వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -153

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
120001 ప్రాచీనాంధ్ర సాహిత్యము-నారదుడు రామినేని పద్యావతి/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 1997 474 150.00
120002 పండితారాధ్య చరిత్రలో జానపద సంస్కృతి-సమగ్ర పరిశీలన జంజనం వెంకట కుమారి/తేళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2003 296 150.00
120003 ఆంధ్ర మహాభాగవతం-మహిళల మహనీయత కాకుమాను భూలక్ష్మి/తేళ్ల సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2011 396 150.00
120004 ప్రచీనాంధ్ర కథాకావ్యాల-నీతిబోధ నారాయణ శేషుబాబు/తేళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2006 251 150.00
120005 వడలి రాధాకృష్ణ రచనలు ( కథా సాహిత్యం)-పరిశీలన లంకిపల్లె జ్యోతీశ్వర నాయుడు/తేళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2014 305 150.00
120006 రావిశాస్త్రీ రచనల్లో 'ఉపమ' ( సిమిలీ ) తాండ్ర సుబ్బారావు/తేళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2005 277 150.00
120007 ఎబికె ప్రసాద్ సాహిత్యకీయాలు-అనుశీలన ఇరపని మాధవి/తేళ్ల సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2011 348 150.00
120008 అక్షర శస్త్రధారి సి రఘవాచారి కొమాండూరి కృష్ణా/ తేళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2010 488 150.00
120009 సి రీఘవాచారి సంపాదకీయ శైలి-అనుశీలన కొమాండూరి కృష్ణా/ తేళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2006 180 150.00
120010 పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తిగారి కౌసల్య-అనుశీలన గార్లపాటి సూర్యకుమారి/తేళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 1995 92 150.00
120011 శుక్లపక్షం-సరసపరిహాస కావ్యం కె యస్ రామచంద్రమూర్తి/తెళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 1991 210 150.00
120012 జాషువగారి నాటకం తెరచాటు-ఒక పరిశీలన వేము ఆనిఉదయశ్రీ/తెళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 1995 115 150.00
120013 ఉత్తర నైషథం-కావ్యాను శీలనం రామిరెడ్డి శివపార్వతి/తెళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 1993 201 150.00
120014 నల్లూరి వారి రైతు భారతం-అనుశీలన ములుకుట్ల లక్ష్మీనారాయణ/తెళ్ళ సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2010 115 150.00
120015 భారత భాగవతములు-దాన వైవిధ్యము రామినేని పద్యావతి/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 1994 201 150.00
120016 పి ఎల్ శ్రీనివాస రెడ్డి గారి కవిత్వము-సామాజికత యస్ శోభామణి/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2010 100 150.00
120017 శ్రీ కువలాశ్వ విజయము-పరిశీలన ఇరపని మాధవి/తేళ్ల సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2007 100 150.00
120018 న్యాయపతి రాఘవరావు-కథలు ఒక పరిశీలన అమ్మిన శ్రీనివాసురాజు-టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2011 104 150.00
120019 నన్నయ భారతం-వివాహధర్మనిరూపణం గోపాలాచార్యులు/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2007 159 150.00
120020 కరుణ శ్రీ గారి అమర్ ఖయుమ్ కావ్యనుశీలము యోలూరి కళ్యాణి/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2008 90 150.00
120021 శ్రీ కపోతేశ్వర శతకము-అనుశీలన కె అనుసూయదేవి/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2010 156 150.00
120022 "నవీన్" నవల-బాంధవ్యాలు-అనుశీలనము వై విద్య/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2008 106 150.00
120023 వక్కలంకవారి వీరభారతం-మిశ్రమహాకావ్యం వగ్వాల కృష్ణకూమారి/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2008 102 150.00
120024 వాడ్రేవు సుందర్రావు అమరజీవి నాటకం-ఒక పరిశీలన మోదుకూరి రాజ్యలక్ష్మీ/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2010 111 150.00
120025 చేరెడ్డి ఇంద్రధనస్సు-ఒక పరిశీలన ఎఐపి శైలజ/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2008 102 150.00
120026 తెనాలి మండల గ్రామ నామాలు ఘాన్సీరాణి/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 1990 133 150.00
120027 Legendary women of various fields in indian society Hemalatha/satyavathi Ambedkar open university,hydrabad 2009 73 150.00
120028 నార్ల వారి మూడు దశాబ్దాలు-అనుశీలన అడిదం రత్నకుమారి/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2005 158 150.00
120029 తుమ్మల వారి తెనుగ్రు తీపి-సమగ్రావలోకనం నాగ విజయలక్ష్మీ/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2008 93 150.00
120030 ఆకొండి విశ్వనాథం శతక సాహిత్యము-సామాజికత సత్యనారాయణ/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2008 112 150.00
120031 రచయిత్రుల బాలసాహిత్యం-అనుశీలన యమ్ కవిత/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2008 112 150.00
120032 వేములవాడ రాజేశ్వరుని మహాత్య్మము-అనుశీలన యం యమున/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2005 109 150.00
120033 హృదయనేత్రి,పుదువెళ్ళం-తులనాత్మక అధ్యయనం బొలపల్లి కల్పన/టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2006 137 150.00
120034 త్యాగరాజ యక్షగానాలు- సాహిత్యపు విలువలు పోలేపెద్ది రాధాకృష్ణమూర్తి/ఆకురాతి పున్నారవు నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 1985 203 150.00
120035 తాళ్ళపాక పదకవుల నృసింహ సంకీర్తనలు-సవిమర్శక పరిశీలన సత్యసాయికుమారి/చిట్రాజు గోవిందరాజు ప్రాచ్య పరీశోధన సంస్థ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2007 237 150.00
120036 అన్నమయ్య సంకీర్తనలు-భాషావిశేషాలు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి/పాపిరెడ్డి నరసింహరెడ్డి తెలుగు అధ్యయనశాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2006 551 150.00
120037 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య సంకీర్తనలపై నాలాయిర దివ్య ప్రబంధ ప్రభావం రాజ్యలక్ష్మి/ఎలవర్తి విశ్వనాథరెడ్డి ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు 2008 320 150.00
120038 A critical study on gollakalapam of hydrabad Gowthami/Jaya manohar Folk arts lalitha kala peettam ,hydrabad 2008 125 150.00
120039 Telangana nataka vikasam Chakradhar swamy/yadagiri Kakatiya university,warangal 2007 249 150.00
120040 బసవపురాణ,పండితారాధ్య చరిత్రలు జానపదవిజ్ఞానాంశలు గురుమూర్తి/జి ఎస్ మోహన్ తెలుగు అధ్యయనశాఖ బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయం జ్ఞామభారతి,బెంగళూరు 2009 269 150.00
120041 లలిత సంగీత సాహిత్యవిర్భావ వికాసం-ఆకాశవాణి పాత్ర సువర్ణ చంద్రశేఖర్/కొండపల్లి సుదర్శనరాజు ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు 2009 301 150.00
120042 చిత్తూరు జిల్లా భజన పాటలు-సమగ్ర పరిశీలన బ్రహ్మానంద రెడ్డి/డి చెంగారెడ్డి తెలుగు అధ్యయనశాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2002 254 150.00
120043 క్రైస్తవ భక్తి గీతాలు ఒక పరిశీలన బి బాలశౌరి/బ్రహ్మానంద తెలుగు తులనాత్మక సాహిత్య శాఖ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం 2008 721 500.00
120044 తెలుగు-తమిళజానపద స్త్రీలపాటలు తులనాత్మక పరిశీలనౌ సి మనోజ్/గంగాదర్ రెడ్డి మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం 2003 282 150.00
120045 పోతన-అన్నమయ్య సాహిత్య దృక్పథాలు పరమేశ్వరయ్య/దామోదరనాయుడు తెలుగు అధ్యయనశాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2006 237 150.00
120046 చిరుతల రామాయణం-ఒక అధ్యయనం విజయ్ కూమార్/చిగిచర్ల కృష్ణారెడ్డి జానపదల కళల శాఖ పొట్టి శ్రీ రాములు విశ్వవిద్యాలయం 2010 385 150.00
120047 నిజామాబాద్ జిల్లా చిందు భాగవతం-పరిశీలన మల్లేష్-చిగిచర్ల కృష్ణా రెడ్డి జానపదల కళల శాఖ పొట్టి శ్రీ రాములు విశ్వవిద్యాలయం 2005 183 150.00
120048 తెలంగాణాలో చిందుభాగవతం కొండ ఆశన్న/మాదిరెడ్డి అండమ్మ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2004 292 150.00
120049 జానపద సామూహిక నృత్యగేయాల-శాస్త్రీయ గాన ధోరణులు పంగుళూరి అనురాధ/చిగిచర్ల కృష్ణారెడ్డి జానపదల కళల శాఖ పొట్టి శ్రీ రాములు విశ్వవిద్యాలయం 2005 336 150.00
120050 వీరనాట్యం-ప్రదర్శన పద్ధతి ఎం వి రమణి/చిగిచర్ల కృష్ణారెడ్డి జానపదల కళల శాఖ పొట్టి శ్రీ రాములు విశ్వవిద్యాలయం 2010 128 150.00
120051 భక్త రామదాసు-తూము నరసింహదాసు తులనాత్మక పరిశీలన బాచమంచి వెంకటేశ్వర్లు/టి యస్ గిరిప్రకాష్ తెలుగు మరియు తులనాత్మక అధ్యయన శాఖ కామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయం,తమిళనాడు 2007 204 150.00
120052 గోండుల పండుగలు నృత్యగీతాలు మారం సత్తయ్య/చిగుచర్ల కృష్ణారెడ్డి జానపదల కళల శాఖ పొట్టి శ్రీ రాములు విశ్వవిద్యాలయం 2005 299 150.00
120053 తెలుగు రామాయణలు-జ్యోతిషాంశాలు డి వియస్ సుబ్బలక్ష్మి/టి గౌరీశంకర్ సాహిత్య పీఠం,రాజమండ్రి 2008 419 200.00
120054 భాగవతము-కుటుంబ జీవనము మేడూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి/పర్వతనేని సుబ్బారావు ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు,విశాఖపట్నం 2004 301 150.00
120055 తిక్కన-ఉద్యోగ పర్వము ఒక పరిశీలన పాసిర్ల వేణుగోపాల రావు/మరువాడ శివరామకృష్ణ బ్రహ్మపుర విశ్వవిద్యాలయం,బరంపురం 2002 471 150.00
120056 ఆంధ్రమహాభారతం-మానవసంబంధాలు కట్టమూరి చంద్రశేఖరమ్/పర్వతనేని సుబ్బారావు తెలుగు శాఖ,ఆంద్రవిశ్వవిద్యలయం,విశాఖపట్నం 2009 259 150.00
120057 ఆంధ్రమహాభారతం-ఆచార్య ద్రోణుడు వైదేహి,టి సత్యవతి నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 1996 274 150.00
120058 తిక్కన భారతంలో ఉపమ రవ్వా శ్రీహరి/దోనెపూడి నరేశు బాబు హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం 1998 464 500.00
120059 తిక్కన-వ్యాసుల సౌప్తిక స్త్రీ పర్వములు తులనాత్మక పరిశీలన గాదిరాజు సుబ్రహ్మాణ్యం/వేదాంతం విజయసారథి తెలుగు అధ్యయన శాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2001 155 150.00
120060 మహా భారతము-వ్యాస భగవానుడు మాడభూషి జ్యోతికుమారి/కోలవెన్ను మలయవాసిని ఆంధ్రవిశ్వకళా పరిషత్,విశాఖపట్నం 2002 304 150.00
120061 ప్రాచీనాంధ్ర సాహితయంలో విజ్ఞాన శాస్త్రాంశాలు వెనిగళ్ళ రాంబాబు/కసిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2004 253 150.00
120062 శ్రీకాళహస్తి పాండురంగ మాహాత్య్మాలు-తులనాత్మక పరిశీలన ప్రభాకర రెడ్డి/గోవిందస్వామి తెలుగు అధ్యయన శాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2004 313 150.00
120063 దక్షిణాంధ్ర యుగ సాహిత్యం-భక్తి సిద్ధాంతం పొక్కళ్ళ సుభద్రమ్మ/గార్లపాటి దామోదర తెలుగు అధ్యయన శాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2009 297 150.00
120064 ప్రబంధయుగ కావ్యాలు చమత్కార ప్రస్థానం మెరుగుపల్లి వేంకటేశ్వరరావు/సి విబి సుబ్రబ్మణ్యం తెలుగు అధ్యయన శాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2005 464 500.00
120065 తెలుగునవల-ఉద్యోగినులసమస్యలు జి భవానీ కృష్ణమూర్తి/డి సుమతి నరేంద్ర ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1998 415 500.00
120066 కేశవరెడ్డి నవలలు-దళిత చిత్రణ చిట్టిబాబు/చెంగారెడ్డి తెలుగు అధ్యయన శాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2004 453 500.00
120067 కొటికలపూడి కోదండరామ కవి రచించిన శ్రీ సతీ శతకము పరిష్కరణ-పరిశీలన కె శ్రీనివాసులు/ఎలవర్తి చంద్రమౌళి శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం ప్రాచ్య పరిశోధన సంస్థ 2012 86 100.00
120068 సారాసంహారం ఆధునిక వీధినాటిక-ఒక పరిశీలన వడ్లమూడి జయరాజు-పర్వతనేని సుబ్బావు తెలుగు శాఖ,ఆంద్రవిశ్వవిద్యలయం,విశాఖపట్నం 2009 100 50.00
120069 ఇంగ్లీషు-తెలుగు యంత్రానువాద సందర్భంలో జీవశాస్త్రానికి సంబంధించిన పదాల అధ్యయనం గుంటి రేవతి/పరిమి రామనరసింహ హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం 2010 176 150.00
120070 తెలుగు దినపత్రిక సంపాదకీయాలు ( వార్త-ఆంధ్రజ్యోతి 2006 ) పరిశీలన షకీల/చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలుగు అధ్యయన శాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2009 233 100.00
120071 శ్రీ సత్యసాయి సాహిత్యం-మానవీయ మూల్యాలు యస్ వి రామారావుగారు/చింతలపాటి శ్రీ రాములు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2006 287 100.00
120072 కరీంనగర్ జిల్లా ఆధునిక కవిత్వం-అనుశీలన సంకేపల్లి శివప్రసాద్/ఆర్.తిరుమలరావు సాహిత్య పీఠం,బొమ్మూరు 2005 393 100.00
120073 కావ్య గౌతమి-ఒక పరిశీలన కంకోళం వెంకట కృష్ణంరాజు/కడప రమణయ్య సాహిత్య పీఠం పొట్టి శ్రీ రాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2006 128 100.00
120074 దామెర చినవేంకటరాయకవి శ్రీ వేంకటాచల మహాత్మ్యము సవిమర్శక పరిశీలన దీవి శ్రీనివాసాచార్యులు/చిట్రాజు గోవిందరాజు ప్రాచ్య పరీశోధన సంస్థ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2002 131 100.00
120075 సి నా రె కవిత్వ దర్శనం-చారిత్రక కావ్యాలు-స్త్రీ పాత్ర చిత్రణం నల్ల ప్రభావతీ దేవి/అనుమాండ్ల భూమయ్య కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం,వరంగల్ 2011 279 100.00
120076 తథాగతీయుము-అనుశీలన ( సిద్ధాంత వ్యాసం ) దేవవరపు నీలకంఠరావు/బేతవోలు రామబ్రహ్మం సాహిత్య పీఠం.రాజమండ్రి 2003 421 500.00
120077 చారిత్రక లఘు కావ్యత్రయం-అనుశీలన కాట్నపల్లి ప్రియదర్శిని/అనుమాండ్ల భూమయ్య కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం,వరంగల్ 2005 248 150.00
120078 మన్నవ భాస్కరనాయుడు రచనల అనుశీలన ఉప్పతి విజయభాస్కర్/జె మునిరత్నం తెలుగు అధ్యయన శాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2008 298 100.00
120079 శ్రీ కల్లూరి వేంకట సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితుల ఆంధ్ర మూక పంచశతి-ఒక పరిశీలన రామేశమ్/గార్లపాటి దామోదరనాయుడు తెలుగు అధ్యయన శాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2005 213 100.00
120080 రావూరి భరద్వాజ నవలా సాహిత్యం ( పాకుడపరాళ్ళు,కాదంబరి ప్రధాన పరిశీలన ) ఇనాక్/కాటమయ్య శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యలయం,అనంతపురం 1984 342 150.00
120081 రావురి భరద్వాజ నవలలు-స్ర్తీ పాత్రలు గోగినేని అరుణాదేవి/తమ్మారెడ్డి నిర్మల నాగర్జున విశ్వవిద్యాలయముకు తెలుగు ప్రాచ్యాభాషా విభాగము 2000 240 150.00
120082 టిజిఆర్ ప్రసాద్ బాలకథలు-ఒర పరిశీలన తొండాటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం/గోవిందరాజు ప్రాచ్య పరీశోధన సంస్థ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2004 336 500.00
120083 పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్ల రచనలు-వివేచనం ఎన్ శంకరయ్య/కె పద్మావతి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2003 211 150.00
120084 పలితకేశం-కాల్పనికత మనస చెన్నప్ప/హరికిరణ్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1992 103 150.00
120085 విశ్వనాథ విశ్వేశ్వర,మధ్యాక్కర శతకాల పరిశీలన కె లక్ష్మీనారాయణ/శలకా రఘునాధ శర్మ శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యలయం,అనంతపురం 2007 240 150.00
120086 అన్నవరం ఆదిశేషయ్య రచనలు గెరివి ఓబులేసు/డి మహాలక్ష్మమ్మ తెలుగు అధ్యయన శాఖ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,తిరుపతి 2008 442 500.00
120087 వక్కలంక లక్ష్మీపతిరావు రచనలు-వస్తు,శిల్పి అనుశీలన రామసుబ్రహ్మణ్యం/మునిరత్నం సాహిత్య పీఠం నన్నయ్య ప్రాంగణం,బొమ్మూరు 2006 303 200.00
120088 వేమన కబీరుల కవిత్వం-తులనాత్మక పరిశీలన జ్యోతిరాణి/ఎస్వి సత్యనారాయణ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2010 403 200.00
120089 స్వాతంత్ర్య సిద్ధి-కావ్య సమాలోచన విజయ్ కూమార్/ఎస్వి రామారావు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2003 250 150.00
