విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రదర్శన

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Posters at a science fair
జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవము సందర్భంగా విద్యార్థుల విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రదర్శన

విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రదర్శన లేదా సైన్స్ ఫెయిర్ అనగా సాధారణంగా పోటీదారులు వారు సృష్టించిన విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రాజెక్ట్ ఫలితాలను నివేదిక, ప్రదర్శన బోర్డు, మరియు నమూనాల రూపంలో ప్రదర్శించే ఒక పోటీ. విజ్ఞానశాస్త్ర ప్రదర్శనలు గ్రేడ్ పాఠశాలల మరియు ఉన్నత పాఠశాలల లోని విద్యార్థులు విజ్ఞాన మరియు/లేదా సాంకేతిక కార్యకలాపాలలో పాల్గొనేలా చేస్తాయి.


Although writing assignments that take a long time to complete and require multiple drafts are fairly common in US schools, large projects in the sciences (other than science fairs) are rare. Science fairs also provide a mechanism for students with intense interest in the sciences to be paired with mentors from nearby colleges and universities, so that they can get access to instruction and equipment that the local schools could not provide.

In the United States, science fairs first became popular in the early 1950s, with the ISEF, then known as the National Science Fair. Interest in the sciences was at a new high after the world witnessed the use of the first two atomic weapons and the dawn of television. As the decade progressed, science stories in the news, such as Jonas Salk’s vaccine for polio and the launch of Sputnik, brought science fiction to reality and attracted increasing numbers of students to fairs.