వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -113

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174

[[వర్గం:అన్నమయ్య గ్రంథాలయం]

అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
80000 Similes in Haiku D.V.K. Raghavacharyaulu Maruthi Book Depot., Guntur 1983 90 20.00
80001 Three Mughal Poets Mir, Sauda, Mir Hasan Khurshidul Islam and Ralph Russell Oxford University Press, Mumbai 1991 290 30.00
80002 Diary of an Unborn Ajanta E Chakravarty UBS Publishers Distributors Ltd 1996 86 75.00
80003 To a Friend Better Yourself Books 1991 31 10.00
80004 Streams of Nectar Abinash Chandra Bose Sri C. Varadarajan, Hyderabad 1999 48 35.00
80005 The Poets Pen P.E. Dustoor, Homai P. Dustoor Oxford University Press, Mumbai 1972 199 2.50
80006 Inspiring Songs And Kirtans Swami Sivananda The Divine Life Society 2001 207 50.00
80007 Kanthabharanam Shree Gordhandas D. Engineer Nirnaya Sagar Press, Bombay 1957 95 1.00
80008 Chariot of Fire Bharathi's Poetry and Prose K.S. Nagarajan Macmillan And Co., Limited 1983 91 32.50
80009 Mahakavi Bharati in The Hearts of Soviet People 95 20.00
80010 Subramania Bharati Chosen Poems and Prose K. Swaminathan The All India Subramania Bharati Centenary 1984 432 40.00
80011 Poems of Subramania Bharati Prema Nandakumar Sahitya Akademi, New Delhi 1978 165 20.00
80012 Call It A Day M.C. Gabriel, Gwen Gabriel Siddhartha Publications Pvt. Ltd., Delhi 1968 200 8.50
80013 Reading And Thinking Book II Richard Wilson Thomas Nelson And Sons, Ltd., London 176 5.00
80014 Spiritual Stories of India Chaman Lal Publications Division, India 1970 127 3.50
80015 Golden Tales of India N.K. Aggarwala Blackie & Sons Pvt. Ltd 1988 95 20.00
80016 An Anthology of Short Stories T.H. Ireland Evergreen Publications Limited, New Delhi 172 20.00
80017 Old Tales of China Li Nianpei China Travel and Tourism Press 1985 185 8.50
80018 Stories of Today K. Ravi Varma, E.C. Antony Macmillan And Co., Limited 1985 117 6.50
80019 Select Stories For Today And Tomorrow S. Anantham Teaching Aids Enterprises 1982 132 4.50
80020 Select Stories For Today And Tomorrow S. Anantham Teaching Aids Enterprises 76 4.50
80021 Best Loved Stories Ayyappa Paniker Anu Chithra Publications, Chennai 1991 86 18.00
80022 Harsha Radha Kumud Mookerji Motilal Banarsidass, Delhi 1925 203 2.00
80023 Kalidasa The Universal Poet Kodali Lakshminarayana 1971 70 2.00
80024 Manimekhalai Alain Danielou Penguin Books 1993 191 85.00
80025 Indian Life And Legend T.N. Jagadisan Blackie & Sons Pvt. Ltd 1942 193 2.00
80026 For The Delight of The Elite V. Chandrasekharam Ranga Jyothi Books, Madras 1982 74 4.00
80027 Glimpses of Greatness Yogacharya Hansraj Yadav Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1972 150 5.00
80028 An Annotated Bibliography of Indian English Fiction Volume 1 V. Indira Sambamurthy Atlantic Publishers And Distribution 2001 468 875.00
80029 An Annotated Bibliography of Indian English Fiction Volume 2 V. Indira Sambamurthy Atlantic Publishers And Distribution 2001 952 875.00
80030 An Annotated Bibliography of Indian English Fiction Volume 3 V. Indira Sambamurthy Atlantic Publishers And Distribution 2001 1442 900.00
80031 The National Bibliography of Indian Leterature 1901-1953 Volume One B.S. Kesavan, V.Y. Kulkarni Sahitya Akademi, New Delhi 1962 797 25.00
80032 A History of Indian English Literature M.K. Naik Sahitya Akademi, New Delhi 2007 320 90.00
80033 A History of Indian English Literature M.K. Naik Sahitya Akademi, New Delhi 1982 320 40.00
80034 Indian Literature 670 20.00
80035 Contemporary Indian Literature Sahitya Akademi, New Delhi 1957 299 25.00
80036 Contemporary Indian Literature Sahitya Akademi, New Delhi 1957 299 25.00
80037 Contemporary Indian Literature Sahitya Akademi, New Delhi 1959 338 25.00
80038 Stylistics of Poetry Omkar Publications, Hyderbad 1996 72 75.00
80039 The World of Words P.E. Dustoor Asia Publishing House, New York 1968 292 25.00
80040 English Writing in The Twenteth Century S. Krishna Sarma The English Association 1974 172 20.00
80041 The Two Fold Voice D.V.K. Raghavacharyaulu Navodaya Publishers, Vijayawada 1971 184 15.00
80042 Indian Literature Since Independence K.R. Srinivasa Iyengar Sahitya Akademi, New Delhi 1973 372 15.00
80043 The Indo Anglian Novel And the Changing Tradition 146 2.00
80044 Introduction to The Study of English Literature K.R. Srinivasa Iyengar, Prema Nandakumar Sterling Publishers Private Limited 1984 296 30.00
80045 K.R. Srinivasa Iyengar and Indian English Literature K. Srinivasa Sastry Yugadi Publishers, Hyderabad 2000 214 350.00
80046 Indian Writing in English K.R. Srinivasa Iyengar Asia Publishing House, New York 1973 761 32.00
80047 Dimensions of Indian English Literature M.K. Naik Sterling Publishers Private Limited 1984 208 75.00
80048 English And India M. Manuel, K. Ayyappa Paniker Macmillan And Co., Limited 1978 244 50.00
80049 Indian Studies in American Fiction M.K. Naik Karnatak University, Dharwar 1974 329 3.00
80050 A Pilgrimage of Love P.V. Rajyalakshmi Saradhi Publications, Guntur 1982 61 15.00
80051 The Science of Criticism in India A.K. Warder The Adyar Library And Research Centre 1978 84 20.00
80052 Considerations Meenakshi Mukherjee Allied Publishers Limited 1977 152 20.00
80053 Essays on Indian Writing in English C. Paul Verghese N.V. Publications, New Delhi 1975 151 35.00
80054 Problems of The Indian Creative Writer in English C. Paul Verghese Somaiya Publications Pvt Ltd 1971 203 25.00
80055 Perspectives on Indian Poetry in English M.K. Naik Abhinav Publications 1984 251 90.00
80056 Indian Poetry in English Essays in Criticism V.A. Shahane, M. Sivaramakrishna Department of English Kakatiya University 1977 254 50.00
80057 Critical Essays on Indian Writing in English M.K. Naik Macmillan And Co., Limited 1977 442 16.50
80058 Fragrant Flowers Publications Division, India 1969 175 5.00
80059 The Harper Collins Book of New Indian Fiction Khushwant Singh Harper Collins Publishers 2006 208 100.00
80060 The Function of Criticism in India C.D. Narasimhaiah Central Institute of Indian Languages 1986 257 25.00
80061 Twentieth Century Literary Criticism B.N. Chaturvedi Kitab Mahal, Allahabad 1972 107 7.50
80062 Principles of Literary Criticism Lascelles Abercrombie Vora & Co., Publishing Private Ltd 1971 159 1.00
80063 Written Communication in English Sarah Freeman Orient Longman, Calcutta 1977 224 25.00
80064 India Languages Publications Division, India 1970 61 1.75
80065 Literature of Modern india a Panoramic Glimpse Krishna Kripalani National Book Trust, India 1982 124 10.50
80066 Indian English Literature M.A. English Final 2nd Year K. Ratna Shiela Mani Entre For Distance Education, Nagarjuna Nagar 2007 180 100.00
80067 M.A. Programme in English Gourse III English In India Dr.B.R. Ambedkar Open University 2005 212 25.00
80068 Commonwealth Literature Problems of Response C.D. Narasimhaiah and William Walsh Macmillan And Co., Limited 1981 215 45.00
80069 English Literature in The Earlier Seventeenth Century Douglas Bush Oxford University Press, Mumbai 1973 435 10.00
80070 Growth And Structure 274 20.00
80071 A Background to the English P.S. Tregidgo The English Language Book Society 1964 177 30.00
80072 The New Literatures in English Chaman Nahal Allied Publishers Limited 1985 242 50.00
80073 An Outline History of English Literature William Henry Hudson B.I. Publications, Bombay 1970 319 6.76
80074 English Literature Its History And Its Significance William J. Long Kalyani Publishers, New Delhi 1977 636 100.00
80075 The Bedford Introduction To Literature Michael Meyer Bedford Books of St. Martin's Press 1990 1887 500.00
80076 Twentieth Century English Literture A.C. Ward B.I. Publications, Bombay 1986 239 25.00
80077 With The Eagles Paul L. Anderson J.M. Dent And Sons Ltd., London 248 20.00
80078 An Introduction to The Study of Literature Anthony X. Soares Macmillan And Co., Limited 1930 224 2.00
80079 Fundamental English P.B. Ballard University of London Press 79 2.00
80080 English Literature in the Sixteenth Century Excluding Drama C.S. Lewis Oxford University Press, Mumbai 1973 562 10.00
80081 Some Principles of Literary Criticism C.T. Winchester The Macmillan Company, London 1904 352 2.00
80082 English Critical Texts D.J. Enright Oxford University Press, Mumbai 1974 398 15.00
80083 Practical Criticism I.A. Richards Routledge & Kegan Paul Ltd 1973 370 20.00
80084 Critical Essays for M.A. & B.A. B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1964 381 10.00
80085 History And Principles of Literary Criticism Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1972 376 15.00
80086 History And Principles of Literary Criticism Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1972 376 15.00
80087 The History of Literary Criticism P.S. Sastri Lakshmi Narain Agarwal, Agra 1969 519 20.00
80088 Literary Criticism A Short History William K. Wimsatt Oxford & IBH Publishing Co., Calcutta 1970 755 20.00
80089 Literary Criticism Ramawadh Dwivedi, Vikramaditya Motilal Banarsidass, Delhi 1965 415 20.00
80090 Principles And History of Literary Criticism S.C. Mundra, S.C. Agarwal Prakash Book Depot 1972 592 25.00
80091 The Short Story and the Reader Thomas S. Kane and Leondard J. Peters Oxford University Press, Mumbai 1975 524 100.00
80092 Musical Backgrounds for English Literature Gretchen Ludke Finney Rutgers University Press, New Jersey 292 100.00
80093 Poetry And Criticism Stanley Edgar Hyman Atheneum, New York 1961 178 50.00
80094 Poetry Therapy Jack J. Leedy J.B. Lippincott Company 1969 288 50.00
80095 Marxism and Literture Raymond Williams Oxford University Press, Mumbai 1978 217 30.00
80096 Renaissance in The Twenties American Literature Symposium 84 20.00
80097 Motives in English Fiction Robert Naylor Whiteford G.P. Putnam's Sons, London 1918 378 20.00
80098 The Picaresque Harry Sieber Methuen & Co Ltd 1977 85 1.50
80099 The Novel and The People Foreign Languages Publishing House 1956 182 2.00
80100 The Novel In English An Introduction Ian Milligan Macmillan And Co., Limited 1983 174 50.00
80101 The Rise of The Russian Novel Richard Freeborn Cambridge at the University Press 1973 289 20.00
80102 The Art of the Mystery Story Howard Haycraft The Universal Library, New York 1946 565 20.00
80103 Aspects of The Novel E.M. Forster Penguin Books 1970 173 2.00
80104 Jane Austen And Her Pride And Prejudice R.L. Varshney Lakshmi Narain Agarwal, Agra 111 2.00
80105 Critical Studies for M.A. & B.A. Miltons Samson Agonistes B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1963 71 2.00
80106 The Age of Chaucer 96 2.00
80107 Part Three Literary 221 2.00
80108 David Copperfield Charles Dickens Oxford University Press, Mumbai 1954 282 20.00
80109 The Dead 318 3.00
80110 David Copperfield 84 2.00
80111 Eminent Victorians Lytton Strachey Penguin Books 1948 158 2.00
80112 Vicotry Guide to The Old Man And The Sea Ramachandra Rao and Sreenivasa Rao City Publishing House, Nellore 1969 55 5.00
80113 The Woodlanders P. Ramachandra Rao Maruthi Book Depot., Guntur 86 3.00
80114 Moby Dick Herman Melville Longamn Group Limited 1971 96 2.00
80115 The Life and Letters of Lord Macaulay George Otto Trevelyan Orient Longmans, Bombay 1968 182 2.25
80116 In Poem Town C.J. Ridout George Allen & Unwin Private Ltd 1971 64 2.00
80117 Notes on Literature (Paradise Lost Books I and II) John Milton The British Counci Division 11 1.00
