వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2018

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియాలో సంవత్సరం వారీగా ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ఇతర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాల లింకులను ప్రక్కనున్న నేవిగేషను పెట్టెలో చూడవచ్చు.

జనవరి

[మార్చు]
2018 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 5 8 20 70 1 84 1 75.82 24.86
జనవరి 02 5 1 34 60 5 110 7 2 58.96 8.72
జనవరి 03 12 3 47 60 161 2 69.66 22.79
జనవరి 04 6 7 43 136 3 190 4 3 173.42 102.83
జనవరి 05 8 12 52 170 2 187 3 3 804.00 759.48
జనవరి 06 6 6 31 148 3 166 4 2 1,897.25 1,892.75
జనవరి 07 13 5 49 205 1 226 1 20 1,819.93 1,794.82
జనవరి 08 8 6 35 213 2 227 3 2 2,015.37 1,946.51
జనవరి 09 6 6 38 245 2 262 4 4 1,505.48 1,456.52
జనవరి 10 7 8 58 128 1 198 3 1 1,150.95 1,137.40
జనవరి 11 6 5 39 128 3 152 4 3 1,032.28 1,021.24
జనవరి 12 9 6 45 121 132 5 1,216.80 1,203.66
జనవరి 13 3 7 21 199 4 212 4 1 307.08 270.75
జనవరి 14 5 1 27 426 2 447 4 151.84 134.67
జనవరి 15 4 3 27 556 3 585 3 3 662.65 627.20
జనవరి 16 7 5 39 255 267 3 863.55 794.69
జనవరి 17 5 7 27 116 2 144 2 3 293.97 262.97
జనవరి 18 8 11 54 195 6 215 7 2 2,402.82 2,298.27
జనవరి 19 7 5 47 306 343 1 2,605.24 2,563.95
జనవరి 20 19 6 70 289 3 328 4 2 1,634.53 1,585.07
జనవరి 21 10 5 38 105 4 119 5 2 1,031.93 1,021.38
జనవరి 22 9 11 44 349 3 384 3 4 1,205.32 1,179.35
జనవరి 23 11 9 48 196 4 239 7 2 573.21 545.55
జనవరి 24 8 6 43 269 295 2 2,160.18 2,122.13
జనవరి 25 7 16 42 596 1 627 1 3 1,871.63 1,833.82
జనవరి 26 4 5 32 204 3 227 3 5 300.81 266.83
జనవరి 27 11 7 37 242 1 260 2 2 396.58 379.48
జనవరి 28 8 3 26 167 2 190 2 1 97.42 60.14
జనవరి 29 6 7 25 58 4 70 4 1 160.24 110.79
జనవరి 30 15 9 32 189 7 215 8 1 725.29 703.31
జనవరి 31 10 9 36 233 4 351 6 1 434.30 411.97
నెల మొత్తం 248 205 1206 6634 76 7613 99 86 29,698.50 28,543.89