120090 అనంతపురం కరువు-సాహిత్యం ( సామాజిక సాంస్కృతిక పరిశోధన ) అంకే శ్రీనివాసులు/యం కె దేవకి శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యలయం,అనంతపురం 2010 287 150.00
120091 వరంగల్ జిల్లా కాకిపడిగెల పటంకథలు-ఒక పరిశీలన అడ్లూరి వెంకటేశ్వర్లు/నాగపట్ల భక్తవత్సలరెడ్డి జానపదల కళల శాఖ పొట్టి శ్రీ రాములు విశ్వవిద్యాలయం 2008 428 500.00
120092 వైజయంతీ విలాసము స్త్రీ వాద దృక్పథం వి నాగరాజు/కె కాత్యాయని కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం,వరంగల్ 1999 81 100.00
120093 కల్పానాసాహిత్యం-చలనచిత్ర శైలీకరణ వెంకటేశ్వర రెడ్డి/సి మృణాళిని పొట్టి శ్రీ రాములు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాదు 2011 104 100.00
120094 Translation of kamayani from hindi to telugu-a study Sreedevi/Akkireddy Department of telugu university of madras 2002 411 250.00
120095 Great patriotic war of the soviet union David skvirsky ….. 1974 468 100.00
120096 The storm of war Andrew roberts Penguin books 2009 711 150.00
120097 Diplomatic battles before world war 2 Vilnis sipols Progress publishers,mascow 1979 313 100.00
120098 History in the making Valentin berezhkov Progress publishers,mascow 1982 493 50.00
120099 World war 2 decisive battles of the soviet army V larionov,n yeronin Progress publishers,mascow 1984 526 50.00
120100 Brotish foreign policy during world war2 V trukhanovsky Progress publishers,mascow 1970 493 100.00
120101 liberation mission of the soviet armed forces in the second world war ….. Progress publishers,mascow 1975 446 100.00
120102 Soviet-u s relations 1933-1942 ….. Progress publishers,mascow 1989 315 50.00
120103 The soviet ambassador reports back Mikhal chernousov Progress publishers,mascow 1939 169 50.00
120104 The far east in the second world war A m dubinsky …. 1972 228 100.00
120105 Soviet foreign policy vol-1 ( 1917-1945 ) …. Progress publishers,mascow 1980 500 50.00
120106 Soviet foreign policy vol-2 ( 1945-1980 ) …. Progress publishers,mascow 1980 728 50.00
120107 Asia in soviet studies …. …. …. 376 100.00
120108 Two hundred days of fire …. Progress publishers,mascow 1970 294 50.00
120109 Year of victory I konev Progress publishers,mascow 1966 248 50.00
120110 International relations Schleicher …. 1963 651 100.00
120111 The analysis of international relations 3 edition W deutsch …. 1988 363 65.00
120112 International solidarity with the spanish republic …. Progress publishers,mascow 1975 389 100.00
120113 Through the russian revolution R williams Progress publishers,mascow 1967 253 50.00
120114 history of soviet foreign policy ( 1917-1945 ) Progress publishers,mascow 1969 496 100.00
120115 The american impact on russia ( 1784-1917 ) M laserson …. 1950 541 50.00
120116 Landmarks in history Kh momjan Progress publishers,mascow 1978 246 50.00
120117 The status seekers Vance packard …. 1959 339 50.00
120118 Apartheid-the white mans burden Boris asoyan Progress publishers,mascow 1988 192 50.00
120119 Inter american relations Anatoly glinkin Progress publishers,mascow 1990 276 50.00
120120 Issues and themes ….. 287 50.00
120121 The emerging nations and the american revolution B morris Eurasiapublishing house,new delhi 1970 238 100.00
120122 Unholy wars K cooley Penguin books 1999 299 50.00
120123 American economic history 8 edition …. 1924 816 100.00
120124 The united states of america Henry bamford parkes …. 1959 783 150.00
120125 The constitutional history of england F w maitland …. 1961 548 100.00
120126 Africa progress,problems,prospects Anatoly glinkin Progress publishers,mascow 1981 244 50.00
120127 Africa wins freedom M braginsky Progress publishers,mascow 181 50.00
120128 Social democracy and southern africa Vladimir bushin Progress publishers,mascow 1989 217 50.00
120129 Present -day problems in asia and africa Rostislay ulyanovsky Progress publishers,mascow 1978 238 100.00
120130 The road to victory S divikovsky Progress publishers,mascow 1978 264 50.00
120131 South africa against africa Andrei urnov Progress publishers,mascow 1982 330 50.00
120132 Problems of africa today Pyotr manchkha Progress publishers,mascow 1979 284 50.00
120133 Neocolonialism and africa in the 1970 s …. Progress publishers,mascow 1975 334 50.00
120134 Bangladesh the next afghanisthan ? Hiranmay karlekar Sage publication,new delhi 2005 311 50.00
120135 Pakistan papers Mani shankar aiyars Ubs publishers,delhi 1994 227 50.00
120136 Pakistan policies that led to break up M farooQi Communist party publications 1972 105 10.00
120137 A history of afghanistan …. Progress publishers,mascow 1982 360 50.00
120138 Which way africa? Basil davidson Penguin books 1964 214 50.00
120139 History of the communist party of south africa A lerumo Peoples publishing house 1978 275 50.00
120140 Nicaragua long road to victory ( latin america studies by soviet scholars ) …. …. 1981 232 50.00
120141 Grenada:history,revolution us intervention …. …. 1984 145 50.00
120142 The state of israel Galina nikutina Progress publishers,mascow 1973 366 50.00
120143 Ethiopia population resources economy Geori galperin Progress publishers,mascow 1978 285 50.00
120144 Big business and the economic cycle Andrei yudanov Progress publishers,mascow 1989 216 50.00
120145 The economic geography of the world V p maksakovsky Progress publishers,mascow 1979 270 50.00
120146 Problems of economic regionalization in the developing countries …. 1984 167 50.00
120147 Developing nations at the turn of millennium Anatoly elyanov Progress publishers,mascow 1987 326 50.00
120148 South asia in the transition conflicts and tensions Kalim bahadur,vd chopra Patriot publishers,new delhi 1986 320 50.00
120149 Contemporary development of the arab countries …. 1984 238 50.00
120150 Afghanistan past and present …. 1981 270 50.00
120151 A history of us armed interventions vol-1 …. 1980 217 50.00
120152 The malvinas ( falkland ) crisis: the causes and consequences …. 1984 152 50.00
120153 Demographic processes …. 1983 185 50.00
120154 The resistance movment in europe during the second world war …. 1985 162 50.00
120155 The usser and africa 1983 205 50.00
120156 The near and middle east countries: economy and policy …. 1982 172 50.00
120157 A history of us armed interventions vol-2 …. …. 1981 205 50.00
120158 South-east asia history and the present day …. …. 1982 215 50.00
120159 The ideology of african revolutionary democracy …. 1984 202 50.00
120160 Africa today : progressp:difficulties,perspectives 1983 198 50.00
120161 Present -day development of africa …. 1980 221 50.00
120162 Development of african countries: economic aspectc …. 1981 219 50.00
120163 Civilisation and the hostorical process …. Progress publishers,mascow 1983 397 50.00
120164 A history of classical sociology …. Progress publishers,mascow 1979 376 50.00
120165 Populism: its past present and future V khoros Progress publishers,mascow 1980 293 50.00
120166 The psychology of phantasy I roset Progress publishers,mascow 1984 247 50.00
120167 Terrorism and internantional law I blishchenko,N zhdanov Progress publishers,mascow 1984 287 50.00
120168 Science and society …. Nauka publishers,mascow 1989 253 50.00
120169 Angels,devil and scince M bhargavi,chandana chakrabarti National book trust,india 2007 278 50.00
120170 Man and biosphere …. Usser academy of scince 1984 247 50.00
120171 Science and culture:changing relations …. Nauka publishers,mascow 1990 287 50.00
120172 Book that have changed mans thinking Charles darwin …. 1968 550 100.00
120173 The history of sciences Pietro redondi,Pv pillai Orient longman 1989 268 50.00
120174 Global problems and the future of mankind I frolov Progress publishers,mascow 1982 310 50.00
120175 International peace and disarmament ( planet earth in the "post -nuclear age " ) A ginsburg …. 1988 87 50.00
120176 Catastrophes in the earths history I A rezanov Mir publishers,moscow 1980 167 50.00
120177 Ethnicity and nationalism theory and comparison R brass Sage publication,new delhi 1991 358 50.00
120178 Mirrors of violence communities,riots and surviviors in south asia Veena das Oxford india paperbacks 1990 407 100.00
120179 Ethnogenesis and the biosphere Leo gumilev Progress publishers,mascow 1990 381 50.00
120180 Concepts of ecology 3 rd edition J kormondy 1991 298 100.00
120181 Society and the environment …. Progress publishers,mascow 1980 173 50.00
120182 Ecology: political institutions and legislation Oleg Progress publishers,mascow 1976 215 100.00
120183 Social problems of mans environment: where we live and work …. Progress publishers,mascow 1981 334 50.00
120184 Philosophy and the ecological problems of civilisation Progress publishers,mascow 1983 410 100.00
120185 Society and nature Ilya novik Progress publishers,mascow 1979 300 50.00
120186 Talking about the future is mankind heading for a raw materials crisis ? A arbatov Progress publishers,mascow 1989 183 50.00
120187 The night after… Mir publishers,moscow 1983 165 50.00
120188 Human development reading and research Ira J gordon …. 1970 441 100.00
120189 Imperial china foreign -policy conceptions and methods L perelomov ,A martynov Progress publishers,mascow 1983 198 50.00
120190 A critique of mao tse-tungs theoretical conceptions …. Progress publishers,mascow 1972 290 50.00
120191 As military adviser in china Ai cherepanov Progress publishers,mascow 1982 332 50.00
120192 China in the twenties Marc kasanin …. 1973 300 50.00
120193 Manzhou rule in china …. Progress publishers,mascow 1983 357 50.00
120194 Modern history of china …. Progress publishers,mascow 1972 735 100.00
120195 Scandinavian social democracy today O k timashkova Progress publishers,mascow 1978 270 50.00
120196 Asian dilemma: a soviet view and myrdal's concept R ulyanovsky Progress publishers,mascow 1973 169 50.00
120197 Sino-soviet relations O b borisov Progress publishers,mascow 1975 366 100.00
120198 Industrialisation of india Gk shirokov Progress publishers,mascow 1973 326 50.00
120199 India - pakistan in war and peace Jn dixit …. 2002 501 595.00
120200 Communalism in india Asghar aki engineer Ajanta publications 1985 218 50.00
120201 Challaenge a saga of indias struggle for freedom …. peoples publishing house 1984 622 50.00
120202 The indian economy recent development and future prospects Robert oxford university press 1988 374 100.00
120203 Local government in anicient india Radhakumud mookerji A venture of low price publications 1920 338 50.00
120204 A better india a better world Nr narayana murthy 2009 290 300.00
120205 Social change in india ( 5 th revised& enlarged edition ) B kuppuswamy Konark publishers 1972 597 120.00
120206 Theses for the eighth congress of the portuguese communist party …. Communist party publications 1977 110 10.00
120207 Indias china war Neville maxwell Jaigo publishing house,bombay 1971 500 50.00
120208 India the critical years Kuldi nayar Vikas publishing house,bombay 1971 391 50.00
120209 Revolutionaries of india in soviet russia Ma persits Progress publishers,mascow 1973 289 50.00
120210 Rashtriya swayam sewak sangh Des raj goyal Radha Krishna publishing house 1979 232 50.00
120211 History of indian journalism J natarajan The publications divisions,india 1955 287 50.00
120212 A history of south india K a nilakanta sastri oxford university press 1958 508 100.00
120213 Khilafat to partition Moin shakir Kalamkar prakashan,new delhi 1970 300 35.00
120214 State and politics in india Partha chatterjee Oxford india paperbacks 1997 576 250.00
120215 Culture and consciousness in modern india Kn panikkar peoples publishing house 1990 47 15.00
120216 Revolutionaries of india in soviet russia Ma persits Progress publishers,mascow 1973 289 50.00
120217 Nehru B n pandey Rupa.co,new delhi 1976 499 195.00
120218 Indian politics since independence C p bhambhri Shipra publications,delhi 1994 440 150.00
120219 Indian federalism dialectics and dynamics V r krishna iyer Ashok publishing house,guwahati 1993 135 200.00
120220 The rediscovery of india a new subcontinent Ansar hussain khan Orient longman 1995 351 210.00
120221 A new vision of history R n vyas Diamond books,delhi 2004 239 195.00
120222 Political islam in the indian subcontinent the jamaat-i-islami …. A publication of the french research institutes in india 2001 134 200.00
120223 Ideology and politics in modern india Bipan chandra Har-anand publications 1994 329 95.00
120224 The national problem in india today A m dyakov Nauka publishers,mascow 1966 175 50.00
120225 Essays in cotemporary history Vladimir alexandrov Progress publishers,mascow 1989 382 50.00
120226 Documents of the history of the communist party of india G adhikari peoples publishing house 1971 640 15.00
120227 Beef in ancient india Raja rajendralala mitra Manisha granthalaya ( private )ltd 1967 35 50.00
120228 India spotlight on population Victor petrov Progress publishers,mascow 1978 276 100.00
120229 Studies in indo-soviet relations …. Patriot publishers,new delhi 1986 288 40.00
120230 Pakistan and asian peace Vd chopra Patriot publishers,new delhi 1985 288 60.00
120231 India china and indochina Tn kaul Lancer press,new delhi 1987 163 40.00
120232 Indias path of development Ar desai Bomvay popular prakashan 1984 258 50.00
120233 New delhi and sri lanka ( four decades of politics and diplomacy ) P ramaswamy Allied publishers limited,new delhi 1987 252 150.00
120234 The psychology of phantasy I roset Progress publishers,mascow 1977 247 100.00