80118 Notes on Literature (Sons and Lovers) D H Lawrence The British Counci Division 11 1.00
80119 Notes on Literature (A Passage to India) E.M. Forster The British Counci Division 10 1.00
80120 Notes on Literature (Wuthering Heights) Emily Bronte The British Counci Division 11 1.00
80121 Notes on Literature (Pride and Prejudice) Jane Austen The British Counci Division 11 1.00
80122 The feast of the Family 111 1.00
80123 D.H. Lawrence Kenneth Young The British Counci Division 1952 56 2.00
80124 Beaumont And Fletcher Ian Fletcher The British Counci Division 1967 60 2.00
80125 Christopher Marlowe Philip Henderson The British Counci Division 1962 47 2.00
80126 Charles Dickens K.J. Fielding The British Counci Division 1953 47 2.00
80127 Mano Majra Khushwant Singh Orient Longman Limited 117 2.00
80128 Reader's Delight R. Sundara Raju, P.G. Dip The National Publishing Co., Madras 1978 160 4.75
80129 Talking of Jane Austen Sheila Kaye Smith and G.B. Stern Cassell and Company Ltd., London 1947 210 20.00
80130 The Hound of The Baskervilles 135 2.00
80131 Major Critical Essays The Quintessence of Ibsenism. The Perfect Wagnerite. The Sanity of Art Bernard Shaw Constable And Company Limited 1932 331 30.00
80132 Theme of Compassion in The Novels of Bernard Malamud M. Rajagopalachari Prestige Books New Delhi 1988 207 150.00
80133 Charlotte and Emily Bronte Norman Sherry Arco, New York 1970 142 20.00
80134 John Milton Introductions J.B. Broadbent Vikas Publishing House Pvt Ltd 1979 343 30.00
80135 Theme of Compassion in The Novels of Bernard Malamud M. Rajagopalachari Prestige Books New Delhi 1988 222 150.00
80136 Milton Criticism in The Twentieth Century K.L. Sharma S. Chand & Co., Delhi 191 20.00
80137 The Achievement of Christopher Fry and Other Essays S. Krishna Sarma M.S.R. Murty & Co., Visakhapatnam 1970 112 10.00
80138 Skoob Directory of Secondhand Bookshops in the British Isles M P Ong Skoob Books Publishing London 1994 340 300.00
80139 The Art of Literary Research Richard D. Altick W.W. Norton & Company 1975 304 250.00
80140 Creative Writing Dianne Doubtfire Teach Yourself Books 1983 142 100.00
80141 An English Library A Bookman's Guide to the Classics F. Seymour Smith The English Language Book Society 1964 384 150.00
80142 Mla Handbook for Writers of Research Papers Joseph Gibaldi and Walter S. Achtert Affiliated East West Press Pvt. Ltd 1991 248 40.00
80143 A Glossary of Literary Terms M.H. Abrams Macmillan And Co., Limited 2007 199 88.00
80144 On Writing Well William Zinsser Harper Collins Publishers 1985 246 250.00
80145 101 of the World's Greatest Books Rockwell Kent Greystone Press, New York 680 100.00
80146 A Book on Books C.G. Viswanathan Prachi Publishers, Lucknow 1988 133 30.00
80147 The Oxford Companion To English Literature Paul Harvey Oxford Univeristy Press 1940 911 100.00
80148 Read & Get Rich Burke Hedges Manjul Publishing House 2012 132 150.00
80149 Great Books for Girls Kathleen Odean Ballantine Books, New York 1997 420 200.00
80150 Lets Read About Bernice E. Cullinan Scholastic, New York 1993 182 100.00
80151 Ninety Nine Novels Anthony Burgess Allison & Busby London 1984 160 20.00
80152 The Book Lovers Anthology R.M. Leonard Oxford University Press, Mumbai 1911 408 2.00
80153 The Choice of Books and Other Literary Pieces Frederic Harrison Macmillan And Co., Limited 1907 447 2.00
80154 50 American Authors (The Educational Crossword Puzzle Series : Volume 1) Pocket Books, Inc., New York 1963 228 2.00
80155 Indian Drama 416 20.00
80156 The Reader's Companion To World Literature Lillian Herlands Hornstein, Calvin S. Brown New American Library 1956 577 20.00
80157 A Treasury of Modern Asian Stories Daniel L. Milton A Mentor Book 1961 237 2.00
80158 A Treasury of Asian Literature John D. Yohannan A Mentor Book 1960 432 2.00
80159 Wisdom of Asia Baldoon Dhingra Hind Pocket Books 1959 164 2.00
80160 Sacred Books of The World A.C. Bouquet Penguin Books 1955 343 3.00
80161 Great Ideas From The Great Books Mortimer J. Adler Washington Square Press 1961 264 2.00
80162 The College And Adult Reading List of Books in Literature and The Fine Arts Edward Lueders Washington Square Press 1962 446 2.50
80163 Theatregoing Harold Downs Thrift Books 1951 124 2.00
80164 Best Loved Books of the Twentieth Century Vincent Starrett Bantam Books, New York 1955 137 2.00
80165 Books That Changed the World Robert B. Downs A Mentor Book 1956 200 2.00
80166 Home Study Books The Growth of The English Novel Richard Church Methuen & Co Ltd 1951 220 2.00
80167 The World's Greatest Books Retold as Short Stories Volume One Tandem Books, London 1971 216 2.00
80168 Good Reading Atwood H. Townsend Methuen & Co Ltd 226 2.00
80169 Reading For Enjoyment Donald MacCampbell Permabooks, New York 1941 190 2.00
80170 Much Loved Books James Odonnell Bennett A Premier Book 1959 256 2.00
80171 A Student's Guide to 50 British Novels Abraham H. Lass Washington Square Press 1972 364 3.00
80172 The Oxford Essential Guide to Writing Thomas S. Kane Oxford Univeristy Press 2003 451 250.00
80173 The Novel A Modern Guide ot Fifteen English Masterpieces Elizabeth Drew Dell Publishing co., inc., 1963 287 2.50
80174 What Life Has Taught Me Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1994 176 50.00
80175 Books That Have Influenced Me G.A. Natesan & Co., Madras 144 4.00
80176 What Life Means to me Mubarak Singh Sterling Publishers Private Limited 1979 230 35.00
80177 Windfalls (Alpha of the Plough) M. Dent & Sons Ltd 1930 255 2.00
80178 Great Essays Houston Peterson Pocket Books, Inc., New York 1958 442 2.00
80179 Indian Architecture And Religion 195 5.00
80180 Contemporary English Oxford University Press, Mumbai 1998 125 18.00
80181 Historical Essays Lord Macaulay Oxford University Press, Mumbai 1936 821 5.00
80182 Victorian Essays E.C. Parnwell Oxford University Press, Mumbai 1932 191 2.00
80183 Modern English Prose Guy Boas Macmillan And Co., Limited 1936 259 3.00
80184 A Book of English Prose 1700-1914 Eric Partridge Edward Arnold & Co., London 222 3.00
80185 English Prose Down The Ages Haydn Moore Williams Blackie & Sons Pvt. Ltd 1965 297 5.00
80186 Literary Essays H.G. Rawlinson Macmillan And Co., Limited 1922 184 5.00
80187 English Dialogues H. Martin K.& J. Cooper, Bombay 237 5.00
80188 Representative Classical Essays 214 3.00
80189 The Art of Life The Art of Conversation 150 2.00
80190 A Harvest of Modern English Prose D.V.K. Raghavacharyaulu Ravindra Publishing House, Guntur 1986 176 7.50
80191 A Representative Anthology English Essays C.R. Sundar Raj Blackie & Sons Pvt. Ltd 1982 150 2.00
80192 Eight Essayists A.S. Cairncross Macmillan And Co., Limited 1978 269 6.65
80193 Burke's Speech on Conciliation with America F.G. Selby Macmillan And Co., Limited 1956 127 5.00
80194 Old Man in New World Olaf Stapledon George Allen & Unwin Private Ltd 1945 44 5.00
80195 On the Threshold An Anthology of English Prose D.K. Barua Oxford University Press, Mumbai 1978 186 2.00
80196 Current Prose For Better Learning 136 2.00
80197 Sesame and Lilies John Rus, Albert E. Roberts Macmillan And Co., Limited 1933 105 2.00
80198 Prose For Our Time V.A. Shahane Orient Longmans, Bombay 1967 168 2.00
80199 The Old Masters S.F. Christian Orient Longmans, Bombay 1975 117 5.00
80200 Reading For Meaning M L Tickoo, Paul Gunashekar S. Chand & Co., Delhi 164 7.50
80201 The Anatomy of Prose Marjorie Boulton Kalyani Publishers, New Delhi 1979 190 15.00
80202 Frankenstein Mary Shelley, Abridged, V. Aparna Anjaneya Publications, Hyderabad 1985 137 7.50
80203 Paths of Glory P. Rengasamy Macmillan And Co., Limited 1983 131 7.00
80204 An English Anthology For College Classes Macmillan And Co., Limited 1967 147 5.00
80205 Prose For Our Time V.A. Shahane Orient Longmans, Bombay 1971 168 5.00
80206 Several Essays G.F.J. Cumberlege Oxford University Press, Mumbai 1954 162 2.00
80207 Birds of Paradise M.S. Samuel Macmillan And Co., Limited 1978 180 2.00
80208 A College Book of English Prose B.M. Kacholia Macmillan And Co., Limited 1965 107 1.40
80209 Mosaic: Modern English Prose V.A. Shahane Macmillan And Co., Limited 1980 180 5.85
80210 Selected Prose For Degree Classes K.P.K. Menon Macmillan And Co., Limited 1978 183 4.50
80211 The Modern Age G.V. Jogarao Anjaneya Publications, Hyderabad 1979 70 4.00
80212 Facets of English Prose B.V. Sundaram Macmillan And Co., Limited 1980 160 2.75
80213 New Patterns of Contemporary Prose P.N. Keshava Kurup Macmillan And Co., Limited 1978 194 4.00
80214 Modern English Prose B.V. Hara Jagannadh Globe Publishers, Hyderabad 1984 106 6.00
80215 Perspectives V.P. Veloo Anu Chithra Publications, Chennai 1985 180 10.00
80216 A Choice of Twentieth Century English Prose H.H. Anniah Gowda Oxford University Press, Mumbai 1978 174 5.75
80217 Prose Selections from Matthew Arnold E.T. Campagnac Macmillan And Co., Limited 1948 130 2.00
80218 Twentieth Century Essays Hari Singh Commonwealth Publishing House 1969 132 5.00
80219 The Harmony of Prose T.K. Balakrishnan S. Chand & Co., Delhi 124 4.00
80220 Twentieth Century of Interpretations of The Praise of Folly Kathleen Williams Prentice Hall, Inc., 1969 122 15.00
80221 The Battle of the Books (Jonathan Swift) K.P.K. Menon Macmillan And Co., Limited 1978 106 4.00
80222 Jonathan Swift The Battle of The Books Ravendra Prakash Lakshmi Narain Agarwal, Agra 311 42.00
80223 Ben Jonson : The Alchemist Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir, Meerut 1992 387 32.00
80224 Francis Bacon Selected Essays Ramji Lall Rama Brothers, New Delhi 1995 440 60.00
80225 John Keats : Select Poems Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1995 279 40.00
80226 Bernard Shaw Saint Joan Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1995 194 40.00
80227 Studies in Poets Alfred Tennyson Select Poems Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1992 300 40.00
80228 Chaucer : The Prologue Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1994 189 28.00
80229 The Literature of America 61 20.00
80230 American Literature Course II Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyd 2005 236 25.00
80231 The United States in Literature Scott Foresman 820 20.00
80232 The Oxford Companion To American Literature James D. Hart Oxford University Press 1956 890 25.00
80233 Criticism In America John Paul Pritchard Lyall Book Depot., Ludhiana 1942 325 5.00
80234 Literary History of The United States : History Robert E. Spiller Willard Thorp Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd 1963 1511 650.00
80235 Indian Essays In American Literature Sujit Mukherjee & D.V.K. Raghavacharyaulu Popular Prakasna, Bombay 1969 340 2.00
80236 Bright Book of Life Alfred Kazin Allied Publishers Limited 1973 334 30.00
80237 Six American Novelists of The Nineteenth Century An Introduction Richard Foster Lyall Book Depot., Ludhiana 1968 270 5.00
80238 The American Novel And Its Tradition Richard Chase Kalyani Publishers, Ludhiana 1973 266 5.00
80239 Cavalcade of the American Novel Edward Wagenknecht Oxford & IBH Publishing Co., Calcutta 1952 575 13.00
80240 The Rhetoric of Revolution Christopher Katope / Paul Zolbrod Macmillan And Co., Limited 553 50.00
80241 American Classics Reconsidered Harold C. Gardiner Charles Scribner's Sons 1953 307 10.00
80242 Landmarks of American Writing Henning Cohen Voice of America Forum Lectures 1970 435 45.00