ఫిబ్రవరి

[మార్చు]
2018 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 5 5 27 182 7 197 7 2 215.88 198.58
ఫిబ్రవరి 02 5 8 29 293 1 310 1 3 642.82 545.28
ఫిబ్రవరి 03 6 7 48 261 2 280 3 5 633.35 617.45
ఫిబ్రవరి 04 9 8 39 132 2 153 2 2 369.43 338.69
ఫిబ్రవరి 05 6 5 29 248 1 273 2 3 586.85 576.90
ఫిబ్రవరి 06 7 4 34 174 4 203 4 5 678.28 674.51
ఫిబ్రవరి 07 5 7 34 223 3 263 3 3 229.18 180.50
ఫిబ్రవరి 08 9 5 35 179 1 206 1 2 136.73 114.45
ఫిబ్రవరి 09 7 8 28 42 2 46 2 1 228.08 222.28
ఫిబ్రవరి 10 10 7 38 323 346 1 2 1,075.90 1,030.39
ఫిబ్రవరి 11 8 8 35 243 6 269 6 2 1,257.97 1,231.91
ఫిబ్రవరి 12 2 8 32 264 9 280 10 2 1,721.51 1,696.18
ఫిబ్రవరి 13 6 6 44 296 7 318 7 5 984.46 964.47
ఫిబ్రవరి 14 8 7 36 139 13 161 14 2 1,106.29 846.56
ఫిబ్రవరి 15 2 11 28 115 12 127 12 3 1,192.91 1,163.86
ఫిబ్రవరి 16 1 9 32 102 12 114 12 3 890.38 881.59
ఫిబ్రవరి 17 10 5 47 104 12 134 13 1 1,013.12 999.53
ఫిబ్రవరి 18 8 4 28 130 144 2 63.75 60.61
ఫిబ్రవరి 19 9 3 86 130 1 145 1 121.94 114.56
ఫిబ్రవరి 20 9 6 38 84 92 1 2 197.83 126.26
ఫిబ్రవరి 21 8 8 36 124 2 134 2 4 182.67 19.46
ఫిబ్రవరి 22 8 5 40 160 1 168 1 2 100.71 91.03
ఫిబ్రవరి 23 9 2 39 165 1 176 1 55.09 42.38
ఫిబ్రవరి 24 1 8 27 121 1 131 1 4 73.80 69.83
ఫిబ్రవరి 25 12 4 39 131 3 155 3 4 52.11 50.70
ఫిబ్రవరి 26 7 6 30 171 2 181 2 2 54.70 42.63
ఫిబ్రవరి 27 9 4 32 244 3 258 3 1 61.88 59.78
ఫిబ్రవరి 28 6 6 35 148 163 2 127.08 115.57
192 174 1025 4928 108 5427 115 69 14,054.73 13,075.93

మార్చి

[మార్చు]
2018 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 13 3 33 88 1 130 1 4 104.83 5.74
మార్చి 02 4 5 27 131 5 166 5 2 59.59 58.47
మార్చి 03 5 2 29 182 192 3 64.94 59.87
మార్చి 04 9 8 33 49 2 55 2 6 91.36 60.22
మార్చి 05 3 6 21 149 1 189 1 2 149.56 102.05
మార్చి 06 6 5 29 211 220 2 412.92 362.57
మార్చి 07 7 5 34 97 107 2 155.81 141.40
మార్చి 08 7 3 31 187 3 200 3 2 560.68 551.29
మార్చి 09 2 9 31 316 1 339 1 3 555.11 493.10
మార్చి 10 7 4 32 243 2 258 2 9 472.05 387.49
మార్చి 11 6 8 32 319 4 360 4 1 809.10 772.57
మార్చి 12 3 10 43 176 2 217 4 5 335.47 308.15
మార్చి 13 9 8 43 271 2 311 2 4 273.48 244.87
మార్చి 14 10 10 43 291 335 2 417.92 385.25
మార్చి 15 5 4 27 295 1 308 1 1 749.70 716.05
మార్చి 16 5 5 31 292 3 308 3 5 631.92 586.73
మార్చి 17 6 5 34 308 1 328 2 5 691.57 674.89
మార్చి 18 5 6 36 273 3 292 6 3 300.56 286.10
మార్చి 19 10 9 38 324 2 344 2 3 719.30 688.20
మార్చి 20 4 8 30 229 3 237 5 3 473.31 451.29
మార్చి 21 7 12 79 217 6 238 8 30 147.42 132.62
మార్చి 22 2 7 50 251 3 279 3 13 591.35 568.74
మార్చి 23 8 3 36 143 1 153 1 7 319.06 278.95
మార్చి 24 6 5 34 237 3 250 3 2 696.56 500.86
మార్చి 25 13 5 41 161 1 185 1 3 140.99 100.77
మార్చి 26 12 6 39 145 4 193 5 1 151.48 132.87
మార్చి 27 7 7 33 173 4 194 4 4 274.57 238.30
మార్చి 28 3 15 48 268 1 308 1 4 333.62 287.94
మార్చి 29 3 9 34 139 1 154 1 4 375.39 283.25
మార్చి 30 10 9 42 192 2 227 2 2 381.68 336.44
మార్చి 31 6 6 41 265 6 397 7 3 576.19 386.62
203 207 1134 6622 68 7474 80 140 12,017.49 10,583.64

