సవితా మహర్షి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

విష్ణు సహస్రనామము ప్రకారము "సవితా" అనగా "సమస్త జగత్తును ఉత్పన్నము చేయువాడు" [1] అని అర్ధము. సవితా మహర్షి సాక్షాత్తు ఆ విష్ణువు అవతారమే. శ్రీమద్భాగవతం ప్రకారం సవితా అనగా సకల జగత్తుని సృష్టించి రక్షిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ శక్తి కలవాడు సవితా.
ఓం సవిత్రే నమః | ॐ सवित्रे नमः | OM Savitre namaḥ

సవితా మహర్షి సామవేద సృష్టికర్త

విష్ణుః సర్వస్య జగతః ప్రసవాత్ సవితేర్యతే ।
ప్రజానాన్తు ప్రసవనాత్ సవితేతి నిగద్యతే ॥
సర్వ జగత్తును ప్రసవించును కావున విష్ణువు "సవితా".

విష్ణు ధర్మోత్తర పురాణే ప్రథమ ఖణ్డే త్రింశోఽధ్యాయః ::

ధామకార్యం హి క్రియతే యేనాస్య జగతః సదా ।
ప్రజానాన్తు ప్రసవనాత్ సవితేతి నిగద్యసే ॥ 15 ॥
వెలుగు కావలిసిన ఈ జగత్తుయొక్క స్థితి నీచే నిర్వహింపబడుచున్నది. ప్రజల ప్రసూతికి కారణమగుటచే "సవితా"[2] యని నీవు పిలువబడుతావు.

సవితా మహర్షి (సామవేదం సృష్టికర్త) సామవేదం నుండే సంగీతము పుట్టింది. చరిత్రకారులు కె.యస్.సింగ్(2003:1144) ఆయన గ్రంధాలలో ఇ విధముగా వివరించారు.పురాణాల ప్రకారము సవితా మహర్షి సామవేదం సృష్టికర్త అని వేదమాత గాయత్రి సవితా మహర్షి కుమార్తే మరియు గాయత్రి దేవికి మరియొక పేరు "గాయత్రి(సవితా, సావిత్రి)" అని ఆయన వివరించినారు[3].

చరిత్రకారులు యల్.కె.అనంత కృష్ణ అయ్యర్ (1981:364) ఇ విధముగా రాసినారు.తమిళులు బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించినారు వారి కుల వృత్తి వైద్యము అని వ్రాసినారు.

వైధిక సర్గ ప్రకారం : సవితా మహర్షి సామవేదం సృష్టి కర్త, వాయు యజుర్వేదం సృష్టికర్త అని వారిద్దరు ధన్వంతరి బ్రాహ్మణులు అని వైధిక సర్గలో విశదికరించినారు

"మహా ఉపనిషత్ ములస్తంభ గ్రంధం (1896:94)]" ప్రకారము "నారద మహముని మరియు సరస్వతి దేవి" నాలుగు వేదములలో సిద్ధహస్తులు అని మరియు వారిరువురు "ధన్వంతరికులు" అని వివరించినారు.

__ మూలస్తంభ పురాణం

  ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ ಚರಿತ್ರೆ

ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸವಿತಾ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿ ದೇವ ದೇವತೆಗಳ ಆಯುಷ್ಪರ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮಹಾಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವ ಸವಿತಾ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಪುರುಷ " ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ" ಎಂದು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.


ಬ್ರಹ್ಮದೇವ , ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಟು ಜೂತೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮುಖದ ಗಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೀಸೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಶಿವನು ಆಶುಚಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಿಯು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅದರಂತೆ ಶಿವನು ತನ್ನ ಬಲಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅವನು ನಾನಾ ವಿಧದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೇತ ಬಂದು ಶಿವನ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಚ್ಚಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾದ ಶಿವನು ಅವನ ಸೇವಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕಲವು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಆತನೇ ಕ್ಷೌರಿಕ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ ಪುರುಷನಾದನು. ಶಿವನ ಕಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ "ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ" ಎಂದು ( ಶಿವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗಳು ) ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಸೂರ್ಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಸವಿತೃ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ " ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ" ಎಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ಮೇಘ ಮಾಸದಂದು ಶುಕ್ಷ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿ ದಿನ ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸರ್ವ ದಿನ, ಸೂರ್ಯ ಸಮಭಾಜ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಮಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ರಥಸಪ್ತಮಿಯು ವರುಷದ ಋತುಮಾನದ ಹಬ್ಬ, ಸೂರ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರತಿ ರೂಪ,ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಸವಿತಾ ಜನರೆಂದು ಕರೆಯುವರು.ಈ ಉಪಸನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ,ಮಹಾ ವಿಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ವರಹ ವೇದಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ

.

ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಉಪನಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಯುಷ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಕರ್ಮದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ( ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ ) ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತೀತಿ ಪುರಣ ಪುಣ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ರಾಜ ಋಷಿಗಳಾದ ರಾಜ ಸೋಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಮವರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಸವಿತ ಮಹರ್ಷಿಯು ಆಯುಷ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಜೋಪವೀತವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸವಿತ ಮಹರ್ಷಿಯವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಚತುರ್ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಬರೆದರು ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪುತಿಯಾದ ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿಯ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿತೃ ಎಂಬ ಪದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವಾದ "ನಾಭಿಕ್" ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ ಹುಟ್ಟಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಪವಿತ್ರ "ಕುಮಾರ ಸಂಭವ" ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪುತ್ರ ಷಣ್ಮುಖನ ಜನನದ ನಂತರ ಚಾಲಕ ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ ಚೌಲಕರ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ


ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪ, ವೇದಗಾಯನ ರೂಪ, ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ರೂಪ, ಸವಿತಾ ದೇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೇದ, ಮುಂದೆ ವೀಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತದ ಕುಂಭ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಕಮಲ, ಮುಂದೆ ಹಂಸ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪೂಜಕಮಂಡಲ, ಸವಿತೃ ದೇವ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೆನೆಂದರೆ ಪದ್ಮಗಳು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ , ನಿಂತ ನೀರಿನ ಕೇಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ , ಕೇಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪದ್ಮಗಳು ನೀರಿಗೆ ಆ0ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ , ಕೆಸರು ಅಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ , ಪದ್ಮ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣವಿದ್ದು , ವಿಜಯದ ಸಂಕೇಶ , ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವಿ ಮತ್ತು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಪದ್ಮಾಸನಗಳನ್ನು ಪದ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ , ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ವೇದಗಳು ಇದ್ದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಣೇ ಇದ್ದು, ವಿಣೇಯ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಗಾಯನವಂದರೆ ಸಾಮವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಗಾಯನ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕುಂಬ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಭಾರತದ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಆಗಿದ್ದರು . "ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ" ಮುಂದೆ ಹಂಸವಿದೆ , ಶಾರದ ದೇವತೆಯ ಮುಂದೆ ಹಂಸವಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವತೆಯ ಮುಂದೆಯು ಹಂಸವಿದೆ , ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸವಾಗಿರುವ ವಿವೇಕವು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕಿಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ . ಈ ಪಕ್ಷಿಯು ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದು ನೀರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ . ಈ ವಿಜ್ಞಾನವು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಿರುವುದು ವಿಧ್ಯೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಶ ಕರ್ತನರು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹಾಗೂ ಚಮತ್ಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸವಿತೃ ದೇವನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸವಿತೃ ಮಂತ್ರ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಂದ ದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇರುವ


ಧಿಯೋ - ಬುದ್ದಿ , ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಯೋ - ಅವನು, ನಃ - ನಮ್ಮಲ್ಲೂರ , ಪ್ರಚೋದಯತ್ - ಪ್ರಚೋದಿಸಲಿ , ಭರ್ಗೋದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ( ೨ +೩ + ೩=೮) 
 ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ( ೨ + ೧ + ೧ + ೪ - ೮ ) : ತ್ ಹಿಂದಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅಕ್ಷರ : ತಿದ್ದುಪಡಿ : ಧೀಯೋ ( * ಧಿಯೋ * ) . 

( ಒಟ್ಟು ೮ + ೮ + ಆ = ೨೪ ಅಕ್ಷರ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ ಸಂಪಾದಿಸಿ .

