వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2017

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియాలో సంవత్సరం వారీగా ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ఇతర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాల లింకులను ప్రక్కనున్న నేవిగేషను పెట్టెలో చూడవచ్చు.

జనవరి

[మార్చు]
2017 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 2 8 19 66 1 145 1 1 97.74 95.09
జనవరి 02 10 6 30 88 183 2 116.24 108.45
జనవరి 03 7 4 33 126 3 232 4 2 73.97 67.40
జనవరి 04 8 4 20 97 7 123 7 3 111.23 92.47
జనవరి 05 4 7 24 77 7 103 11 3 198.15 8.56
జనవరి 06 55 4 76 43 1 52 1 2 199.52 -61.52
జనవరి 07 15 25 82 60 16 76 16 2 165.53 144.67
జనవరి 08 3 4 28 44 3 46 3 3 42.27 40.84
జనవరి 09 6 5 30 81 5 106 5 8 111.90 -3.62
జనవరి 10 7 10 34 86 127 2 88.27 75.97
జనవరి 11 2 5 24 46 7 77 7 1 143.93 -24.48
జనవరి 12 3 4 18 83 3 105 13 1 294.11 -221.23
జనవరి 13 3 4 23 49 1 134 1 1 50.11 48.48
జనవరి 14 4 7 22 70 3 108 3 85.54 84.03
జనవరి 15 5 4 19 44 2 51 2 1 101.56 73.31
జనవరి 16 8 4 28 84 1 92 2 1 82.05 76.01
జనవరి 17 9 4 51 119 2 165 3 2 140.87 36.78
జనవరి 18 9 1 22 45 3 60 3 92.77 50.14
జనవరి 19 5 3 24 82 109 2 210.09 -32.05
జనవరి 20 7 4 27 56 1 70 1 1 31.32 30.77
జనవరి 21 8 5 22 82 1 89 1 2 79.64 73.61
జనవరి 22 4 3 25 86 117 547.12 -375.90
జనవరి 23 11 1 29 72 1 84 1 2 40.25 34.55
జనవరి 24 3 10 37 95 3 133 3 1 104.14 100.27
జనవరి 25 5 3 25 72 100 1 42.78 39.49
జనవరి 26 5 4 26 44 1 62 2 3 27.72 26.93
జనవరి 27 9 2 23 30 2 42 2 1 49.67 13.90
జనవరి 28 1 2 17 40 1 56 1 59.93 49.79
జనవరి 29 6 6 32 123 1 147 1 1 73.42 71.75
జనవరి 30 5 2 20 30 3 34 3 1 40.94 36.33
జనవరి 31 8 3 25 126 3 141 3 3 132.10 124.88
నెల మొత్తం 237 158 915 2246 82 3169 102 51 3,634.89 885.69