ఏప్రిల్

[మార్చు]
2018 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 5 4 34 247 2 309 2 9 486.25 441.46
ఏప్రిల్ 02 6 6 32 128 4 144 4 1 353.01 339.06
ఏప్రిల్ 03 5 7 38 159 4 188 4 3 332.06 301.47
ఏప్రిల్ 04 8 4 24 90 3 129 3 1 86.51 34.02
ఏప్రిల్ 05 7 8 34 259 6 351 6 3 93.83 84.60
ఏప్రిల్ 06 6 3 37 109 1 142 1 3 114.26 108.73
ఏప్రిల్ 07 7 2 38 193 2 246 3 2 131.60 95.14
ఏప్రిల్ 08 5 11 38 355 2 450 2 2 563.35 530.59
ఏప్రిల్ 09 8 2 30 169 1 248 1 1 751.33 716.41
ఏప్రిల్ 10 3 3 27 243 3 300 10 2 826.38 667.35
ఏప్రిల్ 11 6 8 27 296 6 333 6 5 456.10 394.36
ఏప్రిల్ 12 5 5 38 271 6 293 7 1 399.32 370.35
ఏప్రిల్ 13 10 3 43 171 199 3 128.95 37.16
ఏప్రిల్ 14 7 19 51 419 7 487 8 4 224.67 108.67
ఏప్రిల్ 15 16 10 59 457 5 533 5 5 374.18 238.64
ఏప్రిల్ 16 13 8 57 309 6 382 6 2 216.31 84.12
ఏప్రిల్ 17 10 7 77 206 3 298 3 2 479.57 416.42
ఏప్రిల్ 18 14 5 54 183 336 2 1 664.79 647.71
ఏప్రిల్ 19 13 8 74 238 2 399 7 2 907.33 878.13
ఏప్రిల్ 20 9 3 38 109 176 4 272.61 242.03
ఏప్రిల్ 21 13 3 44 154 2 176 4 404.62 374.30
ఏప్రిల్ 22 8 3 50 173 212 1 450.45 427.79
ఏప్రిల్ 23 9 7 49 240 1 280 1 1 2,100.89 1,233.56
ఏప్రిల్ 24 5 18 47 363 2 469 8 1 965.04 909.28
ఏప్రిల్ 25 6 6 94 312 4 431 23 2 1,621.79 164.20
ఏప్రిల్ 26 3 6 110 123 2 175 38 2 389.94 222.84
ఏప్రిల్ 27 7 5 199 131 3 228 56 3 451.76 248.95
ఏప్రిల్ 28 5 7 88 183 1 310 23 1 568.78 432.70
ఏప్రిల్ 29 5 5 74 229 2 392 16 3 546.17 441.70
ఏప్రిల్ 30 6 6 75 247 560 26 2 1,221.67 1,116.35
230 192 1680 6766 80 9176 275 72 16,583.52 12,308.09
2018 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 2 5 36 255 3 458 4 2 1,112.24 235.02
మే 02 5 6 81 299 1 408 19 4 912.03 793.52
మే 03 3 4 150 198 3 269 31 2 736.85 632.94
మే 04 5 3 41 185 2 225 3 1 523.16 357.88
మే 05 3 5 31 52 2 58 2 2 143.41 136.97
మే 06 8 4 37 55 2 103 2 3 214.28 138.59
మే 07 2 6 107 378 471 37 3 1,167.75 621.60
మే 08 10 14 59 409 2 535 4 3 925.71 703.31
మే 09 10 12 58 261 7 330 8 2 884.53 587.29
మే 10 4 10 56 210 1 261 2 4 359.86 309.55
మే 11 6 6 43 211 320 1 457.37 138.32
మే 12 6 2 39 91 1 127 2 286.54 233.47
మే 13 1 13 50 188 2 245 5 585.78 448.25
మే 14 5 12 53 172 5 217 5 1 284.79 135.12
మే 15 4 14 39 171 2 220 3 1 680.60 629.17
మే 16 7 10 42 162 3 251 4 1 238.33 150.72
మే 17 4 7 58 206 1 304 1 2 281.39 209.13
మే 18 5 10 47 146 2 209 3 3 185.06 85.98
మే 19 8 13 49 88 3 123 3 1 209.94 143.23
మే 20 3 8 42 134 1 212 2 1 289.60 108.85
మే 21 3 11 50 152 1 183 1 2 234.52 165.66
మే 22 8 11 54 229 3 266 4 3 559.23 293.20
మే 23 6 9 48 289 1 320 5 1 1,017.06 968.36
మే 24 3 8 32 175 1 194 1 3 747.13 694.06
మే 25 8 10 64 140 7 225 8 1 526.99 421.60
మే 26 7 6 33 151 275 1 741.96 693.84
మే 27 8 15 65 193 2 316 3 2 416.92 376.75
మే 28 5 12 51 180 5 254 6 1 144.84 125.65
మే 29 3 15 74 143 3 289 5 1 125.56 77.36
మే 30 10 8 57 194 266 3 139.70 101.49
మే 31 2 7 38 227 7 291 8 490.12 338.28
164 276 1684 5944 73 8225 181 55 15,623.23 11,055.15