ಹಲವರು ಜನ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಅದರೆ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ . ಭೂಮಿ , ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ್ಷವನ್ನಾವರಿಸಿದ ತೇಜೋಮಯನಾದ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ , ಪೂಜಿಪನಾದ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ (ಸವಿತೃ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ) ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನೆಡೆ ( ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನೆಡ )ಗೆ ಪ್ರೇರಸಲಿ.
  ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ಓಂ - ಓಂ , ಭೂಃ-ಭೂಮಿ ಭುವಃ - ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಸ್ವಃ- ಆಕಾಶ,ತತ್-ಆ,ಸವಿತಃ-ಸವಿತೃವಿನ( ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಸಹ ಅರ್ಥೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ),ವರೇಣಂ- ಪೂಜಾರ್ಹವಾದ,ಭರ್ಗೋ-ತೇಜಸನ್ನು,ದೇವಸ್ಯ-ದೇವನ,ದೀಮಹಿ-ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೆವೆ.
ಖುಗೇದವೂ ಸೇರಿದಂತೆ , ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಹೂಮ್ಮಿದವು ಎಂಬುದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ,
 ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪನೀತನಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.ಬ್ರಹ್ಮೂಪದೇಶ ರೂಪವಾದ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಉಪನೀತ ವಿಪ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ.ಮನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಗಾಯಿತ್ರಿಮಂತ್ರ ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಸಾರವಾದದ್ದು.ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದು.ಓಂಕಾರಪೂರ್ವಕ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಮಾತೃವಾದ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ವೇದಪಠನ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.ಮಹಾಪಾತಕಗಳು ನಶೀಸುತ್ತವೆ.
   ವೈದಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಯಾವದೇ ವರ್ಗ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದು. ಎಂಬುವುದು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಜುರ್ವೇದದ ೩.೬೨.೧೦ನೇ (೩ನೇ ಮಂಡಲ,೬೨ನೇ ಸೂಕ್ತ,೧೦ ನೇ ರಿಚ) ಮಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಇದು, " ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ" ಎಂಬ ಪೀಠಿಕೆ (ಯಜುರ್ವೇದದ ಸೂತ್ರದಂತೆ) ಸೇರಿ ಹೀಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
 ಮಂತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಿ ದೇವಾ ನಾಗರಿಯಲ್ಲಿ
  ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವ ( ಯಜುರ್ವೆದದ ೩.೧.೨.೧೦ ರಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ)ತತ್ ಸವಿತುರ್ ವರೇಣ್ಯಂ  (ತಕ್ಲಶುರ್; ಆಕ್ಷ+ವರೇಣ್ಯಂ;೩,ಅಕ್ಷರ? ವರೇಣಿಯಂ;೪೮)


ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನೀಡಿದ ಆಯುಷ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕರ್ಮಗಳಾದ ( 1 ) ಚೌಲಕರ್ಮ ,( 2 ) ಆಯುರ್ವೇದ ,(3) ಸಂಗೀತ , ಆದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ . 

( ೧ ) ಚೌಲಕರ್ಮ

   ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅವನ ಕೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಶ ಮುಂಡನ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಿಂದೂಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಈಗಲೂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಗಲೂ ಮುಡಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ತಲೆ ಕೂದಲು ಕೇಶ ಮುಂಡನ ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದೇ ಚೌಲಕರ್ಮದ ಮರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಆಗುವುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಕೆಡಕಾಗಬಹುದೆಂಬ ಅಳುಕಿನಿಂದ ಕೆಲವರು ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ,ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ತಿಧಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಶ ಮುಂಡನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ


( ೨ ) ಆಯುರ್ವೇದ ( ಆಯುರ್ ಆರ್ಜನೆ )

  ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೋಗರುಜಿನಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು " ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿಗೆ " ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ . ಆಗ ಧನ್ಮಂತ್ರಿ ನಾರಾಯಣನು ಆಶಿರ್ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ . ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಕ್ಷೌರಿಕರು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮುದಾಯದ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. 
  ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಯನ್ನು  ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವವರೆಗೂ ವೈದ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ಷೌರಿಕರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಹಲವು ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡಾಕ್ಕರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ಷೌರಿಕರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಾಸ್ತಂಶ.1536 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ್ಷೌರಿಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಲವು ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
   ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬಟ್ಟನ್ , ಪಂಡಿತನ್ , ಪರಿಯಾರ್ ಇಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ ವೈದ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾನಾಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಥ್ಈಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ಗಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಗಲೂ ಕ್ಷೌರಿಕರು ವೈದ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ ಆಂಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಷೌರಿಕರು ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯಯಿಂದ ಕುದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಔಷದಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳುಕಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯವಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಾಗರಿಕರು ಕ್ಷೌರಿಕರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೂಳ್ಳುವುದು ಈಗಲೂ ಕಾಣಬಹುದು,ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಸಜ್ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. 