ఫిబ్రవరి

[మార్చు]
2017 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 3 3 28 56 1 87 1 6 39.91 36.02
ఫిబ్రవరి 02 6 2 21 38 4 100 4 1 23.09 13.65
ఫిబ్రవరి 03 8 5 22 27 3 50 4 1 94.93 33.46
ఫిబ్రవరి 04 4 3 24 33 41 2 45.79 35.08
ఫిబ్రవరి 05 2 3 20 47 1 60 1 2 47.88 40.67
ఫిబ్రవరి 06 8 4 24 42 1 76 1 2 30.24 27.71
ఫిబ్రవరి 07 5 3 17 14 2 20 2 3 24.85 23.78
ఫిబ్రవరి 08 8 2 39 40 3 47 4 2 47.16 37.74
ఫిబ్రవరి 09 3 3 17 25 1 28 1 1 47.26 46.40
ఫిబ్రవరి 10 15 1 25 35 1 46 1 1 153.53 133.04
ఫిబ్రవరి 11 8 2 22 39 3 49 3 2 191.79 183.11
ఫిబ్రవరి 12 2 2 10 52 1 92 2 1 57.75 26.09
ఫిబ్రవరి 13 11 2 13 24 3 44 3 1 41.77 32.16
ఫిబ్రవరి 14 8 3 15 36 3 38 3 1 37.05 34.20
ఫిబ్రవరి 15 8 2 5 62 3 66 4 49.11 31.38
ఫిబ్రవరి 16 5 3 17 49 2 141 2 44.94 30.81
ఫిబ్రవరి 17 6 4 10 14 1 18 1 52.32 46.96
ఫిబ్రవరి 18 8 1 43 13 1 23 2 21.45 15.30
ఫిబ్రవరి 19 13 1 21 10 1 14 1 1 22.12 5.15
ఫిబ్రవరి 20 7 7 28 19 25 2 101.11 88.75
ఫిబ్రవరి 21 3 5 38 15 1 18 1 9 94.38 65.20
ఫిబ్రవరి 22 5 2 16 67 82 4 150.48 49.45
ఫిబ్రవరి 23 5 6 39 39 1 51 1 7 79.03 59.93
ఫిబ్రవరి 24 10 14 41 30 41 2 168.06 142.22
ఫిబ్రవరి 25 10 7 55 41 1 95 1 1 72.63 63.41
ఫిబ్రవరి 26 4 2 18 28 3 61 3 1 78.71 70.01
ఫిబ్రవరి 27 8 3 19 41 3 44 3 3 104.02 95.82
ఫిబ్రవరి 28 8 2 21 17 1 17 1 116.18 112.56
నెల మొత్తం 191 97 668 953 45 1474 50 56 2,037.54 1,580.04

మార్చి

[మార్చు]
2017 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 4 7 28 7 8 2 88.46 88.06
మార్చి 02 4 3 13 112 1 118 1 4 62.62 59.98
మార్చి 03 10 4 47 138 3 170 3 12 146.45 113.80
మార్చి 04 11 5 38 136 1 147 1 3 187.61 140.25
మార్చి 05 3 6 23 67 1 87 1 4 122.59 88.11
మార్చి 06 2 5 18 86 4 98 5 1 140.26 76.12
మార్చి 07 9 4 21 164 1 171 1 1 147.29 85.88
మార్చి 08 9 5 34 161 2 193 3 1 204.49 69.53
మార్చి 09 3 8 91 384 1 543 4 2 230.23 131.47
మార్చి 10 8 9 66 127 1 199 5 6 126.24 82.48
మార్చి 11 6 4 21 104 1 148 1 3 144.31 98.13
మార్చి 12 4 8 28 75 2 91 2 1 152.65 93.44
మార్చి 13 4 7 18 77 2 80 2 2 158.68 100.79
మార్చి 14 7 3 40 206 1 245 1 4 167.74 106.51
మార్చి 15 13 7 50 200 1 249 1 4 177.90 119.77
మార్చి 16 3 35 99 1 106 2 1 149.05 73.58
మార్చి 17 4 4 14 28 4 33 4 1 179.16 72.61
మార్చి 18 4 7 19 85 1 131 1 4 325.76 87.68
మార్చి 19 6 5 29 92 2 112 2 1 155.48 100.74
మార్చి 20 5 14 25 107 1 108 2 1 170.72 115.96
మార్చి 21 2 4 15 53 4 61 5 2 160.35 76.39
మార్చి 22 8 6 25 78 1 88 1 5 181.92 96.13
మార్చి 23 3 6 25 50 5 57 6 2 153.97 77.72
మార్చి 24 4 7 20 77 1 103 1 2 203.69 113.60
మార్చి 25 2 6 51 105 1 112 1 2 197.76 118.89
మార్చి 26 9 5 23 96 252 1 3 213.35 137.19
మార్చి 27 4 6 21 112 122 1 2 141.65 87.80
మార్చి 28 8 7 32 78 3 89 3 2 195.83 110.44
మార్చి 29 1 7 19 73 1 93 1 1 229.22 115.52
మార్చి 30 6 6 17 106 2 111 2 2 159.67 113.60
మార్చి 31 6 3 17 36 2 39 2 2 57.36 52.58
నెల మొత్తం 169 181 923 3319 51 4164 66 83 5,132.48 3,004.72