జూన్

[మార్చు]
2018 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 10 12 46 225 1 271 1 2 631.17 585.42
జూన్ 02 10 8 43 209 3 255 3 2 392.85 258.15
జూన్ 03 10 5 45 181 5 242 5 2 143.27 82.09
జూన్ 04 8 13 54 47 1 88 3 1 120.86 70.46
జూన్ 05 6 21 51 252 3 276 3 571.81 495.71
జూన్ 06 6 2 33 225 2 263 5 2 537.17 476.19
జూన్ 07 11 21 59 139 154 1 451.58 392.59
జూన్ 08 7 7 35 217 1 313 1 1 1,276.27 888.67
జూన్ 09 3 13 54 255 4 307 10 9 934.02 889.81
జూన్ 10 6 4 30 457 9 549 9 984.98 904.18
జూన్ 11 8 6 29 271 6 350 6 1 1,291.41 1,194.75
జూన్ 12 8 6 46 191 7 219 7 1 486.87 449.24
జూన్ 13 3 4 26 104 5 127 5 1 1,116.62 742.01
జూన్ 14 7 3 35 257 7 291 7 2 1,088.24 995.54
జూన్ 15 7 6 33 146 1 163 1 696.72 665.59
జూన్ 16 6 9 48 148 2 184 2 1 1,226.33 826.00
జూన్ 17 9 6 64 193 1 318 1 2 752.10 339.02
జూన్ 18 4 6 43 93 3 105 4 536.81 442.30
జూన్ 19 8 9 41 257 5 299 5 3 679.11 611.71
జూన్ 20 6 7 25 253 2 316 2 184.29 104.05
జూన్ 21 6 4 44 183 236 1 146.46 102.07
జూన్ 22 11 8 45 667 1 742 1 1 533.47 217.39
జూన్ 23 9 13 42 242 1 299 1 3 272.43 156.75
జూన్ 24 7 7 32 302 3 338 3 1 96.52 86.78
జూన్ 25 10 4 38 93 1 104 2 2 132.77 119.88
జూన్ 26 11 4 63 387 448 1 1 125.77 82.29
జూన్ 27 11 1 38 417 1 431 1 1 77.43 44.00
జూన్ 28 15 6 55 196 3 221 4 1 149.75 106.30
జూన్ 29 10 8 48 153 4 192 4 1 247.27 134.80
జూన్ 30 4 8 45 113 4 169 4 1 170.23 134.59
237 231 1290 6873 86 8270 101 44 16,054.56 12,598.33

