సంయుక్త సంఖ్య

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
క్యూసినేర్ కడ్డీలనుపయోగించి సంయుక్త సంఖ్య 10 భాజకాలను కనుగొనుట

సంయుక్త సంఖ్య ఒక ధన పూర్ణాంకం. దీనిని రెండు చిన్న ధన పూర్ణాంకాల లబ్దంగా రాయవచ్చును. ఆ సంఖ్యను లబ్దంగా రాసేటప్పుడు గుణకం, గుణ్యాలలో 1 లేదా అదే సంఖ్య ఉండకుండా, వేరొక ధనపూర్ణాంకాల లబ్దంగా రాసే విధంగా ఉండాలి.[1][2] ఉదాహరణకు 10 సంయుక్త సంఖ్య అవుతుంది. దీనిని 2,5 ల లబ్దంగా రాయవచ్చు. ప్రతీ ధన పూర్ణాంకం ప్రధాన సంఖ్య, సంయుక్త సంఖ్య లేదా 1 అయి ఉంటుంది. కనుక 1, ప్రధాన సంఖ్యలు కాని సంఖ్యలన్నింటినీ సంయుక్త సంఖ్యలుగా చెప్పుకోవచ్చు.[3][4]

ఉదాహరణకు, 14 సంయుక్త సంఖ్య అవుతుంది. దీనిని 2,7 ల లబ్దంగా రాయవచ్చు. అదే విధంగా 2, 3 లు సంయుక్త సంఖ్యలు కావు. ఎందుకనగా ఇవి 1, అదే సంఖ్యలతో మాత్రమే భాగించబడతాయి.

150 వరకు ఉన్న సంయుక్త సంఖ్యలు:

Comparison of prime and composite numbers
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150.

సంయుక్త సంఖ్యను రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రధాన సంఖ్యల లబ్దంగా రాయవచ్చు.[5] ఉదాహరణకు సంయుక్త సంఖ్య 299 ను 13 × 23 గా రాయవచ్చు. సంయుక్త సంఖ్య 360 ను 23 × 32 × 5 గా రాయవచ్చు. ఒక సంఖ్యను కారణాంకాల క్రమం ప్రకారం రాయవచ్చు. ఈ విధానాన్ని అంకగణిత ప్రాథమిక సూత్రం అంటారు.[6][7][8][9]

ఒక సంఖ్యను కారణాంకాలుగా విభజిమకుండా అది ప్రధాన లేదా సంయుక్త సంఖ్యలో తెలుసుకొనే అనేక విధానాలు కూడా ఉన్నాయి.

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

నోట్సు[మార్చు]

 1. Pettofrezzo & Byrkit (1970, pp. 23–24)
 2. Long (1972, p. 16)
 3. Fraleigh (1976, pp. 198, 266)
 4. Herstein (1964, p. 106)
 5. Long (1972, p. 16)
 6. Fraleigh (1976, p. 270)
 7. Long (1972, p. 44)
 8. McCoy (1968, p. 85)
 9. Pettofrezzo & Byrkit (1970, p. 53)

మూలాలు[మార్చు]

 • Fraleigh, John B. (1976), A First Course In Abstract Algebra (2nd ed.), Reading: Addison-Wesley, ISBN 0-201-01984-1
 • Herstein, I. N. (1964), Topics In Algebra, Waltham: Blaisdell Publishing Company, ISBN 978-1114541016
 • Long, Calvin T. (1972), Elementary Introduction to Number Theory (2nd ed.), Lexington: D. C. Heath and Company, LCCN 77-171950
 • McCoy, Neal H. (1968), Introduction To Modern Algebra, Revised Edition, Boston: Allyn and Bacon, LCCN 68-15225
 • Pettofrezzo, Anthony J.; Byrkit, Donald R. (1970), Elements of Number Theory, Englewood Cliffs: Prentice Hall, LCCN 77-81766

బయటి లంకెలు[మార్చు]