ఏప్రిల్

[మార్చు]
2017 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 5 4 20 158 182 4 94.04 68.86
ఏప్రిల్ 02 6 5 41 135 233 4 216.11 24.09
ఏప్రిల్ 03 5 7 25 107 127 1 2 186.80 87.59
ఏప్రిల్ 04 2 3 53 339 1 391 2 36 190.97 108.02
ఏప్రిల్ 05 5 4 38 216 4 238 4 18 294.81 89.41
ఏప్రిల్ 06 6 2 26 130 2 140 2 5 209.85 143.44
ఏప్రిల్ 07 7 5 27 160 177 11 82.09 52.81
ఏప్రిల్ 08 2 3 16 54 1 58 2 2 65.28 60.15
ఏప్రిల్ 09 6 4 17 35 1 37 2 1 32.20 18.68
ఏప్రిల్ 10 8 3 18 61 1 82 1 1 62.85 30.79
ఏప్రిల్ 11 3 5 20 125 2 135 2 3 223.49 217.47
ఏప్రిల్ 12 13 6 20 61 2 81 4 3 195.96 -144.18
ఏప్రిల్ 13 2 4 15 119 2 162 2 1 54.76 52.18
ఏప్రిల్ 14 9 5 15 130 162 2 55.63 44.96
ఏప్రిల్ 15 5 4 16 61 75 3 138.88 63.63
ఏప్రిల్ 16 11 7 24 103 1 202 2 61.13 46.51
ఏప్రిల్ 17 4 6 22 266 324 3 269.97 -86.04
ఏప్రిల్ 18 3 3 63 73 80 5 129.79 63.01
ఏప్రిల్ 19 6 4 14 119 2 161 2 2 60.70 39.90
ఏప్రిల్ 20 8 4 30 23 76 1 96.48 37.74
ఏప్రిల్ 21 7 5 20 80 3 95 3 1 78.30 69.09
ఏప్రిల్ 22 4 4 15 69 101 1 1 64.42 40.26
ఏప్రిల్ 23 5 7 21 257 312 5 134.70 118.54
ఏప్రిల్ 24 2 6 19 127 2 155 2 4 108.52 102.54
ఏప్రిల్ 25 5 4 16 107 128 3 85.49 76.13
ఏప్రిల్ 26 12 7 58 162 1 185 1 3 101.91 77.85
ఏప్రిల్ 27 4 8 20 144 202 1 2 202.96 148.48
ఏప్రిల్ 28 9 4 27 109 1 121 1 3 90.94 58.42
ఏప్రిల్ 29 4 9 25 123 143 1 8 242.65 139.18
ఏప్రిల్ 30 6 9 34 137 2 148 2 182.75 87.04
నెల మొత్తం 174 151 775 3790 28 4713 38 137 4,014.41 1,936.54
2017 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 3 9 22 119 1 133 1 5 278.67 101.40
మే 02 5 7 26 141 167 3 212.84 122.42
మే 03 3 11 31 204 221 1 7 266.89 153.24
మే 04 10 8 37 160 175 5 186.40 113.37
మే 05 4 10 32 155 1 203 1 2 252.23 140.30
మే 06 7 4 17 110 115 4 154.84 93.15
మే 07 4 3 25 17 1 18 3 3 37.79 34.91
మే 08 9 6 35 21 2 29 2 3 158.92 79.38
మే 09 7 6 22 75 90 189.68 103.28
మే 10 4 4 26 81 90 1 7 144.30 65.96
మే 11 6 3 26 63 1 84 1 12 397.76 -190.11
మే 12 8 3 28 93 1 106 1 2 148.45 18.29
మే 13 3 4 17 143 1 155 2 4 147.56 67.04
మే 14 5 4 18 19 2 33 2 3 77.07 33.47
మే 15 2 5 22 115 1 170 1 4 133.09 96.28
మే 16 5 7 43 150 5 167 12 3 193.07 99.63
మే 17 9 6 40 105 2 191 2 2 164.49 99.66
మే 18 9 4 16 30 1 39 1 2 120.41 57.97
మే 19 4 6 18 36 2 43 2 1 249.22 141.93
మే 20 6 7 32 47 3 57 6 236.06 141.89
మే 21 4 6 24 44 53 1 2 147.71 90.81
మే 22 8 4 36 139 1 176 4 2 340.68 149.22
మే 23 6 6 25 76 1 87 2 3 188.94 102.14
మే 24 3 3 24 78 2 106 2 2 217.18 137.06
మే 25 2 12 32 39 3 60 3 2 568.93 193.69
మే 26 5 3 17 50 1 59 2 1 177.30 87.79
మే 27 3 7 26 68 2 77 5 2 253.97 130.18
మే 28 4 11 20 68 77 1 1 144.32 102.70
మే 29 8 6 31 80 89 2 4 344.05 213.37
మే 30 5 5 25 82 1 92 1 1 191.84 98.81
మే 31 8 7 24 53 1 63 1 2 185.30 95.18
నెల మొత్తం 169 187 817 2661 36 3225 63 94 6,509.97 2,974.41