జూలై

[మార్చు]
2018 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 4 4 39 72 2 86 2 1 81.89 54.68
జూలై 02 5 6 29 127 3 148 4 169.00 127.53
జూలై 03 8 5 37 83 4 87 7 1 107.83 71.81
జూలై 04 7 9 46 210 1 262 2 1 149.62 87.81
జూలై 05 5 5 75 318 3 387 4 3 95.45 57.77
జూలై 06 6 3 33 389 1 408 2 1 119.95 57.65
జూలై 07 9 6 45 128 1 287 1 2 135.07 107.28
జూలై 08 5 4 42 115 1 147 1 1 74.96 34.14
జూలై 09 8 8 50 335 6 439 6 1 139.73 71.19
జూలై 10 9 6 53 507 3 624 3 1 225.90 193.26
జూలై 11 4 4 40 304 2 406 4 231.78 189.36
జూలై 12 15 6 63 412 2 498 2 4 315.39 259.80
జూలై 13 7 8 51 539 1 677 1 1 332.99 291.10
జూలై 14 12 11 49 199 4 226 4 1 214.14 187.79
జూలై 15 6 5 54 282 1 418 1 2 405.12 279.05
జూలై 16 4 3 40 271 11 326 13 1 239.82 217.20
జూలై 17 7 4 58 180 6 232 6 268.64 177.02
జూలై 18 6 3 49 573 3 631 3 388.71 303.82
జూలై 19 4 4 45 329 4 374 4 1 241.47 87.76
జూలై 20 8 6 39 145 18 175 19 1 171.33 100.93
జూలై 21 5 5 42 66 42 112 42 1 162.49 111.74
జూలై 22 9 7 49 152 30 183 30 1 196.92 119.07
జూలై 23 14 3 46 137 48 195 48 1 442.14 -239.51
జూలై 24 8 6 54 161 23 203 23 115.13 98.38
జూలై 25 9 6 58 147 26 226 28 2 121.41 96.13
జూలై 26 9 3 60 232 22 281 22 2 459.39 437.51
జూలై 27 15 5 57 249 14 278 14 3 757.82 426.59
జూలై 28 3 1 38 162 6 208 7 2 383.71 247.60
జూలై 29 13 3 35 146 12 174 12 2 504.04 414.45
జూలై 30 7 5 67 240 52 266 52 2 432.40 386.70
జూలై 31 7 5 58 236 10 268 11 1 645.13 604.55
238 159 1501 7446 362 9232 378 40 8,329.38 5,660.17

ఆగస్టు

[మార్చు]
2018 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 7 3 44 283 5 297 5 1 854.68 648.52
ఆగస్టు 02 14 5 50 149 8 170 8 2 371.29 365.12
ఆగస్టు 03 11 3 46 187 5 204 6 3 268.55 244.65
ఆగస్టు 04 8 2 36 209 5 243 5 3 342.34 155.49
ఆగస్టు 05 13 3 47 265 3 281 3 3 769.59 734.55
ఆగస్టు 06 7 3 63 228 26 295 26 6 344.02 313.57
ఆగస్టు 07 11 4 50 210 1 254 1 4 667.28 648.87
ఆగస్టు 08 8 2 68 312 2 405 3 3 215.46 172.74
ఆగస్టు 09 12 5 61 402 2 451 2 1 1,139.93 1,088.94
ఆగస్టు 10 10 7 56 295 323 2 1 759.95 729.96
ఆగస్టు 11 13 4 59 390 8 423 9 880.44 843.96
ఆగస్టు 12 11 5 54 292 2 315 2 1 836.22 748.03
ఆగస్టు 13 5 2 46 202 3 264 3 1 232.91 220.28
ఆగస్టు 14 11 5 67 234 309 8 309.61 296.15
ఆగస్టు 15 8 4 57 303 379 9 436.10 395.18
ఆగస్టు 16 8 4 45 533 1 569 1 1,037.09 1,001.83
ఆగస్టు 17 15 5 62 323 1 393 1 3 436.58 375.95
ఆగస్టు 18 15 4 54 145 3 251 3 5 158.36 99.29
ఆగస్టు 19 5 7 45 265 3 350 4 3 130.39 52.87
ఆగస్టు 20 5 5 44 737 2 787 2 4 241.74 -37.82
ఆగస్టు 21 5 5 56 228 1 269 1 11 121.38 17.06
ఆగస్టు 22 8 5 64 309 5 377 5 3 327.84 213.69
ఆగస్టు 23 9 1 64 227 1 260 1 1 222.72 42.68
ఆగస్టు 24 7 2 63 238 1 363 2 4 104.06 23.75
ఆగస్టు 25 8 5 64 114 3 130 5 2 212.48 192.81
ఆగస్టు 26 8 2 47 137 4 189 4 3 45.92 30.97
ఆగస్టు 27 7 2 64 147 3 191 3 5 57.23 20.50
ఆగస్టు 28 9 3 60 256 298 1 2 93.34 40.75
ఆగస్టు 29 10 2 56 268 1 313 1 5 187.86 140.28
ఆగస్టు 30 5 3 44 271 1 281 1 173.54 102.51
ఆగస్టు 31 14 8 54 186 2 223 2 6 174.78 90.84
287 120 1690 8345 102 9857 112 103 12,153.67 10,013.97

