సప్తవింశతి-మండపములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

1. పుష్పకము, 2. పుష్పభద్రము, 3. సువృత్తము, 4. అమృత నందనము, 5. కౌశల్యము, 6. బుద్ధి సంకీర్ణము, 7. గజభద్రము, 8. జయావహము, 9. శ్రీవృక్షము, 10. విజయము, 11. వాస్తుకీర్ణము, 12. శ్రుతంధరము, 13. జయము, 14. భద్రము, 15. విలాసము, 16. సశ్లిష్టము, 17. శత్రుమర్దనము, 18. భాగ్యపంచము, 19. నందనము, 20. భానవము, 21. మానభద్రకము, 22. సుగ్రీవము, 23. హర్షణము, 24. కర్ణికారము, 25. సింహము, 26. యామభద్రము, 27. శత్రుఘ్నము.