120235 The american age of reason Benjamin franlin Progress publishers,mascow 1977 351 100.00
120236 John stuart mill considertions on representative government Howard penniman Forum books,new york 1958 275 50.00
120237 The developing countries social structure Alexei levkovsky Progress publishers,mascow 1987 178 100.00
120238 Equality and inequality theory and practice Andre beteille oxford university press 1983 302 50.00
120239 Secularism Sn dhyani Rewat publications,jaipur 1996 235 50.00
120240 The loyalty of free men Alan barth …. 1951 266 50.00
120241 The catholic church Hans kung …. 2001 230 50.00
120242 The rights of women in islam Asghar ali engineer …. 1992 188 95.00
120243 The resurgence of central asia islam or nationalism ? Ahmed rashid Zed books,london 1994 278 100.00
120244 Eastern cauldron ( islam,afghanistan,palestineand iraq in a marxist mirrir ) Gilbert achcar Aakar books,delhi 2004 287 275.00
120245 Child psychiatry and you Mikhail buyanov Mir publishers,moscow 1989 287 50.00
120246 An outline theory of population I valentey Progress publishers,mascow 1977 308 50.00
120247 Futurology fiasco Georgi shakhanazarov Progress publishers,mascow 1980 230 50.00
120248 Selected writings on communalism …. peoples publishing house 1994 192 60.00
120249 Todays isms ( seventh edition ) Ebemstein 1973 266 50.00
120250 The silent death Yuri fyodoroy Progress publishers,mascow 1987 139 50.00
120251 Born of fire Mm vasilevsky Mir publishers,moscow 1976 100 50.00
120252 Ways to security …. …. 1987 114 50.00
120253 Leftist terrorism Viktor vitiuk Progress publishers,mascow 1984 235 50.00
120254 The soviet constitution and the myths of sovietologists A lukyanov/G denisov Progress publishers,mascow 1981 245 50.00
120255 The political history of middle east crisis D chanukya Megha hills publishers,hydrabad 1992 258 50.00
120256 Marxist miscellany ( part-1 ) …. peoples publishing house 1970 140 10.00
120257 Growth of captitalism in agriculture A case study of andhra pradesh Waheeduddin khan/Yv krishna rao Visalaandhra publishing house 1984 62 50.00
120258 The uno a new hope ,a new vision Lakshminaraya D bose&bros educational publishers,hydrabad 96 10.00
120259 The outline of history Hg wells Cassell and company,ltd,london 1920 1260 100.00
120260 Ibn battuta travels In asia and africa Ar gibb Indus publications,karachi 1929 398 100.00
120261 Understanding the french revolution Albert soboul peoples publishing house 1989 334 75.00
120262 Hands up! Or public enemy Lev davydychev Progress publishers,mascow 1980 386 50.00
120263 Eastern approaches Fitzroy maclean …. 1949 542 100.00
120264 Psychology of sek Havelock ellis …. 317 50.00
120265 Only y songs Yanka kupala/byelorussian Progress publishers,mascow 1982 189 50.00
120266 Brecht on theatre John willett Radha Krishna publishing house 1957 294 100.00
120267 Dramas of the revolution Mikhail shatrov Progress publishers,mascow 1990 398 50.00
120268 The origin and Theories of linguistic philosophy Suman gupta Intellectual publishing house,new delhi 1983 126 50.00
120269 Seven essays on life and literature Boris pankin Progress publishers,mascow 1973 210 50.00
120270 Cecil Rhodes and his time Apollon davidson Progress publishers,mascow 1984 442 50.00
120271 Chittagong armoury raiders reminiscences Kalpana dutt peoples publishing house 1945 90 50.00
120272 Historic trips of a revolutionary Shaukat usmani Sterling publishers private limited,new delhi 1977 142 10.00
120273 Confessions of a secular fundamentalist Mani shankar aiyar …. 2004 290 50.00
120274 Reminiscences of nehru age Mo mathai Vikas publishing house,bombay 1978 299 10.00
120275 Reconsidering socialist man Bpr vithal Visalaandhra publishing house 1990 59 10.00
120276 From the missionary days to reagan Vladilen vorontsov/david skvirsky Progress publishers,mascow 1986 264 50.00
120277 Jawaharlal nehru the discovery of india …. oxford university press 1981 582 250.00
120278 Jawaharlal nehru and his political views Orest martyshin Progress publishers,mascow 1981 375 50.00
120279 Mascow stalingrad recollections stories reports Vladimir sevruk …. 1974 279 50.00
120280 Losing my virginity the autobiography Richard branson …. 1998 595 150.00
120281 With two presidents Major datta Vikas publishing house,bombay 1970 148 50.00
120282 My years with nehru the chinese betrayal Bn mullik Allied publishers limited,new delhi 1971 650 100.00
120283 The second world war vol-1 the gathering storm Winston s churchill …. 1948 724 100.00
120284 The second world war vol-2 the finest hour Winston s churchill …. 1949 684 100.00
120285 The second world war vol-3 the grand alliance Winston s churchill …. 1950 818 100.00
120286 The second world war vol-4 closing thr ring Winston s churchill …. 1951 917 100.00
120287 The second world war vol-5 the hinge of fate Winston s churchill …. 1952 673 100.00
120288 The second world war vol-6 triumph nd tragedy Winston s churchill …. 1954 716 100.00
120289 Manservant and maidservant Compton-burnett Victor Gollancz ltd,london 1947 243 50.00
120290 The disciple the reapers back-and set for a chilling new game Steven dunne Avon publishers 2010 408 150.00
120291 The shadow of eligabeth Michael pearson ….. 1990 338 100.00
120292 Dance for the dead Thomas perry Ivy books,new york 1997 406 100.00
120293 Praise for sidney sheldon and the stars shine down …. …. 398 50.00
120294 Angel of the dark Tilly bagshawe …. 2012 389 299.00
120295 The sky is falling his dazzling new bestseller …. Harpercollins publishers india,new delhi 2005 394 195.00
120296 The righteous men Sam bourne 2006 568 299.00
120297 Martins summer vicki baum 1933 287 50.00
120298 The fountain Charles morgan World books head foert place ,london 1941 434 50.00
120299 Little women M alcott Ward,lock&co,london 300 50.00
120300 The thin line Edward atiyah Peter davies,london 1951 212 50.00
120301 The adventures of pinocchio Carlo collodi The childrens press,london 1964 156 50.00
120302 The master of hestviken the axe Sigrid undset 1928 341 100.00
120303 Sacrifice Sj bolton Minotaur books,new york 2008 380 100.00
120304 सर्प-दंश एम रंगथ्था ... 2000 100 50.00
120305 Ocean of night Ahmed ali Hind pocket books 1964 165 50.00
120306 Mackenn's gold Will henry Gorgi books transworld publisher 1963 184 50.00
120307 English novel …. ….
120308 Don’t be silly mr twiddle! Enid blyton Dean&sond ltd 1949 184 50.00
120309 100 Stories C schmid Better yourself books 1985 136 30.00
120310 Rusty goes to london Ruskin bond Penguin books 2004 243 250.00
120311 The big book of animal stories Ruskin bond Rupa publication,india 2015 211 195.00
120312 The rule of four Ian caldwell&dustin thomason The dail press,new york 2004 372 500.00
120313 Tiger hunting stories K pradeep chandra Harpercollins publishers india,new delhi 2019 298 699.00
120314 Go set a watchman Harper lee William heinemann,london 2015 278 100.00
120315 Ghost stories of mumbai Mannoj raj Manoj publications,delhi 2011 128 100.00
120316 24 Short stories Childrens book trust,new delhi 1991 150 100.00
120317 ధ్యాన తరంగం/సుషుమ్న నాడి ధ్యానం/విపశ్యన ధ్యానం .... ... ..... ....
120318 యోగ-అవగాహన అవగాహన-అనుబంధ సంస్థ,గుంటూరు ... .... 10.00
120319 ధ్యానమాలిక/విపశ్యన ధ్యామ పద్ధతి ..... ... .... ....
120320 ధ్యాన సాధన గౌరీ విజయ ప్రకాష్ సరస్వతి పబ్లికేషన్ 2001 84 20.00
120321 సహజమార్గము సరళమైన ధ్యానపద్ధతి పార్థసారధి రాజగోపాలాచారి రామచంద్ర మిషన్ 2004 61 50.00
120322 ధ్యాన తరంగం టి వీరజగదీశ్వరి వెంకటరెడ్డి ..... 156 50.00
120323 యోగ సాధన ప్రదీపిక ... సనాతన యోగ సంస్కృతి స్వస్వరూప జ్ఞాన యోగ శిక్షణ కేంద్రం 2000 110 50.00
120324 ప్రాణాయామముతో పరత్వ దర్శనము సంత్ హరిప్రియానంద సరస్వతి 2020 64 50.00
120325 శీర్షాసనం డి యన్ రావు 2004 126 20.00
120326 యోగం-అమృతం భిక్షమయ్య గురూజి ధ్యానమండలి,విజయవాడ 2003 256 50.00
120327 యోగ దర్శని 2004 56 10.00
120328 అమృతం-ఆయుర్వేద వైద్య ఆరోగ్య ఆధ్యత్మిక మాసపత్రిక 2015 50 10.00
120329 సహజ జ్ఞానము-రాజయోగములు ఆధ్యాత్మిక చిత్రప్రదర్శిని ..... 56 10.00
120330 The art of meditation Swami srikantananda vivekananda institute of human excellence 2007 115 10.00
120331 Yoga for stress relief Bharat thakur …. 2003 112 50.00
120332 Health,nature cure&meditations Swami sivanandaji …. …. ….
120333 Certification of yoga professionals official guidebook ….. gov of india,ministry of ayush 2016 313 795.00
120334 The complete book of Yoga harmony of body&mind Sri ananda Orient paperbacks 1981 175 50.00
120335 Yoga for every body Paul harvey Readers digest 2001 144 300.00
120336 History of hungarian literature Tibor klaniczay/jozsef szauder Corvina press,hungari 1964 361 100.00
120337 A history of marathi literature Kusumawati deshpande/M v rajadhyaksha Sahitya academi,delhi 1988 236 40.00
120338 History of assamese literature Birinchi kumar barua Sahitya academi,delhi 1964 203 12.00
120339 History of bengali literature Sukumar sen/Jawahatlal nehru Sahitya academi,delhi 1960 400 15.00
120340 Literature of modern india Krishna kripalani National book trust,india 1968 124 10.00
120341 philosophy pearls ( Darsanamala ) Narayana guru/C k divakaran Nk jayaprakash&ramesh,hydrabad 1996 81 50.00
120342 Marxist miscellany ( no:5 ) …. peoples publishing house 1976 107 30.00
120343 Marxism and modern art ( 3 ) Fd klingender Lawrence&wishart ltd,london 1943 52 10.00
120344 Marx and science ( 9 ) Jd bernal Lawrence&wishart ltd,london 1952 56 10.00
120345 Art its origins and social function Paul mortier Current book disteributors,sydney 1955 32 10.00
120346 Modern quarterly miscellany ( no : 9 ) …. Lawrence&wishart ltd,london 126 10.00
120347 The modern quarterly ( no : 3 ) - vol -4 Lawrence&wishart ltd,london 1936 288 " 10.00
120348 The modern quarterly ( no : 4 ) - vol -6 …. Lawrence&wishart ltd,london …. 380 " 10.00
120349 The wild hop leaf Yuri avdeyenko Progress publishers,mascow 1974 371 100.00
120350 South west africa Ruth first Penguin books 1963 269 10.00
120351 The cia in the dock ( soviet journalists on international terrorism ) v chernyavsky Progress publishers,mascow 1983 176 25.00
120352 Peace has no alternative ( speechhes,articals,interviews ) m s Gorbachev Patriot publishers,new delhi 1986 635 70.00
120353 Agrarian reforms and hired labour in africa Ym ivanov Progress publishers,mascow 1979 251 50.00
120354 Mans worldly goods Leo huberman peoples publishing house 1946 357 50.00
120355 Modern history of the arab countries V lutsky Progress publishers,mascow 1969 421 50.00
120356 The rise of the south african reich Brian bunting Penguin african library 1964 304 50.00
120357 Russia and the west: 19th century Pirumova/Itenberg/Antonov Progress publishers,mascow 1990 391 100.00
120358 Adapt why success always starts with failure Tim harford …. 2011 309 100.00
120359 Racism and the struggle against it in the contemporary world …. Soviet ethnographic studies 1992 197 50.00
120360 In defence of materialsm in ancient india Debiprasad/Chattopadhyaya peoples publishing house 1989 129 30.00
120361 India and world culture Vk gokak Sahitya academi,delhi 1972 136 50.00
120362 A history of realism Boris suchkov Progress publishers,mascow 1973 380 100.00
120363 Alpine ballad hold out till dawn Vasil bykov Raduga publishers,mascow 1989 231 50.00
120364 Bourgeois economic thought ( 1930's-70's ) V afanasyev Progress publishers,mascow 1976 543 50.00
120365 The colour problem H richmond A pelican books 1955 370 50.00
120366 Peony S buck Pocket books,new york 1948 370 100.00
120367 The man eating leopard of rudraprayag Jim corbett oxford university press 1947 191 50.00
120368 Phantoms Dean koontz Headline publishing house 1983 504 395.00
120369 Instinct Ben kay Penguin books 2010 500 300.00
120370 False memory Dean koontz Headline publishing house 1999 818 275.00
120371 The naked face Sidney sheldon …. 1971 235 100.00
120372 Early stories Daphne du maurier …. 1955 219 100.00
120373 The woods Harlan coben …. 2007 442 100.00
120374 Lighted windows Emilie loring …. …. 182 50.00
120375 Be careful what you wish for Jeffrey archer Pan books 2014 386 399.00
120376 How about a sin tonight ? Novoneel chakraborty …. 2012 283 199.00
120377 The idiot Fyodor dostoevsky Wordsworth classics 1996 578 200.00
120378 Come my beloved S buck …. 309 100.00
120379 Helene vicki baum Geoffrey bles,london 1932 280 100.00
120380 Eugenie grandet De bazac Penguin books 1955 250 100.00
120381 The history of the english speaking peoples ( vol-1 The birth of britain ) Churchill Cassel,london 1956 416 100.00
120382 The history of the english speaking peoples ( vol-2 the new world ) Churchill Cassel,london 1956 343 100.00
120383 The history of the english speaking peoples ( vol-3 the age of revolution ) Churchill Cassel,london 1957 332 100.00
120384 The history of the english speaking peoples ( vol- 4 the great democracies ) Churchill Cassel,london 1958 322 100.00
120385 Vinayak damodar savarkar ( 28.05.1883-25.02.1966 ) కస్తూరి సూర్య ప్రకాశరావు ... 1945 232 50.00
120386 ఆ అయిదుగురు గౌనివారి శ్రీనివాసులు రచయిత,చిత్తూరు 2015 32 10.00
120387 శ్రీ పాటూరి రాజగోపాలనాయుడు పావూలూరి శివరామకృష్ణయ్య .... 2012 188 100.00
120388 రామోజీరావు ఉన్నది ఉన్నట్టు గోవిందరాజు చక్రధర్ రచయిత,హైదరబాద్ 2020 372 300.00
120389 అన్నీ చెప్పేస్తున్న ( పోలీస్ పొలిటీషియన్ స్వగతం ) రావులపాటి సీతారాంరావు సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2015 168 100.00
120390 విప్లవ తపస్వి పి వి ఎ కృష్ణారావు శ్రీ రాఘవేంద్ర ప్రచురణలు,విజయవాడ 2020 217 100.00