సెప్టెంబరు

[మార్చు]
2018 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 8 9 50 229 1 249 1 1 152.87 144.91
సెప్టెంబరు 02 8 2 50 158 2 193 3 51.58 34.64
సెప్టెంబరు 03 8 2 46 326 2 368 3 1 231.83 13.25
సెప్టెంబరు 04 10 1 42 197 3 216 3 69.14 11.86
సెప్టెంబరు 05 6 4 48 129 1 142 1 1 90.30 45.51
సెప్టెంబరు 06 5 3 55 336 1 381 1 1 380.90 200.09
సెప్టెంబరు 07 7 7 60 177 1 192 1 2 212.45 174.21
సెప్టెంబరు 08 7 2 45 115 1 150 1 33.90 25.64
సెప్టెంబరు 09 8 4 52 131 1 146 1 2 51.50 45.38
సెప్టెంబరు 10 7 5 46 352 2 383 4 1 253.68 152.85
సెప్టెంబరు 11 17 4 56 265 4 294 6 1 175.95 88.58
సెప్టెంబరు 12 6 4 59 277 296 1 2 101.67 -20.40
సెప్టెంబరు 13 9 1 39 178 2 202 3 2 115.61 61.84
సెప్టెంబరు 14 13 4 43 205 2 243 3 1 114.17 71.88
సెప్టెంబరు 15 10 2 58 74 81 60.46 38.72
సెప్టెంబరు 16 8 10 56 176 201 1 224.14 209.04
సెప్టెంబరు 17 10 4 47 111 2 140 2 1 91.41 80.27
సెప్టెంబరు 18 8 4 48 290 1 393 1 1 134.66 -25.78
సెప్టెంబరు 19 11 3 49 270 2 301 2 1 444.88 392.99
సెప్టెంబరు 20 4 1 46 153 3 184 3 2 371.24 301.80
సెప్టెంబరు 21 20 2 41 254 2 282 2 1 671.10 640.40
సెప్టెంబరు 22 7 2 40 275 1 294 1 1 582.89 544.50
సెప్టెంబరు 23 11 1 46 159 1 190 1 1 363.56 334.28
సెప్టెంబరు 24 12 2 49 192 5 268 5 1 63.38 28.13
సెప్టెంబరు 25 9 2 52 108 1 115 2 2 118.36 95.13
సెప్టెంబరు 26 9 3 40 106 1 115 1 1 80.54 45.81
సెప్టెంబరు 27 8 1 47 124 139 1 135.79 18.97
సెప్టెంబరు 28 6 3 36 259 3 286 3 726.12 667.26
సెప్టెంబరు 29 9 4 48 318 1 334 2 1 717.84 641.60
సెప్టెంబరు 30 6 2 47 90 1 173 1 84.11 55.82
267 98 1441 6034 47 6951 58 30 6,906.04 5,119.16