జూన్

[మార్చు]
2017 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 6 4 26 149 2 190 3 2 368.70 209.33
జూన్ 02 5 4 34 40 4 51 4 2 212.98 133.55
జూన్ 03 9 6 30 37 1 72 1 1 223.52 119.59
జూన్ 04 6 7 26 158 1 165 1 3 245.31 154.70
జూన్ 05 4 6 33 120 2 126 2 3 232.67 151.94
జూన్ 06 8 6 21 119 4 124 4 1 245.23 130.37
జూన్ 07 3 3 20 131 2 132 2 3 242.25 205.43
జూన్ 08 4 5 27 43 1 48 2 1 204.82 114.99
జూన్ 09 5 6 20 72 1 73 2 2 306.36 144.59
జూన్ 10 9 4 17 105 1 113 1 4 246.47 151.22
జూన్ 11 6 2 30 58 1 70 1 1 96.61 54.43
జూన్ 12 4 4 23 63 3 66 3 1 175.76 89.52
జూన్ 13 4 6 41 74 5 83 9 3 188.92 90.57
జూన్ 14 2 8 22 62 3 70 3 2 267.54 147.78
జూన్ 15 7 6 31 80 1 84 4 1 354.54 231.87
జూన్ 16 4 6 32 47 1 48 21 2 362.55 250.28
జూన్ 17 7 7 35 89 1 102 4 1 276.57 159.73
జూన్ 18 7 8 31 61 1 63 3 2 114.40 107.28
జూన్ 19 12 3 25 211 3 220 11 1 218.88 130.06
జూన్ 20 3 4 11 200 3 231 9 298.89 147.15
జూన్ 21 6 6 24 47 4 54 4 3 180.36 88.90
జూన్ 22 8 4 28 44 49 1 195.89 94.35
జూన్ 23 7 5 28 37 2 38 4 1 217.44 133.67
జూన్ 24 4 6 22 20 2 24 6 1 183.36 72.26
జూన్ 25 6 4 29 26 1 34 3 205.18 121.37
జూన్ 26 6 7 26 58 2 61 2 5 180.21 81.87
జూన్ 27 8 5 48 225 248 8 229.70 133.23
జూన్ 28 6 7 26 108 4 129 4 3 222.22 116.83
జూన్ 29 10 2 27 49 52 1 204.91 143.68
జూన్ 30 7 6 19 120 124 1 174.89 70.89
నెల మొత్తం 183 157 812 2653 56 2944 113 60 6,877.13 3,981.45

