సాంకేతిక శాస్త్రములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిర్వచనము[మార్చు]

భౌతిక రసాయనిక శాస్త్రములలోని దృగ్ విషయాలను ఒకదానికిఇంకొకటి అనుసంధానించి కూలంకుశముగా పరిశోదించి ప్రాణుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపాంతీకరించిన శాస్త్రాలను సాంకేతిక శాస్త్రాలు అంటారు.

సాంకేతిక శాస్త్రాలు - విభాగాలు[మార్చు]

నిర్మాణ సాంకేతిక శాస్త్రము[మార్చు]

వివరణ ప్రధాన విభాగాలు

యాంత్రిక సాంకేతిక శాస్త్రము[మార్చు]

వివరణ[మార్చు]

ప్రధాన విభాగాలు[మార్చు]

విద్యుత్ సాంకేతిక శాస్త్రము[మార్చు]

వివరణ[మార్చు]

ప్రధాన విభాగాలు[మార్చు]

విద్యుత్కణ సాంకేతిక శాస్త్రము[మార్చు]

వివరణ[మార్చు]

ప్రధాన విభాగాలు[మార్చు]

రసాయనిక సాంకేతిక శాస్త్రము[మార్చు]

వివరణ[మార్చు]

ప్రధాన విభాగాలు[మార్చు]

వైమానిక సాంకేతిక శాస్త్రము[మార్చు]

వివరణ[మార్చు]

vimanam===ప్రధాన విభాగాలు====