అక్టోబరు

[మార్చు]
2018 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 8 4 64 498 3 593 4 3 84.22 6.47
అక్టోబరు 02 8 2 46 433 520 1 2 218.18 -5.40
అక్టోబరు 03 13 7 52 150 6 215 10 1 172.29 117.00
అక్టోబరు 04 5 3 44 217 232 2 816.04 805.35
అక్టోబరు 05 22 3 69 212 3 230 3 1 963.37 941.15
అక్టోబరు 06 12 4 38 228 4 236 4 1 925.12 916.30
అక్టోబరు 07 6 3 39 290 297 1 1,033.11 1,027.49
అక్టోబరు 08 11 11 59 216 260 1 825.37 817.85
అక్టోబరు 09 11 3 49 281 7 292 7 1 1,097.49 1,078.48
అక్టోబరు 10 1 5 30 289 1 312 1 1 831.49 775.45
అక్టోబరు 11 9 5 54 284 293 1 118.44 89.10
అక్టోబరు 12 5 6 40 108 2 128 3 1 60.87 34.60
అక్టోబరు 13 8 10 62 47 5 54 5 1 157.56 113.64
అక్టోబరు 14 4 7 41 88 2 111 2 2 326.69 309.76
అక్టోబరు 15 10 7 62 255 3 272 4 1 334.42 302.05
అక్టోబరు 16 4 9 52 379 3 406 3 1 1,151.93 1,132.26
అక్టోబరు 17 10 11 71 514 4 569 4 2 1,873.98 1,817.11
అక్టోబరు 18 6 41 82 331 6 347 6 1 1,097.04 1,076.20
అక్టోబరు 19 6 8 42 201 1 210 1 1 377.18 327.00
అక్టోబరు 20 6 1 44 208 3 230 3 1 634.72 608.39
అక్టోబరు 21 10 3 46 233 1 241 3 2 499.14 465.50
అక్టోబరు 22 7 5 66 214 3 230 4 1 404.38 387.97
అక్టోబరు 23 12 4 62 71 5 272 6 1 181.33 148.28
అక్టోబరు 24 5 7 61 355 1 543 2 217.35 186.77
అక్టోబరు 25 7 3 51 149 3 206 3 164.88 148.26
అక్టోబరు 26 6 8 46 182 5 231 5 3 262.57 238.09
అక్టోబరు 27 13 3 48 143 2 152 2 1 503.17 443.03
అక్టోబరు 28 5 1 37 139 3 160 3 2 334.03 262.23
అక్టోబరు 29 8 2 52 283 347 1 2 126.06 93.94
అక్టోబరు 30 6 2 31 150 2 171 3 5 245.25 173.84
అక్టోబరు 31 9 3 42 175 5 222 5 1 219.39 193.59
నెల మొత్తం 253 191 1582 7323 83 8582 99 43 16,257.08 15,031.76

నవంబరు

[మార్చు]
2018 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 12 3 52 185 216 2 419.81 363.56
నవంబరు 02 10 4 40 170 7 178 8 1 406.97 358.17
నవంబరు 03 6 6 37 136 1 147 1 399.00 381.87
నవంబరు 04 6 4 44 377 2 388 2 3 409.45 395.27
నవంబరు 05 10 4 51 443 2 477 2 1 1,114.21 808.30
నవంబరు 06 6 8 138 103 3 114 3 2 133.50 99.52
నవంబరు 07 3 15 49 411 1 436 2 925.38 805.24
నవంబరు 08 10 18 75 287 2 325 3 2 423.73 277.19
నవంబరు 09 6 14 51 192 1 204 1 1 145.78 94.21
నవంబరు 10 4 3 51 68 3 72 4 1 56.09 50.88
నవంబరు 11 9 7 59 167 2 173 2 2 330.62 269.48
నవంబరు 12 5 5 38 409 438 1 900.48 831.49
నవంబరు 13 10 4 54 122 2 141 2 1 205.06 189.32
నవంబరు 14 6 2 46 360 412 2 2 957.66 919.45
నవంబరు 15 9 20 64 355 4 387 5 2 531.31 434.66
నవంబరు 16 7 25 72 372 6 399 6 2 947.34 731.97
నవంబరు 17 11 21 61 391 5 425 5 1 718.53 556.12
నవంబరు 18 7 2 37 132 147 1 267.02 258.57
నవంబరు 19 10 13 49 225 2 277 2 1 480.22 416.56
నవంబరు 20 13 2 40 211 3 251 3 1 828.09 740.74
నవంబరు 21 13 26 70 331 2 352 2 1 615.75 475.04
నవంబరు 22 7 36 66 337 3 357 4 1 711.25 558.90
నవంబరు 23 11 28 76 336 2 371 4 1 882.47 685.69
నవంబరు 24 15 5 48 205 1 237 2 5 566.31 547.78
నవంబరు 25 7 2 37 122 1 128 1 1 412.12 396.01
నవంబరు 26 10 44 87 433 1 459 1 862.28 635.50
నవంబరు 27 8 5 42 280 5 310 5 1 1,014.78 960.43
నవంబరు 28 7 6 35 95 2 102 2 4 224.99 179.49
నవంబరు 29 7 8 40 208 3 242 3 3 293.19 283.40
నవంబరు 30 7 3 37 281 2 316 2 1 820.18 794.86
252 343 1646 7744 68 8481 79 45 17,003.54 14,499.67

