వికీపీడియా:స్థూల గణాంకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియాలో ప్రస్తుత స్థూల గణాంకాలు[మార్చు]

ఈ గణాంకాలను తాజాకరించేందుకు కాషెను తీసెయ్యండి

ఒక్కో సంవత్సర వారీగా ఈ గణాంకాలను వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు పేజీలో చూడవచ్చు.

క్రమ సంఖ్య విషయము సంఖ్య
1 మొత్తం వ్యాసాలు 94,326
2 మొత్తం పేజీలు 3,52,763
3 దిద్దుబాట్లు 41,42,379
4 సభ్యుల సంఖ్య 1,28,090
5 నిర్వాహకుల సంఖ్య 12
6 వ్యాసాలు, మార్పులు-చేర్పుల నిష్పత్తి 43.92
7 వ్యాసాల పేజీలు, వ్యాసంకాని పేజీల నిష్పత్తి 2.74
8 తెలుగు వికీపీడియా వ్యాసాల లోతు 120.32
9 చురుగ్గా కృషి చేస్తున్న వాడుకరులు 204
10 ఫైళ్ళ సంఖ్య 14,532

తొట్ట తొలి పేజీలు[మార్చు]

వికీపీడియాలో తొట్ట తొలి 10 పేజీలు ఇవి.

క్ర.సం. పేజీ పేరు సృష్టించిన తేదీ సృష్టించిన వాడుకరి సృష్టించినప్పటి

పరిమాణం (బైట్లు)

ఇతర వివరాలు
1 గుంటూరు జిల్లా 2004 ఆగస్టు 3 Jchan7575 629
2 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 2004 ఆగస్టు 3 Jchan7575 15,560
3 భూగోళ శాస్త్రము 2004 ఆగస్టు 5 Jchan7575 111
4 ఖమ్మం 2004 అక్టోబరు 16 203.197.255.84 1,590
5 కంప్యూటరు 2004 నవంబరు 16 203.200.216.62 155
6 ఊరగాయ 2004 నవంబరు 24 Vnagarjuna 12,402
7 ఖగోళ శాస్త్రము 2004 నవంబరు 24 24.5.234.54 975
8 శాస్త్రము 2004 నవంబరు 24 24.5.234.54 1,490
9 కంప్యూటర్ హార్డ్‌వేర్ 2004 నవంబరు 25 Vemurione 2,020
10 కారము 2004 నవంబరు 25 Vemurione 5,104

విజ్ఞాన సర్వస్వ పరిమాణపు వార్షిక పెరుగుదల[మార్చు]

విజ్ఞాన సర్వస్వ పరిమాణానికి సంబంధించిన వార్షిక గణాంకాలివి. ఏటా విజ్ఞాన సర్వస్వానికి ఎంత పరిమాణంలో కొత్త సమాచారాన్ని చేర్చామో ఇది తెలియజేస్తుంది. అంటే ప్రధాన బరికి సంబంధించిన సమాచారం మాత్రమే నన్నమాట.

2005 నుండి 2023 వరకు వ్యాసాల సంఖ్య (10.7.2023)
చేర్చిన బైట్లు (తే.10.7.2023)
సంవత్సరం స్థూల బైట్ల చేర్పు నికర బైట్ల చేర్పు
2005
5.44
5.07
2006
15.96(193.46%)
14.01(176.24%)
2007
28.24(076.93%)
19.77(41.09%)
2008
34.77(023.11%)
25.72(30.07%)
2008
27.14(-21.96%)
23.17(-9.93%)
2010
22.8(-15.96%)
18.67(-19.43%)
2011
31.05(-36.16%)
16.32(-12.5%)
2012
22.1(-28.82%)
14.20(-13.00%)
2013
59.13(167.51%)
33.40(135.26%)
2014
154.58(161.44%)
132.48(296.66%)
2015
85.53(-44.67%)
25.27(-80.92%)
2016
78.30(-8.45%)
45.24(79.43%)
2017
197.29(151.98%)
172.55(280.53%)
2018
167.37(-15.17%)
137.49(-20.32%)
2019
58.01(-65.34%)
28.18(-79.50%)
2020
94.38(62.7%)
72.17(156.07%)
2021
73.98(-21.61%)
57.29(-20.61%)
2022
121.82(64.67%)
80.02(39.68%)

పై గణాంకాలనే కింది పట్టికలో చూడవచ్చు

2005 నుండి తెవికీ విజ్ఞాన సర్వస్వ వ్యాసాల స్థూల గణాంకాలు (ప్రధాన పేరుబరి) (తే.10.7.2023)
సంవత్సరం సంవత్సరాంతానికి

ఉన్న వ్యాసాల సంఖ్య[1]

సంవత్సరంలో చేర్చిన

వ్యాసాల సంఖ్య

స్థూల పరిమాణం (తొలగించిన

బైట్లను, చేర్చిన బైట్లనూ కలిపి-ఎంబీల్లో)[2]

ముందరి ఏటితో

పోలిస్తే తేడా(%)

నికర పరిమాణం (చేర్చిన బైట్ల

నుండి తొలగించిన బైట్లను తీసేసి -ఎంబీల్లో)[3]

ముందరి ఏటితో

పోలిస్తే తేడా(%)

సంచిత పరిమాణం బైట్లు

(డేటాబేసు ఇలా పెరుగుతూ పోయింది)