80243 Nation And Region 1860-1900 Milton R. Stern Light & Life Publishers, New Delhi 1975 722 25.00
80244 American Literature Bartholow V. Crawford, Alexander C. Kern Barnes & Noble, Inc., New York 1953 333 30.00
80245 Poetry And Prose Norman Foerster Houghton Mifflin Company 1957 1662 15.00
80246 American Literature of The Ineteenth Century An Anthology William J. Fisher Eurasia Publishing House Pvt Ltd., New Delhi 1977 546 15.00
80247 American Literature 1890-1965 An Anthology Egbert S. Oliver Eurasia Publishing House Pvt Ltd., New Delhi 1977 595 15.00
80248 American Literature 1890-1965 An Anthology Egbert S. Oliver Eurasia Publishing House Pvt Ltd., New Delhi 595 15.00
80249 American Renaissance F.O. Matthiessen Oxford Univeristy Press 1973 678 6.25
80250 A History of American Literature Mary S. Daid Student Store, Bareilly 1970 340 18.00
80251 Short Story International 19 Sylvia Tankel Sam Tankel 1980 167 25.00
80252 Major American Short Stories A. Walton Litz Allied Publishers Limited 1961 790 30.00
80253 A Manual of American Literature A. Manual Doaba House, Delhi 1967 404 20.00
80254 The American Tradition in Literature Revised Volume One Sculley Bradley W.W. Norton & Company 1962 1582 15.00
80255 A Guide to English and American Literature F.W. Bateson and Harrison T. Meserole Longman, London 1976 334 25.00
80256 Landmarks of American Writing Henning Cohen Voice of America Forum Lectures 1970 435 45.00
80257 The Face of Illusion in American Drama A.D. Choudhuri Macmillan And Co., Limited 1979 148 50.00
80258 Modern American Playwrights Jean Gould Popular Prakasna, Bombay 1969 302 15.00
80259 The Open Form Essays for Our Time Alfred Kazin Harcourt, Brace & World, Inc. 1965 397 100.00
80260 Bright Book of Life Alfred Kazin Allied Publishers Limited 1973 334 20.00
80261 The American Scholar 16 2.00
80262 Perspectives in American Literature Jagdish Chander Lyall Book Depot., Ludhiana 1969 411 15.00
80263 American Literature Bartholow V. Crawford, Alexander C. Kern Barnes & Noble, Inc., New York 1966 333 100.00
80264 Contemporary American Poetry Higginbothams (p) Limited 1967 309 15.00
80265 The Siren's Song David Murdoch Orient Longmans, Bombay 1991 108 4.00
80266 Four Quartets T.S. Eliot Oxford University Press 1962 59 2.00
80267 Studies In Novelists Virginia Woolf Volume X B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1963 86 2.00
80268 Virginia Woolf A Room of One's Own Virginia Woolf Penguin Books 1975 111 2.00
80269 The Norton Reader An Anthology of Expository Prose M. Eastman W.W. Norton & Company 1965 491 100.00
80270 E.M. Forster John Sayre Martin Vikas Publishing House Pvt Ltd 1977 174 50.00
80271 Forster And Fourther The Tradition of Anglo Indian Fiction Sujit Mukherjee Orient Longmans, Bombay 1993 304 100.00
80272 The Works of Francis Thompson Volume III Prose Burns & Oates Ltd., London 291 20.00
80273 Orwell Remembered Audrey Coppard & Bernard Crick Ariel Books 1984 287 100.00
80274 George Orwell The Humanist B. Vijaya Lakshmi B. Vijaya Lakshmi, Visakhapatnam 235 25.00
80275 Eugene Oneill And The Tragic Tension Doris V. Falk Choudharya Bros., New Delhi 1958 211 20.00
80276 Mark Twain Henry Nash Smith Prentice Hall, Inc., 1963 179 25.00
80277 Memoirs of Hemingway: The Growth of A Legend Jeffrey Meyers 1984 30 10.00
80278 American Studies in India M.C. Chagla, R.R.R. Brooks The United States Information Service 1964 134 50.00
80279 Indian Research In American Studies 1946-77 Sreenidhi Iyengar American Studies Research Centre 1977 49 5.00
80280 Indian Contributions in American Studies 1895-1977 Sreenidhi Iyengar American Studies Research Centre 1977 111 20.00
80281 American Detective Fiction Robin W. Winks 1980 64 20.00
80282 The MLA Style Sheet American Studies Research Centre 1970 48 1.50
80283 Toni Morrison The Art of Fiction CXXXIV 125 2.00
80284 The Voice of America Forum Lectures The American Novel The American Nove Series 170 25.00
80285 The Voice of America Forum Lectures Education The American Nove Series 124 25.00
80286 The Voice of America Forum Lectures 1 Kay Seymour House The American Nove Series 9 1.00
80287 The Voice of America Forum Lectures 2 David Levin The American Nove Series 8 1.00
80288 The Voice of America Forum Lectures 3 Leon Howard The American Nove Series 7 1.00
80289 The Voice of America Forum Lectures 4 Claude M. Simpson The American Nove Series 9 1.00
80290 The Voice of America Forum Lectures 5 Richard Poirier The American Nove Series 10 1.00
80291 The Voice of America Forum Lectures 7 Robert Lee Hough The American Nove Series 10 1.00
80292 The Voice of America Forum Lectures 8 John Berryman The American Nove Series 8 1.00
80293 The Voice of America Forum Lectures 9 Carvel Collins The American Nove Series 7 1.00
80294 The Voice of America Forum Lectures 10 Claude M. Simpson The American Nove Series 8 1.00
80295 The Voice of America Forum Lectures 11 Richard Poirier The American Nove Series 11 1.00
80296 The Voice of America Forum Lectures 12 Franklin Walker The American Nove Series 8 1.00
80297 The Voice of America Forum Lectures 13 Wallace Stegner The American Nove Series 7 1.00
80298 The Voice of America Forum Lectures 14 Irving Howe The American Nove Series 8 1.00
80299 The Voice of America Forum Lectures 15 Daniel Aron The American Nove Series 9 1.00
80300 The Voice of America Forum Lectures 16 Arthur Mizener The American Nove Series 8 1.00
80301 The Voice of America Forum Lectures 17 Carlos Baker The American Nove Series 10 1.00
80302 The Voice of America Forum Lectures 18 Thomas C. Moser The American Nove Series 9 1.00
80303 The Voice of America Forum Lectures 19 Carvel Collins The American Nove Series 7 1.00
80304 American Literature Volume 2 Carl Bode, Leon Howard Washington Square Press 1969 755 5.00
80305 American Literature Volume 3 Carl Bode, Leon Howard Washington Square Press 1969 610 6.00
80306 Literary Criticism In America Albert D. Van Nostrand The Liberal Arts Press New York 1943 333 3.00
80307 Benjamin Franklin The Autobiography and Selection from His Other Writings Herbert W. Schneider The Liberal Arts Press New York 1952 218 2.00
80308 Thomas Paine Common Sense and Other Political Writings Nelson F. Adkins The Liberal Arts Press New York 1953 184 5.00
80309 From The Declaration of Independence To The Constitution Carl J. Friedirch and Robert G. MacCloskfy The Liberal Arts Press New York 1954 71 5.00
80310 Hamilton, Madison and Jay on the Constitution Ralph H. Gabriel The Liberal Arts Press New York 1954 232 5.00
80311 The Political Writings of John Adams George A. Peek The Liberal Arts Press New York 1954 223 2.00
80312 The Political Writings of Thomas Jefferson Edward Dumbauld The Liberal Arts Press New York 1955 204 2.00
80313 John C. Calhoun C. Gordon Post The Liberal Arts Press New York 1953 104 2.00
80314 Henry D. Thoreau Selected Writings on Nature And Liberty Oscar Cargill The Liberal Arts Press New York 1952 163 3.00
80315 Edgar Allan Poe And Others Maurice Baudin The Liberal Arts Press New York 1904 116 0.25
80316 John Locke The Second Treatise of Government Thomas P. Peardon The Liberal Arts Press New York 1952 139 2.00
80317 David Hume's Political Essays Charles W. Hendel The Liberal Arts Press New York 1953 166 2.00
80318 Contemporary Short Stories Maurice Baudin The Liberal Arts Press New York 210 2.00
80319 Alexander Hamilton Selections Reporesenting His Life His Thought And His Style Bower Aly The Liberal Arts Press New York 1957 261 2.00
80320 Literary Criticism In America Albert D. Van Nostrand The Liberal Arts Press New York 1943 333 3.00
80321 A History of American Philosophy Herbert W. Schneider Forum Books, Inc. Nw York 1957 368 3.00
80322 John Stuart Mill Consideration on Representative Government Howard Penniman Forum Books, Inc. Nw York 1958 275 5.00
80323 The Holmes Reader Julius J. Marke Oceana Publications, New York 1955 282 2.00
80324 The Basic Ideas of Alexander Hamilton Richard B. Morris Pocket Books, Inc., New York 1957 451 2.00
80325 Basic Selections From Emerson Essays, Poems & Apothegms Eduard C. Lindeman The New American Library 1954 215 2.00
80326 The American Puritans Perry Miller Anchor Books, New York 1956 346 3.00
80327 American Essays Charles B. Shaw A Pelican Mentor Books 1948 178 5.00
80328 The Literature of the United States Marcus Cunliffe Penguin Books 1971 409 2.00
80329 Discourses in America Matthew Arnold Macmillan And Co., Limited 80 2.00
80330 Truth, Bliss And Beauty 84 2.00
80331 The American Union H.G. Nicholas Penguin Books 1950 288 2.00
80332 The Great American Heritage Bela Kornitzer Ballantine Books, New York 1955 260 2.00
80333 The Genius of America Great Men and their Ideas Saul K. Padover Pyramid Books 1962 384 25.00
80334 The American Spirit The Editors of Readers Digest A Berkley Readers Digest Book 1979 259 2.00
80335 July 4, 1776 Donald Barr Chidsey Popular Library, New York1958 1961 171 2.00
80336 The Big Change Frederick Lewis Allen A Pennant Edition 1952 234 2.00
80337 An American Tragedy Theodore Dreiser New American Library 1964 826 2.00
80338 American Poems Lous Untermeyer Pocket Books, Inc., New York 1948 298 2.00
80339 American Verse Oscar Williams Pocket Books, Inc., New York 1959 638 2.00
80340 Walt Whitman Poet of Democracy Babette Deutsch Student Edition, New York 1941 256 2.00
80341 100 American Poems Selden Radman A Penguin Signet Book 1948 184 2.00
80342 America Begins Early American Writings Richard M. Dorson Fawcet Publications, Inc., 1966 448 5.00
80343 Writing In America John Fischer And Robert B. Silvers Pyramid Books 1962 160 2.00
80344 The London Stage Emmett L. Avery Southern Illinois University Press 600 25.00
80345 The London Stage George Winchester Stone Southern Illinois University Press 1000 25.00
80346 Theatre International East West Perspectives on Theatre Volume One No. One Amitava Roy Avantgarde Press 1994 186 200.00
80347 Group Performance of Literature Prentice Hall, Inc., 1977 354 17.55
80348 Theater Business From Auditions Through opening Night Jan Weingarten Greenberg Holt, Rinehart And Winston New York 1981 210 100.00
80349 European Theories of the Drama Barrett H. Clark Crown Publishers, Inc., New York 1945 628 100.00
80350 Bright Star of Exile Jacob Adler and the Yiddish Theatre Lulla Rosenfeld Barrie & Jenkines 1977 368 250.00
80351 World Drama From Aeschylus to Anouilh Allardyce Nicoll George G. Harrap & Company Ltd 1949 1000 100.00
80352 Acting And Play Production Harry Lee Andrews, Bruce Weirick Longmans, Green And Co., London 1930 292 25.00
80353 The Tulane Drama Review Arthur Miller Arther Miller 190 25.00
80354 A Doll's House and Hedda Gabler Notes Marianne Sturman Cliffs Notes 1965 55 20.00
80355 The Crucible Notes Denis M. Calandra Cliffs Notes 1968 73 10.00
80356 Creativity in the Theater A Psychoanalytic Study Philip Weissman A Delta Book 1965 275 20.00
80357 The Contribution of the Sankaradeva Movement to the Culture and Civilisation of India Maheswar Neog Forum For Sankaradeva Studies 1998 33 35.00
80358 The Jacobean Drama An Interpretation UNA Ellis Fermor Methuen & Co Ltd 1947 340 25.00
80359 Poetry, Religion and Culture: The Indian Perspective And Sankaradeva Amaresh Datta Forum For Sankaradeva Studies 2004 72 150.00
80360 The Sankaradeva Movement its Cultural Horizons Pradip Jyoti Mahanta Purbanchal Prakash, Guwahati 2007 300 500.00