జూలై

[మార్చు]
2017 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 12 5 49 74 1 79 1 3 207.91 77.98
జూలై 02 7 2 18 64 1 70 1 99.11 24.30
జూలై 03 6 3 19 83 1 94 1 3 217.16 132.22
జూలై 04 5 1 19 94 97 1 2 336.54 252.59
జూలై 05 10 2 23 75 79 3 151.04 67.97
జూలై 06 3 6 29 75 1 85 1 2 198.94 102.05
జూలై 07 8 3 27 83 1 84 1 1 235.38 161.41
జూలై 08 9 2 32 89 3 100 3 1 196.02 120.29
జూలై 09 4 3 23 95 1 96 1 2 291.32 192.80
జూలై 10 7 5 23 77 81 2 213.57 110.58
జూలై 11 9 3 24 85 7 93 8 2 227.66 133.04
జూలై 12 7 1 37 96 3 100 3 1 234.83 132.68
జూలై 13 6 2 26 194 2 198 2 4 192.47 93.57
జూలై 14 9 3 48 58 3 60 3 3 290.77 151.62
జూలై 15 9 1 18 83 4 83 4 94.81 73.19
జూలై 16 9 2 20 92 2 96 6 214.17 132.08
జూలై 17 8 1 29 73 1 86 1 1 187.24 90.01
జూలై 18 9 2 46 68 2 80 2 7 196.04 121.28
జూలై 19 7 3 21 74 4 79 4 214.98 106.34
జూలై 20 8 1 37 69 6 88 7 3 152.33 76.84
జూలై 21 7 4 27 87 4 100 4 331.60 206.22
జూలై 22 8 3 32 13 1 31 1 1 202.39 172.27
జూలై 23 7 1 18 18 1 23 1 1 46.70 -7.59
జూలై 24 16 3 43 47 4 61 6 1 91.21 74.19
జూలై 25 8 3 24 80 3 87 3 1 155.05 115.29
జూలై 26 3 8 32 43 1 44 2 2 209.81 202.79
జూలై 27 10 3 35 35 1 41 1 5 117.34 109.00
జూలై 28 7 2 13 33 5 37 6 30.85 28.03
జూలై 29 6 4 81 34 3 37 5 1 56.42 52.35
జూలై 30 5 3 19 88 3 116 4 2 36.82 34.22
జూలై 31 4 2 24 44 1 60 2 1 67.70 60.70
నెల మొత్తం 233 87 916 2223 70 2465 85 55 5,498.19 3,400.33

ఆగస్టు

[మార్చు]
2017 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 7 2 19 43 2 56 3 66.70 56.93
ఆగస్టు 02 4 2 7 53 100 55.69 48.70
ఆగస్టు 03 3 2 18 59 2 67 2 93.07 74.52
ఆగస్టు 04 8 4 42 70 3 139 3 2 32.21 28.90
ఆగస్టు 05 6 1 23 67 2 73 3 1 69.34 65.54
ఆగస్టు 06 6 4 20 107 2 115 3 1 100.68 82.31
ఆగస్టు 07 7 3 24 51 3 60 3 3 132.80 128.35
ఆగస్టు 08 6 1 25 87 5 101 5 1 64.23 56.21
ఆగస్టు 09 10 3 30 35 2 40 2 1 138.25 126.35
ఆగస్టు 10 9 3 15 45 3 60 3 117.62 99.03
ఆగస్టు 11 8 5 36 95 110 3 2 149.19 122.98
ఆగస్టు 12 4 5 25 55 72 2 132.63 127.01
ఆగస్టు 13 7 1 24 31 4 34 5 100.20 75.46
ఆగస్టు 14 8 2 33 27 4 34 4 1 77.83 66.71
ఆగస్టు 15 6 7 40 136 1 168 2 2 174.41 159.50
ఆగస్టు 16 6 12 34 417 418 2 192.36 184.96
ఆగస్టు 17 8 7 31 147 1 215 3 1 135.52 109.85
ఆగస్టు 18 3 4 20 130 135 1 149.73 133.52
ఆగస్టు 19 6 4 18 78 2 81 2 3 196.85 167.29
ఆగస్టు 20 9 6 43 111 4 124 4 4 257.48 218.98
ఆగస్టు 21 9 10 30 91 2 144 2 4 239.43 209.56
ఆగస్టు 22 7 2 34 63 3 67 3 4 89.38 75.70
ఆగస్టు 23 14 4 41 27 8 46 8 1 73.27 69.30
ఆగస్టు 24 4 1 31 30 2 40 2 1 93.33 83.76
ఆగస్టు 25 9 2 18 74 1 82 2 2 53.85 45.71
ఆగస్టు 26 6 1 21 57 1 65 1 1 71.78 68.23
ఆగస్టు 27 8 4 42 33 2 45 2 1 69.30 51.21
ఆగస్టు 28 17 4 32 55 2 142 4 1 123.25 113.17
ఆగస్టు 29 7 7 31 102 1 145 1 2 165.01 149.84
ఆగస్టు 30 9 3 46 71 83 1 2 181.28 -15.90
ఆగస్టు 31 5 2 17 78 1 83 1 1 111.79 98.80
నెల మొత్తం 226 118 870 2525 63 3144 77 47 3,708.43 3,082.49

