శివ స్తోత్రములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రచన: ఆది శంకరాచార్య

ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ | నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ || 1 ||

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ | మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ తస్మై “మ” కారాయ నమః శివాయ || 2 ||

శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృంద సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ | శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభధ్వజాయ తస్మై “శి” కారాయ నమః శివాయ || 3 ||

వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ | చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ తస్మై “వ” కారాయ నమః శివాయ || 4 ||

యఙ్ఞ స్వరూపాయ జటాధరాయ పినాక హస్తాయ సనాతనాయ | దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ తస్మై “య” కారాయ నమః శివాయ || 5 ||

పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ | శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||