80361 The Poetry of Sankaradeva Upendranath Sarma Forum For Sankaradeva Studies 2000 107 125.00
80362 A Creative Vision Dayananda Pathak, Pranavsvarup Neog Srimnta Sankar Kristi Bikash Samiti 2004 305 200.00
80363 Living Theatre Abburi Ramakrishna Rau Abburi Trust, Hyderabad 1996 68 25.00
80364 Cultural Heritage of Assam Maheswar Neog Omsons Publications, New Delhi 2004 258 490.00
80365 The Indian Theatre R.K. Vajnik George Allen & Unwin Private Ltd 1933 284 5.00
80366 Sanskrit Theory of Drama And Dramaturgy T.G. Mainkar Ajanta Publications 1985 192 25.00
80367 The American Theater Alan S. Downer Voice of America Forum Lectures 1967 221 100.00
80368 Burmese Drama Maung Htin Aung Oxford University Press 1956 266 20.00
80369 The Revival of English Poetic Drama H.H. Anniah Gowda Orient Longmans, Bombay 1972 366 30.00
80370 Drama An Introduction G.J. Watson Macmillan And Co., Limited 1988 219 50.00
80371 Play Production Henning Nelms Barnes & Noble, Inc., New York 1959 301 25.00
80372 The Stanislavski Method 78 20.00
80373 A Short View of Elizabethan Drama Thomas Marc Parrott and Robert Hamilton Ball Charles Scribner's Sons 1958 311 50.00
80374 Our Theatres in The Nineties By Bernard Shaw Volume 1 Bernard Shaw Constable And Company Limited 1948 288 25.00
80375 Brecht on Theatre John Willett Hill And Wang New York 1977 294 25.00
80376 Acting Up David Hare Faber and faber London 1999 276 295.00
80377 How to Become A Comedian Lupino Lane Frederick Muller Ltd 1946 138 2.00
80378 Experimental Theatre James Roose Evans Discus Books Published By Avon 1971 96 25.00
80379 The Origin of Attic Comedy Francis Macdonal Cornford Anchor Books, New York 1961 289 5.00
80380 The Playwright as thinker Eric Bentley Meridian Books, Inc. 1960 314 20.00
80381 The Plays of J.B. Priestley Volume 1 William Heinemann Ltd 1950 477 20.00
80382 Arthur Miller's Collected Plays with an Introduction Allied Publishers Limited 1973 439 15.00
80383 Ruthwik & Kaalakootam Vizai Bhaskar Indo American Books 2007 147 250.00
80384 Crossroads The Drama of a Soap Opera Dorothy Hobson Methuen & Co Ltd 1982 176 100.00
80385 The Winslow Boy Terence Rattigan Progress Publishers, Moscow 1978 96 20.00
80386 The Winter Garden Four Dramatic Pieces John Galsworthy Duckworth, London 1935 103 15.00
80387 Chu Yuan Kuo Mojo Foreign Languages Publishing House 1955 124 25.00
80388 The Test Hsia Yen Foreign Languages Publishing House 1956 107 25.00
80389 Three Plays By William Archer Bernard Shaw Constable And Company Limited 1927 268 25.00
80390 The White Haired Girl Ho Ching Chih and Ting Yi Foreign Languages Press 1954 97 20.00
80391 Four Short Plays Lascelles Abercrombie Martin Secker London 1922 175 20.00
80392 Ibsen : Plays Pillars of Society A Doll's House James Walter McFarlane Oxford University Press 1976 240 25.00
80393 The Shrike Joseph Kramm Random House, New York 1952 198 20.00
80394 Eugene Ionesco Plays Volume II Donald Watson John Calder London 1958 316 30.00
80395 The Plays of D.H. Lawrence Martin Secker London 1933 312 20.00
80396 Hoppla Ernst Toller Ernest Benn Limited 1928 141 4.00
80397 The Devil's in the News Eric Linklater Jonathan Cape Thirty Bedford Square 1934 160 25.00
80398 Hail Nero Mary Stocks London Sidgwick & Jackson, Ltd. 82 20.00
80399 The Peace of Ferrara Philip Merivale The Four Seas Company 1927 119 20.00
80400 Short Plays Representative Authors Alice M. Smith The Macmillan Company, London 1946 318 20.00
80401 Invasion Leonid Leonov International Publishing House 1945 96 2.00
80402 Punch Without Judy Max Catto George Allen & Unwin Private Ltd 1940 80 20.00
80403 Marlowe The Tragical History of Doctor Faustus A.H. Sleight At The Univeristy Press 1949 64 2.00
80404 Twelve Angry Men Roma and Alfred Connable Washington Square Press 1968 85 5.00
80405 An Inspector Calls A Play in Three Acts J.B. Priestely Macmillan And Co., Limited 1978 74 2.00
80406 A Passage to India Santha Rama Rau, E.M. Forster Oxford University Press 1978 151 20.00
80407 Seven Modern One Act Plays A.N. Kapoor Macmillan And Co., Limited 1978 128 20.00
80408 The Tragical History of Doctor Faustus text of 1604 Christopher Marlowe Macmillan And Co., Limited 1976 72 2.00
80409 Sheridan The Rivals C.N. Desai Lakshmi Narain Agarwal, Agra 310 6.00
80410 The Real News Peter Howard Blandford Press 1954 68 20.00
80411 The Family Reunion T.S. Eliot Oxford University Press 1974 238 2.00
80412 Imaginary Conversations Walter Savage Landor Oxford University Press 1970 200 25.00
80413 Kanchanamala Veluri Chandrasekharam Radha Publications, Guntur 150 4.00
80414 Slow Dissolve Chetan Shah Frames 1990 50 20.00
80415 Fifteen Strings of Cash A Kunchu Opera Foreign Languages Press 1957 84 4.00
80416 Professor M.V. Rama Sarma Collected Plays G. Nageswara Rao Pearl Publications, Madras 1982 272 20.00
80417 Himavat Vibhuthi T.V. Narayanaswamy Central Chinmaya Mission Trust 1981 61 2.00
80418 Where God is Not And Other Playlets V. Narayanan The New India Publishing House 1933 77 1.00
80419 One Act Plays for Students Mahavir P. Jain S. Chand & Co., Delhi 1981 188 7.50
80420 Tughlaq Girish Karnad Oxford University Press 1977 86 2.00
80421 Tughlaq Girish Karnad, K.N. Khandelwal Narain's Series 212 25.00
80422 The Little Clay Cart 279 20.00
80423 Under Milk Wood Dylan Thomas A New Directions Paperbook 1954 107 50.00
80424 The Best One Act Plays of 1948-49 J.W. Marriott George G. Harrap & Company Ltd 1950 287 25.00
80425 Lost In The Stars Maxwell Anderson Jonathan Cape Thirty Bedford Square 1951 95 10.00
80426 An Anthology of Roman Drama Philip Whaley Harsh 1963 317 25.00
80427 The School for Scandal Richard Brinsley Sheridan Macmillan And Co., Limited 1963 133 3.00
80428 Long Day's Journey into Night Mary Thomas David B.I. Publications, Bombay 1981 163 12.00
80429 Happy And Glorious Wilfrid Walter Pendulum Publications Ltd 1930 65 2.00
80430 Ill Weed Aurel Baranga The Book Publishing House 133 3.00
80431 The Glen is Mine John Brandane Constable And Company Limited 1927 123 2.00
80432 Stop News Mihail Sebastian The Book Publishing House 1954 192 20.00
80433 Katerina Leonid Andreyew Brentano's Ltd. Publisher 1924 181 15.00
80434 8 New One Act Plays of 1933 John Bourne Lovat Dickson Limited Publishers 1933 160 15.00
80435 Look Back in Anger John Osborne Faber and faber London 1976 96 10.00
80436 The Road Wole Soyinka Oxford University Press 1965 101 5.00
80437 International Modern Plays (Lady Julie etc.,) C.D. Locock J.M. Dent And Sons Ltd., London 1950 304 5.00
80438 The Great White Hope Howard Sackler Bantam Books, New York 1969 239 5.00
80439 Tchekhov's Plays and Stories S.S. Koteliansky Everymans Publishers Limited 1967 360 20.00
80440 The Classic Theatre Volume Three Eric Bentley Doubleday Anchor Books 1959 507 15.00
80441 Loyalties with two other plays John Galsworthy Pan Books Ltd., London 1953 229 5.00
80442 Aeschylus The Oresteian Trilogy Philip Vellacott Penguin Books 1956 201 5.00
80443 Twelve Angry Men Reginald Rose 128 2.00
80444 The New Underground Theatre Robert J. Schroeder Bantam Books, New York 1968 211 2.00
80445 Religious Drama 1 Marvin Halverson Living Age Books 1957 410 10.00
80446 Three Comedies Ben Jonson Michael Jamieson Penguin Books 1966 488 100.00
80447 Five Plays Eugene Oneill E. Martin Browne Penguin Books 1925 347 100.00
80448 Seven Famous One Act Plays John Ferguson Penguin Books 1950 175 2.00
80449 The Dame Cecily Spume Drama Note Book Nick Page Minstrel Eastbourne 1990 190 10.00
80450 The Lady With A Lamp Reginald Berkeley Longmans, Green And Co., London 1948 160 16.00
80451 The Philosopher of Butter Biggins Harold Chapin 254 10.00
80452 Prologue to Glory, Abraham Lincoln E.P. Conkle, John Drinkwater 205 2.00
80453 Nine Modern Plays John Hampden Universal Book Stall, New Delhi 1992 254 15.00
80454 Five Elizabethan Tragedies A.K. Mcilwraith Oxford University Press 1945 345 2.00
80455 Sattriya Paramparar Surabhi (Bengali) 250 250.00
80456 Journal of Arts & Ideas Number Eight G.P. Deshpande G.P. Deshpande 1984 88 20.00
80457 Theatre India No. 1 May 1999 Rajinder Nath Ram Gopal Bajaj, New Delhi 1999 176 25.00
80458 Theatre India No. 2 November 1999 Rajinder Nath Ram Gopal Bajaj, New Delhi 1999 196 50.00
80459 Theatre India No. 1 May 2000 Rajinder Nath Ram Gopal Bajaj, New Delhi 2000 188 100.00
80460 Theatre India No. 2 November 2000 Rajinder Nath Ram Gopal Bajaj, New Delhi 2000 168 100.00
80461 Theatre India No. 2 November 2001 Rajinder Nath Ram Gopal Bajaj, New Delhi 2001 183 100.00
80462 Theatre India No. 4 November 2001 Rajinder Nath Ram Gopal Bajaj, New Delhi 2001 144 100.00
80463 New Theatre Quarterly Volume III Number 11 Clive Barker 1987 288 20.00
80464 Facts & News No. 16 Februvary 1990 Ashok D. Ranade National Centre for The Performing Art 1990 31 10.00
80465 Facts & News No. 17 May 1990 Ashok D. Ranade National Centre for The Performing Art 1990 27 10.00
80466 Facts & News No. 22 December 1991 Ashok D. Ranade National Centre for The Performing Art 1991 19 2.00
80467 Facts & News No. 26 Novemebr 1992 Ashok D. Ranade National Centre for The Performing Art 1992 19 2.00
80468 Enchore More Winning Monologs for Young Actors Peg Kehret Meriwether Publishing Ltd. 1988 176 250.00
80469 Bhaona The Ritual Play of Assam Maheswar Neog 65 20.00
80470 Bommalata 2005 Buddiga Subbarayan 60 20.00
80471 बुंदेलस्वण्ड का लोक जीवन ... संस्कृत विभाग, उत्तर प्रदेश ... 104 25.00
80472 A Historical Study of The Farce Afterpiece on the English Stage P. Raja Ramdass P. Raja Ramdass 5 1.00
80473 The Patriots 238 2.00
80474 The Night Thoreau Spent in Jail Jerome Lawrence and Robert E. Lee Bantam Books, New York 114 15.00
80475 Samba Shiva A Farce Chandrasekhar Kambar Seagull Books, Calcutta 1992 68 25.00
80476 Life With Father Howard Lindsay 88 10.00
80477 Cassell Companion to Theatre Cassell Book 1997 513 25.00
80478 Indian Drama National Printing House 1956 120 100.00
80479 The End of Humanism 107 100.00
80480 Festival Theatre Student Study Seires Syllabus VI Arthur Miller Festival Theatre 1965 53 20.00
80481 రాజాఈడిపస్ ... Department of Theatre Arts 11 1.00
80482 Sophocles Oedipus Rex S.P. Sen Gupta Prakash Book Depot 1995 134 25.00
80483 Einstein And Beckett Edwin Schlossberg Library of Congress Cataloging 1973 125 100.00
80484 Folio Septemebr 2014 48 2.00
80485 Christopher Marlowe Dr Faustus Wyvern Publications 1986 94 20.00
80486 Drama An Introduction G.J. Watson Macmillan And Co., Limited 1983 219 100.00
80487 A Guide for Actors New To Television Tristan de Vere Cole A Nadder Book Element Books Ltd 1985 95 25.00
80488 The Way to Write for Television Eric Paice Elm Tree Books London 1981 88 20.00
80489 The Age of Innocence Edith Wharton E. Morgan Entrekin 1995 171 100.00
80490 The World of Shakespeare David Birt Heritage Theatre Series Limited 1980 20 10.00
80491 Shakespeare of London Marchette Chute E.P. Dutton and Company Inc 1953 397 10.00
80492 Who's Who in Shakespeare's England Alan & Veronica Palmer The Harvester Press 1981 280 250.00
80493 The London Shakespeare Volume IV 1514 15.00
80494 William Shakespeare Sir Henry Irving and Frank A. Marshall Blackie & Sons Pvt. Ltd 85 5.00
80495 Life in Shakespeare's England John Dover Wilson Cambridge at the University Press 1949 293 3.00
80496 Life in Shakespeare's England John Dover Wilson Penguin Books 1944 288 2.00
80497 Principles of Shakesphearian Production G. Wilson Knight Penguin Books 1949 224 2.00
