 22 72 8 109 10 1 212.00 189.13
జూన్ 24 3 9 25 69 2 79 2 2 316.62 120.33
జూన్ 25 4 7 24 109 1 119 1 5 325.41 124.18
జూన్ 26 3 3 12 117 3 154 4 167.40 121.34
జూన్ 27 4 13 24 136 3 153 3 1 200.63 191.73
జూన్ 28 7 7 29 94 2 101 3 210.00 144.84
జూన్ 29 6 5 19 56 2 66 3 2 198.84 136.18
జూన్ 30 5 2 20 29 2 50 2 3 148.53 117.02
నెల మొత్తం 122 202 675 3896 69 4776 80 44 5,801.53 4,375.46

జూలై

[మార్చు]
2016 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 6 10 21 35 11 59 11 1 209.62 173.02
జూలై 02 5 6 15 12 4 46 4 408.02 180.01
జూలై 03 5 11 42 98 12 127 12 5 244.39 145.02
జూలై 04 3 11 27 148 5 166 5 209.98 197.92
జూలై 05 4 11 14 77 4 96 4 1 233.53 210.17
జూలై 06 5 14 31 64 1 67 1 279.05 268.08
జూలై 07 6 17 60 120 6 171 8 255.39 243.18
జూలై 08 5 8 22 84 4 113 4 554.50 166.64
జూలై 09 3 6 18 82 2 96 2 3 197.20 185.94
జూలై 10 11 8 36 73 2 105 2 1 132.00 124.47
జూలై 11 4 6 20 53 2 80 2 259.84 259.09
జూలై 12 7 6 21 33 4 44 5 359.62 287.24
జూలై 13 8 5 17 210 7 230 8 1 390.94 -158.97
జూలై 14 6 6 13 95 4 101 4 1 174.73 136.88
జూలై 15 2 10 43 33 4 45 4 175.53 172.20
జూలై 16 1 19 29 53 9 63 9 212.57 195.11
జూలై 17 5 8 25 49 7 56 7 136.86 127.55
జూలై 18 6 15 29 111 7 146 7 410.09 396.26
జూలై 19 10 13 31 99 6 131 6 1 192.90 154.86
జూలై 20 9 16 82 115 1 177 1 1 256.40 223.19
జూలై 21 8 6 26 42 1 52 1 121.84 116.65
జూలై 22 7 12 36 58 4 75 4 214.76 210.49
జూలై 23 8 17 47 77 7 111 7 4 352.45 336.65
జూలై 24 4 11 35 59 4 77 4 161.16 151.54
జూలై 25 7 8 31 81 1 126 1 202.45 186.30
జూలై 26 6 5 14 61 17 109 17 466.27 -214.68
జూలై 27 4 15 37 133 6 157 6 226.35 211.45
జూలై 28 6 19 50 101 140 247.23 235.56
జూలై 29 6 13 41 110 5 133 5 1 274.71 82.15
జూలై 30 6 12 35 97 8 130 8 251.83 178.55
జూలై 31 6 25 59 264 5 311 5 276.95 268.99
నెల మొత్తం 179 349 1007 2727 160 3540 164 20 8,089.16 5,451.51