సెప్టెంబరు

[మార్చు]
2017 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 4 7 30 101 4 123 6 2 213.63 187.29
సెప్టెంబరు 02 5 7 23 83 91 181.59 168.83
సెప్టెంబరు 03 7 4 62 45 2 55 49 7 110.10 87.14
సెప్టెంబరు 04 5 3 23 82 3 96 6 2 97.12 91.94
సెప్టెంబరు 05 5 14 81 113 5 128 59 190.04 92.83
సెప్టెంబరు 06 7 6 40 94 5 237 35 1 134.02 72.58
సెప్టెంబరు 07 7 4 37 104 3 140 3 95.04 91.08
సెప్టెంబరు 08 8 5 44 84 1 103 1 2 120.91 110.55
సెప్టెంబరు 09 10 11 43 178 2 277 2 7 243.64 163.17
సెప్టెంబరు 10 11 6 38 80 97 4 200.56 169.38
సెప్టెంబరు 11 7 4 29 100 137 3 196.57 181.31
సెప్టెంబరు 12 7 6 43 155 2 213 4 2 167.68 103.58
సెప్టెంబరు 13 6 18 40 69 2 97 3 1 113.32 107.37
సెప్టెంబరు 14 9 3 36 107 3 166 4 1 135.03 116.31
సెప్టెంబరు 15 5 6 23 80 2 95 2 3 305.52 247.00
సెప్టెంబరు 16 7 6 52 37 1 57 1 4 42.08 39.81
సెప్టెంబరు 17 4 4 27 44 3 49 3 3 138.00 127.93
సెప్టెంబరు 18 6 5 40 66 3 153 3 3 146.82 116.54
సెప్టెంబరు 19 6 2 26 103 2 138 2 145.45 118.31
సెప్టెంబరు 20 4 11 32 126 1 169 1 4 218.93 144.22
సెప్టెంబరు 21 9 5 31 136 3 148 4 2 178.45 117.80
సెప్టెంబరు 22 7 5 32 143 2 176 2 4 132.04 104.83
సెప్టెంబరు 23 4 6 30 97 2 118 2 2 255.96 138.81
సెప్టెంబరు 24 7 3 23 104 2 131 2 1 103.95 76.74
సెప్టెంబరు 25 5 4 67 124 4 160 34 1 236.32 225.79
సెప్టెంబరు 26 3 5 235 60 2 74 131 2 154.57 142.75
సెప్టెంబరు 27 5 2 74 145 148 3 1 506.61 497.05
సెప్టెంబరు 28 8 2 60 91 110 71 4 147.32 134.96
సెప్టెంబరు 29 2 2 20 77 85 337.76 303.77
సెప్టెంబరు 30 5 2 19 74 1 79 3 5 108.71 88.39
నెల మొత్తం 185 168 1360 2902 60 3850 436 71 5,357.72 4,368.06