80498 The Age of Shakespeare Volume 2 Penguin Books 1960 480 2.00
80499 The Royal Shakespeare Theatre 1961 78 20.00
80500 Shakespeare of London Marchette Chute E.P. Dutton and Company Inc 1949 397 30.00
80501 Principles of Shakesphearian Production G. Wilson Knight Penguin Books 1949 224 2.00
80502 Gems From Shakespeare P.G.N. Nayar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1972 282 2.00
80503 Shakespeare A Collection of Quotations Jude Patterson Barnes & Noble, Inc., New York 2004 86 20.00
80504 An Introduction to the Reading of Shakespeare Frederick S. Boas Oxford University Press 1930 112 2.00
80505 Shakespeare's Birthplace / Guide to country & the Cotswolds Levi Fox A Wensum Colour Book 10 2.00
80506 Shakespeare Photos 46 1.00
80507 Shakespeare Scores Centuries Withour Injuries K. Ramseshaiah 44 20.00
80508 Favourites from Shakespeare Book I & II Madhuban Educational Books 1988 95 10.00
80509 Shakespeare's Dionysian Art T.V. Satyanarayana Gitanjali Publishers, Tuni 1985 138 10.00
80510 The Unnatural Scene Michael Long Methuen & Co Ltd 1976 266 2.95
80511 Tales From Shakspeare Charles And Mary Lamb Macmillan And Co., Limited 1954 127 2.00
80512 Tales From Shakspeare Charles And Mary Lamb Ward Lock & Co., Limited 300 3.00
80513 Lamb's Tales From Shakespeare C. Kingsley Williams Orient Longmans, Bombay 1998 124 22.00
80514 Six Tales From Shakespeare E.F. Dodd Macmillan And Co., Limited 1953 101 14.00
80515 Historical Tales From Shakespeare A.T. Quiller Couch Edward Arnold & Co., London 304 2.00
80516 Tales From Shakspeare Charles And Mary Lamb J.M. Dent And Sons Ltd., London 1965 320 2.00
80517 Tales From Shakspeare Charles And Mary Lamb 434 4.00
80518 Stories From Shakespeare Jeanie Lang, N.M. Price and Other Thomas Nelson And Sons, Ltd., London 119 2.00
80519 Stories From Shakespeare 118 2.00
80520 Shakespeare's Sonnets Martin Seymour Smith Heinemann London 1967 193 5.00
80521 The Complete Sonnets Songs Poems William Shakespeare 316 2.00
80522 The Sonnets of Shakespere N.K. Das Gupta Lakshmi Narain Agarwal, Agra 278 2.00
80523 The Sonnets of William Shakspeare Edward Dowden Kegan Paul, London 251 2.00
80524 Reason And Love in Shakespeare Alur Janakiram Triveni Publishers, Machilipatnam 1977 228 5.00
80525 Shakespeare his world and his Art K.R. Srinivasa Iyengar Sterling Publishers Private Limited 1984 711 25.50
80526 Understanding Shakespeare E.F.C. Ludowyk Cambridge at the University Press 1964 266 20.00
80527 Shakespearian Comedy S.C. Sen Gupta Oxford University Press 1972 251 16.00
80528 Political And Comic Characters of Shakespeare John Palmer Macmillan And Co., Limited 1965 483 50.00
80529 Comic Characters of Shakespeare John Palmer Macmillan And Co., Limited 1956 135 2.00
80530 Shakespeare's Men and Women Volume 1 Laxmikant Mohan Sri Saraswati Book Depot, Hyderabad 1960 204 15.00
80531 Shakespearian Comedy H.B. Charlton Methuen & Co Ltd 1959 303 10.00
80532 Shakespeare and The Nature of Man Theodore Spencer Macmillan And Co., Limited 1955 233 23.00
80533 De Vere is Shakespeare Dennis Baron The Oleander Press, New York 1997 148 25.00
80534 Notes on Literature William Shakespeare H.S. Talore The British Counci Division 10 1.00
80535 Stories of Sublime Love From Shakespeare Kommireddy Suryanarayana Murthy 53 2.00
80536 Shakesperean Tragedies Kommireddy Suryanarayana Murthy 58 2.00
80537 Dr. Johnson's Preface to The Plays of Shakespeare S.D. Sharma Prakash Book Depot 1983 191 12.50
80538 A New Variorum Edition of Shakespeare Hamlet Volume II Horace Howard Furness Dover Publications, Inc. 429 5.00
80539 Hamlet George Rylands Oxford University Press 1956 256 2.00
80540 Sankar's Edition Hamlet M. Madhava Rao Sankar Book House 219 4.00
80541 Notes on William Shakespeare's Hamlet Methuen & Co Ltd 1961 51 2.00
80542 Hamlet (Shakespeare) Keith Sagar Basil Blackwell, Oxford 1969 74 2.00
80543 Macbeth Henry S. Taylor Ginn And Company Ltd 1957 101 2.00
80544 Minerva Guide to Shakespeare : Hamlet A.N. Parasuram The Minerva Publishing House 1973 252 2.00
80545 William Shakespeare Macbeth Bernard Lott Progress Publishers, Moscow 1977 253 25.00
80546 Shakespeare Made Easy Macbeth, Alan Durband Hutchinson London 1984 223 20.00
80547 Macbeth William Shakespeare Macmillan And Co., Limited 1948 192 2.00
80548 Shakespeare : Macbeth S.E. Goggin University Tutorial Press Co., 157 2.00
80549 Macbeth William Shakespeare Macmillan And Co., Limited 1957 223 3.00
80550 Shakespeare Macbeth A.W. Verity Cambridge at the University Press 1969 208 3.15
80551 Shakespeare Macbeth Bhattacharya Maruthi Book Depot., Guntur 246 2.00
80552 Macbeth 191 2.00
80553 Guide to Macbeth A. Gopalakrishna Rao Brothers, Guntur 1971 170 7.50
80554 William Shakespeare Macbeth S.H. Coote Penguin Books 1984 96 10.00
80555 Shakespear's Macbeth T.K. Dutt Student Store, Bareilly 1975 85 2.00
80556 Shakespeare Macbeth S.K. Banerji Lakshmi Narain Agarwal, Agra 472 10.00
80557 William Shakespeare Macbeth S.N.A. Rizvi Pitambar Publishing company 1991 98 20.00
80558 Othello The Moor of Venice 159 2.00
80559 The Works of Shakespeare The Tragedy of Othello H.C. Hart Methuen & Co Ltd 1905 256 2.00
80560 Othello The Moor of Venice 183 1.00
80561 Othello The Moor of Venice William Shakespeare Macmillan And Co., Limited 1962 203 3.00
80562 Othello F.C. Horwood Oxford University Press 1984 255 30.00
80563 The Tragedy of Othello The Moor of Venice William Shakespeare Washington Square Press 1966 127 2.00
80564 Othello The Moor of Venice C.H. Herford Blackie & Sons Pvt. Ltd 160 2.00
80565 William Shakespeare Romeo and Juliet T.J.B. Spencer Penguin Books 1967 294 5.00
80566 Romeo And Juliet Brian Gibbons Methuen & Co Ltd 1983 280 100.00
80567 Antony Cleopatra William Shakespeare Macmillan And Co., Limited 1955 230 2.00
80568 Shakespeare's Julius Caesar M.K. Shanmugam The Little Flower Co., Madras 1956 590 3.12
80569 Shakespeare Julius Caesar A.W. Verity Cambridge at the University Press 1984 208 2.00
80570 Shakespeare Julius Caesar A.W. Verity Cambridge at the University Press 1912 220 1.00
80571 Julius Caesar 159 2.00
80572 Shakespeare Julius Caesar Cambridge at the University Press 1966 208 1.00
80573 Shakespeare Julius Caesar 190 2.00
80574 The Tragedy of Julius Caesar 50 1.00
80575 Julius Caesar A.F. Thyagaraju Maruthi Book Depot., Guntur 1956 168 1.00
80576 Shakespeare's Julius Caesar 104 1.00
80577 Shakespeare and the Romans 112 1.00
80578 Julius Caesar F.A. Morrison Jay Cee Publications, New Delhi 1990 140 30.00
80579 King Lear Kenneth Muir Methuen & Co Ltd 1963 260 25.00
80580 Shakespeare King Lear G.V. Jogarao Technical Publishers, Narasaraopet 162 2.00
80581 Cymbeline Peck & Venkata Rao 272 2.00
80582 Shakespeare Cymbeline A.R. Weekes University Tutorial Press Co., 176 1.00
80583 Cymbeline William Shakespeare Sri Vignana Manjusha, Guntur 122 1.50
80584 The Tragedy of Cymbeline Penguin Books 1957 160 1.00
80585 The Tragedy of Coriolanus William Shakespeare Penguin Books 1947 158 1.00
80586 The Tragedy of Troylus And Cressida William Shakespeare Penguin Books 1947 158 1.00
80587 The Life and Death of King John William Shakespeare Penguin Books 1957 126 2.00
80588 The Taming of The Shrew R.C. Hood Macmillan And Co., Limited 1986 232 2.00
80589 Love's Labor's Lost William Shakespeare Macmillan And Co., Limited 1962 106 1.00
80590 William Shakespeare and John Fletcher The Two Noble Kinsmen Clifford Leech The New American Library 1963 268 1.00
80591 Much Ado About Nothing 192 2.00
80592 Shakespeare : Twelfth Night Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir, Meerut 1981 327 15.50
80593 Shakespere Made Easy Twelfth Night or What you will Alan Durband Hutchinson London 1985 248 100.00
80594 Twelfth Night or What You Will P. Ramachandra Rao 402 5.00
80595 Shakespeare Twelfth Night or What You Will A.W. Verity Cambridge at the University Press 1952 163 3.00
80596 Twelfth Night or What You Will William Shakespeare Macmillan And Co., Limited 1950 184 4.00
80597 Shakespeare As You Like It Banerjee P. Ghosh & Co., Calcutta 315 4.50
80598 Everyman's Guide to As You Like It A.N. Parasuram The Minerva Publishing House 1956 209 2.00
80599 P.V.B.K.S. Golden Edition of As You Like It P.V.B. Kutumba Rao Golden Publishers, Gudivada 1983 120 6.50
80600 As You Like It William Shakespeare Macmillan And Co., Limited 1919 164 2.00
80601 Shakespeare As You Like It Bhattacharya Maruthi Book Depot., Guntur 1970 147 2.00
80602 As You Like It Isabel J. Bission Oxford University Press 1951 190 2.00
80603 As You Like It Roma Gill Oxford University Press 1978 110 30.00
80604 William Shakespeare's As You Like It V.A. Sharma Pitambar Publishing company 1994 83 25.00
80605 The Merchant of Venice William Shakespeare Roderick Wilson Macmillan And Co., Limited 2000 123 30.00
80606 Shakespeare The Merchant of Venice A.W. Verity Cambridge at the University Press 1953 216 2.00
80607 Shakespeare The Merchant of Venice A.W. Verity Cambridge at the University Press 1980 216 5.00
80608 Merchant of Venice 161 2.00
80609 Shakespeare's The Merchant of Venice P.S. Sastri Goodwill Publishing, Guntur 1954 282 5.00
80610 A Guide to The Merchant of Venice 210 2.00
80611 Two in One 68-69 The Merchant of Venice & King Lear A.V. Suryanarayana Minerva Book Depot, Machilipatnam 160 1.00
80612 William Shakespeare's The Merchant of Venice English Supplementary Reader Class X V. Sasikumar The Government of Andhra Pradesh 1991 67 5.40
80613 A Shorter Shakespeare A Midsummer Night's Dream Henry S. Taylor Ginn And Company Ltd 1957 86 2.00
80614 A Midsummer Nights Dream F.C. Horwood Oxford University Press 1951 192 2.00
80615 A Midsummer Nights Dream William Shakespeare Macmillan And Co., Limited 1955 197 3.00
80616 The Works of Shakespeare A Midsummer Night's Dream Henry Cuningham Methuen & Co Ltd 1922 181 1.00
80617 The Works of Shakespeare Macbeth Henry Cuningham Methuen & Co Ltd 1912 155 1.00
80618 The Works of Shakespeare The Tragedy of King Lear W.J. Craig Methuen & Co Ltd 1915 249 1.00
80619 The Works of Shakespeare The Tragedy of Antony And Cleopatra R.H. Case Methuen & Co Ltd 1920 214 1.00
80620 Shakespeare King Henry IV P.I D.K. Chopra 296 2.00
80621 William Shakespeare King Henry IV Part One William Shakespeare Pan Books Ltd., London 1972 112 25.00
80622 The First Part of The History of Henry IV Cambridge at the University Press 1968 210 15.00
80623 King Henry IV Part I William Shakespeare Maruthi Book Depot., Guntur 1955 159 2.00
80624 Henry The Fourth Part I Bertram Newman Oxford University Press 1955 192 1.00
80625 Henry The Fourth Part One William Shakespeare Airmont Publishing Company 1967 143 1.00
80626 A Guide to Shakespeare's Henry IV, Part I A. Gopalakrishna Rao Brothers, Guntur 1955 259 2.50
80627 Understanding Shakespeare King Henry IV Part One T.J. Kelly John Marray, London 1970 52 2.00
80628 The History of Henry The Fourth Part 2 William Shakespeare Washington Square Press 1966 126 1.00
80629 William Shakespeare Henry V A.R. Humphreys Penguin Books 1968 234 2.00
80630 Shakespeare King Richard II A.W. Verity Cambridge at the University Press 1952 244 10.00
80631 King Richard The Third E.A.J. Honigmann Penguin Books 1968 253 10.00
80632 Richard III Cambridge at the University Press 1954 280 10.00
80633 Richard III William Shakespeare (Plays in Performance) Julie Hankey Junction Books London 1981 266 2.99