డిసెంబరు

[మార్చు]
2018 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2018 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 7 4 34 80 1 108 1 1 168.40 120.61
డిసెంబరు 02 3 2 28 77 1 85 1 1 49.11 41.94
డిసెంబరు 03 3 1 28 130 1 149 2 138.82 110.48
డిసెంబరు 04 5 2 42 75 86 1 58.08 40.50
డిసెంబరు 05 9 3 47 196 2 300 2 1 59.28 15.18
డిసెంబరు 06 7 3 42 262 1 291 1 1 206.49 162.86
డిసెంబరు 07 6 8 68 321 3 388 3 1 258.46 158.19
డిసెంబరు 08 8 3 59 254 4 364 4 2 91.66 53.73
డిసెంబరు 09 7 3 36 227 241 1 76.52 4.77
డిసెంబరు 10 6 8 44 447 2 515 2 1 187.49 68.69
డిసెంబరు 11 6 7 74 206 3 284 3 4 123.84 93.43
డిసెంబరు 12 5 2 29 331 4 382 4 170.11 109.22
డిసెంబరు 13 9 4 53 224 1 245 1 3 108.28 71.50
డిసెంబరు 14 5 8 38 319 2 335 2 2 140.13 60.29
డిసెంబరు 15 9 2 33 280 4 299 5 133.33 53.96
డిసెంబరు 16 9 3 45 277 289 1 115.15 91.11
డిసెంబరు 17 16 1 45 342 348 2 161.91 84.47
డిసెంబరు 18 11 4 46 384 1 394 1 161.32 70.88
డిసెంబరు 19 8 4 44 292 1 304 1 1 109.23 65.31
డిసెంబరు 20 11 7 62 274 2 283 2 2 93.93 65.72
డిసెంబరు 21 7 4 31 317 1 367 1 2 315.86 -44.29
డిసెంబరు 22 6 5 50 193 2 223 2 563.98 158.33
డిసెంబరు 23 12 7 53 180 6 279 6 277.87 51.94
డిసెంబరు 24 8 9 52 155 4 188 6 1 113.03 94.22
డిసెంబరు 25 5 5 46 125 1 454 3 2 87.25 59.71
డిసెంబరు 26 8 5 38 243 3 308 4 2 82.79 49.88
డిసెంబరు 27 8 5 41 113 3 204 3 2 460.29 -294.05
డిసెంబరు 28 6 6 53 240 248 1 3 1,510.08 434.21
డిసెంబరు 29 12 1 40 85 1 89 1 1 201.29 -88.85
డిసెంబరు 30 7 6 51 121 144 1 312.09 231.89
డిసెంబరు 31 6 8 43 172 1 183 1 1 129.76 74.89
నెల మొత్తం 235 140 1395 6942 55 8377 63 40 6,665.83 2,270.71