ఆగస్టు

[మార్చు]
2016 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 7 6 33 114 1 123 1 175.34 156.62
ఆగస్టు 02 8 7 29 141 2 151 2 182.35 171.59
ఆగస్టు 03 4 2 21 62 6 74 6 103.67 93.13
ఆగస్టు 04 4 4 12 26 4 39 4 70.25 68.35
ఆగస్టు 05 6 11 18 105 1 115 2 186.09 141.01
ఆగస్టు 06 8 598 970 998 13 1203 13 12,897.22 12,452.74
ఆగస్టు 07 3 4 11 99 1 103 2 1 87.38 72.82
ఆగస్టు 08 6 5 17 43 2 81 2 305.54 21.83
ఆగస్టు 09 6 9 58 165 2 193 2 4 161.74 45.82
ఆగస్టు 10 8 7 25 559 5 597 5 373.04 -181.30
ఆగస్టు 11 6 2 20 258 9 288 11 580.63 -398.99
ఆగస్టు 12 3 15 56 141 13 195 13 4 126.46 79.91
ఆగస్టు 13 4 7 47 191 7 222 7 3 108.63 57.57
ఆగస్టు 14 6 9 41 132 6 166 6 4 640.94 -334.32
ఆగస్టు 15 5 10 48 128 4 169 4 1 188.57 130.50
ఆగస్టు 16 10 16 163 1993 14 2041 15 900.28 -547.56
ఆగస్టు 17 6 21 97 613 16 882 18 3 797.67 -217.97
ఆగస్టు 18 4 13 48 1692 21 1805 22 1,671.04 -1,008.61
ఆగస్టు 19 4 9 17 150 22 183 22 792.22 537.54
ఆగస్టు 20 11 8 58 32 20 36 20 3 898.38 865.30
ఆగస్టు 21 6 10 42 152 16 214 19 4 514.32 201.08
ఆగస్టు 22 9 19 29 72 8 89 10 541.32 302.30
ఆగస్టు 23 4 3 13 138 15 182 15 1 145.98 27.88
ఆగస్టు 24 4 10 33 81 15 137 15 2 134.29 61.87
ఆగస్టు 25 3 8 20 999 2 1051 3 1 545.10 -307.51
ఆగస్టు 26 4 7 64 44 1 98 2 222.01 -31.66
ఆగస్టు 27 2 7 27 69 5 96 5 121.34 69.16
ఆగస్టు 28 11 8 42 185 11 266 11 2 372.75 -68.78
ఆగస్టు 29 7 12 58 136 13 150 14 187.22 120.28
ఆగస్టు 30 3 9 27 258 10 296 10 224.77 95.52
ఆగస్టు 31 9 8 33 151 4 193 4 269.18 141.88
నెల మొత్తం 181 864 2177 9927 269 11438 285 33 24,525.72 12,818.02

సెప్టెంబరు

[మార్చు]
2016 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 4 9 37 106 8 118 10 4 150.70 97.63
సెప్టెంబరు 02 4 8 31 142 4 185 12 3 212.43 108.40
సెప్టెంబరు 03 6 21 46 23 3 30 4 2 135.38 90.32
సెప్టెంబరు 04 8 6 33 68 1 75 3 2 179.77 -68.34
సెప్టెంబరు 05 6 10 33 75 5 79 5 271.01 213.04
సెప్టెంబరు 06 6 4 26 68 5 92 6 2 140.63 -12.92
సెప్టెంబరు 07 4 7 39 105 2 132 2 4 194.50 170.43
సెప్టెంబరు 08 3 7 43 83 7 186 7 2 98.25 79.86
సెప్టెంబరు 09 9 8 34 116 136 1 154.88 109.77
సెప్టెంబరు 10 6 8 33 192 2 282 2 3 160.25 127.41
సెప్టెంబరు 11 8 3 20 47 4 159 5 1 76.58 19.16
సెప్టెంబరు 12 8 7 33 172 6 280 7 2 99.26 69.61
సెప్టెంబరు 13 7 12 42 192 2 307 2 9 153.58 122.71
సెప్టెంబరు 14 3 9 22 146 4 202 4 172.21 124.30
సెప్టెంబరు 15 8 7 45 146 7 216 7 2 104.83 80.35
సెప్టెంబరు 16 6 21 38 144 4 229 4 1 104.31 91.39
సెప్టెంబరు 17 6 15 46 173 261 292.83 -70.84
సెప్టెంబరు 18 8 21 38 460 7 585 8 2 152.45 117.58
సెప్టెంబరు 19 9 10 34 146 1 221 2 2 138.56 105.20
సెప్టెంబరు 20 6 10 54 195 3 227 6 4 133.75 110.53
సెప్టెంబరు 21 14 24 163 234 5 104.27 76.02
సెప్టెంబరు 22 4 9 39 72 2 146 2 4 138.76 102.99
సెప్టెంబరు 23 6 4 16 76 2 170 2 87.29 42.81
సెప్టెంబరు 24 3 7 28 149 2 184 2 6 113.65 109.29
సెప్టెంబరు 25 3 7 46 98 10 169 11 2 133.94 121.90
సెప్టెంబరు 26 8 6 32 161 188 85.71 67.53
సెప్టెంబరు 27 3 5 14 79 9 92 9 2 104.62 86.54
సెప్టెంబరు 28 7 11 43 113 74 166 75 1 207.82 163.03
సెప్టెంబరు 29 4 9 30 49 2 73 2 2 111.64 75.72
సెప్టెంబరు 30 5 9 40 74 98 1 3 108.41 47.76
నెల మొత్తం 168 284 1039 3833 176 5522 201 70 4,322.29 2,579.19