120391 Minoo masani/Greatness of sardar patel/Morarji desai …. …. …. …..
120392 నరసింహుడు ( ఇప్పటి భారతదేశ నిర్మాత కథ ) వినయ్ సీతాపతి ఎమెస్కో 2016 440 200.00
120393 అమరజీవి బలిదానం పొట్టి శ్రీరాములు పోరాటగాథ ప్రకాశం పంతులు/బులుసు సాంబమూర్తి మె ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ర్ట సృజానాత్మక మరియు సంస్కృతిక సమితి 2018 268 200.00
120394 మాడం బ్లవట్ స్కీ శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం,సికింద్రబాద్ 2009 184 100.00
120395 విశ్వ రూప దర్శనం ( విశ్వేశ్వరయ్య స్వీయచరిత్ర ) .... రిషి వచన్ ట్రస్ట్,ఆంధ్ర ప్రదేశ్ .... 410 125.00
120396 శ్రీ త్రైలింగ స్వామి దివ్య చరిత్ర (నడయాడు విశ్వనాధుడు) విజయకుమారి జక్క సత్యం పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2019 182 100.00
120397 జిల్లెళ్ళ మూడి అమ్మ ( నిత్య పారాయణ గ్రంథము ) పి యస్ ఆర్ ఆంజనేయప్రసాద్ విశ్వజననీపరిషత్,గుంటూరు 2018 258 150.00
120398 శ్రీ అక్కలకోట స్వామి చరిత్ర ఆలూరి గోపాలరావు రచయిత,గుంటూరు 2020 28 5.00
120399 అరుణాచల యోగులు ఇలపావులూరి వెంకటేశ్వర్లు రచయిత,విజయవాడ 2018 64 10.00
120400 సమర్థ సద్గురువు అడిదల వేదవతి మంగ భరద్వాజ ట్రస్టు,హైదరాబాదు .. 64 10.00
120401 కృష్ణాజిల్లా తేజోమూర్తులు గుత్తికొండ జవహర్ లాల్ సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2013 256 90.00
120402 హర హర మహాదేవ ( అప్పయ్య దీక్షుతులవారి జీవిత చరిత్ర ) జి వి పూర్ణచందు శ్రీ రాఘవేంద్ర ప్రచురణలు,విజయవాడ 2020 240 153.00
120403 ఉత్సాహమే ఊపిరిగా ముక్కామల అప్పారావు ఎమెస్కో 2018 328 200.00
120404 చలం ఆత్మకథ .... ప్రియదర్శని ప్రచురణలు,హైదరబాద్ 2011 264 225.00
120405 దక్కన్ కవుల జీవితచిత్రాలు కావలి వెంకట రామస్వామి/ఎ వి పద్మారెడ్డి ఎమెస్కో 2020 136 100.00
120406 చర్ల గణపతి శాస్త్రిగారి జీవిత చరిత్ర .... చర్ల గణపతి శాస్త్రిగారి శతకజయంతి మహోత్సవ సమితి,విశాఖపట్నం 2008 194 100.00
120407 పంచ కావ్య నాయిక వి జయసలోమి లాస్యా పబ్లికేషన్స్,హైదరబాద్ 2000 110 80.00
120408 చరిత్ర మరిచిన విజ్ఞానులు ఆర్ నటరాజన్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2014 102 50.00
120409 నర్మద పరిక్రమ వేణుమాధవ్ రచయిత,ఒంగోలు 2016 264 50.00
120410 స్వాతంత్ర్య సమరంలో ఆంధ్ర వీరవనితలు యాతగిరి శ్రీ రామ నరసింహారావు ఎమెస్కో 2016 64 40.00
120411 కవితా గోష్ఠి-శ్రీ రామ స్తుతి ... .... 1964 80 50.00
120412 దక్షిణాంధ్ర దారిదీపాలు నాగసూరి వేణుగోపాల్ చాముండేశ్వరి ఎడ్యుకేషనల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్,పాదిరిపాడు 2018 166 200.00
120413 మన తెలుగు కవులు ( నన్నయ నుండి నరసింహారెడ్డి వరకు ) యం వి నరసింహారెడ్డి రచయిత,కరింనగర్ 2012 240 150.00
120414 నా జీవితంలో ప్రయాత్నాలూ-ప్రయోగాలు పోతుకూచి సాంబశివరావు రచయిత,సికింద్రబాద్ 1980 49 20.00
120415 రహస్యభారతంలో నా ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణ పాల్ బ్రంటన్/జొన్నలగడ్డ పతంజలి ఎమెస్కో 2013 310 150.00
120416 ఆంధ్ర కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ చరిత్రలో మోటూరు హనుమంతురావు పాత్ర కె ప్రసాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2003 87 15.00
120417 స్వాతంత్ర సమర యోధుడు "కానా" గురుజాడశోభా పేరిందేవి రచయిత్రి,హైదరాబాద్ 2007 146 50.00
120418 అధ్యాపకుడి ఆత్మకథ కండ్లకుంట అళహ సింగరాచార్యులు ఎమెస్కో 2011 232 100.00
120419 ఒక్కడు ఐ వెంకట్రావ్ ... 2003 222 125.00
120420 బ్రహ్మర్షి రఘపతి వెంకటరత్నం నాయుడు వకుళాభరణం రామకృష్ణ-లలిత ఎమెస్కో 2010 104 50.00
120421 మహాకవి జాషువ జీవితం-సాహిత్యం చెంగల్వ రామలక్ష్మి విక్టరీ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 2017 119 70.00
120422 మహాకవి గురజాడ అప్పారావు చెంగల్వ రామలక్ష్మి విక్టరీ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 2016 96 40.00
120423 కులపతి కె యం మున్షీ సంక్షిప్త జీవిత గాథ రావినూతల శ్రీరాములు గుంటూరు కేసరి సేవాసమితి 2019 44 25.00
120424 ధన్యాత్ముడు సి వి ఎన్ థన్ సి యస్ రామచంద్రమూర్తి ఛన్నావర్ఘుల ట్రస్టు,హైదరాబాద్ 2012 96 75.00
120425 మా తాతగారు ( కొత్త రామకోటయ్యగారి దివ్యప్రభలు ) బి వి నరసింహరాజు .... 1990 94 5.00
120426 షాహియాన్ భారత వర్ష యాత్ర వేలూరి సత్యనారాయణ ఆంధ్రగ్రంథాలయం,విజయవాడ 1939 180 14.00
120427 మార్క్సు ఎంగెల్సుల గురించిన స్మృతులు రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి ప్రగతి ప్రచురణలు,మాస్కో ... 262 50.00
120428 ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ ( మస్లిం పోరాట యోధులు ) సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికెషన్స్,ఉండవల్లి 2019 484 400.00
120429 దళిత యోధులు నాడు- నేడు సంకూరి రాజారావు సంకూరి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 2018 232 400.00
120430 గొర్రాపాటి వెంకట సుబ్బయ్య/కల నిజమైంది/బాలగంగధర తిలక్/మేడమ్ కామా/వేదన .... .... .... .... ...
120431 కేరాఫ్.... త్రిపురనేని సాయిచంద్ కవిరాజు అకాడమి 2019 254 190.00
120432 నా డైరీల్లో కొన్ని పేజీలు గొల్లపూడి మారుతీరావు Reem publications pvt ltd,new delhi 2014 222 295.00
120433 జాగర్లమూడి కుప్పుస్వామి చౌదరి ... జె కె సి కళాశాల 2018 168 100.00
120434 జాగర్లమూడి చంద్రమౌళి ... జె కె సి కళాశాల 2018 110 100.00
120435 శ్రీమతి భోగరాజు సూర్యప్రభ ( ఆత్మవ్రాసిన ఆత్మకథ ) భోగరాజు సత్యనారాయణ రచయిత .... 208 100.00
120436 ఎందరో మహానుభావులు జానుమద్ది హనుమచ్ఛాస్ర్తి విజయవాణి ప్రింటర్స్,చౌడపల్లె 2013 160 100.00
120437 సామాజిక న్యాయంపై సమ్మెట సి సుబ్బరావు .... .... 10 5.00
120438 The family man A times group presentation …. 5.00
120439 ఈ నాయకుడు మనకు అవసరమా ? …. ఆంధ్రప్రదేశ్ కిసాన్ సమ్మేళన్ ... .... 100.00
120440 Ram manohor lohia_ the dogged fighter …. ..
120441 Churchill man of the century Gerald sparrow Odhams books limited,london 1965 152 50.00
120442 మా ఇంగ్లాండ్,స్కాట్లాండ్ దేశాల యాత్రా విశేషాలు సత్తి సునీల్ రెడ్డి/లలిత రెడ్డి .... ... .... 50.00
120443 వేయిపడగల మేధావి వెల్జాల చంద్రశేఖర్ రచయిత,హైదరబాద్ 2020 132 100.00
120444 The elephant ,the tiger and the cellphone Shashi tharoor Penguin books 2007 387 100.00
120445 Not just an accountant Vinod rai 2014 267 100.00
120446 End of an era ( the rise and fall of indira gandhi ) C s pandit Allied publishers limited,new delhi 1977 196 100.00
120447 Colorful life well lived Duvvuru bhaskara reddyu …. 120 100.00
120448 Dadabhai naoroji ( A model of indian youth today ) S r wadia ….. 1984 23 10.00
120449 My memoirss on five decades of agro-economic research centre vallabh vidyanagar Mahesh pathak …. 1993 50 50.00
120450 Tenneti viswanatham P rajeswararao Tenneti viswanatham memorial committee,vishakapatnam 1992 50 10.00
120451 The age of turbulence adventures in a new world Alan greenspan Penguin books 2007 531 100.00
120452 Lev tolstoy Victor shklovsky Progress publishers,mascow 1978 775 100.00
120453 The house of madame tellier Maupassant 1960 190 50.00
120454 Ho chi minh Yevgeny kobelev Progress publishers,mascow 1983 243 100.00
120455 A shot at history Abhinav bindra/Rohit brijanth 2013 242 300.00
120456 నా కర్తవ్య నిర్వహణలో అనుభవ పరంపర పసల భీమన్న ఘూన్సీ పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2019 160 116.00
120457 అతడొక ధిక్కారం ( పురుషోత్తం జ్ఞాపకాలు ) ... రచయిత,విజయవాడ 2020 300 100.00
120458 రెడ్డి రాజుల చరిత్ర వి వి సుబ్బారెడ్డి అశోక్ పబ్లిషర్స్,గుంటూరు 2004 247 250.00
120459 గుజరాత్ 2002 జాతి హత్యకాండ కమ్యూనిజం కంబాట్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2002 144 50.00
120460 భారత జాతీయ భావ సామాజిక పూర్వరంగం .... తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1987 257 100.00
120461 The constitutionalism of bharata varsha Kalyananda bharathi ….. …. 114 4.00
120462 The constitution twenty five years later M r masani Bangalore university 1975 58 2.00
120463 సామాజిక ఆలోచనా చరిత్ర వై వి అబ్బసాయిలు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1988 110 100.00
120464 ప్రపంచ తత్వ్తం-నాయకత్వం ( క్రీ పూ 470- 2010 ) దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు నివేదిత పబ్లికేషన్స్,హైదరబాద్ 2011 214 200.00
120465 భారతదేశంలో " జాతీ "యత ఎ పి విఠల్ రచయిత .. 184 100.00
120466 జుగల్బందీ మోదీకి ముందు భారతీయ జనత పార్టీ వినయ్ సీతాపతి/జి వల్లీశ్వర్ ఎమెస్కో 2020 536 350.00
120467 Congress misrule and the swatantra alternative M r masani …. 1966 196 9.00
120468 The privatisation phenomenon/housing problem in india …. …. …. ….
120469 Economic and trade data ( 1999-2000 ) …. India trade promotion organisation 130 100.00
120470 Publicaction to remedy hunger/union budget …. …. ….
120471 భూమి,మన్ను ఎస్ పి రాయ్ చౌదరి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,ఇండియా 1895 214 10.00
120472 Society in india Ram ahuja Rawat publication,delhi 2016 504 295.00
120473 Christianity is indian the emergence of an indigenous community E hedlund Miis,mylapore 2000 458 100.00
120474 తెలుగు బిడ్డా....తెలుసుకోరా!/దగాపడినా కోస్తా ఆంధ్రులారా... .... ..... .... .... ...
120475 జలవనరులు ( నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రచురణ ) చెరుకూరి వీరయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2012 109 30.00
120476 ఆంధ్రప్రదేశములో సమగ్ర నీటి పథకం/జలయజ్ఞం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య .... 1984 60 4.00
120477 పెనం మీద నుండి పొయ్యిలో పడ్డాం వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ , హైదరాబాద్ 2020 72 60.00
120478 అమరావతి నవ్యాంధ్ర ప్రజా రాజధాని అయ్యేదెలా ? వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు .... .... 72 50.00
120479 ఈ కాంగ్రెసు తెలుగు జాతిని ఉద్ధరిస్తుందా ? యలమంచలి శివాజి ఉషశ్రీ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1982 56 50.00
120480 జైఆంధ్రా... జైతెలంగాణ.... దగాపడిందెవరు ? ఏది సత్యం,ఏది ముఖ్యం... శ్రీనివాస్ సి .... 2004 448 100.00
120481 గోదావరి సిద్దాని నాగభూషణం వికాసవేదిక,హైదరాబాద్ 2004 251 175.00
120482 షహర్ నామా ( హైద్రాబాద్ వీధులు-గాథలు) పరవస్తు లోకేశ్వర్ గాంధి ప్రచురణలు 2016 208 110.00
120483 భారతదేశంలో క్రైస్తవ మిషనరీల సేవ పాటిబండ్ల సాముయేలు రచయిత 2014 360 100.00
120484 ఇదీ నేటి అమెరికా ! (మహాసామ్రాజ్య - మరణవేదన ) డి పాపారావు చైతన్య పబ్లికేషన్స్ 2007 96 50.00
120485 చైనా ... .... ..... 63 ....
120486 చిరాయువులు ప్రాచీన రోమన్ చరిత్ర వి శ్రీనివాస చక్రవర్తి మంచి పుస్తకం,హైదరాబాద్ 2020 252 150.00
120487 Communalism and cultural heritage E baller Progress publishers,mascow 1984 267 100.00
120488 The power structure Political process in american society M rose New york oxford univercity press 1967 506 100.00
120489 Hot,flat and crowded L friedman penguin books 2008 438 100.00
120490 Intellectual property rights Bibek debroy Br publishing corporation,delhi 1998 331 100.00
120491 Indian unity A symposium R v ramachandrasekhararao The coltural centere of vijayawada 2018 150 50.00
120492 On the right to education act a commentary C sharma Adult educational institute,mumbai 2014 77 50.00
120493 Indian after emergency ( souvenir forum for human rights ) …. …. 2000 10.00
120494 Changing village changing life Prafulla mohanti Viking publisher,london 1990 288 100.00
120495 Liberal priorities for india in the 21 st century …. Project for economic education 1999 152 50.00
120496 The wto agreements deficiencies imbalamces and required changes Bhagirath lal das Third world network 1998 122 50.00
120497 Farmers of india ( vol-2 ) Randhawa/sivaraman Indian council of agricultural research,new delhi 1961 428 50.00
120498 Cotton in india a monograph Nanjundayya/iyengar/natu Indian centeral cotton committee,bombay 1960 295 100.00
120499 Rice/pulse/oils and oillseeds/chana/sugar / futures contracts …. Ncdex …. …. ….
120500 Democratic politics …. National council of educational research and training 1927 112 50.00
120501 Reservations for backward classes …. Akalank publication 1991 394 100.00
120502 Economic geography ( third edition ) Hartshorn/Alexander …. 1994 385 200.00
120503 From india to america Chandrasekhar A population review book,california 1982 42 50.00
120504 Petree stockton …. ….
120505 Vat and small business revisited The nfib foundation …. 97 50.00
120506 K l rao project ( pulichinthala project ) The institution of engineers,vijayawada …. 26 10.00
120507 చరిత్రత్మాక తెలంగాణా పోరాటం చండ్ర రాజేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ , హైదరాబాద్ 1972 64 3.00
120508 తెలుగు దేశం ( రాష్ర్ట ప్రతినిధుల మహాసభ 1998 ) ... .... 1998 60 10.00
120509 Guntur muncipal corporation …. 2016 62 30.00
120510 The art of life in the bhagavad-gita Munshi/Diwakar Bharatiya vidya bhavan ,bombay 1951 155 100.00
120511 Gita & philosiphy Ananthacharya C mandakini,bangalore 2002 163 100.00
120512 Experiments observation and inference on the bhagavath gita Vasudeva prabhu T T D 1998 106 10.00
120513 Srimad bhagavad-gita Ramachandrananda sarasvati S revathy , chennai 2005 352 200.00
120514 గీతానుపశ్యన తియ్యగూర సీతారామిరెడ్డి ధర్మజ్యోత్స్న ప్రచురణలు,మోదుకూరు 2010 104 20.00
120515 పారాయణగీత .... రామకృష్ణమఠము,మద్రాసు 2003 176 12.00
120516 పారాయణగీత .... రామకృష్ణమఠము,హైదరాబాదు 2007 256 12.00
120517 श्रीमद्भगवद्गीता ... ति ति दि 2012 276 20.00
120518 నేనుందుకు భగవద్గీత చదవాలి…? …. ….
120519 శ్రీమద్భగవద్గీత ( పారాయణం ) కందుకూరు మల్లికార్జునం రామకృష్ణమఠం,మద్రాసు 2007 136 25.00
120520 గీతాభిజ్ఞానము యార్లగడ్డ రంగనాయకులు రచయిత.కారంచేడు 1981 291 10.00
120521 శ్రీమద్భగవద్గీత శారదాప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్,పశ్చిమ గోదావరి 2005 386 84.00
120522 శ్రీ మద్భగవద్గీత ( నిత్యపారాయణ సంక్షిప్త శ్లోకమాల ) రావిరాల రామలింగమ్ .... 2014 40 20.00
120523 శ్రీ భగవద్గీత ( మంజరీ ద్విపద ) మురకొండ నాగేశ్వరరావు ముపకొండ పబ్లికేషన్స్,ఇంకొల్లు 2012 110 100.00
120524 శ్రీ మద్భగవద్గీత ( తాత్పర్యదీపిక ) శేగు నారాయణదాసు అనుసూయ ట్రస్టు,హైదరాబాద్ .... 151 50.00
120525 శ్రీ మద్భగవద్గీత ( మహాభారత ధ్యానము ) గీతా పారాయణ విధానము .... .... .... 448 100.00
120526 శ్రీమద్భగవద్గీత ( గీతార్థ ప్రకాశము ) మలయాళస్వామి వ్యాసాశ్రము,చిత్తూరు 1961 712 100.00
120527 శ్రీ మద్భగవద్గీత ( వచనము ) జయ దయాల్ గోయల్దకా / రామమూర్తి గీతా ప్రస్,గోరఖ్ పూర్ 1995 108 100.00
120528 నిత్యజీవితము-గీతాచరణము బుడ్డిగ అరుణకుమారి రచయిత్రి,హైదరాబాద్ 2010 108 75.00
120529 జీవితము భగవద్గీత .... తుమ్మల మురళీధర్,సాంబశివరావు ... 108 50.00
120530 గీతా నవనీతం ( శ్రీమద్భగవద్గీత -సరళ వచనం ) గాలి గుణశేఖర్ రచయిత,అద్దంకి 2012 142 100.00
120531 శ్రీమద్భగవద్గీత యథార్థగీత అడగడానంద మహారాజులు పరమహంస ఆశ్రమము,మిర్జాపూర్ 2001 340 250.00
120532 శ్రీగురుగీత శివచరణము వ్యాసాశ్రము,చిత్తూరు 1957 350 60.00
120533 శ్రీభగవదుత్తరగీత ( టీకా,తాత్పర్య,వివరణ సహితము ) పరమహంస శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల,విజయవాడ 2004 148 45.00
120534 గీతా ప్రబోధ రాజయోగము గౌరివిజయ ప్రకాష్ జె పి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2002 215 40.00
120535 మానసిక వైరాగ్యమునకు పరమౌషధము భగవద్గీత సంత్ హరిప్రియానంద సరస్వతి .... 2020 72 50.00
120536 గీతామృతం ఎస్ ప్రసాద్ కళ్యాణిరాఘవం పబ్లికేషన్స్ 2016 232 100.00
120537 సుబోధ గీత ( చతుర,పంచమ,షష్టమ మరియు సప్తమ అధ్యాయములు ) .... .... ... 217 ....
