శాంతి మంత్రం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు, ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు లలోని శాంతి మంత్రం.

ఓం పూర్ణమదః పూర్ణిమదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే |

పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते |

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ||

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ||[1]


oṃ pūrṇamadaḥ pūrṇamidam pūrṇāt pūrṇamudacyate

pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ


That is Absolute, This is Absolute, Absolute arises out of Absolute

If Absolute is taken away from Absolute, Absolute remains

OM Peace, Peace, Peace.[2]


తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తు, కథా ఉపనిషత్తు, శ్వేతాశ్వతార ఉపనిషత్తు లలోని శాంతి మంత్రం (Shanti or Peace Mantra).

ఓం సహ నావవత్తు |

సహ నౌ భునక్తు |

సహ వీర్యం కరవావహై |

తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


ॐ सह नाववतु |

सह नौ भुनक्तु |

सह वीर्यं करवावहै |

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ||

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ||[3]


oṃ saha nāvavatu

saha nau bhunaktu

saha vīryaṃ karavāvahai

tejasvināvadhītamastu mā vidviṣāvahai

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ


OM Let both of us protect each other together

May both of us enjoy together

May both of us work together

Let our study become radiant, let there be no hatred between us

OM Peace, Peace, Peace.

మూలాలు

[మార్చు]
  1. Mantra Pushpam, Page 6
  2. Brihadaranyaka Upanishad, Translated by Swami Madhavananda, Published by Advaita Ashram, Kolkata.
  3. Mantra Pushpam, Page 4