అక్టోబరు

[మార్చు]
2016 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 6 7 46 68 127 4 118.64 102.12
అక్టోబరు 02 9 7 19 94 4 196 4 1 123.88 56.58
అక్టోబరు 03 3 8 55 116 2 171 2 1 168.91 98.66
అక్టోబరు 04 7 12 41 133 10 178 10 2 396.30 92.11
అక్టోబరు 05 3 11 41 229 5 294 5 4 160.18 32.37
అక్టోబరు 06 15 11 86 131 1 268 1 1 237.85 -27.07
అక్టోబరు 07 8 14 26 181 2 221 2 2 294.75 76.28
అక్టోబరు 08 6 6 45 28 2 49 2 1 96.46 34.45
అక్టోబరు 09 8 8 53 43 1 94 1 4 127.55 91.76
అక్టోబరు 10 5 11 38 153 3 178 3 4 122.97 103.42
అక్టోబరు 11 5 9 26 123 1 194 1 1 178.33 155.16
అక్టోబరు 12 5 32 57 185 4 235 4 1 178.16 155.00
అక్టోబరు 13 5 6 24 134 3 221 6 1 116.19 96.35
అక్టోబరు 14 6 18 41 113 2 151 5 2 111.01 91.23
అక్టోబరు 15 6 13 61 117 10 174 12 5 166.94 109.32
అక్టోబరు 16 11 11 47 142 6 166 6 1 193.76 138.95
అక్టోబరు 17 5 12 28 136 1 165 2 1 134.85 113.87
అక్టోబరు 18 2 8 32 94 5 137 7 2 109.42 75.34
అక్టోబరు 19 8 7 32 87 5 274 6 3 155.35 66.63
అక్టోబరు 20 4 8 24 78 110 7 95.59 87.74
అక్టోబరు 21 3 6 33 100 2 123 2 5 68.32 28.84
అక్టోబరు 22 4 10 32 37 5 62 5 1 57.52 15.46
అక్టోబరు 23 4 12 28 175 3 199 3 3 262.85 -95.12
అక్టోబరు 24 1 8 14 173 1 202 1 1 138.92 89.60
అక్టోబరు 25 5 6 45 151 6 169 6 3 81.82 45.47
అక్టోబరు 26 6 14 45 220 1 266 1 4 196.67 107.84
అక్టోబరు 27 8 5 36 839 5 865 6 1 126.08 59.93
అక్టోబరు 28 5 4 25 104 4 125 4 43.03 36.90
అక్టోబరు 29 4 4 16 89 1 99 1 2 92.54 30.29
అక్టోబరు 30 5 8 31 161 2 176 2 1 272.96 181.60
అక్టోబరు 31 5 6 19 120 11 151 12 1 133.55 47.02
నెల మొత్తం 177 302 1146 4554 108 6040 122 70 4,761.38 2,298.11