120538 వేద గీతామృతము వేద చంద్రయ్య వేద ధర్మశాస్త్ర పరిషత్ 2016 142 100.00
120539 గీతార్థ చింతామణి మదునూరి వెంకటరామ శర్మ అమృతశ్రీ ప్రచురణలు,సికింద్రాబాద్ 2008 122 54.00
120540 గీతా " సు"గంథం-1 అమ్ము అన్నాజీరావు రచయిత,హైదరబాద్ 2010 189 100.00
120541 శ్రీమద్దేశినేని భగవద్గీత దేశినేని వేంకట్రామయ్య దేశినేని ఆంజనేయులు,హైదరాబాద్ 2009 162 100.00
120542 గీతా ప్రతిభ బులుసు సూర్యప్రకాశ శాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి,తెనాలి .... 80 10.00
120543 శ్రీ మద్భగవద్గీత ( శంకర భాష్యము ) సూరపరాజు రాధాకృష్ణమూర్తి జనని,హైదరాబాద్ 2004 516 250.00
120544 Srimat bhagavtam vol-2 Rv srinivasa acharya T T D 2004 323 100.00
120545 శ్రీమద్బాగవతము ... .... ... .... ...
120546 శ్రీమద్బాగవత ప్రకాశము .... .... ... 480 100.00
120547 శ్రీమద్బాగవత కథామృతసారము విశ్వేశతీర్థ పాదులు/సుధీంద్ర ప్రహ్లాదాచార్యులు మధ్వ జయంతీ ప్రతిష్ఠాన,బెంగళూరు 2009 371 100.00
120548 Shrimada bhagavata purana ( an ocean of bhakti rasa ) Mahendra mittal Manoj publications,delhi 2010 288 150.00
120549 శ్రీకృష్ణ భాగవతం - ప్రధమ భాగం పిలకా గణపతిశాస్త్రి ఎమెస్కో 2012 776 350.00
120550 శ్రీకృష్ణ భాగవతం - ద్వితీయ భాగం పిలకా గణపతిశాస్త్రి ఎమెస్కో 2012 664 350.00
120551 శ్రీ మద్బాగవత రహస్యము అఖండానంద సరస్వతీజీ మహారాజ్ .... .... 358 50.00
120552 భాగవత - దర్శనము ( మెదటి భాగము ) అఖండానంద సరస్వతీజీ మహారాజ్ .... .... 598 175.00
120553 దశమస్కంద ద్రాక్షాసవము బాదామి జయరామగుప్త అనుసూయ ట్రస్టు,హైదరాబాద్ 2015 162 50.00
120554 శ్రీమద్భాగవత ప్రావేశిక బాదామి జయరామగుప్త జె నాగేశ్వరరావు 2014 32 50.00
120555 శ్రీ కుచేలోపాఖ్యానము ( వేదాన్తార్థ సహితము ) వలివేరు వేంకట సత్యనారాయణ శాస్త్రీ రచయిత,గుంటూరు 2013 30 30.00
120556 కృష్ణ - నవల ( 2వ భాగం ) ధారా రామనాథశాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్,ఒంగోలు .... 444 200.00
120557 శ్రీ కృష్ణ జ్యోత్స్న పింగళి పాండురంగరావు .... 2013 56 15.00
120558 శ్రీ కృష్ణభగవన్మ హాశయము కళ్యాణానందభారతీమాంతాచార్యమహాస్వామి విద్యాశంకరభవనము,గుంటూరు 1950 88 10.00
120559 Popular stories from shrimad bhagwat Ganga prasad sharma Manoj publications,delhi 2014 140 100.00
120560 రంగనాథ రామాయణ కంబ రామాయణం ( సుందరకాండః తులనాత్మక పరిశీలన ) సి ముత్యాలప్ప పవన్ పబ్లికేషన్స్,అనంతపురం 2012 282 195.00
120561 యోగవాశిష్ఠ హృదయము ( పంచమ భాగము-నిర్వాణ ప్రకరణ పూర్వర్థము ) కుప్పా వేంకట కృష్ణమూర్తి అవధూత దత్తపీఠం,మైసూర్ 2008 376 60.00
120562 శ్రీ మదధ్యాత్మరామాయణ కీర్తనలు ( పరిశోధనాపూర్వక వివరణము ) ద్వారం లక్ష్మీ .... .... 95 200.00
120563 శ్రీరామ నామామృతమము చలువాది సరోజినిరత్నం రచయిత్రి,బెంగళూర్ 1998 156 100.00
120564 సీతా రాఘవీయము రేవూరు ఇందిరాదేవి తి తి ది 2011 582 175.00
120565 శ్రీమన్మారుతి రామాయణము రాళ్లబండి నాగభూషణశాస్త్రి యోగపల్లవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2013 308 180.00
120566 రఘువంశం సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి తి ది 2017 184 50.00
120567 పిబరే రామరసమ్ ( పద్య కావ్యం ) పువ్వాడ తిక్కన సోమయాజి రచయిత,విజయవాడ 2020 253 100.00
120568 రామభక్తి సామ్రాజ్యము చలువాది సరోజినిరత్నం రతయిత్రి,బెంగళూరు 1993 245 25.00
120569 శ్రీ రామయణ గానసుధ ( అయోధ్య కాండము ) పంతుల లక్ష్మీనారాయణరావు రచయిత,విశాఖపట్నం 2002 127 50.00
120570 శ్రీ హనుమద్విజయము ( వచన సుందర కాండము ) త్వరకవి వేంకట బాలకృష్ణమూర్తి తేజ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2013 224 160.00
120571 హనుమదారాధన ( అర్చన-ఆరాధన-ఉపాసన ) ఆదిపూడి వేంకట శివ సాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2004 258 54.00
120572 శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి చరిత శీలం జగతీధర్ రచయిత,జగిత్యాల 2010 88 65.00
120573 హనుమద్రామాయణము నేలకంటి చిన హనుమంతరావు నేలకంటి నాగరత్నం,కాకినాడ 1982 169 50.00
120574 పంచముఖ వీరాంజనేయుని పంచవింశతి పద్యములు ధ్యాన శ్లోకములు ... ..... .... 36 10.00
120575 సుందరకాణ్డము ( తాత్పర్య సహితము ) .... బృందావనపుర మాధ్వసంఘము,మచిలీపట్నం 2013 10 20.00
120576 త్రిపుటి సుందరకాండము ( మూలము-వ్యాఖ్య-గేయము ) .... సుందర హనుమత్ పీఠము,విజయవాడ 2004 100 150.00
120577 శ్రీ సుందరకాండ బొగ్గరపు గంగాధర శెట్టి రచయిత,తణుకు .... 104 50.00
120578 శ్రీ మహాభారతము ( విరాట,ఉద్యోగపర్వాలు ) యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు నిర్మలా పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2009 567 300.00
120579 శ్రీ విజయ భారతము ( పద్య కావ్యము ) దాదన చిన్నయ్య తి తి ది 2013 500 250.00
120580 వేద వ్యాస కృత మహా భారతము యం వి నరసింహారెడ్డి సాహిత్య నికేతన్,హైదరాబాద్ 2014 376 350.00
120581 అర్జునుడు ( ఏకాగ్రత,సంకల్ప శక్తి,వ్యక్తిత్వనిర్మాణం ) అమిరపు నటరాజన్ రామకృష్ణ సేవా సమితి,బాపట్ల 2015 128 50.00
120582 ఆంధ్ర భారత విమర్శనము కేసవరపు వేంకట రామకోటి శాస్త్రి ... .... 134 50.00
120583 మహాభారతం సామాజిక ప్రబోదం వడ్లమూడి గిరిధర్ కుమార్ తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 2012 167 40.00
120584 ఆంధ్రమహాభారతములో ధర్మసూక్ష్మాములు యమ్జిపి శ్రీరామచంద్రమూర్తి .... 2000 308 200.00
120585 The essence of maha bharata H s brahmananda T T D 2007 56 30.00
120586 Agastya pandita's bala bharata ( A critical study ) K ghanasyamala prasada rao Ks mahalakshmi,amalapuram 1992 288 200.00
120587 స్రగ్ధర ( ఖండకావ్య రచనల సమాహారం ) మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి రచయిత,విశాఖపట్నం 2020 303 250.00
120588 ప్రాణహిత సన్నిధానం నరసింహశర్మ సాహితీ సర్కిల్,హైదరాబాద్ 2017 76 45.00
120589 చక్రవర్తి రంగస్వామి ( 1917-1999 సంపూర్ణ కవితా కదంబం ) ..... నవ్య సాహితీ సమితి ,హైదరాబాద్ .... 232 50.00
120590 సఱ్ఱాజు శ్రీ వేణుగోపాలరావు సాహిత్యం ( సర్వలభ్య రచనల సంకలనం ) .... సంస్కృతి సంగీత సాహిత్య నృత్య నాటక సంస్థ,గుంటూరు 2019 286 50.00
120591 శ్రీ నందనందనోపాఖ్యానము ( పద్య కావ్యము ) ఆలూరి కృష్ణమూర్తి రచయిత,చిత్తూరు 2014 527 300.00
120592 నీల మోహనము ( పద్యకృతి ) బులుసు వేంకటేశ్వర్లు సిరికోన ప్రచురణ 2020 72 50.00
120593 అక్షరాల 'సంచి' ( తం! ) పద్య వచన కవితల సంపుటి రామడుగు వేంకటేశ్వర్లు .... 2018 112 60.00
120594 ఆమె నడిచినంత మేరా పద్మ విప్లవ రచయితల సంఘం,ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 88 15.00
120595 తేనెసంతకం హైకూలు.... రసవిహారి చినుకు పబ్లికేషన్స్ 2018 104 7.00
120596 జైత్ర యాత్ర శ్రీకా కవితలు .... ... 24 10.00
120597 పాపాయి ( ఖండకావ్యము ) గాడేపల్లి సీతారామమూర్తి .... 2019 68 50.00
120598 ఊర్వశి ధారా రామనాథశాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్,ఒంగోలు 2015 84 100.00
120599 ప్రపంచీ కరోనా ( కవితలు ) ఎన్ గోపి అభవ్ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2020 69 100.00
120600 సద్గురు అమేజింగ్ యోగి ( లడ్డు స్వామి ) 13 వ ఆరాధన మహోత్సవ కానుక ... .... ... 64 50.00
120601 ఆద్యంతాలు నందమూరి లక్ష్మీ పార్వతి యన్టీఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ .... 92 100.00
120602 విహారి చేవ్రాలు... ( దీర్ఘ కవిత ) విహారి రచయిత 2020 100 100.00
120603 పూలవనం ( నానీలు ) కోపూరి పుష్పాదేవి కోపూరి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2017 80 70.00
120604 నారదుడు ( భక్తపరంపర-2 ) రావుకంటి వసునందన్ జగ్గమాంబ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2016 32 30.00
120605 వెన్నెల కిరణాలు ( కవితా సంపుటి ) గొర్రెపాటి శ్రీను కార్తికేయ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2019 72 100.00
120606 వేదన-నివేదన నానా అమ్మా ప్రచురణ సంస్థ,గుంటూరు 2017 132 99.00
120607 విచ్చుకోవాలి ( వచన కవిత్వం ) వైహెచ్ కె మోహన్ రావు రచయిత,గుంటూరు 2019 80 100.00
120608 కవితోత్సవం-2017 తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ పట్టాభి కళా పీఠము,విజయవాడ 2017 152 100.00
120609 మణిమాల శ్రీపాద సుబ్రహ్మాణ్యం రచయిత,హర్యానా .... 60 100.00
120610 వారసత్వం! ( ప్రతిభకు ఆటంకం...ప్రగతికి ఆవరోధం...) తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ పట్టాభి కళా పీఠము,విజయవాడ 2016 116 100.00
120611 నిశ్శబ్ద నిశీధి ( కవిత్వం ) తూములూరి రాజేంద్రప్రసాద్ పట్టాభి కళా పీఠము,విజయవాడ 2015 102 100.00
120612 మాఊరు గుదిబండి వెంకటరెడ్డి సాహితీకిరణం ప్రచురణలు 2015 74 100.00
120613 చౌరస్తాలో సముద్రం సంగెవేని రవీంద్ర సిద్ధార్థ ప్రచురణలు,ముంబయి ... 108 100.00
120614 అంతర్యానం కొండముది సాయికిరణ్ కుమార్ పాలపిట్ట బుక్స్,హైదరాబాద్ 2013 70 50.00
120615 కాలం నా చేతిలో వుంది అడిగోపుల వెంకటరత్నమ్ .... 2020 136 100.00
120616 అపరోక్షానుభూతి ( పద్యానువాదం ) అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ సంస్కృతి ప్రచురణలు 2020 62 100.00
120617 దివాకర వృత్త తారావళి అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ వివేక సర్వీస్ సోసైటి ప్రచురణలు 2020 32 250.00
120618 మహా దేవి ( మత్తేభ తారావళి ) అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ వివేక సర్వీస్ సోసైటి ప్రచురణలు 2020 27 250.00
120619 మహాశూన్యం ( అనుభావ కావ్యం ) దీర్ఘాశి విజయభాస్కర్ పాలపిట్ట బుక్స్,హైదరాబాద్ 2013 104 70.00
120620 గుర్రం జాషువా స్మారక కళా పరిషత్ రజతోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక .... గుర్రం జాషువా స్మారక కళా పరిషత్,గుంటూరు 2014 432 250.00
120621 దైవప్రార్థన ( జాషువా కవితల పోకడ ) ... ..... ... 24 10.00
120622 పదునెక్కిన కవనం నూనే అంకమ్మరావు తెలుగులోగిలి ప్రచురణలు,ఒంగోలు 2020 86 60.00
120623 సాయిత్రయి కపిలవాయి లింగమూర్తి వాణీ ప్రచురణలు,నాగర్ కర్మూలు 2017 73 60.00
120624 విశ్వమంతా విస్తరించాలని.... .... లోగిలి పబ్లిషింగ్ 2019 190 200.00
120625 నవకవితా ఝరి ప్రసాద్ కట్టుపల్లి/రామచంద్రరాజు రచయిత 2018 197 200.00
120626 నా హృదయం పి జె రత్నం కవిచంద్ర సాహితీ నిలయం,గుంటూరు 2008 24 15.00
120627 2008 మానస అవార్డు మరియు ఉగాది కవితా సౌరభాలు సి హెచ్ వి ఎస్ బ్రహ్మానందరావు రచయిత,విజయవాడ ... 36 50.00
120628 శ్రీనాథ విజయమ్ పి యస్ ఆర్ ఆంజనేయప్రసాద్ .... 2018 94 90.00
120629 శ్రీశ్రీశ్రీ శివానంద చరితామృతము ( లఘు కావ్యము ) స్వామి పరమ ప్రియానంద సరస్వతి దివ్యజీవన సంఘము,కీరాపుట్ జిల్లా 2015 58 100.00
120630 గానశిల్పి కోకా రాఘవరావు రచయిత,హైదరబాద్ 1992 29 20.00
120631 సరళ సుందర సునిశిత మమత ( మమతా బెనర్జీ కవిత్వం ) సామాన్య పాలపిట్ట బుక్స్,హైదరాబాద్ 2020 109 150.00
120632 శాంతి పావురాలు ( చుక్కలు-కవిత ) యం శాంతిరావు విశ్వసాహితి,కవాడిగూడ 2011 41 50.00
120633 కవితలు ... .... ... 102 50.00
120634 సంకీర్తనావళి పరిగి రాధాకృష్ణ రచయిత 2014 152 100.00
120635 పుష్పాంజలి ( శ్రీ సాయి లెండివన శోభ-నీలి గులాభి కధ ) త్రపురాన వెంకటజగన్నాధరావు .... 2014 70 75.00
120636 ప్రశాంత సదనము ఆశావాది ప్రకాశరావు పూర్ణచంద్రోదయ ప్రచురణలు 2015 51 100.00
120637 శ్రీ రాముని విశిష్టత ( అప్పలు-తిప్పలు ఇతర కవితలు ) .... ... .... 64 50.00
120638 వినతి వేమూరి వేంకట రామనాథం తి తి ది 2013 37 50.00
120639 ప్రణతి వేమూరి వేంకట రామనాథం తి తి ది 2013 34 50.00
120640 నాన్నకు జాబులు కె యల్ నరసింహారావు ఆంధ్ర మహిళా సభ ప్రచురణ 1969 45 100.00
120641 భావ జ్వాల కస్తూరి లతారాణి మంజీరా ప్రచురణ,సంగారెడ్డి 1978 36 10.00
120642 శారదాకృతులు శారదా అశోకవర్ధన్ దీపిక పచురణలు .... 74 50.00
120643 వెలుతురుపాట ( కవిత్వం-కథలు-వ్యాసాలు ) తంగెపల్లి కనకాచారి కామన్ డయాస్,సికింద్రాబాద్ 2014 81 100.00
120644 Padma awards-2002 …. Rashtrapati bhavan,new delhi 2002 51 100.00
120645 The dot that went for a walk… ( 51 short stories ) Sarada akkineni-reema 2019 157 100.00
120646 చిత్తూరుజిల్లా రచయితల మహాసభల ప్రత్యేక సంచిక ..... చిత్తూరు జిల్లా రచయితల సమాఖ్య 2016 80 50.00
120647 కుమార భారతి పి వి సునీల్ కుమార్ సాహిత్యం-సామాజిక దృక్పథం .... తెలుగు విభాగం యస్ వి కె పి &కెయస్ రాజు ఆర్ట్స్& సైన్స్ కళాశాల 2019 42 300.00
120648 గొల్లపూడి మారుతిరావు షష్టిపూర్తి సత్కార్య సంచిక .... గొల్లపూడి మారుతిరావు షష్టిపూర్తి ఉత్సవ కమిటి,విశాఖపట్నం 2001 212 120.00
120649 అంబటిపూడి కొండయ్య శాస్ట్రి గారి శతజయంతి-2011 ... ..... 2011 111 100.00
120650 శ్రీ రామచంద్రాచార్య సప్తతి పూర్తి సంచిక .... ..... 2003 196 100.00
120651 కలం-కలాం .... ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల,కొత్తగూడెం 2015 120 100.00
120652 ఆచార్య రంగా 88 వ జన్మదిన ప్రత్యేక సంచిక దరువూరి వీరయ్య / బండ్లమూడి సిబ్బారావు ..... 1987 92 100.00
120653 కొల్లి నాగేశ్వరరావు గారి సంస్మరణ సంచిక .... ..... 2020 141 100.00
120654 తెలుగు విద్యార్థి ( విద్యాసాంస్కృతిక మాస పత్రిక ) .... .... 2007 272 25.00
120655 చినుకు ( వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ) .... .... 2009 222 30.00
120656 తెలుగు వెలుగు ( ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ప్రత్యేకం ) ... .... 2017 194 50.00
120657 ఆంధ్రజ్యోతి త్రిదశాబ్ది ప్రత్యేక సాహిత్య సంచిక ... ..... 1997 146 50.00
120658 ఋషిపీఠం మత సామరస్య విశిష్ట సంచిక .... .... 2019 208 50.00
120659 ఋషిపీఠం భారతీయ మానస పత్రిక విశిష్ట సంచిక సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ .... 2008 276 50.00