అక్టోబరు

[మార్చు]
2017 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 5 2 21 86 5 91 6 1 94.68 79.29
అక్టోబరు 02 5 7 46 225 10 256 11 6 838.50 793.51
అక్టోబరు 03 6 3 22 209 235 1 714.93 681.32
అక్టోబరు 04 8 8 41 157 3 179 4 2 578.08 557.51
అక్టోబరు 05 6 2 25 89 96 1 2 138.68 125.97
అక్టోబరు 06 29 5 44 145 2 176 2 2 509.39 467.82
అక్టోబరు 07 7 3 19 185 3 195 3 2 654.32 642.31
అక్టోబరు 08 31 8 49 90 3 119 6 2 361.26 350.38
అక్టోబరు 09 5 5 31 83 2 97 3 4 274.36 208.66
అక్టోబరు 10 4 3 34 133 3 151 3 3 612.84 598.51
అక్టోబరు 11 5 7 32 99 6 105 6 2 575.74 569.69
అక్టోబరు 12 6 4 19 225 4 257 4 1 961.13 894.83
అక్టోబరు 13 6 6 28 204 1 245 1 1 572.87 514.14
అక్టోబరు 14 10 9 35 126 3 159 3 1 757.00 669.71
అక్టోబరు 15 7 10 35 593 10 630 10 2 4,113.49 4,050.15
అక్టోబరు 16 8 7 30 278 3 324 3 1 1,714.73 1,694.29
అక్టోబరు 17 7 12 42 557 636 4,785.15 4,601.67
అక్టోబరు 18 5 5 24 659 1 738 2 1 5,692.81 5,630.77
అక్టోబరు 19 7 8 22 895 960 1 9,091.91 8,986.63
అక్టోబరు 20 6 6 30 369 2 400 3 3 4,145.93 3,684.82
అక్టోబరు 21 13 5 31 1956 2 2029 2 2 2,976.56 2,042.62
అక్టోబరు 22 18 5 32 328 1 377 1 1 4,259.34 3,480.93
అక్టోబరు 23 9 7 32 110 6 131 6 1 2,930.68 2,754.65
అక్టోబరు 24 10 5 31 154 5 168 7 4 2,958.83 2,924.21
అక్టోబరు 25 7 2 29 90 6 107 7 2 2,951.28 2,719.21
అక్టోబరు 26 4 9 29 175 3 191 3 1 2,956.55 2,912.99
అక్టోబరు 27 12 3 41 108 3 251 4 2 1,671.26 660.32
అక్టోబరు 28 8 3 24 32 3 43 3 768.21 713.77
అక్టోబరు 29 7 2 21 19 5 24 6 2 2,406.05 2,361.26
అక్టోబరు 30 10 9 38 228 8 249 9 1 6,621.85 6,546.81
అక్టోబరు 31 14 21 49 108 12 124 13 4,665.75 4,632.75
నెల మొత్తం 285 191 986 8715 115 9743 132 54 72,354.17 67,551.49

నవంబరు

[మార్చు]
2017 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 7 9 39 257 24 272 26 2 6,298.43 6,226.02
నవంబరు 02 7 13 38 139 11 149 12 2 5,410.03 5,393.74
నవంబరు 03 7 5 28 144 4 154 4 1 2,516.10 2,493.16
నవంబరు 04 12 5 24 147 7 154 9 1 4,754.56 4,674.78
నవంబరు 05 7 7 38 174 6 210 7 2 5,397.06 5,311.01
నవంబరు 06 4 7 26 117 8 129 9 3 1,413.40 1,404.51
నవంబరు 07 8 8 38 236 1 315 4 2 1,602.96 1,245.22
నవంబరు 08 6 13 33 229 4 265 4 1 623.72 596.71
నవంబరు 09 16 17 59 140 1 177 1 4 447.85 436.79
నవంబరు 10 4 14 33 117 123 1 209.08 186.16
నవంబరు 11 9 7 39 116 3 153 3 1 661.37 649.13
నవంబరు 12 6 6 31 267 308 1 1 1,538.66 1,452.26
నవంబరు 13 8 4 38 239 400 1 1 1,381.58 1,298.77
నవంబరు 14 6 7 40 129 5 206 5 1 1,283.00 1,219.92
నవంబరు 15 6 8 35 243 1 297 1 1 1,175.90 987.45
నవంబరు 16 7 11 46 213 1 246 2 7 1,288.63 1,104.81
నవంబరు 17 13 9 45 194 5 200 6 3 1,097.96 1,054.79
నవంబరు 18 6 5 32 289 2 313 3 1 1,247.75 1,166.18
నవంబరు 19 9 6 34 199 4 204 6 3 1,731.93 1,641.77
నవంబరు 20 5 6 36 288 1 326 1 1 1,828.39 1,720.45
నవంబరు 21 8 6 33 60 6 74 6 1 1,167.29 1,124.18
నవంబరు 22 11 8 31 82 1 92 1 1 1,339.53 1,331.15
నవంబరు 23 2 6 44 85 6 90 6 1 1,328.71 1,275.75
నవంబరు 24 5 7 30 42 1 58 1 1 1,072.71 1,029.16
నవంబరు 25 5 5 16 168 1 179 1 1 1,577.99 1,571.33
నవంబరు 26 3 4 34 123 3 133 4 1,320.64 1,284.61
నవంబరు 27 13 8 34 124 1 141 1 1 2,392.03 2,381.13
నవంబరు 28 11 4 38 196 8 213 9 1,592.33 1,564.15
నవంబరు 29 7 5 30 166 2 175 3 2 489.96 483.19
నవంబరు 30 10 7 33 99 108 1 2 91.27 71.72
నెల మొత్తం 228 227 1055 5022 117 5864 138 49 54,280.81 52,380.00