సంచిత పరిమాణం

పెరుగుదల శాతం

2005 1672 1547 5.44 5.07 5.07
2006 24967 23295 15.96 193.46% 14.01 176.24% 19.09 276.24%
2007 36532 11565 28.24 76.93% 19.77 41.09% 38.86 103.59%
2008 40075 3543 34.77 23.11% 25.72 30.07% 64.58 66.18%
2009 42362 2287 27.14 -21.96% 23.17 -9.93% 87.74 35.87%
2010 43855 1493 22.80 -15.96% 18.67 -19.43% 106.41 21.27%
2011 45631 1776 31.05 36.16% 16.32 -12.58% 122.73 15.33%
2012 47007 1376 22.10 -28.82% 14.20 -13.00% 136.92 11.57%
2013 50321 3314 59.13 167.51% 33.40 135.26% 170.32 24.39%
2014 54910 4589 154.58 161.44% 132.48 296.66% 302.80 77.78%
2015 57668 2758 85.53 -44.67% 25.27 -80.92% 328.07 8.35%
2016 61345 3677 78.30 -8.45% 45.34 79.43% 373.42 13.82%
2017 63329 1984 197.29 151.98% 172.55 280.53% 545.97 46.21%
2018 65665 2336 167.37 -15.17% 137.49 -20.32% 683.45 25.18%
2019 68317 2652 58.01 -65.34% 28.18 -79.50% 711.64 4.12%
2020 70082 1765 94.38 62.70% 72.17 156.07% 783.81 10.14%
2021 74037 4960 73.98 -21.61% 57.29 -20.61% 841.10 7.3%
2022 80417 6380 121.82 64.67% 80.02 39.68% 921.12 9.51%

వ్యాసాల సృష్టి మ్యాట్రిక్స్[మార్చు]

నేరుగా తెవికీ డేటాబేసునుండి తీసుకున్న డేటా ఆధారంగా కింది గణాంకాల మ్యాట్రిక్సును తయారుఛేసాం.(10.7.2023)

వ్యాసాల సృష్టి మాట్రిక్స్
సంవత్సరం డిసెంబరు నవంబరు అక్టోబరు సెప్టెంబరు ఆగస్టు జూలై జూన్ మే ఏప్రిల్ మార్చి ఫిబ్రవరి జనవరి మొత్తం
2023 714 771 545 546 501 525 3602
2022 509 564 748 554 554 547 554 567 466 420 391 506 6380
2021 546 472 496 599 380 425 433 539 279 216 231 344 4,960
2020 250 197 213 100 106 153 120 180 178 170 199 144 2,010
2019 330 186 152 179 147 117 110 113 168 230 195 725 2,652
2018 140 342 190 98 120 159 231 277 192 207 174 205 2335
2017 259 227 191 170 118 88 157 187 152 181 97 157 1,984
2016 225 350 302 284 863 352 202 258 157 198 157 329 3,677
2015 192 147 232 363 248 279 205 117 157 320 258 239 2,757
2014 400 243 292 246 308 322 342 234 311 906 450 531 4,585
2013 590 340 207 498 223 245 219 176 260 211 143 194 3,306
2012 157 101 97 89 142 98 78 109 81 121 149 151 1,373
2011 154 481 161 217 166 144 91 92 69 50 53 98 1,776
2010 145 406 186 74 80 97 87 118 103 82 49 64 1,491
2009 100 160 150 101 100 178 346 253 226 186 196 292 2,288
2008 321 177 173 205 194 410 290 272 258 452 552 239 3,543
2007 312 351 459 750 2496 1093 4774 207 192 444 205 280 11,563
2006 1117 2055 6817 10219 1950 37 29 67 532 44 279 144 23,290
2005 125 178 159 363 292 160 199 60 9 1 82 1,628
2004 25 14 1 3 43
2003 1 1
2003-23 85244

పాత గణాంకాలు[మార్చు]

వ్యాసాల సంఖ్య ప్రకారం నెలవారీ పెరుగుదల[మార్చు]

తెలుగు వికీ ఎదుగుదల
జనవరి 1, 2005
  
35
జులై 1, 2005
  
410
జనవరి 1, 2006
  
2,205
జులై 1, 2006
  
3,338
జనవరి 1, 2007
  
26,091
జులై 1, 2007
  
32,282
ప్రస్తుతము
  
94,326
వ్యాసాల సంఖ్య పరంగా[4]


ఈ క్రింది చార్టులో వ్యాసాల సంఖ్య పెరుగుదల (కొత్త వ్యాసాలు-తొలగించబడిన వ్యాసాలు) నమోదుచేయబడినది.

తెలుగు వికీ ఎదుగుదల
2004/1
  
0
2004/2
  
35
2005/1
  
375
2005/2
  
1795
2006/1
  
1133
2006/2
  
22753
2007/1
  
6191
వ్యాసాల సంఖ్యలో మార్పు పరంగా[4]

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

  1. "Wikistats - Statistics For Wikimedia Projects". stats.wikimedia.org. Retrieved 2020-12-17.
  2. "Wikistats - Statistics For Wikimedia Projects". stats.wikimedia.org. Retrieved 2020-12-17.
  3. "Wikistats - Statistics For Wikimedia Projects". stats.wikimedia.org. Retrieved 2020-12-17.
  4. 4.0 4.1 ఆంగ్ల వికీలో గణాంకాల పేజీనుండి