వికీపీడియా చర్చ:2013 లక్ష్యాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గణాంకాలకు SQL query స్క్రిప్టు[మార్చు]

వ్యాసపేరుబరి[మార్చు]

SELECT
  user_name,
  COUNT(*) As Edits
FROM user
LEFT JOIN revision
      ON rev_user = user_id
LEFT JOIN page
      ON page_id = rev_page
WHERE rev_timestamp >= '20130101000000'
AND rev_timestamp < '20140101000000'
AND page_namespace = 0
GROUP BY user_name
HAVING COUNT(*) > 0
ORDER BY Edits DESC LIMIT 25;

ఫలితాల లోనుండి బాట్ ఖాతాలను తొలగించి పై 10 ఖాతాలు తీసుకోవాలి

వ్యాసేతరపేరుబరులు[మార్చు]

SELECT
  user_name,
  COUNT(*) As Edits
FROM user
LEFT JOIN revision
      ON rev_user = user_id
LEFT JOIN page
      ON page_id = rev_page
WHERE rev_timestamp >= '20130101000000'
AND rev_timestamp < '20140101000000'
AND page_namespace <> 0
GROUP BY user_name
HAVING COUNT(*) > 0
ORDER BY Edits DESC LIMIT 25;

ఫలితాల లోనుండి బాట్ ఖాతాలను తొలగించి పై 10 ఖాతాలు తీసుకోవాలి