షోడశయాజకులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. బ్రహ్మ
 2. ఉద్గాత - సామవేద పండితుడు
 3. హోత - ఋగ్వేద పండితుడు
 4. అధ్వర్యుడు - యజుర్వేద పండితుడు
 5. బ్రాహ్మణాచ్ఛంసి - అధర్వణవేద పండితుడు
 6. ప్రస్తోత
 7. మైత్రావరుణ
 8. ప్రతిప్రస్థాత
 9. హాత
 10. ప్రతిహర్త
 11. అచ్ఛావాహకుడు
 12. నేష్ట
 13. అగ్నీధ్రుడు
 14. సుబ్రహ్మణ్యుడు
 15. గ్రావస్తుత్తు
 16. ఉన్నేత