80634 The History And Poems of Shakespeare W.J. Craig Oxford University Press 1912 1214 15.00
80635 The Comedies of Shakespeare W.J. Craig Oxford University Press 1915 1128 15.00
80636 The Tragedies of Shakespeare W.J. Craig Oxford University Press 1962 1315 50.00
80637 The Comedies of Shakespeare Volume Two The Modern Library New York 1101 10.00
80638 William Shakespeare Four Great Historical Plays (Richard II, Henry IV Part 1&2, Henry V Henry W. Simon Jaico Publishing House, Bombay 1951 469 5.00
80639 William Shakespeare Four Great Tragediew (Romeo and Jukiet, Julius Caesar, Hamlet, Macbeth) William Shakespeare Jaico Publishing House, Bombay 1923 471 2.00
80640 William Shakespeare Romeo and Juliet, Julius Caesar, Hamlet William Shakespeare 502 5.00
80641 Shakespearean Historical Plays London & Glasgow Collins Clear Type Press 505 5.00
80642 Shakespearean Tragedy hamlet othello king lear macbeth A.C. Bradley A Fawcett Premier Book 432 15.00
80643 Plays And Poems by William Shakespeare Charles Knight George Routledge & Sons Limited 528 2.00
80644 The Complete Works of William Shakespeare Algernon Charles Swinburne Oxford University Press 1937 387 3.00
80645 Shakespeare as A Dramatic Artist Richard G. Moulton Oxford University Press 1920 443 4.00
80646 Shakspere and his Predecessors sir Philip Sidney's Criticisms 555 5.00
80647 An Introduction to Shakespeare And His Contemporaries Alexander 386 5.00
80648 Shakespearean Tragedy Lectures on hamlet, othello, king lear A.C. Bradley Macmillan And Co., Limited 1969 432 50.00
80649 Shakespeare's King Lear and Indian Politics William Miller G.A. Natesan & Co., Madras 1900 115 2.00
80650 The Growth and Structure of Elizabethan Comedy M.C. Bradbrook Penguin Books 1963 254 50.00
80651 Shakespeare Number Bhavan's Journal Magazine 1964 88 5.00
80652 Sources for a Biography of Shakespeare E.K. Chambers Oxford University Press 1946 80 2.00
80653 Studies in Dramatists Shakespeare 222 2.00
80654 Presenting Shakespeare R.C. Peat George Routledge & Sons Limited 1954 247 5.00
80655 Studies in Dramatists Shakespeare General Vol. III B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1963 225 2.00
80656 Essays on Shakespeare's Maxims and Other Things C. Jacob 1989 61 25.00
80657 William Shakespeare John Masefield Thornton Butterworth Ltd., London 1928 256 2.00
80658 The Life of Shakespeare F.E. Halliday Penguin Books 1961 298 5.00
80659 Shakespeare as A Dramatic Artist Richard G. Moulton Oxford University Press 1929 192 5.00
80660 A Handbook to the works of William Shakespeare Morton Luce Goodwill Publishing, New Delhi 463 75.00
80661 The Facts About Shakespeare 273 5.00
80662 A Companion to Shakespeare Studies Harley Granville Barker and G.B. Harrison Anchor Books, New York 1960 388 15.00
80663 Shaw on Shakespeare Edwin Wilson Penguin Books 1961 298 5.00
80664 Shakespeare specially revised and abridged by the author Ivor Brown Comet Books Collins 1957 254 2.00
80665 Introducing Shakespeare G.B. Harrison Penguin Books 1954 176 5.00
80666 Shakespeare Criticism 1919-35 Anne Ridler Oxford University Press 1956 388 5.00
80667 Shakespeare Criticism A Selection D. Nichol Smith Oxford University Press 1939 416 5.00
80668 William Hazlitt The Round Table Characters of Shakespear's Plays Catherine Macdonald Maclean J.M. Dent And Sons Ltd., London 1957 366 30.00
80669 Shakespeare Walter Raleigh Macmillan And Co., Limited 1953 232 2.00
80670 Shakespeare Peter Alexander The English Language Book Society 1965 271 10.00
80671 Characteristics of Shakspeare's Dramas 479 4.00
80672 Coleridge on Shakespeare Terence Hawkes Penguin Books 1959 289 5.00
80673 Shakespeare's Workmanship Sir Arthur Quiller Couch Cambridge at the University Press 1944 309 5.00
80674 The New Hudson Shakespeare The Tragedy of King Lear Ebenezer Charlton Ginn And Company Ltd 1911 191 1.00
80675 Johnson : Preface to Shakespeare 171 8.00
80676 Samuel Johnson Preface to Shakespeare C T Thomas Macmillan And Co., Limited 1986 75 25.00
80677 Preface to Shakespeare Samuel Johnson Oxford University Press 1966 63 10.00
80678 An Introduction to Shakespeare Joan Macintosh Macmillan And Co., Limited 1957 144 3.00
80679 అమరవాణి రెండవ భాగము ఎస్.కె. వెంకటాచారి వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు 1965 291 5.00
80680 షేక్‌స్పియర్ నాటక కథలు అక్కిరాజు ఉమాకాన్తమ్ వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1954 330 2.00
80681 షేక్‌స్పియర్ రూపక ప్రవచనాలు వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1993 151 30.00
80682 మహాకవి షేక్స్పియర్ ముఖ్యదుఃఖాంత నాటక కథలు కె.యస్. రావు పద్మప్రియ పబ్లికేషన్సు, నిడుబ్రోలు 2000 56 2.00
80683 షేక్స్ పియర్ నాటక కథలు అండవిల్లి సత్యనారాయణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1991 158 18.00
80684 సమావేశము యస్.కె. వెంకటాచారి వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు 1965 44 0.70
80685 ది టెంపెస్ట్ వెంకటాచార్యులు మారుతిరామా అండ్ కో., విజయవాడ ... 48 1.50
80686 విలియం షేక్‌స్పియర్ ఒథెల్లో జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణమూర్తి ది ఓరియంట్ పబ్లిషిజ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1960 268 10.00
80687 హామ్‌లెట్ లక్ష్మీకాంత మోహన్ శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1973 192 3.50
80688 షేక్స్ పియర్ సమగ్ర సాహిత్య సంగ్రహం సచిత్రం 1 అట్లూరు పురుషోత్తం వివేకా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 200 55.00
80689 షేక్స్ పియర్ కథలు ముక్తవరం పార్థసారధి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2006 141 55.00
80690 షేక్స్ పియర్ సాహిత్య వైభవం పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 244 48.00
80691 షేక్స్ పియర్ రాగాలు ... శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్ 1988 77 10.00
80692 షేక్స్ పియర్స్ సానెట్స్ కాశీభొట్ల సత్యనారాయణ, యస్.వి.ఏ. రామలింగేశ్వరశాస్త్రి విజయ ప్రచురణలు, నర్సాపురం ... 48 2.50
80693 షేక్స్ పియర్ రచనలు సవిమర్శక ప్రశంస గిడుగు వేంకట సీతాపతి దేశీబుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్సు, విజయవాడ ... 248 15.00
80694 The Complete Works of William Shakespeare Dennis Allen Hightext Ltd 1983 479 15.00
80695 The Complete works of William Shakespeare : Comprising his Plays and Poems William Harness 926 20.00
80696 The Complete Works of William Shakepseare Illustrated Avenel Books New York 1227 100.00
80697 Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories, Tragedies Eyre And Spottiswoode Ltd 828 50.00
80698 William Shakespeare The Complete Works Peter Alexander The English Language Book Society 1964 1376 100.00
80699 Shakespeare Complete Works W.J. Craig Magpie Books Ltd 1995 1142 100.00
80700 The Complete Works of William Shakespeare 1980 910 100.00
80701 General Introduction, Two Gentlemen of Verona, Romeo & Juliet 224 100.00
80702 King John Merchant of Veniel, King Henry IV 300 100.00
80703 King Henry VI Part II, Tamming of The Shakespeare, King Richard II, King Richard III 800 100.00
80704 The Tempest, Two Centlemen of Verona, Measure for Measure 636 100.00
80705 The Complete Works of William Shakespeare Sir Henry Irving Collins Clear Type Press 1312 100.00
80706 The Complete Works of William Shakespeare Odhams Press Ltd., London 1312 100.00
80707 The Complete Works of William Shakespeare W.J. Craig Oxford University Press 1945 1164 100.00
80708 The Works of William Shakspeare Charles Knight George Routledge & Sons Limited 764 100.00
80709 William Shakespeare The Complete Works Peter Alexander Collins London And Glasgow 1978 1376 100.00
80710 The Complete Works of William Shakespeare Murrays Sales & service Co., London 1099 100.00
80711 Shakespeare Dramaturge Elisabethain M. Fluchere 270 20.00
80712 Bernard Shaw The Complete Prefaces of Bernard Shaw Paul Hamlyn, London 1965 948 100.00
80713 The Complete Plays of Bernard Shaw Paul Hamlyn, London 1965 1408 100.00
80714 Bernard Shaw The Complete Plays The Home Library Club 650 100.00
80715 Bernard Shaw The Complete Plays The Home Library Club 1284 100.00
80716 The Complete Plays of Bernard Shaw 1404 100.00
80717 The Intelligent Woman's Guide to Socialism, Capitalism, Sovietism And Fascism Bernard Shaw Constable And Company Limited 1949 529 100.00
80718 George Bernard Shaw On Language Abraham Tauber Peter Owen London 1965 205 25.00
80719 Bernard Shaw Misalliance and The Fascinating Foundling Dan H. Laurence Penguin Books 1984 221 50.00
80720 George Bernard Shaw On Language Arthur Ganz Macmillan And Co., Limited 1983 227 100.00
80721 Shwa And The Nineteenth Century Theater Martin Meisel Princeton University Press 1963 477 50.00
80722 George Bernard Shaw G.K. Chesterton The Bodley Head London 1950 295 15.00
80723 Advice to A Young Critic Bernard Shaw Brown, Watson Limited, London 128 5.00
80724 Specimens of English Dramatic Criticism XVII XX Centuries A.C. Ward Oxford University Press 1946 355 5.00
80725 Bernard Shaw Man And Superman Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1981 160 12.00
80726 Man And Superman Bernard Shaw Penguin Books 1915 286 2.00
80727 Arms And The Man Jivan Shanker Yajnik Lakshmi Narain Agarwal, Agra 204 4.00
80728 Arms And The Man By Bernard Shaw A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1954 114 2.00
80729 Arms and the Man A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1953 126 5.00
80730 The Doctors Dilemma Bernard Shaw Penguin Books 1960 188 5.00
80731 The Doctors Dilemma Bernard Shaw, A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1967 244 3.50
80732 The Apple Cart Bernard Shaw, A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1980 159 5.00
80733 The Apple Cart By Beranrd Shaw A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1959 159 0.50
80734 The Black Girl In Search of God: And Some Lesser Tales Bernard Shaw Penguin Books 1952 285 5.00
80735 Back To Methuselah Bernard Shaw Penguin Books 1954 314 15.00
80736 Back To Methuselah Bernard Shaw Oxford University Press 1945 300 10.00
80737 Caesar And Cleopatra A History Bernard Shaw, A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1962 195 12.50
80738 Caesar And Cleopatra A History Bernard Shaw, A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1966 195 2.75
80739 Major Barbara Bernard Shaw, A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1961 213 2.75
80740 Major Barbara A Screen Version Bernard Shaw Penguin Books 1949 168 5.00
80741 Pygmalion A Romance in Five Acts Bernard Shaw Penguin Books 1951 157 5.00
80742 Pygmalion By Bernard Shaw A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1971 158 5.00
80743 Pygmalion By Bernard Shaw A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1960 156 2.25
80744 The Millionairess Bernard Shaw Penguin Books 1960 127 5.00
80745 Androcles And The Lion Bernard Shaw Penguin Books 1957 154 4.00
80746 Saint Joan Bernard Shaw Penguin Books 1951 189 1.00
80747 Saint Joan By Bernard Shaw A.C. Ward Orient Longmans, Bombay 1954 165 2.10
80748 Plays Pleasant Bernard Shaw Penguin Books 1949 348 1.00
80749 Plays Unpleasant Bernard Shaw Penguin Books 1907 347 1.00
80750 Three Plays for Puritans Bernard Shaw Penguin Books 1956 347 5.00
80751 Three Plays for Puritans Bernard Shaw Penguin Books 1958 346 5.00
80752 Plays By George Bernard Shaw The New American Library 1960 447 15.00
80753 Bernard Shaw Selected One Act Plays Penguin Books 357 1.00
80754 Four Plays By George Bernard Shaw A Laurel Edition 1957 416 1.00
80755 Arthur Miller Twenty Best Plays of The Modern American Theatre John Gassner Crown Publishers, Inc., New York 1955 874 100.00