120660 లోకబాంధవి శ్రీమాత కనకమ్మగారి దివ్యలీలలు బి నాగలక్ష్మి భరతాశ్రమం,గుంటూరు 2007 573 50.00
120661 పింగళి వెంకయ్య స్మారక భవన ప్రారంభ సంచిక .... భవన నిర్మాణ కమిటి,ఆంధ్రప్రదేశ్ .... 52 50.00
120662 గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య శతజయంతి సంచిక గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య శతజయంతి సంఘం ... 28 10.00
120663 వై యస్ రాజశేఖరరెడ్డి .... రైతునేస్తం 2009 70 50.00
120664 తెలంగాణాకు గోదావరి జలాల వినియోగ ప్రాజెక్టుల కోసం కొల్లి నాగేశ్వరరావు నిరవధిత నిరాహార వ్రతం పరకాల పట్టాభి రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం 2006 132 50.00
120665 ఉద్యోగ క్రాంతి రజతోత్సవాలు సావనీర్ .... ఎంప్లాయూస్ కో-ఆర్డినేషన్ కమిటి 2005 140 100.00
120666 తెలుగు ప్రజాతీర్పు 1952-2013 61 ఏళ్ళ రాజకీయ విశ్లేషణ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2013 316 400.00
120667 Bi-centenary celebration of sir arthur thomas cotton ….. Kakinada eng collage.vijayawada 2002 64 100.00
120668 In the vanguard of freedom essays in honour of minoo masani Ks venkateswaran …. …. 123 295.00
120669 Minoo masani 90 …. ….. 1995 96 100.00
120670 Indian economic association centenary conference …. Acharya nagarjuna univercity,andrapradesh 2017 228 100.00
120671 రామకృష్ణ-వివేకానంద భావ ప్రచార పరిషత్ 18వ వార్షిక భక్తసమ్మేళనము ... ..... 2009 80 50.00
120672 Akkineni nageswara rao college magazine S sankar Yuvakalpana 2014 82 50.00
120673 Guntur medical collage diamond jubilee celebrations …. …. 2006 254 100.00
120674 Memoirs of silver jubilee celebrations …. Andrapradesh agricultural univercity …. 64 50.00
120675 Golden harvest nagarjuna education society souvenir …. …. 2017 300 100.00
120676 Indian art&culture vol-1 …. Vajiram & ravi institute for ias examinations 2019 326 50.00
120677 Indian art&culture vol-2 …. Vajiram & ravi institute for ias examinations 2019 621 50.00
120678 ఆంజనేయ శతకము దొప్పలపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి .... ... 25 10.00
120679 శ్రీ రామ ప్రబోధ శతకము .... ..... .... 24 10.00
120680 హనుమంత శతకము జొన్నవిత్తుల రామకృష్ణశర్మ రచయిత,భీమవరం 1931 20 10.00
120681 శ్రీబ్రహ్మానంద గీతావళి బ్రహ్మానందగిరి స్వామి బ్రహ్మానంద నిలయము,తెనాలి 1968 70 50.00
120682 ఇందిరమ్మ మాట త్రిపురారిభట్ల ఇందిరా చిరంజీవి రచయిత్రి,తెనాలి .... 27 10.00
120683 సత్యసాయి 70 వ జన్మదినోత్సవ సేవా కార్య క్రమములు ..... సత్యసాయి సేవా సంస్థలు,పశ్చిమ గోదావరి .... 14 10.00
120684 పాదారవింద పంచవింశతి ముత్తీవి పెరుమాళ్ళయ్య యతీంద్ర ప్రచురణలు,కాకినాడ 1987 62 25.00
120685 జ్ఞాన పరిమళాలు జొన్నలగడ్డ సాధు హెర్బర్ట్ సాహితి భారతి,బాపట్ల 2014 40 25.00
120686 శతక రామచంద్రము ( గీత పద్య రామాయణము ) జొన్నవిత్తుల రామకృష్ణశర్మ .... .... 25 10.00
120687 శ్రీ రంగనాయక శతకమ్ కాశీ కృష్ణాచార్యులు హరివాయుస్తుతి పారాయణ సమితి,నెల్లూరు 2013 32 50.00
120688 నరసింహశతకమ్ ( సంస్కృతానువాదం ) రవ్వా శ్రీహరి ... 2011 100 40.00
120689 తారకబ్రహ్మ శతకము తడకనపల్లె కవిరామయోగి కె రంగయ్య,కర్నూలు 1993 190 25.00
120690 శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర శతకం మల్లేపల్లి శేఖర్ రెడ్డి అమ్మ ప్రచురణల,మహబూబ్ నగర్ జిల్లా 2016 26 50.00
120691 సహమాన శతకము కపిలవాయి లింగమూర్తి వాణీ ప్రచురణలు,నాగర్ కర్మూలు 2015 30 10.00
120692 బాబ్జి ఆరోగ్యనంద శతకం యస్ కె బాబ్జి రచయిత .... 32 50.00
120693 శ్రీ ధర్మశాస్త్ర గేయమాలిక/పద్యములు వేదా చంద్రయ్య శ్రీ నందిని ప్రస్,రంగారెడ్డి 2013 27 40.00
120694 బాలరాజు శతకము ( పొడుపు పద్యాలు ) మద్దిరాల శ్రీనివాసులు బాలమేధ పబ్లికేషన్స్ 2007 24 10.00
120695 శ్రీ సుదర్శన శతకము ( పారాయణ ప్రతి ) .... ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము,కాకినాడ .... 28 10.00
120696 శ్రీ సుదర్శన శతకము ( వాఖ్యానము ) ఎన్ వి ఎల్ ఎన్ రామానుజాచార్యులు జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2009 308 150.00
120697 శ్రీవరకాళీపద్యరత్నాకరము వేంకట కాళీకృష్ణ గురుమహరాజ్ గురు ఆనంద నిలయము,గుంటూరు 2000 288 100.00
120698 జననీ శతకము సత్య శ్రీ .... 2015 36 20.00
120699 బాలకృష్ణ శతకము ( బాలల మనోవికాస పద్యాలు ) జక్కేపల్లి జగ్గకవి అమరావతి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 2020 40 40.00
120700 తెలుగు బిడ్డ ( శతకము ) అగస్త్యరెడ్డి వెంకురెడ్డి రచయిత,నెల్లూరు 2016 27 15.00
120701 ఆర్షపుత్ర శతకము టివి నారాయణ తి తి దే 2012 29 10.00
120702 రాధాముకుంద శతకము సుబ్రాయమహాత్ములు .... 2015 58 50.00
120703 దివ్య నరసింహ శతకం శేషం శఠగోపం నరేశాచార్య తెలుగు సాహితి పీఠము,హైదరాబాద్ 2015 28 20.00
120704 శివారాధన మానాప్రెగడ వేంకట సుబ్బరాయకవి శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారి దేవస్ధానము,శ్రీకాళహస్తి ..... 45 10.00
120705 గండ భేరుండ నరసింహ అక్కిరాజు సుందర రామకష్ణ రచయిత 2016 60 50.00
120706 సిరిమల్లెలు ( శ్రీ వేఙటేశ్వర త్రిశతి ) చింతలపాటి మోహన మురళీకృష్ణ సిరిచందన ప్రచురణలు,మచిలీపట్నం 2013 67 50.00
120707 శతక పద్యమాల శాతంరాజు మురహరిరావు రచయిత,విజయవాడ 2013 108 50.00
120708 ఓ ఉమామహేశ్వరా! శానంపూడి కమలకుమారి .... 2011 62 50.00
120709 లలితా లహరి ఆయలూరి లలితాదేవి .... 2011 62 50.00
120710 నీతి శతకము ( నీతిసీస పద్యముల శతకము ) తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య తి తి దే 2014 223 100.00
120711 శ్రీ సాయినాథ శతకం వేమూరి వేంకటేశ్వర శర్మ భవానీ శంకర ప్రచురణలు,సికింద్రాబాద్ 2015 29 10.00
120712 ధీ వరేణ్య శతకం ( పొడుపు పద్యాలు ) నలవోలు నరసింహారెడ్డి తెలుగు సాహితి పీఠము,హైదరాబాద్ 2013 30 25.00
120713 రామ శతకము గుడి సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి రచయిత,కృష్ణాపట్నం .... 31 15.00
120714 శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము నాగపూడి కుప్పు స్వామి భరద్వాజ ఆశ్రమము,శ్రీకాళహస్తి 2011 102 35.00
120715 మూకపంచశతి ( 500 శ్లోకములు-తాత్పర్య-విశేష వివరణ ) వారణాసి వేంకటేశ్వర్లు టాగూర్ పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2012 212 200.00
120716 శ్రీకాళహస్తీశ్వర సాంబశివ శతకము ఇవి శేషావతారము భరద్వాజ ఆశ్రమము,శ్రీకాళహస్తి 2010 128 35.00
120717 శివా! నీ దయా శిష్టా వెంకట దుర్గా సుబ్రహ్మణ్య శర్మ .... 2014 42 20.00
120718 గురుమూర్తి శతకము వెలుదండ సత్యనారాయణ వాణీ ప్రచురణలు,నాగర్ కర్మూలు 2017 24 25.00
120719 వేణుగోపాల శతకము పోలిపెద్ది వేంకటరాయకవి రచయిత,చిత్తూరు 2020 280 200.00
120720 గులాబీముళ్లు-విగతి కొర్రపాటి గంగాధరరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు,రాజమండ్రి 1962 84 5.00
120721 పెళ్లి ట్రెయినింగ్ భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు,రాజమండ్రి 1910 108 25.00
120722 ఇదో కంచిక చర్ల ( నాటకం ) పోకల నరసింహరావు ఉత్తమ గ్రంధమాల,పాలకొల్లు 1978 78 10.00
120723 గాంధీని మళ్లీ హత్య చేశారు పోకల నరసింహరావు రచయిత,పాలకొల్లు 1989 72 20.00
120724 సప్తసౌరభాలు ( నాటికల సంపుటి ) భారతుల రామకృష్ణ జె ఆర్ కె పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2014 256 250.00
120725 వర్ణమాల ( నాటికలు ) వి వీరాచారి జనజీవన ప్రచురణలు,వరంగల్ 2010 195 100.00
120726 ద్వాదశి ( సాహితీ రాజసూయం శాంతి భద్రతలు ) గురజాడ అప్పారావు విశ్వసాహితి,కవాడిగూడ 2011 64 75.00
120727 దశ రూపకాలు విజయభాస్కర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ , హైదరాబాద్ 2011 446 225.00
120728 మునివాహనుడు ( english words total ) కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల,అనంతపురం 2002 51 40.00
120729 అతడు-అమె ( సామాజిక నాటిక ) పోకల నరసింహరావు రచయిత,పాలకొల్లు 2000 28 10.00
120730 పాపం-పుణ్యం పోకల నర్సింహరావు ఉత్తమ గ్రంధమాల,పాలకొల్లు 2010 24 30.00
120731 రాజ హరిశ్చంద్ర ( పద్య నాటకం ) నరాలశేట్టి రవికుమార్ రచయిత,గుంటూరు 2017 64 100.00
120732 ఔరంగజేబ్ యస్ డి వి అజీజ్ రచయిత,కర్నూలు 2020 135 150.00
120733 పరమపద సోపానములు ( పౌరాణిక నాటికమణిహారము ) వి శ్రీరామరెడ్డి తి తి దే 2009 76 50.00
120734 శ్రీ శ్రీనివాస కల్యాణము పి యస్ ఆర్ ఆంజనేయులు వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు & సన్స్,హైదరాబాద్ 2009 82 90.00
120735 బడి గంటలు ( పిల్లల హాస్య సందేశాత్మక నాటికలు ) వల్లూరు శివప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ , హైదరాబాద్ 2013 191 100.00
120736 పోరు నష్టం పోందు లాభం వల్లూరు శివప్రసాద్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 2015 94 75.00
120737 భువన విజయం ఏ ఎస్ మూర్తి రచయిత,హైదరబాద్ 1986 76 50.00
120738 రాగవాసిష్టం ( అరుంధతి కల్యాణం నాటకం ) బోయి భీమన్న భీమన్న సాహితీ నిధి,హైదరాబాద్ 1959 82 25.00
120739 యయాతి చరిత్ర రామకోటి శాస్త్రి గంగాధర పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1972 128 50.00
120740 Barber,the king D vizai/k santha kumari Authors press,new delhi 2018 169 395.00
120741 పరిష్కారం ( నాటకం ) ఉమ్మడి నరసింహారెడ్డి తెలుగు విజ్ఞానపీఠం,హైదరాబాద్ 1985 70 10.00
120742 అశ్రుఘోష ( నాటకం ) జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి మాన్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2001 95 35.00
120743 అభినయాష్టకమ్ పూసల రజనీ గంగాధర్ రతయిత,హైదరాబాద్ 2015 96 100.00
120744 ఆకెళ్ళ నాటక రచనా వైభవం ( విశ్లేషణాత్మక గ్రంథం ) గండవరం సుబ్బారామి రెడ్డి చెఱుకువాడ పబ్లికేషన్స్,కాకినాడ 2011 248 120.00
120745 పడమటి గాలి ( అపురూప దృశ్యకావ్యం ఒక పరిశీలన ) జి బలరామయ్య ఎమెస్కో 2019 142 75.00
120746 అధ్యాత్మ రామాయణంలో కథాప్రధాన్యత మంచికంటి లక్ష్మి .... 2005 186 100.00
120747 నేస్తం ఊసులు అట్టాడ అప్పల్నాయుడు శ్రీకాకుళ సాహితి,మిత్ర సాహితి,స్నేహకళా సాహితి .... 244 600.00
120748 ఉమర్ ఆలీషా నాటకాలు - విశ్లేషణ షేక్ రియాజుద్దీన్ అహమద్ రచయిత,తూ గో జిల్లా 2017 162 100.00
120749 యక్కలూరి సాహిత్యం-అనుశీలన మక్కెన శ్రీను రచయిత,విజయవాడ 2020 184 220.00
120750 Lotus ( in thought legend and culture ) D diptivilasa .. 102 100.00
120751 కావ్య చంద్రిక ( ప్రాచీనాంధ్రకవుల భావనలోని కావ్య స్వరూప పరామర్శ ) రేమిల్ల వెంకట రామకృష్ణశాస్త్రి మంజూషా పబ్లికేషన్స్,భీమవరం 1991 130 50.00
120752 విలోకనం అద్దేపల్లి రామమోహనరావు సూర్య ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2009 188 150.00
120753 వలస వాదం,ప్రాచ్యవాదం ద్రావిడ భాషలు కె వెంకటేశ్వర్లు ఎమెస్కో 2020 338 300.00
120754 గొల్ల రామవ్వ మరి కొన్ని రచనలు పి వి నరిసింహారావు సురభి ఎద్యుకేషనల్ సొసైటి,హైదరాబాద్ 2017 103 100.00
120755 కిన్నెరసానిపాటలు సమిక్ష సి హెచ్ సుశీలమ్మ రచయిత,గుంటూరు 2020 108 50.00
120756 ఆ పాత మధురాలు చాగంటి ప్రసాద్ సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2017 144 75.00
120757 ఒలుపు ( సాహిత్య వ్యాసాలు ) రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వర రావు చినుకు పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2017 160 50.00
120758 బంధాలు అనుబంధాలు ఎం వెంకటేశ్వరరావు సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2019 168 90.00
120759 తెలుగువెలుగు క్విజ్ ప్రశ్నలు-జవాబులు .... పొట్టి శ్రీరాములు సామాజిక చైతన్యసంస్థ,హైదరాబాద్ 2002 96 60.00
120760 తెజః పుంజము యం వి నరసింహారెడ్డి శీలం జగతీధర్ రచయిత,జగిత్యాల 2017 272 150.00
120761 సాహితీ స్పర్శ ( వ్యాస సంపుటి ) నాగసూరి వేణుగోపాల్ విద్యార్థిమిత్ర ప్రచురణలు,కర్నూలు 2013 160 40.00
120762 పద్య కిరీటధారి మన బొద్దులూరి బీరం సుందరరావు గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు 2020 128 50.00
120763 సాహితీ ప్రకాశిని వంకాయలపాటి రామకృష్ణ రచయిత,గుంటూరు 2018 94 70.00
120764 అక్షర ముద్రలు ( సాహితీవేత్తల ఇంటర్వూలు ) నియోగి .. 2014 138 150.00
120765 కాళిదాస ప్రక్షిప్తాలు ( సంస్కృతం ) సురేష్ చంద్ర బెనర్జి చౌకాంబ సంస్కృత సిరిస్ అఫీస్,వారణాసి 1989 328 100.00
120766 మన గమనం ( నిత్య జీవిత సమస్యలు,సంఘర్షణలు ) తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2004 69 40.00
120767 కపిలవాయి పీఠికలు కపిలవాయి అశోక్ బాబు వాణీ ప్రచురణలు,నాగర్ కర్మూలు 2018 303 250.00
120768 జ్ఞాన తరంగాలు టి కె వి సోమయాజులు ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం,కుప్పం 2017 180 120.00
120769 నవల వెనక కథ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి గోదావరి ప్రచురణలు,తు గో జిల్లా 2020 758 600.00
120770 సీమబారతం పులికంటి కృష్ణారెడ్డి .... .... 451 200.00
120771 మాతృభాషానాధ్యమమే ఎందుకు ? సింగమనేని నారాయణ జనసాహితీ ప్రచురణలు 2015 40 20.00
120772 విశ్వభాష తెలుగు వినుర వేమ పొత్తూరు రంగనాయకులు గీతాంజలి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2020 125 100.00
120773 తెలుగు భాషా వ్యాకృతి కూర్పరి శివాజీ కోగంటి కోగంటి ప్రచురణలు,విజయవాడ ... 96 27.00
120774 Peeps into the realm of sanskrit literature and science A kuppuswami Sri kanchi kamakoti peetham,kancheepuram 1986 238 60.00
120775 దండకారణ్య సాహిత్యోద్యమం పరిశీలన ..... .... .... 20 10.00
120776 పాలపిట్ట ( అంపశయ్య నవీన్,సదాశివతో,గోరటి వెంకన్న ) ... ..... 2016-2010 .... ....