డిసెంబరు

[మార్చు]
2017 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2017 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 2 4 23 160 4 180 5 3 334.82 326.13
డిసెంబరు 02 3 7 20 231 4 239 4 1 2,106.08 2,058.53
డిసెంబరు 03 5 12 41 172 4 184 5 2 1,077.22 1,066.17
డిసెంబరు 04 4 14 40 149 5 155 7 2 960.12 937.64
డిసెంబరు 05 6 5 25 194 1 209 1 1 495.17 453.82
డిసెంబరు 06 5 10 43 143 2 160 2 1 1,309.97 1,290.86
డిసెంబరు 07 5 7 30 122 4 131 5 2 989.64 978.90
డిసెంబరు 08 5 10 32 152 4 156 4 4 1,611.76 1,578.75
డిసెంబరు 09 6 8 31 68 3 74 3 1 1,407.53 1,296.95
డిసెంబరు 10 8 7 34 198 1 306 1 1 475.27 453.79
డిసెంబరు 11 3 20 46 167 3 174 3 1 1,213.95 1,206.65
డిసెంబరు 12 8 4 23 173 3 189 4 1 1,250.96 1,247.16
డిసెంబరు 13 5 14 42 157 6 176 6 1 728.49 724.22
డిసెంబరు 14 5 7 25 182 6 191 6 1 2,117.71 2,100.27
డిసెంబరు 15 6 5 30 64 2 76 3 2 269.60 259.86
డిసెంబరు 16 10 2 24 100 2 101 4 1,121.58 1,106.35
డిసెంబరు 17 4 10 25 216 4 230 4 1,656.92 1,633.74
డిసెంబరు 18 5 13 32 185 8 205 8 1 1,111.07 995.79
డిసెంబరు 19 9 14 50 237 8 278 8 1 1,679.69 1,670.24
డిసెంబరు 20 7 7 43 208 6 237 6 9 1,483.25 1,468.80
డిసెంబరు 21 8 9 35 247 5 257 5 2 1,371.00 1,347.38
డిసెంబరు 22 3 8 38 230 2 249 2 2 2,141.88 2,104.02
డిసెంబరు 23 12 8 35 422 4 467 5 1 1,621.09 1,579.15
డిసెంబరు 24 5 4 24 115 3 146 4 1 516.46 503.46
డిసెంబరు 25 6 9 24 150 4 164 4 1 1,342.26 1,323.79
డిసెంబరు 26 7 10 48 267 2 339 3 2 1,023.74 951.67
డిసెంబరు 27 4 8 29 383 4 427 4 3 232.44 190.94
డిసెంబరు 28 3 4 37 72 3 92 3 1 193.18 140.27
డిసెంబరు 29 4 7 41 76 3 83 4 2 155.00 51.91
డిసెంబరు 30 7 3 26 43 53 1 84.01 21.19
డిసెంబరు 31 3 2 19 63 65 1 123.23 71.42
నెల మొత్తం 173 252 1015 5346 110 5993 123 52 32,205.12 31,139.83