80756 Arthur Miller's Collected Plays with an Introduction Arthur Miller Allied Publishers Limited 1973 439 15.00
80757 Death of a Salesman Arthur Miller Penguin Books 1949 112 2.00
80758 Arthur Miller After The Fall Arthur Miller 164 5.00
80759 The Rose Tattoo and Camino Real Tennessee Williams, E. Martin Browne Penguin Books 1958 232 5.00
80760 Tennessee Williams : Four Plays The New American Library 1976 335 1.00
80761 Famous American Plays of the 1940s Henry Hewes Dell Publishing co., inc., 1966 447 5.00
80762 Five Plays Eugene Oneill Eugene Oneill, E. Martin Browne Penguin Books 1970 347 5.00
80763 The Iceman Cometh Eugene Oneill Jonathan Cape Thirty Bedford Square 1971 224 25.00
80764 The Plays of Eugene O'neill Volume II Eugene Oneill Affiliated East West Press Pvt. Ltd 1961 692 100.00
80765 Collected Plays For Television Trevor Griffiths Faber and faber London 1988 330 25.00
80766 Moliere Five Plays John Wood Penguin Books 1960 251 2.00
80767 Moliere's Comedies Volume II F.C. Green J.M. Dent And Sons Ltd., London 1956 472 4.00
80768 The Theater in England 1084 100.00
80769 Ten Famous Plays John Galsworthy Duck Worth London 1949 420 10.00
80770 The Plays of John Galsworthy (12 Dramas) John Galsworthy Duck Worth London 1932 1149 10.00
80771 The Collected Plays of W.B. Yeats Macmillan And Co., Limited 1952 705 10.00
80772 The Prize Barbara Woodhead Maskew Miller Longman 2008 92 50.00
80773 The Burning Fiery Furnace David and Goliath Guy Williams Macmillan And Co., Limited 1975 36 15.00
80774 Mirdad P. Ramanand Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1973 132 5.00
80775 The White Haired Girl Ho Ching Chih and Ting Yi Foreign Languages Press 1954 97 10.00
80776 The Crucible A Play in Four Acts Arthur Miller 1952 439 1.00
80777 Together in Dramaland National Book Trust, India 1995 220 40.00
80778 An Inspector Calls A Play in Three Acts J.B. Priestley Macmillan And Co., Limited 1966 74 20.00
80779 Parables for the Theatre Two Plays by Bertolt Brecht Eric Bentley Penguin Books 1966 207 5.00
80780 Parables for the Theatre Bertolt Brecht Penguin Books 1987 207 15.00
80781 Every Man in His Humour N.S. Takakhav Karnatak Publishing House, Bombay 152 5.00
80782 Epitaph for George Dillon John Osborne and Anthony Creighton Faber and faber London 1958 94 10.00
80783 The Wasker Trilogy Arnold Wesker Penguin Books 1970 217 10.00
80784 The Patriots Sidney Kingsley Popular Library New York 1943 96 12.00
80785 R U R (Rossums Universal Robots) A Play in Three Acts and An Epilogue Karel Capek Oxford University Press 1949 130 2.00
80786 The Seagull and Other Plays Anton Chehov, Elisaveta Fen Penguin Books 1954 207 2.00
80787 Cyrano de Bergerac By Edmond Rostand Edmond Rostand, Brian Hooker Bantam Books, New York 1988 195 15.00
80788 Moon On a Rainbow Shawl A Play in Three Acts Errol John Faber and faber London 1957 85 25.00
80789 Johann Wolfgang Von Goethe Faust Part One David Luke Oxford University Press 1987 176 15.00
80790 Life's a Dream Calderon, Adrian Mitchell Dramatic Publishing 112 25.00
80791 Every Man in His Humour Benjonson, S.K. Banerji Lakshmi Narain Agarwal, Agra 178 3.50
80792 Goldsmith She Stoops To Conquer S.K. Banerji Lakshmi Narain Agarwal, Agra 168 4.00
80793 Find Your Way Home John Hopkins Penguin Books 1971 91 2.00
80794 The Road Wole Soyinka Oxford University Press 1965 101 10.00
80795 The Government Inspector Nikolai V. Gogol Heinemann London 1966 91 10.00
80796 The Rhesus of Euripides Gilbert Murray George Allen & Unwin Private Ltd 1946 66 1.00
80797 Plays Oscar Wilde Tyrone Guthrie Collins London And Glasgow 1954 448 5.00
80798 Lady Windermeres Fan Pan Books Ltd., London 1952 221 2.00
80799 Lady Windermeres Fan Oscar Wilde, Hesketh Pearson B.I. Publications, Bombay 1979 72 2.00
80800 Waiting For Godot Samuel Beckett Faber and faber London 1985 93 10.00
80801 Preface The Cenci 156 2.00
80802 The School for Scandal Richard Brinsley Sheridan Macmillan And Co., Limited 1940 133 1.00
80803 The Rivals Richard Brinsley Sheridan Macmillan And Co., Limited 1955 130 1.00
80804 The Rivals Richard Brinsley Sheridan, C.J.L Price Oxford University Press 1987 140 4.00
80805 The Rivals 176 1.00
80806 Sophocles The Theban Plays E.F. Watling Penguin Books 1949 168 1.00
80807 Sophocles The Theban Plays E.F. Watling Penguin Books 1974 168 1.00
80808 Sophocles The Theban Plays E.F. Watling Penguin Books 168 1.00
80809 Eight Great Tragedies A Mentor Book 443 5.00
80810 Eight Great Comedies Sylvan Barnet, Morton Berman A Mentor Book 1953 470 5.00
80811 Eight Great Tragedies Sylvan Barnet, Morton Berman A Mentor Book 1957 442 5.00
80812 Mentor Masterworks of Modern Drama: Five Plays Richard H. Goldstone A Mentor Book 1969 478 2.00
80813 Restoration Plays Sir Edmund Gosse Everyman's Library Dutton New York 1964 508 15.00
80814 Four English Comedies of the 17th and 18th Centuries J.M. Morrell Penguin Books 1980 414 4.00
80815 Six Plays by Contemporaries of Shakespeare C.B. Wheeler Oxford University Press 1952 595 5.00
80816 Six Plays by Contemporaries of Shakespeare C.B. Wheeler Oxford University Press 1955 505 6.00
80817 Five Elizabethan Comedies A.K. Mcilwraith Oxford University Press 1945 308 2.00
80818 Five Stuart Tragedies A.K. Mcilwraith Oxford University Press 1953 497 3.00
80819 The White Devil John Webster, Anthony Trott Macmillan And Co., Limited 1970 168 10.00
80820 John Webster Three Plays The White Devil, The Duchess of Malfi The Devils Law case D.C. Gunby Penguin Books 1972 458 5.00
80821 Selected Plays of Webster And Ford G.B. Harrison J.M. Dent And Sons Ltd., London 1962 336 3.00
80822 Abraham Lincoln A Play By John Drinkwater John Drinkwater Sidgwick & Jackson, Ltd, London 1934 50 1.00
80823 People of Our Class St. John Ervine George Allen & Unwin Private Ltd 1936 112 1.00
80824 The Dramatic Works of Christopher Marlowe Alexander Dyce George Routledge & Sons Limited 447 1.00
80825 The Tragical History of Doctor Faustus text of 1604 Christopher Marlowe, C. Bhaskara Menon Macmillan And Co., Limited 1976 72 2.00
80826 The Tragical History of Doctor Faustus text of 1604 Christopher Marlowe, William Modlen Macmillan And Co., Limited 1964 88 2.00
80827 The Lady's Not For Burning A Comedy Christopher Fry Oxford University Press 1968 97 10.00
80828 English For Today Book Six Literature in English Luella B. Cook McGraw Hill Book Company 1964 276 25.00
80829 The Lady's Not For Burning A Comedy Christopher Fry Oxford University Press 1968 97 10.00
80830 The Alchemist Benjamin Jonson, Arthur Sale Oxford University Press 1977 223 15.00
80831 The Alchemist Ben Jonson, D.V.K. Raghavacharyulu Macmillan And Co., Limited 1996 170 10.00
80832 Ben Jonson The Alchemist S.K. Banerji Lakshmi Narain Agarwal, Agra 236 5.00
80833 The Way of the World William Congreve, C.T. Thomas Macmillan And Co., Limited 1978 167 15.00
80834 The Way of the World S.K. Banerji Lakshmi Narain Agarwal, Agra 233 15.00
80835 The Way of the World Bharati Banerjee, J.N. Mundra Student Store, Bareilly 1971 338 6.50
80836 The Drama Recipe Book Alan Macdonald & Steve Stickley Minstrel Eastbourne 1991 159 15.00
80837 A Doll's House The Wild Duck The Lady From The Sea Henrik Ibsen, R. Farquharson Sharp J.M. Dent And Sons Ltd., London 1958 242 10.00
80838 The League of Youth Peter Watts Penguin Books 1965 335 2.00
80839 Hedda Gabler And Other Plays Henrik Ibsen, Una Bllis Fermor Penguin Books 1950 368 15.00
80840 The Plays of IBSEN Volume II Michael Meyer Washington Square Press 1986 514 15.00
80841 A Dolls House The Lady From the Sea The Wild Duck Henrik Ibsen, R. Farquharson Sharp J.M. Dent And Sons Ltd., London 1988 242 50.00
80842 Henrik Ibsen Four Major Plays Henrik Ibsen, James Mcfarlane Oxford University Press 1981 355 50.00
80843 Six One Act Plays M.L. Tickoo, V. Sasikumaran National Council of Educational Research 1977 142 2.70
80844 Encore V.S. Seturaman The Macmillan Co. of India Ltd., Delhi 1972 190 25.00
80845 Short Modern Plays Second Series S.R. Littlewood Macmillan And Co., Limited 1939 223 20.00
80846 Spotlight M.L. Tickoo, Jaya Sasikumar Orient Longmans, Bombay 2002 204 38.00
80847 One Act Plays of Today J.W. Marriott George G. Harrap & Company Ltd 1940 277 25.00
80848 The Rainbow K.M. Tharakan Macmillan And Co., Limited 1981 120 5.00
80849 Seven Famous One Act Plays John Ferguson Penguin Books 1950 176 15.00
80850 Selected One Act Plays Satyanarain Singh Macmillan And Co., Limited 1977 159 15.00
80851 Select One Act Plays B.N. Joshi The Commonwealth Publishing House 1968 148 10.00
80852 One Act Plays of Today M. Manuel The Macmillan Co. of India Ltd., Delhi 1973 212 3.50
80853 One Act Plays For Beginners K. Chellappan The National Publishing Co., Madras 1979 191 5.00
80854 The Pelican Guideto English Literature 1 The Age of Chaucer Boris Ford Penguin Books 1974 496 30.00
80855 The Pelican Guideto English Literature 2 The Age of Shakespeare Boris Ford Penguin Books 1955 511 30.00
80856 The Pelican Guideto English Literature 3 From Donne to Marvell Boris Ford Penguin Books 1956 282 30.00
80857 The Pelican Guideto English Literature 4 From Dryden to Johnson Boris Ford Penguin Books 1973 512 30.00
80858 The Pelican Guideto English Literature 5 From Blake to Byron Boris Ford Penguin Books 1973 316 30.00
80859 The Pelican Guideto English Literature 6 From Dickens to Hardy Boris Ford Penguin Books 1973 517 30.00
80860 The Pelican Guideto English Literature 7 The Modern Age Boris Ford Penguin Books 1973 621 30.00
80861 To The English Renascence 500-1650 Volume II Peter Westland The English University Press Ltd., London 1950 261 25.00
80862 The English Renasence to The Romantic Revival Volume III Peter Westland The English University Press Ltd., London 1950 239 30.00
80863 The Romantic Revival 1780-1830 Volume IV Peter Westland The English University Press Ltd., London 1950 256 30.00
80864 A Critical History of English Literature Volume 1 David Daiches Allied Publishers Limited 1979 245 16.00
80865 A Critical History of English Literature Volume 2 David Daiches Allied Publishers Limited 1979 534 15.00
80866 A Critical History of English Literature Volume 3 David Daiches Allied Publishers Limited 1979 1211 15.00
80867 Introduction to The Study of English Literature K.R. Srinivasa Iyengar Asia Publishing House, Bombay 1969 296 14.00
80868 A History of English Literature B.P. Chaudhuri Aarti Book Centre, New Delhi 1988 640 100.00
80869 English Social History G.M. Trevelyan 626 50.00
80870 Introduction to The Study of English Language And Literature B. Ramachandra Rao Author 216 3.50
80871 History of English Literature A.M. Tanveer Garg Publishing House, Ghaziabad 612 54.00
80872 The Background To English Literature Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1976 128 10.00
80873 A Short History of The English Language 164 10.00
80874 English Literature An Introduction for Foreign Readers R.J. Rees Macmillan And Co., Limited 1978 250 150.00
80875 A History of the English Language Albert C. Baugh Allied Publishers Limited 1968 506 9.00
80876 The Concise Cambridge History of English Literature George Sampson The English Language Book Society 1965 1071 100.00
80877 The Concise Cambridge History of English Literature George Sampson The English Language Book Society 1094 100.00
80878 A History of English Literature Emile Legouis, Louis Cazamian J.M. Dent And Sons Ltd., London 1951 1401 50.00