120777 పాలపిట్ట ( కాళోజీ,యన్ గోపి,బూర్గల రంగనాథరావు ) ... .... 2013-2017-2018 ... ....
120778 పాలపిట్ట ( సి వి కృష్ణారావు,రవ్వా శ్రీ హరి,సుబోధ్ సర్కార్ ) ... ..... 2011-2012 ... ....
120779 కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం పొత్తూరి విజయలక్ష్మి రిషిక పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2013 187 200.00
120780 తెలుగు సాహిత్యం ... ..... . .. ..
120781 పాలపిట్ట ( మంగళంపల్లి ,పుల్లెల,అర్థర్ సి క్లర్క్ ,రమణీయం,అట్టాడ,గంటేడ,కొప్పుల హేమాద్రి, ) ... ..... 2010 .. .....
120782 పరిశీలనా క్షణాలు/ధైర్యం విడువకండి/నిత్య స్తుతి/శ్రీరామ గుణకోశము ... .... .... ... ....
120783 ప్రారబ్ధ కర్మ మలయాళస్వామి వ్యాసాశ్రము,చిత్తూరు 2004 106 50.00
120784 ప్రేయరు-పద్ధతి మోపిదేవి కృష్ణస్వామి యూనివర్సల్ హ్యుమానిటేరియన్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ 1992 70 10.00
120785 అధ్యాత్మ జడ్జిమెటు .... శుక బ్రహ్మాశ్రమము,శ్రీకాళహస్తి 1982 43 10.00
120786 Ekam sat/ఆత్మ బోధనము/శ్రీ గణేశ ప్రార్థన .... ..... .... .... ....
120787 భక్తి-బాగోతం/న్యాసదశకము/కృణ్వంతో స్వయ మార్యమ్/యుగయజ్ఞవిధి .... .... ..... .... ....
120788 విజయదశమీ ( తత్ శాస్త్రృ నిరూపణము ) దిట్టకవి లక్ష్మి నరసింహాచార్యులు .... 1992 70 10.00
120789 సిద్ధాన్తశిఖామణి ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ సాధన గ్రంథ మండలి,తెనాలి 2004 348 50.00
120790 శ్రీ గుణనికా దీధితిః ( ప్రథమ భాగం ) భారాతీమాంతాచార్య స్వామి .... .... 112 50.00
120791 क ल्या णी ... ..... ... 22 50.00
120792 సత్యకళ/కృష్ణభగవన్మహాశయము/మౌన బోధ/జ్ఞానోదయము ... ..... .... .... ....
120793 శ్రీకల భారాతీమాంతాచార్య స్వామి శృంగేరీ విరూపాక్ష శ్రీ పీఠం,గుంటూరు 1986 204 204.00
120794 బ్రహ్మవిద్య ( గురు శిష్యసంవాదము ) ... ..... 1986 80 10.00
120795 బ్రహ్మ విద్యా వైభవము భారాతీమాంతాచార్య స్వామి విద్యాశంకరభవనము,గుర్తపురి 1950 ... ...
120796 బ్రహ్మ విద్య ( యోగం-సిద్దులు ) గుండు వేంకటేశ్వరరావు సిద్ధేశ్వర పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ .... 160 60.00
120797 బ్రహ్మవిద్య ( ఆత్మసాక్షాత్కార విద్య ) మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయగుప్త రచయిత,గుంటూరు 2002 284 120.00
120798 శ్రీ సూక్తం-పరమార్థం సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ ఋషిపీఠం ప్రచురణ 2018 28 35.00
120799 శ్రీ వేదాన్త బాల బోధనము ( మూలము అరవము ) కృష్ణయ్యగారు వ్యాసాశ్రము,చిత్తూరు 2002 226 50.00
120800 ఆహ్లాదినీ శక్తి ( శక్తిపాతపథప్రదర్శిక-మూడవ భాగము ) స్వామి శివోమ్ తీర్థ మహారాజ్ శివోమ్ కృప ఆశ్రమ్ ట్రస్ట్,చిత్తూరు 2007 209 80.00
120801 సూక్ష్మీకరణ సాధన శ్రీరామశర్మ ఆచార్య అపూర్వ పబ్లికేషన్స్,ఒంగోలు 2008 130 20.00
120802 శ్రీమన్నారద విజయం ( సనాతన గాధాలహరి-5 ) ఆచార్య రావుకంటి వసునందన్ జగ్గమాంబ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2015 92 100.00
120803 శ్రీవేంగమాంబ విజయం ( సనాతన గాధాలహరి-5 ) ఆచార్య రావుకంటి వసునందన్ నవచైతన్య పబ్లిషింగ్,హైదరాబాద్ 2015 49 50.00
120804 వీరవిజయము మంగళనాథ్ మహరాజ్ .... 1995 196 125.00
120805 విశ్వకర్మవిశ్వరూపము ప్రత్నానందస్వామి విశ్వకర్మ విజ్ఞానకేంద్రం,విజయవాడ 2012 241 200.00
120806 విచార సంగ్రహము ప్రణవానందులు రమణాశ్రమము,తిరువణ్ణామలై 2001 28 20.00
120807 ఉపదేశ సాహస్రి గుణ్ణం లక్ష్మికాంతమ్మ రచయిత్రి,తూ గో జిల్లా 2000 504 75.00
120808 బ్రహ్మచర్య విజయము విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వామి శుక బ్రహ్మాశ్రమము,శ్రీకాళహస్తి 1998 270 50.00
120809 పంచ సూక్తములు యం శ్రీరామకృష్ణ .... ... 48 30.00
120810 తత్వ్తానుసంధానము చిద్ఘనానంద వ్యాసాశ్రము,చిత్తూరు 2004 474 100.00
120811 వీరభద్రారాధన ( భద్రకాళీఆరాధన ) ఆదిపూడి వేంకట శివ సాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2008 200 100.00
120812 సహజ జ్ఞానము-రాజయోగములు ఆధ్యాత్మిక చిత్రప్రదర్శిని/జ్ఞానమృతం/ప్రజ్ఞా పురాణం ... ... ... .... ...
120813 Conquest of anger Swami sivanana The divine life society 1967 34 20.00
120814 అద్వైత ప్రత్యక్ష దర్శిని అగ్నిగుండాల వెంకట రంగరాయ శర్మ గోపాల్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2004 207 60.00
120815 Vivid dreams and walking visions Mocherla sri hari krishna …. 2011 129 100.00
120816 Bhagawat sarvasva Swami akhandana sarswati Anand kanan press,varanasi 2014 158 60.00
120817 The divine romance Paramahamsa yognanda Yogada satsanga society of india 2003 484 100.00
120818 Science and spirituality …. Brahma kumaris world spirituval university,india …. 218 100.00
120819 The great equation Jnanananda bharathi gnanananda bharathi grantha prakasana samithi,chennai 1963 137 10.00
120820 Mystical visions Matthew fox Bear & comapanery publishing,new maxico 1986 430 500.00
120821 The path way to perfection Geoffrey hodson The theosophical publishing house,madras 1954 74 100.00
120822 Thoughts for aspirants N sri ram The theosophical publishing house,madras 164 100.00
120823 In search of elusive self A venkateswara rao Dot mangement services,hydrabad 1992 276 120.00
120824 Combined works of chariji ( vol-2 ) P rajagopalachari Ram chandra mission,chennai 1975 176 100.00
120825 శివపరమాత్మ-అవ్యక్తవాణి(1978,79,80) …. ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము,రాజస్థాన్ 1980 256 20.00
120826 శివపరమాత్మ అవ్యక్తవాణి(1983,84) …. ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము,రాజస్థాన్ 1984 304 20.00
120827 శివపరమాత్మ అవ్యక్తవాణి(1985,1986) …. ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము,రాజస్థాన్ 1986 276 20.00
120828 తత్త్వదృష్టి-1 వేదాంతసారము మొదటి భాగము కేశవభొట్ల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత,హైదరబాద్ 2008 418 250.00
120829 తత్త్వదృష్టి-2 అనుష్టాన వేదాంతము కేశవభొట్ల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత,హైదరబాద్ 2008 875 250.00
120830 తత్త్వదృష్టి-3 సృష్టివైచిత్ర్యము-1 కేశవభొట్ల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత,హైదరబాద్ 2008 1284 300.00
120831 తత్త్వదృష్టి-3 సృష్టివైచిత్ర్యము-2 కేశవభొట్ల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత,హైదరబాద్ 2008 979 300.00
120832 pictorial atlas …. Ward lock limited london 1977 61 100.00
120833 Santa cruz do sul ( Brazil ) …. …. 72 100.00
120834 India modern Michael freeman Mitchell Beazley Encyclopaedias Limited 2005 176 100.00
120835 Andhrapradesh tourism ( everything is possible ) …. ….. …. 95 100.00
120836 Statue of equality …. ….. 2016 .. 100.00
120837 Introducing design and communication Richard tufnell 1986 104 100.00
120838 Icons of madras Kamala ramakrishnan The hindu 2018 150 299.00
120839 Sree padmanabhaswamy temple wealth of heritage …. The hindu 2018 96 299.00
120840 Sri sringeri sharada peetam ( Fostering a timeless philosophy ) The hindu 2018 89 299.00
120841 Soul of the kumbh prayahraj-2019 …. The hindu 2019 104 299.00
120842 Embodiment of truth ( kanchi mahaswami ) vol -1 The hindu 192 399.00
120843 Embodiment of truth ( kanchi mahaswami ) vol -2 The hindu 260 399.00
120844 Cakes 1001 classic recipes from aaround the world Readers digest 360 100.00
120845 Wildlife atlas ( A complete guide to animals and their habitats ) John farndon Readers digest 2002 176 100.00
120846 China the beautiful …. Readers digest 311 500.00
120847 Sources of history and culture of telugu speaking people-ap Vakulabharanam ramakrishna Emesco 2016 982 200.00
120848 తెలుగు సంస్కృతి-1 .... .... .... 852 100.00
120849 శ్రీ వాసవీయం 22 వసంతాల పండుగ సంచిక 1996-2018 .... శ్రీ వాసవి నిత్యాన్నసత్ర వానప్రస్థాశ్రమ సేవాసమితి,గుంటూరు 2018 384 100.00
120850 Know it all ( the little book of essential knowledge ) …. Readers digest 2008 255 100.00
120851 డిస్కవరి ఐకాన్స్ 20వ శతాబ్ద గతి నిర్దేశించిన 100 మంది ప్రముఖులు .... ..... 2007 398 100.00
120852 Natures great events …. Mitchell Beazley Encyclopaedias Limited 2009 320 500.00
120853 Handbook of indian agriculture 2020 Thg publishing private limted 2020 351 250.00
120854 Walking the earths natural wonders Jon sparks New holland publishers,sydney 2008 192 100.00
120855 Summit of peace ( mahamasthabisheka at shravanbelagola ) …. The hindu 2018 80 20.00
120856 The sage of sivagiri ( Sree narayana guru ) ….. The hindu 2018 96 300.00
120857 Abode of nava narasimhas ( Ahobolam ) …. The hindu 2019 104 300.00
120858 beyond the horizon ( A tribute to stephen hawking ) …. Starmus 2017 272 200.00
120859 The story of india Childcraft 1990 153 100.00
120860 In praise of hoyosala art …. Marg …. 100.00
120861 The first farmers 1974 160 100.00
120862 మార్పు రేపటికోసం జె వి వి కరదీపిక 2015-2016 జన విజ్ఞాన వేదిక 2013 469 100.00
120863 Wonderful world of space Disney 2012 121 400.00
120864 Earth then and now …. Mitchell Beazley Encyclopaedias Limited 2007 288 200.00
120865 The indian navy an illustratd history …. …. 1989 200 100.00
120866 John paul 2 Readers digest 2005 277 100.00
120867 Women at war Readers digest 2002 256 100.00
120868 1001 easy ways for earth-wise living …. Readers digest 2006 336 200.00
120869 Strange worlds amazing places Readers digest 2007 432 100.00
120870 Imponderables David feldman Readers digest 2008 464 100.00
120871 తాండా మల్లికార్జున్ హిరేమర్ రచయిత,హైదరబాద్ 2001 140 50.00
120872 పంట పీకింగ్ ఎడిషన్,యేజు పి బి సి ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1982 168 50.00
120873 జీవితం-రచన ( ఐ వి అనువాద రచనలు ) .... సృజన ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1998 96 25.00
120874 మాటిగరి గూగీ వా థియోంగో,వ్యోమ స్వేచ్ఛాసాహితి ప్రచురణ 1996 151 20.00
120875 ఎర్ర నక్షత్రం లీ సిన్-టియెన్,పద్మ విప్లవ రచయితల సంఘం,ఆంధ్రప్రదేశ్ 2003 104 50.00
120876 అతడే ఒక సముద్రం ( ది ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ద సీ ) హెమింగ్వే,స్వాతికుమారి వాకిలి 2020 136 135.00
120877 పేక ముక్కలు ( కిషన్ చందర్ రచనలు-6 ) అట్లూరి పిచ్చేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ , విజయవాడ 2020 264 220.00
120878 నిప్పులవాగు పినాకపాణి విప్లవ రచయితల సంఘం,కర్నూల్ 2001 232 50.00
120879 ఎన్నెల నవ్వు ఏకుల వెంకటేశ్వర్లు బహుజన కెరటాలు ప్రచురణలు,ఒంగోలు 2011 180 75.00
120880 గుమ్మెటమోత పాణి విప్లవ రచయితల సంఘం 2012 190 100.00
120881 పాల్గుణ పద్మకుమారి విప్లవ రచయితల సంఘం,హైదరాబాద్ 2015 63 50.00
120882 తరాలపల్లె కౌముది విప్లవ రచయితల సంఘం,హైదరాబాద్ 2006 242 50.00
120883 ఒక నజియా కోసం... నగేష్ బీరెడ్డి వాసిరెడ్డి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2015 208 150.00
120884 బంకోలా సాధు సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ పల్లవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2020 256 225.00
120885 రాతి పువ్వు,అమ్మ కావాలి సి యస్ రావు సి యస్ ఆర్ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2014 125 125.00
120886 మొగల్ సామ్రాజ్య పతనం పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 1994 148 25.00
120887 వంశధార ముదిగొండ శివప్రసాద్ రచయిత,హైదరబాద్ 2013 521 300.00
120888 స్వాములోరు మొలకలపల్లి కోటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ , విజయవాడ 2017 160 120.00
120889 గోరంత దీపం,నూరు శిశిరాలు కాకాని చక్రపాణి ఎమెస్కో 2012 288 150.00
120890 యారాడకొండ ఉణుదుర్తి సుధాకర్ ఆన్వీక్షికి పబ్లిషర్స్,హైదరాబాద్ 2020 206 225.00
120891 మలుపు మెరుపు ఎమ్వీయల్ సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 1971 160 90.00
120892 నిన్న స్వప్నం నేడు సత్యం ఎమ్వీయల్ సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 1971 136 60.00
120893 మైఁ గరీబ్ హుఁ కవిరాజమూర్తి/గిడుతూరి సూర్యం తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి,హైదరాబాద్ 1949 64 130.00
120894 ఆ 21 రోజులు పొత్తూరి విజయలక్ష్మి రిషిక పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2020 111 125.00