೨ ) ಸಂಗೀತ

  ಸಂಗೀತ ಕೆಲ ವೇದಗಳಿಂದ ಬಂದ ವರವಾಗಿದ್ದು , ಶಿವನ ಡಮರುಘದಿಂದ ಹೂರ ಹೊಮ್ಮಿದ ನಾದಗಳ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ " ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿಯು " ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಒಲಿದಿದ್ದು ಶಿವನ ಡಮರುಘವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಡೋಲು ಮತ್ತು ನಾದಸ್ವರ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಡೋಲು ಮತ್ತು ನಾದಸ್ವರ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ದು ಮಂಗಳಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ದೇವತಾ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಂಗೀತ ಡೋಲು ಮತ್ತು ನಾದಸ್ವರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಡೋಲು ಮತ್ತು ನಾದಸ್ವರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಮೂಡಿ ನಂತರವೇ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿಬರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಡೋಲು ಮತ್ತು ನಾದಸ್ವರ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೂಡ ಹೌದು.

ಪರಿಕರಗಳು

"ಸವಿತಾಮಹರ್ಷಿಗೆ ” ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ನೀಡಿರುವ ಪರಿಕರ ಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯೂ ಒಂದು . ಶಿವನ ಬಲಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ “ ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿಯ " ದ್ಯೂತಕವಾಗಿ ಸವಿತಾ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಈಗಲೂ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ "ನಯನಜ ಕ್ಷತ್ರಿಯ" ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ದಿಂದಲೂ ಸವಿತಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 
ಚಾಣುಕ್ಯ ಕಾಲದ "ನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ".

గాయత్రి మంత్రము[మార్చు]

ఓం భూర్భువః సువః తత్ సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి థియో యో నః ప్రచోదయాత్ (ఓం, భూ = భూమి; భువ = భువనము; సువః = భారము మోయుచున్న; తత్ = మూలాధారము, ఇరుసు; సవితుర్ = సావిత్రీదేవి; వరేణ్యమ్ = ప్రధానముగా కోరదగినది; బర్గ = వ్యాపించు; దేవ + అస్య = దైవ శక్తి; ధీం = బుద్ధి, మతి; అహి = ప్రసాదించుము; ధియాయ = కనికరించు; నః = బంధించుము; ప్రచోదయాత్ = ఉత్తేజపఱచుము.)

వేదమాత గాయత్రి
ఈ పాఠము పరిశోధించి రచించిన "పాచీన భారతీయులకు అక్షర సుమాంజలి " అను పుస్తకములోనిది. అధ్యాయము 24, గాయత్రి మంత్రము
  గాయత్రీ మంత్రము యొక్క అర్ధము ఇలా చెప్పవచ్చు, "ఓం, ఓ సవితా దేవీ! ఈ భూమ్యాకాశములు వాటివాటి స్థానములలో నెలకొనియుండడానికి నీవే ములాధారమయి ఉన్నావు, నీవే ఈ భూమ్యాకాశములలో సర్వత్రా వ్యాపించియున్న ప్రాణ శక్తివి అయి ఉన్నావు. అందరికి జీవనాధారము నీవే. నీవు మాపై కరుణ చూపి మాకు సద్బుద్ధిని ప్రసాదించి మమ్ములను ఎల్లప్పుడు ఉత్తేజవంతమయిన స్థితిలో ఉండేలాగున ఆశీర్వదించుము."

భూః, భువః సువహ అనగా భూమి, ఆకాశము మరియి పాతాళము అని అర్థము. ఈ మూడు భువనములకు సవితా దేవి ప్రాణశక్తిని ప్రసాదిస్తుంది అని ఈ గాయత్రి మంత్రము చెబుతుంది. అయితే ఈ త్రిభువనములే మన త్రిపురములు అని ఇంతకు మునుపటి అధ్యాయములలో తెలుసుకునియున్నాము. త్రయంబకేశ్వరి స్థల దేవత కాగా సవితా దేవి విశ్వాంతరాళములకు దేవత. అలా ఇద్దరూ త్రిభువనములకు ప్రాణదాతలే అవుతున్నారు అని గ్రహించవలెను.

ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 53[మార్చు]

ఋగ్వేదము

  తద్ దేవస్య సవితుర్ వార్యమ్ మహద్ వృణీమహే అసురస్య ప్రచేతసః |
  ఛర్దిర్ యేన దాశుషే యచ్ఛతి త్మనా తన్ నో మహాఉద్ అయాన్ దేవో అక్తుభిః || 4-053-01

  దివో ధర్తా భువనస్య ప్రజాపతిః పిశఙ్గం ద్రాపిమ్ ప్రతి ముఞ్చతే కవిః |
  విచక్షణః ప్రథయన్న్ ఆపృణన్న్ ఉర్వ్ అజీజనత్ సవితా సుమ్నమ్ ఉక్థ్యమ్ || 4-053-02

  ఆప్రా రజాంసి దివ్యాని పార్థివా శ్లోకం దేవః కృణుతే స్వాయ ధర్మణే |
  ప్ర బాహూ అస్రాక్ సవితా సవీమని నివేశయన్ ప్రసువన్న్ అక్తుభిర్ జగత్ || 4-053-03

  అదాభ్యో భువనాని ప్రచాకశద్ వ్రతాని దేవః సవితాభి రక్షతే |
  ప్రాస్రాగ్ బాహూ భువనస్య ప్రజాభ్యో ధృతవ్రతో మహో అజ్మస్య రాజతి || 4-053-04

  త్రిర్ అన్తరిక్షం సవితా మహిత్వనా త్రీ రజాంసి పరిభుస్ త్రీణి రోచనా |
  తిస్రో దివః పృథివీస్ తిస్ర ఇన్వతి త్రిభిర్ వ్రతైర్ అభి నో రక్షతి త్మనా || 4-053-05

  బృహత్సుమ్నః ప్రసవీతా నివేశనో జగత స్థాతుర్ ఉభయస్య యో వశీ |
  స నో దేవః సవితా శర్మ యచ్ఛత్వ్ అస్మే క్షయాయ త్రివరూథమ్ అంహసః || 4-053-06

  ఆగన్ దేవ ఋతుభిర్ వర్ధతు క్షయం దధాతు నః సవితా సుప్రజామ్ ఇషమ్ |
  స నః క్షపాభిర్ అహభిశ్ చ జిన్వతు ప్రజావన్తం రయిమ్ అస్మే సమ్ ఇన్వతు || 4-053-07

ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 149[మార్చు]

ఋగ్వేదము

  సవితా యన్త్రైః పృథివీమ్ అరమ్ణాద్ అస్కమ్భనే సవితా ద్యామ్ అదృంహత్ |
  అశ్వమ్ ఇవాధుక్షద్ ధునిమ్ అన్తరిక్షమ్ అతూర్తే బద్ధం సవితా సముద్రమ్ || 10-149-01

  యత్రా సముద్ర స్కభితో వ్య్ ఔనద్ అపాం నపాత్ సవితా తస్య వేద |
  అతో భూర్ అత ఆ ఉత్థితం రజో ऽతో ద్యావాపృథివీ అప్రథేతామ్ || 10-149-02

  పశ్చేదమ్ అన్యద్ అభవద్ యజత్రమ్ అమర్త్యస్య భువనస్య భూనా |
  సుపర్ణో అఙ్గ సవితుర్ గరుత్మాన్ పూర్వో జాతః స ఉ అస్యాను ధర్మ || 10-149-03

  గావ ఇవ గ్రామం యూయుధిర్ ఇవాశ్వాన్ వాశ్రేవ వత్సం సుమనా దుహానా |
  పతిర్ ఇవ జాయామ్ అభి నో న్య్ ఏతు ధర్తా దివః సవితా విశ్వవారః || 10-149-04

  హిరణ్యస్తూపః సవితర్ యథా త్వాఙ్గిరసో జుహ్వే వాజే అస్మిన్ |
  ఏవా త్వార్చన్న్ అవసే వన్దమానః సోమస్యేవాంశుమ్ ప్రతి జాగరాహమ్ || 10-149-05

ములాలు[మార్చు]

 1. https://te.m.wikipedia.org/wiki/విష్ణువు_వేయి_నామములు-_1-1000
 2. http://divine-names.blogspot.in/2015/04/vsns-884.html?m=1
 3. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/34509/4/chapter-ii.pdf