80879 Illustrated English Social History Volume 3 G.M. Trevelyan Longmans, Green And Co., London 1951 209 55.00
80880 The Beginnings of English Society D. Whitelock Penguin Books 1952 256 5.00
80881 A History of the English Language Albert C. Baugh Routledge & Kegan Paul Ltd London 1965 506 10.00
80882 A History of English Literature William Vaughn Moody Robert Morss Lovett, Fred B. Millett Charles Scribner's Sons 1964 602 50.00
80883 English Critical Texts 16the Century to 20th Century D.J. Enright and Ernst De Chickera Oxford University Press 1962 398 20.00
80884 A Critical History of The English Language Anna Kurian Student Store, Bareilly 1995 270 50.00
80885 English Literature Its History And Its Significance William J. Long Ginn And Company Ltd 1919 609 2.00
80886 A History of Elizabethan Literature George Saintsbury Macmillan And Co., Limited 1920 472 5.00
80887 A Short History of English Literature Emile Legouis, V.F. Boyson and J. Coulson Oxford University Press 1950 404 4.00
80888 A Short History of English Literature Emile Legouis, V.F. Boyson and J. Coulson Oxford University Press 1953 404 5.00
80889 An Introduction to The Study of Literature William Henry Hudson George G. Harrap & Company Ltd 1954 352 10.00
80890 Introduction to The Study of English Literature K.R. Srinivasa Iyengar Sterling Publishers Private Limited 1986 296 25.00
80891 A Short History of The English Language 172 10.00
80892 English Literature Its History And Its Significance William J. Long Ginn And Company Ltd 1909 582 2.00
80893 An Introduction to The Study of Literature William Henry Hudson George G. Harrap & Company Ltd 1960 352 10.00
80894 A Background To The Study of English Literature For Indian Students Birjadish Prasad Macmillan And Co., Limited 1950 214 10.00
80895 A Background To The Study of English Literature For Indian Students Birjadish Prasad Macmillan And Co., Limited 1975 204 15.00
80896 Essentials of History of English Literature T.K. Dutt Ratan Prakashan Mandir, Agra 160 4.50
80897 A Short History of English Literature Ifor Evans The English Language Book Society 1964 287 25.00
80898 A Short History of English Literature Ifor Evans Penguin Books 1953 236 2.00
80899 A Short History of English Literature Harry Blamires The English Language Book Society 1979 535 15.00
80900 The Eighteen Nineties Holbrook Jackson Penguin Books 1950 317 2.00
80901 An Outline History of The English Language Frederick T. Wood Macmillan And Co., Limited 1979 305 20.00
80902 Growth And Structure of The English Language Otto Jespersen Oxford University Press 244 5.00
80903 The Making of English Henry Bradley Macmillan And Co., Limited 1951 245 1.00
80904 Literary Appreciation Peter Westland The English University Press Ltd., London 1950 254 10.00
80905 The Tutorial History of English Literature A.J. Wyatt University Tutorial Press Co., 1958 294 5.00
80906 Outline History of English Literature William Henry Hudson B.I. Publications, Bombay 1989 319 10.00
80907 An Introduction to The Study of Literature William Henry Hudson Kalyani Publishers, Ludhiana 1975 352 20.00
80908 Twentieth Century Prose 1940-1960 A.C. Ward The English Language Book Society 1972 332 30.00
80909 Twentieth Century Literature 1901-1950 A.C. Ward The English Language Book Society 1963 248 50.00
80910 An Outline History of English Literature William Henry Hudson G. Bell And Sons, Ltd London 1932 344 10.00
80911 The Making of Literature R.A. Scott James Allied Publishers Limited 1978 396 30.00
80912 The Making of English Henry Bradley Macmillan And Co., Limited 1957 245 25.00
80913 The English Language C.L. Wrenn The English Language Book Society 1964 236 25.00
80914 Our Language Simeon Potter Penguin Books 1950 202 1.00
80915 A Short History of English Literature B. Ifor Evans Penguin Books 1955 236 2.00
80916 Literary Criticism A Short History William K. Wimsatt, Cleanth Brooks Oxford & IBH Publishing Co., Calcutta 1970 755 10.00
80917 Against Criticism Iain McGilchrist Faber and faber London 1982 271 15.00
80918 Philosophical Traditions Today M. Iovchuk Progress Publishers, Moscow 1973 317 300.00
80919 English Prose Style Herbert Read Lyall Book Depot, Ludhiana 1968 216 100.00
80920 Bradleys Dialectic Ralph Withington Church George Allen & Unwin Private Ltd 1942 188 10.00
80921 Aristotles Poetics And English Literature Elder Olson The University of Chicago Press 1965 236 100.00
80922 Beginnings New Zealand Writers Tell How They Began Writing Robin Dudding Oxford University Press 1967 118 30.00
80923 Practical Criticism W.R. Goodman Doaba House, Delhi 1971 150 25.00
80924 Aspects of Literary Criticism Prashant Kumar Sinha Kitab Mahal, Allahabad 1972 96 25.00
80925 Signs of Life In The U.S.A. Readings on Popular Culture for Writers Sonia Maasik, Jack Solomon Bedford Books of St. Martin's Press 1994 725 100.00
80926 The First Part of Hieronimo and The Spanish Tragedy Andrew S. Cairncross Edward Arnold & Co., London 1967 186 100.00
80927 Understanding Literature Robin Mayhead 189 25.00
80928 Encounters Readings and the World Pat C. Hoy II, Robert Diyanni The MacGraw Hill Companies, Inc. 1997 777 250.00
80929 The Short Prose Reader Gilbert H. Muller, Harvey S. Wiener The MacGraw Hill Companies, Inc. 2000 468 300.00
80930 Rilke, Europe, And The English Speaking World Eudo C. Mason Cambridge at the University Press 1961 257 200.00
80931 Two in One E. Martin Browne with Henzie Browne E. Martin Browne and Henzie Browne Cambridge at the University Press 1981 254 250.00
80932 The South Corner of The Time (Hopi Literature) Hopi Alphabet, Ekkehart Malotki 240 100.00
80933 English Critical Texts 16the Century to 20th Century D.J. Enright and Ernst De Chickera Oxford University Press 1997 395 100.00
80934 Faust A Tragedy Johann Wolfgang von Govethe The Modern Library New York 1912 258 20.00
80935 The Art and Craft of Letters Comedy John Palmer Martin Secker London 63 2.00
80936 The Anatomy of Language Saying What We Mean Marjorie Boulton Kalyani Publishers, Ludhiana 1990 170 20.00
80937 Principles of Literary Criticism Lascelles Abercrombie Vora & Co., Publishers Private Ltd 1959 160 2.50
80938 Literature & Literary Criticism M.G. Bhate Karnatak Publishing House, Bombay 1948 152 20.00
80939 English Satire James Sutherland Cambridge at the University Press 1967 173 30.00
80940 New Writing in Europe John Lehmann Penguin Books 1940 158 2.00
80941 Literature and Reality Howard Fast Peoples Publishing House Ltd 1952 100 10.00
80942 Recent English Literary Criticism The British Counci Division 24 2.00
80943 English Satire And Satirists Hugh Walker S. Chand & Co., Delhi 325 40.00
80944 Literary Essays Lord Macaulay Oxford University Press 1937 702 100.00
80945 Critical And Historical Essays Lord Macaulay Longmans, Green And Co., London 1884 850 1.00
80946 The Literary Critics George Watson Penguin Books 1962 248 5.00
80947 Penguin Critical Anthology Penguin Books 454 10.00
80948 Theories of Comedy Paul Lauter Anchor Books, New York 1964 522 15.00
80949 The Changing English Language Brian Foster Penguin Books 1968 275 25.00
80950 Literature And Criticism H. Coombes Penguin Books 1953 160 10.00
80951 The Twentieth Century Novel Joseph Warren Beach Lyall Book Depot, Ludhiana 1965 568 150.00
80952 The Twentieth Century Novel Joseph Warren Beach Lyall Book Depot, Ludhiana 1960 569 100.00
80953 English Novel B.R. Mullik S. Chand & Co., Delhi 1967 131 7.50
80954 The Theory of The Novel New Essays John Halperin Oxford University Press 1974 396 100.00
80955 The English Novel Walter Allen Penguin Books 1954 376 20.00
80956 The English Novel Walter Allen Penguin Books 1954 376 20.00
80957 Aspects of The Novel Oliver Stallybrass Penguin Books 1974 204 10.00
80958 A Reader's Guide to William Butler Yeats John Unterecker The Noonday Press New York 1959 310 25.00
80959 Maxim Gorky On Literature Maxim Gorky Progress Publishers, Moscow 396 50.00
80960 Love and Property in the Novels of Dickens Ross H. Dabney Chatto & Windus London 1967 175 15.00
80961 The Problem of Style J. Middleton Murry Oxford University Press 1961 133 10.00
80962 D.H. Lawrence : Novelist F.R. Leavis Penguin Books 1973 384 15.00
80963 The Scarlet Letter Nathaniel Hawthorne, Suresh Rama Brothers, New Delhi 1969 147 5.00
80964 The Literary Critics George Watson Penguin Books 1963 248 30.00
80965 Melville & Conrad a Comparative Study R. Ramachandra Vasudha Prakashan, Mysore 1983 168 25.00
80966 The Technique of Modern Fiction Jonathan Raban Edward Arnold & Co., London 1968 203 30.00
80967 Caxtons Own Prose N.F. Blake Andre Deutsch Limited 1973 187 50.00
80968 Tragedy : A View of Life Henry Alonzo Myers Cornell University Press 1956 210 100.00
80969 The Literary Criterion 220 25.00
80970 Reading : A Point of View 232 35.00
80971 The Unique Viewpoint of a Poet A.V. Subramanian Surabharati Samithi, Hyderabad 1981 46 5.00
80972 Diction And Style in Writing Richard D. Altick Holt, Rinehart And Winston New York 1967 60 25.00
80973 Milton Criticism James Thorpe Collier Books New York 1969 376 20.00
80974 George Orwell Witness of an Age Jasbir Jain Printwell Publishers, Jaipur 1986 168 15.00
80975 George Orwell The Humanist K.R. Srinivasa Iyengar, B. Vijaya Lakshmi Andhra University Press 235 50.00
80976 The Brothers Karamazov Notes Gary Carey Cliffs Notes, Bebraska 2000 93 50.00
80977 Parnassus : Poetry in Review Fall/Winter 1976 Herbert Leibowitz Herbert Leibowitz 1976 360 100.00
80978 A Short Guide to English Style Alan Warner The English Language Book Society 1964 198 25.00
80979 The Uses of Enchantment Bruno Bettelheim Vintage Books New York 1989 328 25.00
80980 The English A Portrait of a People Jeremy Paxman Penguin Books 1999 308 100.00
80981 Samuel Beckett A Collection of Critical Essays Martin Esslin Prentice Hall of India Private Limited 1980 182 63.00
80982 People In Fact And Fiction Virginia French Allen Thomas Y. Crowell Company New York 1957 184 15.00
80983 Modern English Poetry Volume II N. Das Gupta Kitab Mahal, Allahabad 1963 158 4.00
80984 Shoptalk Dennis Brown Newmarket Press, New York 1992 211 299.00
80985 The English Language C.L. Wrenn Vikas Publishing House Pvt Ltd 1975 236 35.00
80986 The Story of Language Charles Barber The English Language Book Society 1964 286 15.00
80987 Classcial Literary Criticism T.S. Dorscb Penguin Books 1965 157 10.00
80988 The Structure of The Novel Edwin Muir Allied Publishers Limited 1966 151 25.00
80989 Francis Bacons Essays Oliphant Smeaton J.M. Dent And Sons Ltd., London 1962 199 20.00
80990 Bacons Essays F.G. Selby Macmillan And Co., Limited 1958 300 15.00
80991 The Critical Idiom (Lyric) David Lindley Methuen New York 1985 98 25.00
80992 Nineteenth Century Life Kathleen Tracey George G. Harrap & Company Ltd 1934 271 2.00
80993 Matthew Arnold Culture And Anarchy J. Dover Wilson Cambridge at the University Press 1966 241 20.00
80994 The Art of The Essayist C.H. Lockitt Longmans, Green And Co., London 1950 255 5.00
80995 Justinian And His Age P.N. Ure Penguin Books 1951 262 5.00
80996 On The Art of Writing Sir Arthur Quiller Couch The British Publishers Guild Ltd 1954 168 1.00
80997 Literary Lapses Stephen Leacock Wilco Publishing House 1960 146 1.00
80998 Laugh With Leacock Stephen Leacock Jaico Publishing House, Bombay 1957 28 2.00
80999 The Idea of A University Defined and Illustrated John Henry Cardinal Longmans, Green And Co., London 1927 527 2.00