120895 కథన కుతూహలం భమిడిపాటి రామగోపాలం విశాఖ సాహితి 1986 220 16.00
120896 హస్బెండ్ స్టిచ్ ( స్ర్తీల లైంగిక విషాదగాథలు ) గీతాంజలి మలుపు బుక్స్,హైదరాబాద్ 2018 168 150.00
120897 3 అబ్దదాలు ఎం హరికిషన్ కర్నూల్ బుక్ ట్రస్ట్ 2005 30 10.00
120898 పిండొడిం బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు విప్లవ రచయితల సంఘం,విశాఖ 1998 118 100.00
120899 చూపున్న పాట కె ఎన్ వై పతంజలి గోపి స్మృతి 1998 135 35.00
120900 2003 తెలంగాణ కథ ( 12 ఉత్తమ కథలు ) కర్ర ఎల్లారెడ్డి తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి,హైదరాబాద్ 2004 116 40.00
120901 దారి శంకర్ విప్లవ రచయితల సంఘం,హైదరాబాద్ 1998 48 10.00
120902 పయనం ( కథల సంపుటి ) వి ఆర్ రాసాని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2007 136 60.00
120903 కొత్త వెలుగు పోలా ప్రగడ రాజ్యలక్ష్మి తరుణ సాహితి ప్రచురణలు 1995 180 50.00
120904 ఎమ్వీయల్ కథలు .... ఎమ్వీయల్ సాహితీ సమాఖ్య,నూజివీడు 2017 144 70.00
120905 యానాంలో ఒక రోజు అంపశయ్య నవీన్ ప్రత్యూష ప్రచురణలు,వరంగల్ 2020 142 200.00
120906 ఆమె కల కొండవీటి సత్యవతి సుశీలానారాయణరెడ్డి ట్రస్ట్ ,హైదరాబాద్ 2003 118 50.00
120907 ఏటిలోని కెరటాలు ఎం వెంకటేశ్వరరావు సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2018 192 100.00
120908 అదివో...అల్లదివో ! ఎం వెంకటేశ్వరరావు మహతి పబ్లికేషన్స్,సికిందరాబాద్ 2012 177 100.00
120909 మంజరీ ద్విపద శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం,సికింద్రబాద్ 2009 184 100.00
120910 కాంట్రాంక్ట్ మారేజ్ బొమ్మదేవర నాగకుమారి నవసాహితి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1991 307 35.00
120911 గంటలు కొట్టిన గడియారం .... ..... .... 144 20.00
120912 ఒడిలో ఉయ్యాల శైల కుమార్ మధులత పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1993 254 36.00
120913 ప్రియమైన శత్రువు బొమ్మదేవర నాగకుమారి నవసాహితి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1995 328 55.00
120914 ప్రాణంపోసిన బొమ్మలు పరిమళరావు మెర్సి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 1974 84 3.00
120915 శుభోదయం డి కామేశ్వరి సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2011 144 50.00
120916 తెగిన తీగలు .... ..... .... 200 50.00
120917 నవల ..... ..... .... 124 10.00
120918 డిటెక్టివ్ నవల ... ..... ..... 112 10.00
120919 కైపులో కరిగిపో ... ..... .... 96 20.00
120920 ది వైట్ హౌస్ ... ప్రియా పబ్లికేషన్స్,మాచవరం .... 129 20.00
120921 మొగలాయి దర్బారు మొసలికంటి సంజీవరావు క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2019 805 75.00
120922 నవల అక్కిరాజు రమాపతి రావు .... ... 116 20.00
120923 కాశీ మజిలీ కథలు-1,2 భాగములు మధిర సుబ్బన్న దీక్షితకవిచే రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2005 383 50.00
120924 కాశీ మజిలీ కథలు-3,4 భాగములు మధిర సుబ్బన్న దీక్షితకవిచే రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2005 471 50.00
120925 కాశీ మజిలీ కథలు-5,6 భాగములు మధిర సుబ్బన్న దీక్షితకవిచే రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2005 456 50.00
120926 కాశీ మజిలీ కథలు-7.8 భాగములు మధిర సుబ్బన్న దీక్షితకవిచే రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2005 460 50.00
120927 కాశీ మజిలీ కథలు-9,10 భాగములు మధిర సుబ్బన్న దీక్షితకవిచే రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2005 452 50.00
120928 కాశీ మజిలీ కథలు-11,12భాగములు మధిర సుబ్బన్న దీక్షితకవిచే రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2005 387 50.00
120929 అపూర్వ చింతామణి ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2006 500 130.00
120930 భట్టి విక్రమార్క కథలు ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2006 374 100.00
120931 మాయామయి బోలానాధ్ సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 1959 1160 600.00
120932 మహామాయి 1 భాగం కనకమేడల క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2018 501 400.00
120933 మహామాయి 2 భాగం కనకమేడల క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2018 483 400.00
120934 మహామయి మజిలీలు పోలవరపు శ్రీహరిరావు సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2014 824 400.00
120935 ప్రత్యేక తెలంగాణ ( సి పి ఐ న్యూడెమోక్రసీ వైఖరి ) .... సి పి ఐ న్యూడెమోక్రసి,ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కమిటి 2009 66 25.00
120936 తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం యం రత్నమాల నూతన ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2013 96 50.00
120937 దక్షిణ భారత చరిత్ర కె కె పిళ్లై ది మోడరన్ పబ్లిషర్స్,తెనాలి 1959 258 50.00
120938 ఎదురు కాల్పుల పేరిట హత్యలు .... ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ సంస్థ,ఆంధ్రప్రదేశ్ 1978 67 50.00
120939 ప్రపంచ చరిత్ర క్రిస్ బ్రేజియర్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1991 146 30.00
120940 ప్రపంచీకరణ ( పర్యవసానాలు,ప్రత్యామ్నాయాలు ) పి అజయ కుమార్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2009 64 10.00
120941 Ka nilakanta sastri writings in the hindu …. The hindu publishing house,chenni 2018 224 299.00
120942 వీర భారతం ( 1857 భారతీయ స్వాతంత్ర్య సమరం ) పురిపండా అప్పలస్వామి సరస్వతి పవర్ ప్రెస్,రాజమంహేంద్రవరం 1957 368 50.00
120943 రిజర్వేషన్లు ( ప్రజలు-ప్రభుత్వాలు-న్యాయస్థానాలు ) బి హనుమారెడ్డి రచయిత .... 181 50.00
120944 కులాల సమస్య రామమనోహర్ లోహియా తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1989 164 10.00
120945 ఆధునిక భారతదేశంలో సామాజిక పరివర్తన ఎమ్ ఎన్ శ్రీనివాస్ / ఇ వి రత్నయ్య తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1973 186 100.00
120946 హక్కుల ఉద్యమాన్ని హత్తుకున్నందుకు.... .... ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుహక్కుల సంఘం 2000 .... 10.00
120947 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర జి కృష్ణ సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వశాఖ ,భారత ప్రభుత్వము 1996 48 18.00
120948 ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన-సవాళ్లు పవన్ కుమార్ విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2016 193 50.00
120949 మహాన్ భారత్ ( ఏడు దశాబ్దాల స్వాతంత్రం ) .... సాక్షి ఫన్ డే-13-అగస్టు-2017 2017 39 10.00
120950 The terrible cost of aninhuman counter-insurgency ….. Human rights forum 2013 70 50.00
120951 ప్రపంచీకరణ ( పదేళ్ళ అనుభవాలు ) అట్లూరి మురళి సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం,హైదరాబాద్ 2003 338 100.00
120952 భారత స్వాతంత్ర్య పారాటం భారత కమ్యూనిస్టు పార్టి యం ఫరూకీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిస్టు సమితి,హైదరాబాద్ .... 68 100.00
120953 దళితవిముక్తి భూపతి నారాయణమూర్తి తెలుగు ప్రజాసమితి ప్రచురణలు,మలికిపురం 1996 88 50.00
120954 వర్తమాన దశలో ప్రపంచ విప్లవ క్రమం ఓ కపుస్తిన్ సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు,మద్రాసు 1973 158 60.00
120955 పెన్ కౌంటర్ వి బి ఆచార్యులు శివశక్తి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2021 74 120.00
120956 అర్థశాస్త్రం లియోన్ టీవ్ / నండూరి ప్రసాదరావు మార్క్సిస్టు ప్రచురణలు,విజయవాడ 1947 261 10.00
120957 Main currents of indian history Rc majumdar Sterling publishers pvt ltd,new delhi 1984 333 50.00
120958 Modern history of andhra pradesh P raghunadha rao Sterling publishers pvt ltd,new delhi 1978 215 50.00
120959 Indo-american cultural relations P nageswara rao Indo-american center ,hydrabad 2012 68 50.00
120960 రాబందు నీడ ఎన్ వేణుగోపాల్ స్వేచ్ఛాసాహితి ప్రచురణ 2007 112 50.00
120961 Yugoslav revisionism and the role of the cpsu and cpc Moni guha The communist information service publications …. 61 50.00
120962 Bheeta maati …. Peoples union for democratic rights,delhi 1988 24 50.00
120963 నడుస్తున్న దారి .... భాస్కర్ స్మృతి ప్రచురణలు 2012 152 50.00
120964 నేను-నా కుటుంబం మదమంచి సాంబశివ రావు గ్రీన్ థింకర్స్ పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 2017 296 50.00
120965 చారుమంజుదార్ రచనలు .... శ్రామికవర్గ ప్రచురణలు,వరంగల్ 1973 200 50.00
120966 సోషలిస్టు సమాజం మానవజాతివిముక్తి పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య మార్క్సిస్టు ప్రచురణలు,విజయవాడ 1977 90 50.00
120967 మనుధర్మం నశించాలి మార్క్సిజం వర్ధిల్లాలి త్రిపురనేని మధుసూధనరావు సంయుక్త ప్రచురణలు,అనంతపురం 1993 60 10.00
120968 రాజకీయార్థికశాస్త్రం సి వి సుబ్బారావు స్వేచ్ఛా ప్రచురణలు 1992 125 15.00
120969 జయించేందుకో ప్రపంచం ఉంది అహమ్మద్,హబీబ్,పట్నయక్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2000 142 45.00
120970 కార్యదర్శి నివేదికలు కె వి ఆర్ విరసం ప్రచురణ 2008 67 15.00
120971 ఎవరిదీ ప్రజాస్వామ్యం ఏ విలువలకీ ప్రస్థానం నిఖిలేశ్వర్ .... ... 127 50.00
120972 కామ్రేడ్లతో నడుస్తూ..... .... .... .... 49 20.00
120973 మనిషి,చరిత్ర, ( మైనస్ ) మార్క్సిజం అమర్.నిశాంత్ విప్లవ రచయితల సంఘం,ఆంధ్రప్రదేశ్ .... 72 15.00
120974 మతోన్మాదం బిపన్ చంద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2007 94 35.00
120975 కల్లోల లోయ 50 ఏళ్ళ కశ్మీర్ కె బాలగోపాల్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2007 178 50.00
120976 మండుతున్న గాయాలు బి డి దమయంతి విప్లవ రచయితల సంఘం 2009 91 50.00
120977 మహాత్మా జ్యోతిరావ్ ఫూలే సంక్షిప్త రచనలు హారతి వాగీశవ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2006 61 20.00
120978 మన తత్వం ( దళిత బహుజన తాత్వికత ) కంచ ఐలయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2000 64 15.00
120979 త్రిపుర నృపేన్ చక్రవర్తి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1985 35 20.00
120980 మార్క్సిస్టు మనోవికాసం డి పాపారావు చైతన్య పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2005 64 15.00
120981 జాతుల సమస్య జోసెఫ్ స్టాలిన్ నవయుగ ప్రచురణ,గుంటూరు 1944 77 25.00
120982 కమ్యూనిజం అంటే ఏమిటి ? చిన్మోహన్ సహనోబిస్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1972 38 10.00
120983 మనిషి,చరిత్ర, ( మైనస్ ) మార్క్సిజం అమర్.నిశాంత్ విప్లవ రచయితల సంఘం,ఆంధ్రప్రదేశ్ .... 72 15.00
120984 రష్యన్ విప్లవం రోజా లగ్జంబర్ / ఎన్ అంజయ్య సమీక్ష ప్రచురణలు 2004 55 20.00
120985 కమ్యూనిస్టు మానిఫెస్టో కార్ల్ మార్క్స్ కొల్లా వెంకయ్య మోమోరియల్ లైబ్రరి,గంటూరు 1848 80 50.00
120986 కమ్యూనిజం కుటుంబం అలెగ్జాండర్ కొల్లంటాయ్ / ప్రశాంత్ జన సాహితి,ఆంధ్రప్రదేశ్ 1994 27 10.00
120987 సోవియట్ ఆర్థికం విమర్శనాత్మక పరిశీలన మావో క్రాంతి ప్రచురణలు,సికింద్రాబాద్ 1991 167 12.00
120988 మావో సూక్తులు చండ్ర పుల్లారెడ్డి,బొమ్మారెడ్డి సోపలిస్టు పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1967 272 50.00
120989 Massacre in beijing ( china's struggle for democracy ) …. ….. 1989 121 50.00
120990 Mao tse tung of new democracy …. Foreign languages press peking 1954 71 50.00
120991 మావో శతజయంతి సింహావలోకనం .... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1994 ... 10.00
120992 చైనాలో స్త్రీ విముక్తి క్లా డి బ్రాయెల్ మహిళా మార్గం ప్రచురణలు 1996 208 10.00
120993 నవచైనా పురోగమనం లావు బాలగంగాధరరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1983 49 20.00
120994 చైనా విద్యార్థుల తిరుగుబాటు ఒక పరిశీలన ..... నూతన ప్రజాస్వామ్య వేదిక,ఆంధ్రప్రదేశ్ 1989 56 10.00
120995 చైనా లక్షణాలతో సోషలిస్టు మార్గంలో పురోగమనం జావో జియాంగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిస్టు సమితి,హైదరాబాద్ 1988 72 10.00
120996 చైనాలో ఏం జరుగుతుంది ? ఉదయ్ కుమార్,గాంధీ రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 1983 400 40.00
120997 Current scene developments in mainland china vol-1.2 ….. 1962 100.00
120998 Innovating indiaroad map 2014-19 / Reflections on the union budjet and others Forum of free enterprise,mumbai …. ….
120999 Corruption can be controled / Public accountability / Ethics in business and management and others …. Forum of free enterprise,mumbai …. …. …..
121000 Managing economic change in india / The union budget 1987-88 and others ….. Forum of free enterprise,mumbai …. …. …..