నవంబరు

[మార్చు]
2016 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 9 5 19 135 4 157 5 285.97 30.46
నవంబరు 02 3 4 25 155 2 181 2 96.53 93.81
నవంబరు 03 7 5 50 152 3 846 3 1 79.73 71.01
నవంబరు 04 6 10 24 92 1 112 1 2,277.13 828.41
నవంబరు 05 5 12 29 132 5 162 5 2 302.25 277.05
నవంబరు 06 6 10 22 130 9 146 9 1 142.55 114.84
నవంబరు 07 8 6 31 39 16 178 17 57.63 49.02
నవంబరు 08 5 11 67 110 12 135 12 104.64 85.19
నవంబరు 09 4 16 38 224 6 236 6 237.92 165.25
నవంబరు 10 2 10 22 151 2 161 2 1 95.56 87.23
నవంబరు 11 5 18 42 155 3 186 4 129.27 119.41
నవంబరు 12 3 21 29 202 5 204 5 1 162.12 102.90
నవంబరు 13 9 17 38 76 88 1 103.05 94.53
నవంబరు 14 11 11 27 247 3 309 3 1 141.41 120.87
నవంబరు 15 3 11 16 152 2 170 2 93.04 62.95
నవంబరు 16 4 17 51 129 2 141 5 103.57 96.22
నవంబరు 17 7 22 58 177 6 216 6 3 184.47 174.87
నవంబరు 18 7 36 73 315 3 353 4 2 275.93 261.88
నవంబరు 19 5 9 19 161 3 245 4 5 179.11 81.32
నవంబరు 20 3 9 54 200 5 226 6 1 138.81 114.08
నవంబరు 21 7 17 46 231 5 267 8 4 194.39 178.11
నవంబరు 22 10 6 26 87 1 112 1 67.53 65.44
నవంబరు 23 9 8 33 74 1 105 1 1 95.30 70.15
నవంబరు 24 13 11 33 147 1 183 2 1 151.90 128.84
నవంబరు 25 6 9 28 101 3 111 3 1 120.50 74.62
నవంబరు 26 5 9 25 200 3 207 3 1 206.77 175.74
నవంబరు 27 9 6 39 58 2 68 2 3 178.47 -30.66
నవంబరు 28 8 9 22 205 6 264 11 3 175.23 129.67
నవంబరు 29 9 10 32 98 6 119 7 3 147.62 133.51
నవంబరు 30 7 5 21 75 3 83 3 50.31 39.04
నెల మొత్తం 195 350 1039 4410 123 5971 143 35 6,578.71 3,995.77

డిసెంబరు

[మార్చు]
2016 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2016 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 4 7 23 52 1 125 1 56.47 38.99
డిసెంబరు 02 9 8 30 130 152 2 105.60 65.56
డిసెంబరు 03 7 6 21 62 4 86 5 2 246.98 -51.68
డిసెంబరు 04 7 3 17 162 2 249 2 2 203.22 34.48
డిసెంబరు 05 4 5 12 88 1 114 1 81.65 74.79
డిసెంబరు 06 8 7 23 98 3 127 3 3 80.20 71.14
డిసెంబరు 07 6 11 35 119 10 150 11 1 72.24 65.62
డిసెంబరు 08 1 3 59 154 1 183 2 4 88.88 41.61
డిసెంబరు 09 7 12 23 98 27 127 27 2 102.76 47.87
డిసెంబరు 10 11 5 41 78 99 1 1 83.42 52.15
డిసెంబరు 11 6 6 26 114 2 137 2 1 110.57 14.93
డిసెంబరు 12 4 8 25 90 6 118 6 1 105.07 41.59
డిసెంబరు 13 6 5 18 74 3 86 3 1 130.83 107.85
డిసెంబరు 14 10 23 41 27 7 38 8 132.43 107.60
డిసెంబరు 15 7 4 34 160 173 2 60.13 38.54
డిసెంబరు 16 6 8 37 148 6 389 6 3 175.67 20.96
డిసెంబరు 17 9 6 29 78 4 106 5 2 89.49 54.36
డిసెంబరు 18 4 5 20 60 1 67 1 2 86.08 83.04
డిసెంబరు 19 5 6 67 84 2 142 3 3 82.74 74.80
డిసెంబరు 20 10 7 34 227 253 2 94.24 16.01
డిసెంబరు 21 10 8 34 197 3 249 4 2 457.88 -256.16
డిసెంబరు 22 8 7 22 133 4 164 4 65.52 37.16
డిసెంబరు 23 11 7 83 80 4 106 5 2 79.85 75.96
డిసెంబరు 24 9 8 36 54 7 81 9 3 80.74 74.51
డిసెంబరు 25 8 8 32 28 1 39 1 69.53 64.17
డిసెంబరు 26 8 5 34 54 2 64 3 2 99.08 95.17
డిసెంబరు 27 5 6 36 143 5 221 5 5 267.87 5.16
డిసెంబరు 28 11 6 31 112 2 152 3 90.75 79.97
డిసెంబరు 29 9 6 32 187 2 268 2 1 114.58 56.21
డిసెంబరు 30 6 9 35 48 2 125 2 2 167.87 121.31
డిసెంబరు 31 6 10 24 80 165 4 117.16 93.21
నెల మొత్తం 216 215 990 3139 112 4390 125 51 3,682.35 1,353.70